B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə6/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Abşeron yarımadasının landşaft komplekslərinin neçə hektarı neftlə çirklənmişdir? (Çəki: 1)

28,8 min ha

35 min ha

30 min ha

17 min ha

22 min ha 

Sual: Dəmyə əkinçiliyinin ən çox yayıldığı qurşaqlar hansılardır? (Çəki: 1)

subtropik və mülayim qurşaqların sərhəddi boyu

tropik səhralar boyunca

subarktik və mülayim qurlaqların sərhəddi boyu

subekvatorial qurşağın bütün sahələrində 

Yalnız mülayim qurşaq

Sual: Düzənlikdən fərqli olaraq, dağlıq ərazilərdə Ən çox əkilən kənd təsərrüfatı bitkiləri hansılardır? (Çəki: 1)

pambıq və taxıl

qarğıdalı və çəltik

arpa və kartof

çəltik və günəbaxan

bostan bitkiləri

Sual: Dünyada əhalinin artım səviyyəsini nəzərə alaraq, əkin sahələrinin genişləndirilməsi hansı ekoloji 

problemlərə gətirib çıxarır? (Çəki: 1)

mrriqasiya landşaftlarının genişlənməsinə

eroziya və denidasiya proseslərinin artmasına

sürüşmə hallarının intensivləşməsinə

tropik meşələrin sürətlə qurulmasına 

okeanların süni şəkildə qurudulmasına 

Sual: Kənd təsərrüfatına kəskin ziyan vuran gəmiricilərin artmasına səbəb nədir? (Çəki: 1)

geniş sahələrin şumlanması

meşələrin qırılması

yamac eroziyalarının çoxalması 

yeraltı suların səviyyəsinin qalxması

suvarma əkinçiliyinin inkişafı

Sual: Əsaslı kapital qoyuluşu sərf etməklə əkin ərazilərinin sahəsini neçə dəfə artırmaq olar? (Çəki: 1)

5 dəfə

2 dəfə 


3,6 dəfə 

6,5 dəfə


1,7 dəfə

Sual: Hansı qurşaq daxilində suvarılan rayonlarda məhsuldarlıq dəmyə əkinçilik rayonlarına nisbətən çox 

yüksəkdir? (Çəki: 1)

 tropik


subekvatorial

 subtropik 

mülayim 

Стр. 17 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...ekvatorial

Sual: Hidromorf landşaftlar necə yaranır? (Çəki: 1)

yeraltı suların təsiri ilə ifrat rütubətlənmə nəticəsində

hündür dağlıq ərazilərin dik yamaclarında

şoranlıqların geniş yayıldığı ərazilərdə

dag-meşə landşaftlarının yayıldığı sahələrdə

otlaq-çöl landşaftları sahəsində

Sual: Ayrı-ayrı landşaft zonası daxilində inkişaf edən hidromorf landşaftlar, nə üçün həmin zonanın iqlim-

ekoloji şəraitindən asılı deyil? (Çəki: 1)

dağlıq ərazilərin üstünlüyünə görə

yamaclarda baş verən eroziya-denudasyon proseslərə görə 

əsasən yeraltı, göl və çay sularının səthə yaxınlığına görə 

arid-denudasyon proseslərin intensivliyinə görə

düzən ərazilərin üstünlüyünə görə 

Sual: Quru subtropik ərazilərdə neft və lay sualrı ilə çirklənmiş geosistemlərdə öz-özünə təmizlənmənin 

müddəti təxminən nə qədərdir? (Çəki: 1)

2 il

3 il


10 il

5 il


12 il

Sual: Azərbaycan ərazisində Böyük Qafqazın orta və yüksək dağlıq hissəsində əsasən hansı kənd təsərrüfatı 

sahələri nkişaf etmişdir? (Çəki: 1)

bostançılıq təsərrüfatı

bağçılıq və suvarma əkinçiliyi

köçürmə otlaq maldarlığı 

intensiv suvarma əkinçiliyi

heyvandarlıq və dəmyə əkinçiliyi

Sual: Pestisidlərin miqdarına görə ən kritik ekoloji vəziyyət hansı rayonlarda müşahidə olunur? (Çəki: 1)

Böyük Qafqaz 

Talış dağları

Naxçıvan MR

Kiçik Qafqaz 

Kür-Araz ovalığı

Sual: Ən əlverişli dəmyə əkinçilik üçün yararlı olan torpaqlar hansı ərazilərə uyğun gəlir? (Çəki: 1)

meşə sahələrinə 

buzlaqlara

quru çöllərə 

yarımsəhralara 

səhralara

Sual: Dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının neçə faizi suvarılan əkinçilik rayonlarının payına düşür? (Çəki: 

1)

35%-dən az50 %-dən çoxu

70%-dən çox 

47%-dən az

60% 


Sual: Şumlanma zamanı landşaftın əsas hansı indikatorları dəyişikliyə uğrayır ? (Çəki: 1)

Стр. 18 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...torpaq və onun tipləri

landşaft növ və yarımnövləri

iqlim ünsürləri

hidroqrafik şəbəkə

bitki örtüyu və heyvanat aləmi 

Sual: Samur-Dəvəçi, Lənkəran və Kür-Araz ovalıqlarında qrunt və yeraltı suların səthə çıxdığı alçaq sahələrdə 

hansı landşaft tipləri inkişaf etmişdir ? (Çəki: 1)

yarımsəhra və quru-çöl

çəmən, çəmən-bataqlıq landşaftları 

meşə-çəmən və meşə kolluqlar

abrazion-akkumlyativ tipi lanşaftlar 

terraslaşmış alçaqdağlıq landşaftları

Sual: Heyvandarlıq və dəmyə əkinçiliyi ən çox ərazilərin hansı qurşaqlarında inkişaf etdirilir ? (Çəki: 1)

orta və yüksək dağlıqda

nival qurşaqda

alçaq dağlıqda

dik və maili yamaclarda

dağətəyi düzənliklərdə

Sual: Hansı landşaftlarda 10 il ərzində neft və lay suları ilə çirklənmiş geosistemlər öz-özünə təmizlənə bilir ? 

(Çəki: 1)

milayım qurşaqda

subqütb və qütblərdə

quru subtropiklərdə

ekvatorial qurşaqda

tropik meşələrdə

Sual: Kür-Araz ovalığı landşaftlarında hansı kimyəvi maddənin istifadəsi kritik vəziyyətə səbəb olmuşdur ? 

(Çəki: 1)

mineral gübrələrin

azot və fosforun

qələvilərin

pestisidlərin

sialit və kaliumun

Sual: Yeraltı suların təsiri ilə ifrat rütubətlənmə nəticəsində yaranan landşaftlar necə adlanır ? (Çəki: 1)

 hidromorf

evriqial

edafotop


avtomorf

dekstruktivB

ÖLMƏ

: 12 02

Ad

12 02Suallardan

31

Maksimal faiz31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Respublikanın arid düzənliklərində ayrıayrı landşaft tiplərinin antropgenləşməsi neçə % təşkil edir? 

(Çəki: 1)

43%

Стр. 19 из 79Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə