Azяrbaycan mea mяhяmmяd fцzulи adina яlyazmalar иnstиtutuнун 1950-жи илдян бяри nяшr етдирдийиYüklə 211,36 Kb.

səhifə1/7
tarix24.12.2017
ölçüsü211,36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


1

                 

AZЯRBAYCAN MEA

MЯHЯMMЯD FЦZULИ ADINA ЯLYAZMALAR 

ИNSTИTUTUНУН 1950-ЖИ ИЛДЯН БЯРИ NЯШR ЕТДИРДИЙИ 

КИТАБЛАР

1953

1. Darabadi  Q.A.  Kalliqrafiya. Bakı:  ADU nəşri,  1953, 

208 s.  


1954

2. Sultanov M.S. Xaqani Şirvani (həyat və yaradıcılı-

ğı). Bakı: Azərnəşr, 1954, 114 s.

1955

3. İbrahimov  A.Ə. M.F.Axundov  arxivinin  təsviri.

Bakı: EA nəşri, 1955, 294 s. 1956

4. Xurşidbanu  Natəvan.  Şeirlər /  Nəşrə hazırlayan: 

F.S.Seyidov. Bakı: Azərnəşr, 1956, 80 s.1958

5. Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri / Nəşrə hazır-

layan: M.Sultanov. Bakı: Azərnəşr, 1958, 350 s.
2

1959

6. Xaqani  Şirvani.  Töhfətül-İraqeyn  (Seçilmiş  parça-

lar) /  Nəşrə hazırlayan:  M.Sultanov.  Bakı:  Azərnəşr, 

1959, 136 s.7. Султанов М.С., Казымов Р. Книга, графика, пла-

кат Азербайджана. Баку: Азернешр, 1959, 70 с. 

1960

8. Böyükağa  Talıblı.  Seçilmiş  əsərləri /  Nəşrə hazır-

layan: Ə.H.Məmmədov. Bakı: Azərnəşr, 1960, 188 s. 9. Султанов М.  Автографы  и  уникальные  руко-

писи произведений классиков народов Востока в 

Республиканском рукописном фонде АН Азербай-

джанской ССР. Москва, 1960, 10 с.

1961

10.Məmmədov  Ə.H.  Şah  İsmayıl  Xətai. Bakı:  Uşaq-

gəncnəşr, 1961, 160 s.11.Paşayeva M. Cəlil Məmmədquluzadə arxivinin təs-

viri. Bakı: EA nəşri, 1961, 156 s.

12.Respublika Əlyazmaları Fondunun  əsərləri.  I cild. 

Bakı: Elm, 1961, 140 s.13. Seyidov  F.S.  Hacı  Zeynalabdin  Şirvani. Bakı:

Uşaqgəncnəşr, 1961.1962

14.Nağıyeva  C.M. Süleyman  Sani  Axundov  arxivinin 

təsviri. Bakı: EA nəşri, 1962, 89 s.

15.Pənahi  M.  Ədəbi  məlumat  cədvəli. Bakı: EA nəşri, 

1962,  574 s. 16.Ибрагимов А. Описание архива М.Ф. Ахундова.


3

Баку: Изд. АН, 1962, 271 с. 1963

17.Əlyazmaları kataloqu.  I cild /  Nəşrə hazırlayan: 

M.Sultanov. Bakı: EA nəşri, 1963, 514 s. 18.Respublika  Əlyazmalar  Fondunun  əsərləri.  II cild. 

Bakı: Elm, 1963, 144 s.1964

19.Abbasqulu  ağa  Bakıxanov.   Bədii  əsərləri / Nəşrə

hazırlayan: M.Sultanov. Bakı: Azərnəşr, 1964, 389 s.20.Əsrarnamə (Əlyazmanın  faksimilesi) / Sözlük və

izahların  müəllifi:  C.Qəhrəmanov. Bakı: EA  nəşri,  1964, 

200 s.

1965

21.Cəmşidov Ş.A.  Basatın  Təpəgözü  öldürməsi.

Uşaqlar  və gənclər  üçün  işləmə.  Bakı:  Azərnəşr,  1965, 

56 s. 

22.Paşayeva M. Cəfər Cabbarlı arxivinin təsviri. Bakı: 

EA nəşri, 1965, 252 s. 1966

23.Şah  İsmayıl Xətai.  Əsərləri. İki  cilddə. I cild /  Elmi-

tənqidi  mətn: Ə.H.Məmmədov.  Bakı:  Elm,  1966, 

631+102 s.

1969

24.Cəmşidov  Ş.A.  “Kitabi-Dədə Qorqud”u  vərəqlə-4

yərkən. Bakı: Gənclik, 1969, 99 s.

25.Каграманов Дж. В. Описание археографичесих 

документов. Баку: Элм, 1969, 100 с.

1970

26.

 ﻰﻠﻘﺳﺎﺒﻋ

فﻮﻧﺎﺨﯿﻛﺎﺑ ﺎﻗآ

 .

 ،مرا نﺎﺘﺴﻠﮔ

ﺶﺷﻮﮑﺑ


 :

ع

 . ﯽﻠﻋ

،هداز


 

ف

. ،ﻒﯾﺎﺑﺎﺑ

 

ع

 .،هدازﺮﻐﺻا ﯽﻠﻋ

 

م .

ﻠﺳم ،فﻮﻧﺎ

 .

یرذآ .

 ﻮﮐﺎﺑ

 ،ﻢﻠﻋ١٩٧٠

 ،

١٩+٢٨٧ 

+

 ٣٩

 

ص.

 

    1971

27.Fatma  xanım Kəminə.  Seçilmiş şeirlər / Nəşrə ha-

zırlayan: M.Sultanov. Bakı: Gənclik, 1971, 97 s.1972

28.Əlyazmalar  xəzinəsində (RƏF-in  Əsərləri). III  cild. 

Bakı: Elm, 1972, 149 s.29.İmadəddin Nəsimi. Fars divanı / Nəşrə hazırlayan: 

M.Sultanov. Bakı: Azərnəşr, 1972, 120 s.30.Şeyx Mahmud Şəbüstəri. Gülşəni-raz / Elmi-tənqidi 

mətnn: Q.Məmmədzadə. Bakı: Elm, 1972, 118 + 26 s.                             

1973

31.Abbasqulu  ağa  Bakıxanov. Bədii  əsərləri /  Nəşrə

hazırlayan: M.Sultanov. Bakı, 1973,  389 s.32.İmadəddin Nəsimi. Əsərləri. Üç cilddə (Elmi-tənqidi 

mətn: C.Qəhrəmanov). Bakı: Elm, 1973, 656+671+378 s.33.İmadəddin  Nəsimi.  “Məndə sığar  iki  cahan” 

Nəşrə hazırlayan:  C.Qəhrəmanov.  Bakı:  Gənclik,  1973, 

275 s. 

34.İmadəddin  Nəsimi.  Rübailər / Nəşrə hazırlayani: 5

C.Qəhrəmanov.  Bakı:  Azərnəşr,  1973,  143  s.  (Əski  əlif-

bada). 

35.Mirzə Həsən Qarabaği.  Seçilmiş  əsərləri / Müqəd-

dimə, şərh və qeydlərin müəllifi: N.S.Qarayev Bakı, 1973.36.Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. İki cilddə. II cild. / Elmi-

tənqidi  mətn: Ə.H.Məmmədov. Bakı:  Elm,  1973,   

401+60 s.

37.

 ،تﺎﯿﻋﺎﺑر ،ﯽﻤﯿﺴﻧ ﻦﯾدادﺎﻤﻋ

ج ﺶﺷﻮﮑﺑ


 .

ﻮﮐﺎﺑ ،فﻮﻧﺎﻣﺮﮭﻗ

: 

،ﺮﺸﻧرذآ


١٩٧٣

.

     1975

38.Şah İsmayıl Xətai.  Əsərləri. Iki cilddə. I cild / Nəşrə

hazırlayan: Ə.H.Məmmədov.  Bakı:  Azərnəşr, 1975,    

412 s. 

1976

39.Əlyazmalar  xəzinəsində (RƏF-in  Əsərləri). IV  cild. 

Bakı: Elm, 1976, 148 s.40.Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. İki cilddə. II cild / Nəşrə

hazırlayan: Ə.H.Məmmədov. Bakı: Azərnəşr, 1976.1977

41.Bayatılar. XVII-XX əsrlər / Nəşrə hazırlayan: A.Məm-

mədova. Bakı: Elm, 1977, 328 s.42.Cəmşidov  Ş.A.  Elimizin  söz  boxçası. Bakı:  Azər-

nəşr, 1977, 76 s. 43.Cəmşidov  Ş.A.  Kitabi-Dədə Qorqud.  Bakı:  Elm, 

1977, 176 s. 44.Əlyazmaları kataloqu  (Cünglər).  II  cild.  Bakı:  Elm, 

1977, 192 s. 45.Xaqani Şirvani. Külliyyat / Nəşrə hazırlayan: M.Sul-

tanov. Bakı: Yazıçı, 1977, 192 s.46.Принципы  научного  описания  археографичес-
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə