B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə5/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Sual: İnkişafı qabaqcadan aydınlaşdırma təmayülü nədir ? (Sürət 21.05.2014 11:14:14) (Çəki: 1)

dinamika


təkamül

 proqnozlaşdırma

ritmika

genezis


Sual: Landşaft proqonozlşmasında neçə metoddan istifadə edilir? (Sürət 21.05.2014 11:14:26) (Çəki: 1)

2

34

6

5Sual: Landşaftın dinamikasının təhlilinə əsaslanan proqnozlaşma müddəti hansıdır? (Sürət 21.05.2014 

11:14:37) (Çəki: 1)

uzun müddətli

qısa müddətli 

orta müddətli

yüksək müddətli

ən yüksək müddətli

Sual: Landşaftın proqnozu verilərkən, hər şeydən əvvəl hansı şərtlərə əməl edilməlidir? 1.) ərazinin geoloji və 

litoloji özülünü tədqiq etməli və araşdırılmalıdır 2.) landşafta antropegen təsirin müasir forma və normalarını 

saxlamaq şərti gözlənilməlidir 3.) ərazinin landşaft xüsusiyyətlərini təyin etməklə yanaşı, onun tip və 

yaraımtipləri də nəzərə alınmalıdır 4.) Coğrafi sistemlər və onlar daxilində zaman etibarı ilə əmələ gələn 

taksonomik vahidlərin qanunauyğun sırası dəqiqləşdirməlidir. 5.) antropogen-texnogen təsirin dəyişmə 

xarakteri və intensivliyi şəraiti nəzərə alınmalıdır. (Sürət 21.05.2014 11:15:01) (Çəki: 1)

1,2


2,4

4,5


3,5

2,5


B

ÖLMƏ

: 08 02

Ad

08 02Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İqlimlə ayrılmaz surətdə bağlı olan landşaft zonallığı hansıdır ? (Çəki: 1)

enlik


üfüqi

şaquli


hündürlük

intrazonal

Sual: Ayrı-ayrı landşaft zonası daxilində inkişaf edən və həmin zonanın iqlim-ekoloji şəraiti ilə o qədər də 

əlaqədar olmayan TƏK hansıdır? (Çəki: 1)

azonal

zonal


intrazonal

hidromorf

kserofit

Стр. 14 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: İqlim şəraitinin enlik və hündürlük zonallığı haqqındakı fikirlər kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

K.F.Rulye 

Ç.Darvin 

M.V.Lomonosov

N.A.Seversov

A.Humbolt

Sual: Zonallıq və intrazonallıq anlayışının yaradıcısı kimdir? (Çəki: 1)

Q.F.Morozov

L.S.Berq

V.V.Dokuçayev

D.A.Anuçin

Q.N.Vısotski

Sual: İntrazonal landşaftların yaranma səbəbləri hansılardır? (Çəki: 1)

Çay suları.Yeraltı suların səthə yaxınlığı.

Quraq iqlim, dağlıq relyef

Bol yağıntı, yüksək rütübət.

Çöl iqlimi,yeraltı sular.

Yarımsəhra iqlimi, çay suları.

Sual: Dağ-meşə landşaftlarının qurşaq əmələ gətirmədiyi ərazi: (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz

Talış dağları

Böyük Qafqaz

Zəngəzur-Dərələyəz

heç biri


Sual: Lənkəran ovalığı landşaftları hansı landşaft tipinə aid edilir? (Çəki: 1)

azonal


zonal

mürəkkəb


intrazonal

 sadə


Sual: Hündürlük qurşaqlarının əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri hansıdır? (Çəki: 1)

dağın ətəyindən zirvəsinə doğru qalxarkən istiliklə təmin olunmanın dəyişməsi

alcaqdağlıq ərazilərdə yağıntıdan asılı olaraq, rütübətin paylanması

nival qurşaqda qar örtüyünün qalınlığına nəzərən günəş radiasiyasının artması 

dağ yamaclarında dəmyə əkinçiliyinin inkişaf etdiyilməsi

ortadağlıqdaintensiv otarılma nəticəsində eroziya və diqradasiya proseslərinin güclənməsi

Sual: Materiklərin çox hissəsinin (39,3%) şimal, az hissəsinin isə (19,1%) cənub kürəsində yerləşməsi 

landşaftının hansı differensiasiyasına aid etmək olar? (Çəki: 1)

intrazonal differensiasiya

zonal differensiasiya

hündürlük differensiasiya

azonal differensiasiya

enlik differensiasiya

Sual: Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru qalxarkən istiliklə təmin olunma şəraitinin dəyişməsi hansı landşaft 

strukturunu yaradır? (Çəki: 1)

enlik qurşaqlarını

hündürlük qurşaqlarını 

üfüqi strukturu 

azonal differensiasiyanı

Стр. 15 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...zonal differensiasiyanı

Sual: İntrazonal landşaftlar hansılardır? (Çəki: 1)

Talış dağları, Lənkəran ovalığı

Qobustan çölləri, Qarabağ düzü

Şollar düzü, Naxçıvanın orta dağları

Kürboyu meşələr, Yalama meşələri 

Suayırıcı silsilə, Pirqulu meşələri.

Sual: Azonal landşaftların müşahidə olunduğu ərazi hansıdır? (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz 

Talış dağları

Dərələyəz 

 Şahdağ 


Bazardüzü

Sual: Hava kütlələrinin dörd əsas tipləri hansıdır? 1. subtropik 4. subnival 7. ekvatorial 2. tropik 5. arktik 8. 

subantarktik 3.nival 6. milayim 9. subekvatorial (Çəki: 1)

1,2,5,8


2,4,6,8

2,5,6,7


3,4,6,9

5,6,8,9


Sual: Naxçıvan dağlıq sahəsində landşaft qurşaqlarının yüksəklik və üfiqi strukturu Böyük və Kiçik Qafqaz 

dağlarından hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir? (Çəki: 1)

dağ-çəmən kompleksləri əvəzinə dağ kserofit k4omplekslər yerləşir

burada dağ-meşə və dağ-çəmən qurşaqları zonallıq üzrə düzgün yerləşməmişdir

yarımsəhra komplekslərindən sonra, birbaşa dağ-çəmən kompleksləri formalaşır

dağətəyi zonaya yüksək dağlıqdan fərqli olaraq daha çox yağıntı düşür

burada yerləşən müxtəlif xassəli süxurlar vaxtaşırı yuyulmaya və eroziyaya məruz qalır

Sual: Azərbaycanın ayrı-ayrı dağlıq vilayətlərində dağətəyindən yüksəkdağlığa qədər landşaft komplekslərinin 

düzgün ardıcıllığını seçin? 1. dağ-meşə 5.quruçöl 2.nival-buzlaq 6.səhralıqlar 3.dağ-çəmən 7.şoranlıqlar 

4.yarımsəhra 8.alp çəmənlikləri (Çəki: 1)

1, 3, 4, 7, 2

2, 4, 6, 8, 5 

1, 6, 7, 8, 3

3, 4, 5, 7, 2

4, 5, 1,3, 2 

Sual: Zəngəzur-Dərələyəz silsiləsində qurşaq əmələ gətirməyən təbii landşaft kompleksi hansıdır ? (Çəki: 1)

dağ-meşə

yarımsəhra

alp çəmənlikləri

bozqır çəmənliklər

dağətəyi düzənlik

Sual: B. Polınov və R.Abolinin ilk dəfə tərtib etdikləri xəritə hansıdır ? (Çəki: 1)

torpaq

landşaft


kartoqrafik

geomorfoloji

fiziki

B

ÖLMƏ

: 13 02

Ad

13 02Стр. 16 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə