B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə9/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Sual: Yeni tektonik hərəkətlərin sürəti Ən çox hansı ərazilərdə müşahidə edilir? (Çəki: 1)

düzənlikdə

orta dağlıqda

dəniz sahilində

düzən meşələrində

yüksəkdağlıqda

Sual: Müasir tektonik hərəkətlərin differensial qalxma sürəti ən çox hansı ərazilərdə müşahidə edilir? (Çəki: 1)

Böyük Qafqazın yüksəkdağlığında

Kiçik Qafqazın orta dağlığında

Qabırrı-Acenohur qırışıqlıq zonasında 

Mil-Qarabağ maili düzənliyində

Kür-Araz ovalığında

Sual: Hər il orta hesabla 2-3 mm sürətlə qalxan dağlıq ərazilərin hündürlük balansını qoruyan təbii proses 

hansıdır? (Çəki: 1)

deplyasiya

abraziya


ekzerasiya

differensiasiya

denudasiya

B

ÖLMƏ

: 19 02

Ad

19 02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Subnival-nival landşaft kompleksi Azərbaycanın hansı ərazilərində mövcuddur? (Çəki: 1)

Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağları

Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Zəngəzur 

Kiçik Qafqaz, Murovdağ, Dərələyəz

Talış dağları, Şahdağ, Ləngəbiz

Zəngəzur, Böyük Qafqaz, Gömürgöy

Sual: Kür-Araz ovalığı landşaft komplekslərinin şorlaşmasına səbəb nədir? (Çəki: 1)

quraq iqlim şəraiti

yüksək temperatur

yeraltı sualrın səthə yaxınlığı

torpaqda duzların miqdarının çoxluğu

çökəklik olması

Sual: Ən çox külək eroziyasına məruz qalan landşaftlar hansı rayon daxilindədir? (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz

Samur-Dəvəçi

Lənkəran


 Pirqulu

Qobustan


Sual: Sel, daşqın və süruşmə hadisələrinin ən çox təsir göstərdiyi dağlıq lanşaftları hansı regionun payına 

düşür? (Çəki: 1)

Dərələyəz silsiləsi

Стр. 26 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Talış dağları

Zəngəzur silsiləsi

Böyük Qafqaz

Kiçik Qafqaz

Sual: Lənkəran ovalığında yarımsəhra landşaftları əvəzinə hansı landşaftlar əmələ gəlmişdir ? (Çəki: 1)

 quru çöl

dağ-çəmən

dağ-bozqır

kserofit

 meşə


Sual: Naxçıvan MK-da göstərilən hipsometrik həddən 800-100 m qalxan landşaft kompleksi hansıdır ? (Çəki: 

1)

dağ meşəquru çöl

kserofit çəmən

 yarımsəhra

dağ çəmən

Sual: Boz, boz-qonur və açıq şabalıdı torpaqdan hansı landşaft komplekslərində yayılmışdır ? (Çəki: 1)

ortadağlıq və meşələrdə

yarımsəhra düzənliklər və dağətəyində

yüksək dağlıqda və bozqırlarda

yüksək düzənliklərdə və nivalda

alçaqdağlıqda və quru çöllərdə

Sual: Üzüm, taxıl, pambıq və nar hansı landşaft torpaqlarında yetişdirilir ? (Çəki: 1)

dağ meşələrdə

subalp çəmənlərində

bataqlıq-lanunlarda

yarımsəhralarda

 dağətəyindəB

ÖLMƏ

: 07 02

Ad

07 02Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Landşaft proqnozlaşdırmasını hansı müddətdə vermək mümükündür? (Çəki: 1)

1 ildən -1000 ilədək

yalnız 3 - 5illik

bir neçə 100 il

10- 15 ilədək

10- 15 ilədək

Sual: Landşaft proqnozlaşması prosesində əsas istifadə edilən mənbə: (Çəki: 1)

yazılı məlumatlar

statistik rəqəmlər

landşaft xəritələri

çöl tədqiqatları 

müasir ədəbiyyatlar

Стр. 27 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Sual: Landşaftın təbii yolla və antropogen amillərin təsiri ilə inkişafının istiqamətini və gələcək vəziyyətini 

müəyyən edən proses hansıdır? (Çəki: 1)

landşaft genezisi

landşaftın təkamüllü

landşaftın dinamikası

landşaft proqnozu

landşaftın təkmilləşdirilməsi

Sual: Landşaft proqnozlaşmasının ən vacib sahələrindən hansı, bu proses zamanı mütləq nəzərə alınmalıdır? 

(Çəki: 1)

landşaftların hündürlük strukturu

landşaftların dinamiki dəyişikləri

ərazi kompleklərinin qonşuluq əlaqəsi

landşaftların üfüqi zonallığı

təbii ərazi komplekslərinin yerləşməsi

Sual: Yaydan 1-2 ay və yazdan bir neçə həftə əvvəl baş verəcək təbii hadissələri hansı metod vasitəsi ilə 

proqnozlaşdırmaq mümkündür? (Çəki: 1)

coğrafi sistemlər metodu

ekstrapolyasiya metodu

zaman analoqiyası metodu

coğrafi analoqiya metodu

fenoloji indikasiya metodu

Sual: Uzun müddətli proqnozlar hansı prinsiplərə əsaslanmalıdır? (Çəki: 1)

struktur-dinamik şərvə

funksional modelə

tarixi inkişafa 

fəsillərin dəyişməsinə

texnoloji amillərə

Sual: Aşağıdakılardan hansı A.Q.İsaçenkonun verdiyi proqnozlaşma metodudur? (Çəki: 1)

texnoloji metod

litoloji metod

induksiya metodu

hidrotexniki metod

ekstrapolyasiya metodu 

Sual: Ən aktual olan orta və uzun müddətli xüsusi proqnozlar hansı amillərin tam nəzərə alınması ilə 

səciyyələnir? (Çəki: 1)

vulkanik proseslər, landşaft dinamikası

təbii, sosial-iqtisadi və texnogen 

yalnız iqlim və yeni tektonik proseslər 

antropogen, vulkonogen və differensiasiya

dağların sədd effekti və üfiqi zonallıq 

Sual: Proqnozlaşdırma nədir ? (Çəki: 1)

inkişafı qabaqcadan aydınlaşdırma

müasir dinamikanın təhlili

yalnız iqlimlə bağlıdır

landşaftın genizisini təyin edir

landşaftın təkamülü ilə bağlıdır

Sual: Təbii və mədəni landşaftları ayıran alim kim olmuşdur ? (Çəki: 1)

Q.F.Morozov

V.V. Dokuçayev

Стр. 28 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə