B axiş Testlər /1015#01#Y15#01(qiyabi500)/Baxış t est : 1015#01#Y15#01Yüklə 0,64 Mb.

səhifə1/26
tarix05.04.2018
ölçüsü0,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


B

AXIŞ

Testlər

/1015#01#Y15#01(qiyabi500)/Baxış

T

EST

: 1015#01#Y15#01(

QIYABI

500)

Test


1015#01#Y15#01(qiyabi500)

Fənn


1015 - Əməyin iqtisadiyyatı və 

sosialogiyası

Təsviri

[Təsviri]Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmələr

39

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101 

Ad

0101 Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əməyin sosiologiyası kursunun digər fənlərlə əlaqəsi: (Çəki: 1)

əməyin sosiologiyası birinci növbədə əməyin iqtisadiyyatı ilə üzvü şəkildə bağlıdır

 əməyin sosiologiyası texniki fənlərlə əlaqəlidir

 əməyin sosiologiyası müəssisənin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır

 əməyin sosiologiyası əməyin elmi təşkili ilə əlaqəlidir

 əməyin sosiologiyası sahələrin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır

Sual: Əməyin sosiologiyası kursunun məzmununa nələr daxildir? (Çəki: 1)

Стр. 1 из 98

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={006B0B4D-9E...əməyin sosial məzmunu və xarakteri, müəssisələrin sosial təşkili, sosial 

proseslər və sosial situasiyalar, işçilərin əməyə uyğunlaşması, əmək fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması və s.

 əmək sferasında baş verən sosial problemlərin təhlili

 əmək münasibətlərinin daxili əlaqələri, həmin sferada təzahür edən sosial 

qanunların fəaliyyət mexanizmi

 işçilərin sosial fəallığını artıran amillərin təsirini öyrənmək

 işçilərin sosial fəallığını zəiflədən amillərin təsirini öyrənmək

Sual: Əməyin sosiologiyasının predmeti hansı məsələləri əhatə edir? (Çəki: 1)

sosial əmək münasibətlərinin strukturu və mexanizmini, sosial proseslərin 

qanunauyğunluqlarını öyrənmək

 əməyə və sosial qruplara funksional yanaşma

 insan orqanizminə təsir edən amillərin öyrənilməsi

 əməyin təşkilinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

 əmək münasibətlərinin daxili əlaqələri, həmin sferada təzahür edən sosial 

qanunların fəaliyyət mexanizmi

Sual: Əməyin iqtisadiyyatı kursu hansı məsələləri öyrənir? (Çəki: 1)

 əməyin iqtisadiyyatı əmək ehtiyatlarını öyrənir

 əməyin iqtisadiyyatı əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi yollarını öyrənir

 əməyin iqtisadiyyatı əməyin normalaşdırılması məsələlərini öyrənir

əməyin iqtisadiyyatı ictimai əməyin təşkilini öyrənir

 əməyin iqtisadiyyatı əməyin ödənilməsi məsələlərini öyrənir

Sual: Əməyin iqtisadiyyatı kursunun qarşısında duran vəzifələr: (Çəki: 1)

 əmək məhsuldarlığının artırılmasından ibarətdir

 ƏET-nin istehsala tətbiqindən ibarətdir

texnika və texnologiyadan səmərəli istifadə, istehsalın və idarəetmə işlərinin 

təşkili, əməyin effektliyinin artırılması, işçi qüvvəsindən tam istifadə olunmasından 

ibarətdir

 ixtisaslı fəhlə kadrların hazırlanmasından ibarətdir

 əməyin ödənilməsi məsələlərinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir

Sual: Əməyin sosiologiyası kursunun qarşısında bir sıra vəzifələr durur. Onlar 

hansılardır? (Çəki: 1)

 əmək təşkilinin sosial məsələləri

 insan orqanizminə mənfi təsir edən amillərin öyrənilməsi

əmək kollektivlərində mövcud olan sosial hadisə və prosesləri kompleks şəkildə 

öyrənmək, onların qarşılıqlı əlaqələrini müəyyən etmək, səhvləri aşkara çıxarmaq, 

ümumi meylləri araşdırmaq və s.

 əməyə və sosial proseslərə funksional yanaşmaq

 əməyin təşkilində baş verən dəyişiklikləri təhlil etmək

Sual: Əməyin sosiologiyasının predmeti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

 işçilərin sosial fəallığını artıran amillərin təsirinin öyrənilməsi başa düşülür

Стр. 2 из 98

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={006B0B4D-9E... əmək sferasında baş verən sosial problemlərin təhlili başa düşülür

sosial əmək münasibətlərinin strukturu və mexanizmini, sosial proseslərin 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi başa düşülür

 işçilərin sosial fəallığını zəiflədən amillərin təsirinin öyrənilməsi başa düşülür

 əməyin elmi təşkilinin istiqamətlərinin məcmuu halda istehsala tətbiqi başa 

düşülür


Sual: Əmək nədir? (Çəki: 1)

əmək insanın məqsədyönlü, şüurlu fəaliyyətidir

 əmək ictimai əməyin təşkilindən ibarətdir

 əmək ictimai əmək məhsuldarlığının artırılmasıdır

 əmək cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində əməyin xüsusiyyətlərini göstərir

 əmək müasir şəraitdə əmək haqqının nizamlanmasının əsasıdır

Sual: Əməyin iqtisadiyyatı birinci növbədə hansı fənlə bağlıdır? (Çəki: 1)

 əməyin elmi təşkili fənni ilə bağlıdır

 əməyin təşkilinin əsasları fənni ilə bağlıdır

 müəssisənin iqtisadiyyatı fənni ilə bağlıdır

 sahələrin iqtisadiyyatı fənni ilə bağlıdır

iqtisadi nəzəriyyə fənni ilə bağlıdır

Sual: Əməyin iqtisadiyyatı bir elmi fənn olmaqla əməklə əlaqədar hansı məsələləri 

öyrənir? (Çəki: 1)

 əmək məhsuldarlığının artırılması yollarını öyrənir

 əməyin elmi təşkilinin tətbiqi yollarını öyrənir

ictimai istehsal sahələri,qanunları və bu qanunlardan istifadəni öyrənir

 əmək bölgüsü və əmək kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi yollarını öyrənir

 əməyin ödənilməsi məsələlərini öyrənir

Sual: Əməyin sosiologiyasının predmeti nədir? (Çəki: 1)

 sosial- iqtisadi proseslər sistemidir

 sosial problemləri vəhdət halında öyrənir

sosial-əmək münasibətlərinin strukturu və mexanizmini, sosial proseslərin 

qanunauyğunluqlarını öyrənmək fənnin predmetidir

 formal və qeyri-formal əmək, psixoloji, iqtisadi münasibətləri öyrənir

 sosial proseslər əməyin sosiologiyasında öyrənilir

Sual: Əməyin sosiologiyasında əsas yeri hansı məsələlər təşkil edir? (Çəki: 1)

 əmək sferasında baş verən sosial problemlərin təhlili

 işçilərin sosial fəallığını zəiflədən amillərin təsirini öyrənmək

əmək münasibətləri və əmək situasiyası problemləri

 əməyin fiziologiyası və psixologiyası

 əməyin elmi təşkilinin bütün istiqamətlərinin məcmuu halda elmi cəhətdən 

əsaslandırılması

Стр. 3 из 98

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={006B0B4D-9E...

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə