B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə3/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

120-150 m

200-300 m

300-350 m

Sual: Okean dərinliklərindəki sular hansı maddələrlə daha çox zəngindir? (Çəki: 1)

azot və karbon

nitrat və kalsium

xlor və oksigen

dəniz və fosfor

fosfat və nitrat

Sual: Yer səthində maddə və enerji mübadiləsinin intensiv getdiyi landşaft yaradıcı təbəqə necə adlanır? 

(Çəki: 1)

biosenoz


pedosfera

mikrosfera

hipergenez

landşaft sferası

Sual: Dörd mərtəbəlilik strukturuna malik nəhəng coğrafi kompleks hansıdır ? (Çəki: 1)

 atmosfer

yer qabığı

dağ kompleksləri

okeanlar

 biosfer


B

ÖLMƏ

: 03 02

Ad

03 02Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Sualtı landşaft sferasının diqər sferalardan fərqi nədir? (Çəki: 1)

üfiqi differensiasiyanın güclü olması

canlı arqanizlərin sıxlığı

su axınlarının sürətli hərəkəti

temperatur və duzluluğun tez-tez dəyişməsi

bioloji kütlənin azlığı, yüksək duzluluq,işığın olmaması

Sual: Okeanlarda neçə mərtəbəlilik strukturu fərqləndirilir? (Çəki: 1)

 iki


beş

 dörd 


altı

 üç


Sual: V.İ.Vernadskinin biosfer haqqındakı təliminə daxil olan “həyat pərdəsi” hansı təbəqələrdə yaranır? (Çəki: 

1)

hidorsfer və atmosferin yuxarı hissəsində Litosferin, atmosferin və hidrosferin bir-birinə yaxın hissəsində

litosferin üst hissəsi və atmosferin üst hissəsində

bütünlüklə bisoferdə

coğrafi təbəqə və labdşaft sferasında

Стр. 7 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Sual: Atmosferin yerə ən yaxın, yəni 1,5-2 metr olan hissəsində hansı horizont əmələ gəlir? (Çəki: 1)

mikrosfera 

atmosfer sferası

mezosfera

pedosfera

atmosfer zonası

Sual: Okeanda yalnız hansı iki coğrafi sferanın bir başa təması müşahidə edilir? (Çəki: 1)

atmosferin hidrosferlə və hidrosferin litosferlə 

litosferin hidrosferlə və litosferin atmosferlə

hidrosferin biosferlə və atmosferin litosferlə

biosferin atmosferlə və atmosferin hidrosferlə

bitosferin atmosferlə və biosferin litosferlə

Sual: Təbii ərazi kompleksləri necə formalaşır ? (Çəki: 1)

landşaftın üfiqi strukturunda yayılmışdır

ətraf mühitlə maddə və enerji mübadiləsi aparır

coğrafi mühitdə çox formalaşır

coğrafi sistemdə nisbətən sabit varlıqdır

təbii rejimlərin birliyini yaradan elementdirB

ÖLMƏ

: 05 02

Ad

05 02Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Eyni vaxtda baş verən ritmlər neçə adlanır? (Çəki: 1)

 tsiklik


təkrar

kompleks


dinamik

 dövrü


Sual: Orta rəqəmlərlə səciyyələnən ritm müddətləri hansıdır ? (Çəki: 1)

dövrü


tsikl

dinamik


dəyişkən

 təkrarlanan

Sual: Ritmik hadisələrin hansı fomaları var? (Çəki: 1)

fəsli və sutkalıq

illik və fəsli

dövrü və tskilik 

çoxillik və dövrü

formaları yoxdur

Sual: Landşaftın strukturunu və inkişafını dəyişdirən hadisələr hansılardır? (Çəki: 1)

təkamül


inkişaf

çoxillik


Стр. 8 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
tskilik

ritmika


Sual: Dəyişən ritm müddətləri necə adlanır? (Çəki: 1)

 tsikl


təkamül 

dinamika


ritmika

fasiya


Sual: Hər bir ritmik dəyişkənlikdən sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıdarkən müşahidə edilən “əyintilər” yığılaraq 

landşaftda hansı xüsusiyyətləri dəyişdirir ? (Çəki: 1)

landşaftın strukturunu və inkişafını

landşaftın tiplərini və yarımtiplərini

landşaftın növ və siniflərini

landşaftın genezisini

landşaftın sferlər arası məsafəsini

Sual: Fəsli və ya illik tsiklların əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri hansı təbiət hadisələridir? (Çəki: 1)

Yerin Günəşə görə vəziyyəti və yer oxunun mailliyi

Yerdəki illik yağıntıların miqdarının dəyişməsi

səhraların əsasən tropiklərdə geniş yayılması

yerdəki vulkanların vaxtaşırı püskürməsi

seysmik qurşaqlarda yaranan fəallıq

Sual: (Çəki: 1)

fəsli

çoxillik


dövrü 

sutkalıq 

bir illik

Стр. 9 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Sutkalıq və fəsli fazaların davamlılığı və dəyişkənliyi hansı təbiət hadisəsindən asılıdır? (Çəki: 1)

vulkanların püskürməsi

tavaların hərəkəti 

sel və daşqınlar

planetlərin cazibə qüvvəsi

günəş fəallığının inkişafından

Sual: A.Q.İsaçenkoya görə mərzin neçə əsas kateqoriyası var? (Çəki: 1)

3

5 2

 4

 6Sual: Qabarıq mezorelyef formaları və yüksək yastı suayrıcılar, çökək mezorelyef formaları və alçaq terraslar 

kateqoriyaları hansı landşaft vahidinə aiddir? (Çəki: 1)

fasiya

mərz 


azonal 

zonal


 intrazonal 

Sual: Tsiklik ritm müddətləri hansı ölçüdə səciyyələnir? (Çəki: 1)

əsrlərlə

1000 illərlə

bir neçə il müddətində

orta rəqəmlərlə

kiçik rəqəmlərlə

Sual: Davamiyyət müddətinə görə tsikllər neçə qruppa bölünür? (Çəki: 1)

2

4

35

6

Sual: Elyuvial , superakval və subakval landşaftlar, hansı landşaft vahidinin tipləridir? (Çəki: 1)zonal

mərz


 intrazonal

 fasiya 


azonal

Sual: Landşaftın dəyişməsində müşahidə edilən hadisələri səciyyələndirən anlayış necə adlanır ? (Çəki: 1)

landaşaftın dinamikası

landaşaftın təkamülü

landşaft proqonozu

landşaftın üfiqi strukturu

landşaftın şaquli strukturu

Sual: Ritmikanın neçə forması fərqləndirilir? (Çəki: 1)

2

4

31

6

Стр. 10 из 79Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə