B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə4/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Sual: Dövrü ritmlər necə baş verir ? (Çəki: 1)

fəsli xarakterli ritmlərdir

yalnız çoxillik ola bilər

eyni vaxtda baş verir

tsiklik olaraq formalaşır

proqnozlaşdırmada istifadə olununr

Sual: Mərz kompleksləri hansı təbii ərazilərdə formalaşır ? (Çəki: 1)

çay vadilərində

dəniz sahillərində

bataqlıqlarda

çay deltalarında

qobu və yarğanlardaB

ÖLMƏ

: 05 03

Ad

05 03Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Coğrafi sistemdə nisbətən sabit varlıq olub, təbii rejimlərin birliyini yaradan hərəkət forması hansıdır? 

(Çəki: 1)

 dəyişdirici

 təkamül


intensiv

sabitləşdirici

tənzimləyici

Sual: Kompleks hadisələrin zaman etibarı ilə təkrarlanması necə adlanır ? (Çəki: 1)

təkamül

 dinamika ritmika

tsikl


proqnoz

Sual: Landşaftın meydana gəlməsinə və müasir dinamik vəziyyətinin yaranmasına səbəb olan proseslərin 

cəmi necə adlanır? (Çəki: 1)

landşaftın dinamikası

landşaftın genezisi

landşaftın təkamülü

landşaftın proqnozu

landşaftın ritmikası

Sual: Landşaftlar üçün tipik olan vəziyyəti, rejimi və komponentlər arasındakı əlaqəni saxlama fəaliyyəti necə 

adlanır? (Çəki: 1)

təkrarlanma

 sabitləşdirmə

öz-özünü tənzimləmə

dəyişdirmə

davamlılıq

Sual: Tsiklik ritmikanın müddəti necə səciyyələnir? (Çəki: 1)

Стр. 11 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
orta rəqəmlərlə

milyon illərlə

sutkalıq olaraq

dövrü olaraq

kiçik rəqəmlərlə

B

ÖLMƏ

: 06 02

Ad

06 02Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Elementar landşaft kimi fasiyanın neçə tipi mövcuddur? (Çəki: 1)

2

43

5

6Sual: Relyefin qabarıq formalarına aid edilən fasiya tipi hansıdır? (Çəki: 1)

elyuvial


superakval

subakval


zonal

azonal


Sual: Yeraltı suların səviyyəsinin səthə yaxın olan fasiya tipi necə adlanır ? (Çəki: 1)

 subakval

elyuvial

 azonal


superakval

zonal


Sual: Fasiyaların su ilə dolmuş mənfi relyef formalarındа əmələ gələn tipi hansıdır? (Çəki: 1)

 zonal


iatrazonal

delynvial

elynvial

 subakval

Sual: Mütərəqqi dəyişkənliklərlə müşayət olunan və landşaftın strukturlarının ardıcıl olaraq biri digərini əvəz 

etməsi prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

landşaftın təkamülu

landşaftın genezisi

landşaftın dinamikası 

coğrafi mühit

landşaft sperası

Sual: İnvariant komplekslərin əvəz olunması hansı proseslər nəticəsində baş verir? (Çəki: 1)

kosmik şüaların təsiri

təbii və antropogen təsirlər

günəşlə baş verən partlayışların təsiri

yeraltı təkanların təsiri

Стр. 12 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Ozon qatının naziklənməsi

Sual: Dövrlər ərzində bir sıra landşaft tiplərinin, yarımtiplərinin və onun külli miqdarda morfoloji hissələrinin 

tamamilə məhv olmasına səbəb nə olmuşdur ? (Çəki: 1)

buz örtüyünün altında qalması və dəniz transqressiyaları

kütləvi quraqlığın yayılması və səhralaşma

yer qabığının qalxması, tektonik proseslər

daxili qüvvələrin fəallığı, vulkanizm prosesi

heç biri


Sual: Mütərəqqi elementlər hansı landşaft proseslərində iştirak edir? (Çəki: 1)

landşaftın inkişafında

landşaftın dinamikliyində

biosenozların yayılmasında

torpaq tiplərinin formalaşmasında

hidroqrafik şəbəkənin yaranmasında

Sual: Konkret məkanda cansız canlı komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi və təbii-antropogen sistemlərin fəaliyyəti 

nəticəsində formalaşan sistemlər necə adlanır? (Çəki: 1)

Ekosistemlər

Landşaft qurşaqları

Tektonik proseslər

Biosistemlər

Zonallıq strukturu 

Sual: Landşaftın müasir strukturunu təyin edən, relikt və endemik elementləri özündə birləşdirən landşaft 

elementləri necə adlanır? (Çəki: 1)

konservativ elementlər

biosenoz elementlər

buzlaq elementlər

hidroqrafik elementlər

torpaq elementləri

Sual: Hansı landşaftlar bu və ya digər dərəcədən olan geosistemlərin dəyişməsi zamanı özünün əvvəlki 

vəziyyətini sabit saxlayan əlamətlərin cəminə aiddir? (Çəki: 1)

dinamiki landşaftlar

zonal landşaftlar

invariant landşaftlar

dəyişən landşaftlar

üfüqi landşaftlar

Sual: Landşaftın tənəzzülü nə zaman baş verir? (Çəki: 1)

fəlakətli təbii və texnogen proseslər nəticəsində

innariant geosistemlərin inkişafı nəticəsində

landşaftların dinamiki dəyişikliyi nəticəsində 

xarici və daxili amillərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

yüksək dərəcəli təbii ərazi komplekslərin təkamülü nəticəsində

Sual: Xüsüsilə yay aylarında 1-2 ay və yaz aylarından 1-2 həftə əvvəl baş verəcək təbii hadisələrin 

proqnozlaşdırılması hansı metodla mümkündür? (Sürət 21.05.2014 11:13:58) (Çəki: 1)

fenoloji indikasiya metodu

invariant proqnozlar metodu

zaman analogiyası metodu

ekstrapolyasiya metodu

coğrafi sistemlərin analogiyası metodu

Стр. 13 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə