B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə14/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

əsasən Yura və Təbаşir dövrünün dəniz şəraitində çökən əhəng daşlarından təşkil olunduğuna görə

landşaft zonaları, növləri və onun morfoloji vahidləri arasında təbii əlaqə olmadığına görə

çay və bulaqlar öz mənbələrini əsasən buzlaq sahələrdən götürdüklərinə görə

Sual: Karbon oksidinin havada konsentrasiyasının miqdarı çox olduqda hansı xəstəliklərin artmasına şərait 

yaranır? (Çəki: 1)

damar xəstəlikləri,qan azlığı

endokrin xəstəlikləri, irsi xəstəliklər

talasemiya və xərçəng xəstəlikləri

qara ciyər və qida yolu xəstəlikləri

ateroskleroz, əsəb sisteminin pozulması, infarkt 

Sual: Landşaft zonaları və landşaft növləri daxilində xəstəliklərin yayılma müxtəlifliyinin əsas səbəbləri nədir? 

(Çəki: 1)

coğrafi enlik

hidroqeoloji şərait

landşaft sferası

coğrafi uzunluq

ifrat nəmlənmə

Sual: Respublikada Adam başına cəmi neçə hektar torpaq sahəsi və əkinçilikdə istifadə edilən sahə düşür? 

(Çəki: 1)

1,17 ha və 0,2 ha

2 ha və 1,5 ha

3,5 ha və 0,5 ha

1.5 ha və 1 ha

1 ha və 2 ha

Sual: Yodun və bromun çatışmaması Azərbaycanın hansı rayonlarında daha çox özünü biruzə verir? 1. 

Zaqatala 3.Oguz 5.Bakı 7.Şəki 2.Lənkəran 4.Qax 6.Ordubad 8.Gədəbəy (Çəki: 1)

1, 3,4,6

1,3,4,7 


3,5,6,8

2,4,6,7 


2,4,5,8

Sual: Azərbaycan respublikası ərazisində ən çox məhsuldar torpaq sahələrində seliteb komplekslərin inkişaf 

etdiyi rayon hansıdır ? (Çəki: 1)

Abşeron rayonu

Gəncə-Qazax rayonu

Şəki-Zaqatala rayonu

Lənkəran-Astara rayonu

Naxçıvan MKB

ÖLMƏ

: 09 01

Ad

09 01Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Meliorativ tədvirlərin neçə metodu mövcuddur? (Çəki: 1)

2

 5Стр. 43 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
6

4

 3 Sual: Kimyəvi meliorasiya zamanı hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)

ot bitkilərindən istifadə etməklə yaxşılaşdırma

mühəndis işləri

rekreasiya tədbirləri

torpaqlara əhəngin və gübrələrin verilməsi 

torpaqların yenidən bərpa olunması

Sual: Aqroirriqasiya tədbirləri aparılan ərazilərdə Ən çox hansı landşaft növləri yaranır? (Çəki: 1)

meşə landşaftı

çəmən-bataqlıq 

örüş sahələri

alp çəmənlikləri

dağlıq landşaftı

Sual: Azərbaycanın ümumi torpaq sahəsindən yalnız nə qədər hissəsi kənd təsərrüfatında istifadə edilir? 

(Çəki: 1)

8,6 mln ha

4,3 mln ha 

3,5 mln ha

7 mln ha


5 mln ha

Sual: Ümumilikdə tənəffüz orqanlarının, əsəb-sinir sisteminin və mədə-bağırsaq xəstəliklərinin artmasında 

hansı elementlərin çatışmaması böyük rol oynayır? (Çəki: 1)

mikroelementlər

kimyəvi elementlər

təsirsiz qazlar

sanitar-gigiyenik göstəricilər

radioaktiv elementlər

Sual: Neftlə çox çirklənmiş yerlərdə Ən çox hansı xəstəliklər müşahidə edilir? (Çəki: 1)

qan azlığı, şiş xəstəlikləri

endokrin, qan dövranı, allergik xəstəliklər 

əqli çatmamazlıq, genetik xəstəliklər

burun-bogaz və dammar xəstəlikləri

ürək çatmamazlığı, həzm orqanları xəstəlikləri

Sual: Azərbaycan ərazisində ən çox kimyəvi gübrələrdən, pestisidlərdən və defoliantlardan hansı ərazilərdə 

istifadə edilir? (Çəki: 1)

Kür-Araz ovalığında

Samur-Dəvəçi ovalığında

Naxçıvan MR-da

Lənkəran düzənliyində

Qarabağ maili düzənliyində

Sual: Landşaft vahidləri daxilində hansı maddələrin çatışmaması zob və şiş xəstəliklərinin yaranmasına səbəb 

olur ? (Çəki: 1)

 kalsiumun

dəmirin

oksigenin maqneziumun

yod və bromun

Стр. 44 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Sual: Fitomeliorativ tədbirlər zamanı hansı metodlardan istifadə edilir ? (Çəki: 1)

torpağa əhəng və gübrələr verilir

ağac, kol və ot bitkiləri əkilir

torpağın üst təbəqəsi yuyulur

pestisidlərdən istifadə olunur

şumlanma aparılır

Sual: Pestisid və defoliant maddələrindən hansı kənd təsərrüfatı sahələrində istifadə olunur ? (Çəki: 1)

meyvə bağlarında

yem otlarının əkilməsində

üzümçülük və pambıqçılıqda

tərəvəz və bostançılıqda

kartof və taxılçılıqdaB

ÖLMƏ

: 18 02

Ad

18 02Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Respublika ərazisinin müasir təbii ərazi komplekslərinin mənşəyi əsasən hansı dövrün landşaftları ilə 

zəngindir? (Çəki: 1)

 Sarmat və Xvalın

Pleystosen və holosen 

Neogen və antropogen

Daş dövru paleogen

Pont və Ağcagil

Sual: Azərbaycanda landşaftın ərazi differensiasiyasının iki əsas növü hansılardır? (Çəki: 1)

eninə və uzununa

tropik və mülayim 

çöl və meşə-çöl 

üfüqi və yüksəklik 

şaquli və horizontal

Sual: Landşaftın üfiqi differensiasiyasının əsas səbəbi nədir? (Çəki: 1)

torpaqların horizontal paylanmasının qanunauyğunluğu

landşaftların qarşaqlar üzrə yayılması

iqlimin coğrafı enlikdən asılı olaraq dəyişməsi 

ərazinin zoocoğrafi cəhətdən əyalətlərə bölünməsi

iqlimin meridional istiqamətdə dəyişməsi

Sual: Düzənliklərdəki landşaftın üfüqi diffensiasiyasını yaradan əsas amillər hansıdır? (Çəki: 1)

yüksəklik fərqi və dağların baryer təsiri 

bitki örtüyü və onların əmələ gətirdiyi formasiyalar

temperatur orta illik miqdarını yüksək olması

aran meşələrin geniş sahələrdə yayılması

təbii komplekslərin yüksək qurşaqlıq üzrə dəyişməsi

Sual: Dağlıq ərazilərdəki yamacların baxarlığı və yaxud da ekspozisiya amili landşaft daxilində dəyişikliyi 

yaradır? (Çəki: 1)

landşaftdaxili differensiasiyanı

Стр. 45 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə