B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə21/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

optik çirklənmə

bioloji çirklənmə

mexaniki çirklənmə

Sual: Kimyəvi çirklənmə aiddir: (Çəki: 1)

ion çirklənməsi

istilik, səs – küy, radioaktiv və elektromaqnit çirklənmələr

optik çirklənmə

ağır metallarla, pestisidlərlə, kimyəvi maddələrlə, müxtəlif ərintilərlə baş verən çirklənmələr

mexaniki çirklənmə

Sual: Atmosfer havasının 78-80% - ni nə təşkil edir? (Çəki: 1)

oksigen

azot


karbon

dəmir


metan

Sual: Atmosfer havasının 20, 95% - ni nə təşkil edir? (Çəki: 1)

oksigen

azot


karbon

dəmir


metan

Sual: Təbii və antropogen çirkləndiricilər hansı çirkləndiricilərə aiddir? (Çəki: 1)

litosfer

hidrosfer

atmosfer

ionsfer


biosfer

Sual: 1987 – ci ildə Monrealda imzalanmış protokol nə haqqında idi? (Çəki: 1)

ozon dağıdan xlor - flüor üzvi birləşmələrin və digər ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) 

istehsalını 2 dəfə azaltmaq haqqında

 ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlər haqqında

insanın öz iqtisadi, hərbi, mədəni maraqlarını təmin etmək məqsədilə onu əhatə edən 

xarici mühitə təsirləri haqqında

orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemləri haqqında

müxtəlif orqanizmlərin ətraf mühitlə münasibətləri haqqında

Sual: 1997 – ci ildə Monrealda imzalanmış protokol nə haqqında idi? (Çəki: 1)

ozon dağıdan xlor - flüor üzvi birləşmələri haqqında 

 ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsalını 2 dəfə azaltmaq haqqında

ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsalının dayandırılması haqqında

orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemləri haqqında

ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlər haqqında

Sual: Quru toztutucularından nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)
kül çirkləndiricilərini təmizləmək üçün

üzvi çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

radioaktiv çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

aerozol şəklində olan tullantı qazları təmizləmək 

qeyri- üzvi çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

Sual: Siklonlu və tozçökdürücü quru toztutucularından nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərini təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizləmək üçün

radioaktiv çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

 aerozol şəklində olan tullantı qazları təmizləmək üçün

qeyri- üzvi çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

Sual: Quru mexaniki toztutucularda hansı proses aparılır? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizlənmasi

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizlənməsi

tullantı qazların ilkin təmizlənməsi

aerozol şəklində olan tullantı qazları təmizləmək üçün

qeyri- üzvi çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

Sual: Su vasitəsilə qazların təmizlənməsi harada aparılır? (Çəki: 1)

yaş toztutucularda

mexaniki toztutucularda

tozsoran tutucularda

quru mexaniki toztutucularda

qazyuyucu toztutucularda

Sual: Elektrik filtrlərindən nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizlənmasi

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizlənməsi

tullantı qazların tərkibində böyük həcmdə olan toz və yağ dumanlarını təmizləmək üçün

 aerozol şəklində olan tullantı qazları təmizləmək üçün

 qeyri- üzvi çirkləndiriciləri təmizləmək üçün

Sual: Kimyəvi üsuldan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizlənmasi

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizlənməsi

tullantı qazların tərkibində böyük həcmdə olan toz və yağ dumanlarını təmizləmək üçün

aerozol şəklində olan tullantı qazları təmizləmək üçün

tullantı qazların tərkibində zərərli qazların konsentrasiyası az olduqda təmizləmək üçün

Sual: Palladium və vanadiumdan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

 kül çirkləndiricilərinin təmizlənməsində

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizlənməsində

katalitik təmizləmə üsulunda katalizator olaraq 

aerozol şəklində olan tullantı qazları təmizlənməsindı

tullantı qazların tərkibində zərərli qazların konsentrasiyası az olduqda təmizlənməsində

Sual: Fiziki və kimyəvi üsullardan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)
kül çirkləndiricilərini təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizləmək üçün

katalitik təmizləmə üsulunda katalizator olaraq 

 tullantı qazları zərərli maddələrdən təmizləmək üçün

tullantı qazların tərkibində zərərli qazların konsentrasiyası az olduqda təmizlənməsində

Sual: Toztutucu qurğulardan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

fiziki üsulla tullantı qazları təmizləmək üçün

kimyəvi üsulla tullantı qazları təmizləmək üçün

bioloji üsulla tullantı qazları təmizləmək üçün

katalitik üsulla tullantı qazları təmizləmək üçün

texniki üsulla tullantı qazları təmizləmək üçün

Sual: Neft və neft məhsulları neyə təsir göstərir? (Çəki: 1)

dəniz və okean sularının çirklənməsinə

flora və faunanın çoxalmasına

göllərin və çayların suyunun qurudulmasına

canlılarda kimyəvi toksikatlar yığılmasına

bioloji məhsuldarlıq aşağı düşməsinə

Sual: Yeraltı suların tükənməsi necə baş verir? (Çəki: 1)

səth sularının nominal icazə verilmiş axınının azalması zamanı

yeraltı suların müəyyən bir ərazidə azalması və səviyyəsinin aşağı düşməsi zamanı

ekosistemlərin dayanıqlığının pozulması zamanı

dəniz və okean sularının çirklənməsi zamanı

göllərin və çayların suyunun qurudulması zamanı

Sual: Aktivləşmiş kömürdən, selikozel, seolitdən nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)

çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların absorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların kimyəvi üsulla təmizlənməsində

çirkab suların sorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların bioloji üsulla təmizlənməsində

Sual: Ammonium, dəmir və mis duzlarından nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)

çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların absorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların kimyəvi üsulla təmizlənməsində

çirkab suların anaerob üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların bioloji üsulla təmizlənməsində

Sual: Mexaniki üsuldan nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizlənməsində

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəciklərinin mexaniki təmizlənməsində

radioakiv çirkləndiricilərinin təmizlənməsində

çirkab suların ilkin təmizlənməsində

tullantı qazların tərkibində zərərli qazların konsentrasiyası az olduqda təmizlənməsində

Sual: Koaqulyasiya, sorbsiya, flotasiya metodlarından nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)
 çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların absorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların fiziki – kimyəvi təmizlənməsində

çirkab suların anaerob üsulu ilə təmizlənməsində

çirkab suların bioloji üsulla təmizlənməsində

Sual: Fiziki – kimyəvi üsuldan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəciklərinin mexaniki təmizləmək üçün 

çirkab suların tərkibindəki incə dispers və həll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kənar eetmək 

üçün


çirkab suların ilkin təmizləmək üçün

çirkab suların tərkibində olan kiçik ölçülü qiymətli metalları ayırmaq üçün

Sual: Termiki üsuldan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəciklərinin mexaniki təmizləmək üçün

çirkab suların tərkibindəki incə dispers və həll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kənar eetmək 

üçün

tərkibində mineral və üzvi maddələr saxlayan yüksək qatılıqlı çirkli suları ləğv etmək üçünçirkab suların tərkibində olan kiçik ölçülü qiymətli metalları ayırmaq üçün

Sual: 900-1000°C temperatur təmizləmədə çirkab suların yandırılması hansı üsulla aparılır? 

(Çəki: 1)

termiki üsulla

bioloji üsulla

adsorbsiya üsulla

texniki üsulla

flotasiya üsulla

Sual: Bioloji təmizləmə üsulundan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

 kül çirkləndiricilərinin təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəciklərinin mexaniki təmizləmək üçün

çirkab suların tərkibindəki incə dispers və həll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kənar etmək 

üçün

 çirkab suların mikroorqanizmlər vasitəsilə təmizləmək üçünçirkab suların tərkibində olan kiçik ölçülü qiymətli metalları ayırmaq üçün

Sual: Dezertifikasiya və dərinləşmə formaları nə zaman özünü göstərir? (Çəki: 1)

torpağın səhralaşması zamanı

torpağın deqradasiyası zamanı

torpağın eroziyası zamanı

torpağın rekultivasiyası zamanı

torpağın şoranlaşması zamanı

Sual: Torpağa antropogen təsirləri artırmaqla bağlı tədbirlər nə zaman həyata keçirilir? (Çəki: 1)

torpağın səhralaşması zamanı

torpağı mühafizə etmək üçün

torpağın eroziyası zamanı

torpağın rekultivasiyası zamanı
torpağın şoranlaşması zamanı

Sual: Eroziyadan mühafizə etmək üçün hansı tədbirləri həyata keçirilir? (Çəki: 1)

duzlaşmaya və bataqlılaşmaya qarşı mühafizə tədbirlərini

torpağın çirklənmədən qorunması tədbirlərini

aqrotexniki; meşə meliorativ və hidrotexniki tədbirlərini 

flora və faunanı məhv olmaqdan qorunması tədbirlərini

şoranlaşmanın qarşısının alınması tədbirlərini

Sual: Bataqlaşma nə zaman baş verir? (Çəki: 1)

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması zamanı

 torpağı mühafizə etmək məqsədilə meşə zolaqlarının salınması zamanı 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi zamanı

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması zamanı 

torpağı eroziyadan qorunması zamanı

Sual: Meşə meliorativ tədbirlər nə zaman həyata keçirilir? (Çəki: 1)

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması zamanı

torpağı mühafizə etmək məqsədilə meşə zolaqlarının salınması zamanı 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi zamanı

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması zamanı 

torpağı eroziyadan qorunması zamanı

Sual: Aqrotexniki tədbirlər nə zaman həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Torpağı mühafizə etmək məqsədilə növbəli əkinə keçmək, kimyəvi maddələrdən istifadə 

etməmək, müəyyən seçilmiş sahələrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi zamanı

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi zamanı

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması zamanı 

torpağı eroziyadan qorunması zamanı

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması zamanı

Sual: Bioloji, aqrotexniki metodlardan nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi zamanı

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması zamanı 

torpağı eroziyadan qorunması zamanı

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması zamanı

torpağın pestisidlər və başqa zəhərli maddələrlə çirklənməsinin qarşısını almaqla bitkilərin 

mühafizəsi zamanı

Sual: Rekultivasiya metodundan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

korlanmış torpaqları bərpa etmək üçün

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi üçün

 rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması üçün

torpağı eroziyadan qorunması üçün

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması üçün

Sual: Texniki, bioloji, tikinti üsulları nə zaman aparılır? (Çəki: 1)

bioloji işlərdə

fiziki işlərdə
rekultivasiya işlərində

 mexaniki işlərdə

tikinti işlərində

Sual: Üzvi xlorbirləşmələr təhlükəli birləşmələrdir: (Çəki: 1)

 torpağı çirkləndirən pestisidlər içərisində insan və ətraf mühit üçün

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi üçün

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması üçün

torpağı eroziyadan qorunması üçün

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması üçün

Sual: Növbəli əkinə keçmək nə zaman məsləhət görülür? (Çəki: 1)

torpağı çirkləndirən pestisidlər içərisində insan və ətraf mühit üçün

kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi üçün

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması üçün

torpağı eroziyadan qorumaq üçün

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması üçün

Sual: Əkinə yararsız torpaqlardan nə zaman istifadə olunur? (Çəki: 1)

bioloji işlərdə

fiziki işlərdə

rekultivasiya işlərində

 mexaniki işlərdə

tikinti işlərində

Sual: Zavodun həyətində hansı tullantılar toplanır? (Çəki: 1)

meşə tullantıları

bərk məişət və sənaye tullantıları

təmir – tikinti tullantıları

fabrik tullantıları

zavod tullantıları

Sual: Çirkab suların tərkibindəki çirkləndiriciləri reagentlərlə çökdürülməsi hansı üsulla aparlır? 

(Çəki: 1)

kimyəvi üsul

fiziki – kimyəvi üsul

termiki üsul

mexaniki üsul

kolloid üsul

Sual: Kimyəvi çirklənməyə aiddir: (Çəki: 1)

suyun neft, neft məhsulları, pestisidlər sintetik maddələr, yuyucu tozlarla çirklənməsi

suyun bakteriyalar, mikroblar, göbələklər və başqa mikroorqanizmlərlə çirklənməsi

suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi

suyun aerozolla çirklənməsi

suyun kükürd və azot turşularla çirklənməsi

Sual: Fiziki çirklənməyə aiddir: (Çəki: 1)

suyun neft, neft məhsulları, pestisidlər sintetik maddələr, yuyucu tozlarla çirklənməsi
suyun bakteriyalar, mikroblar, göbələklər və başqa mikroorqanizmlərlə çirklənməsi

 suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi

suyun aerozolla çirklənməsi

suyun kükürd və azot turşularla çirklənməsi

Sual: Bioloji çirklənməyə aiddir: (Çəki: 1)

suyun neft, neft məhsulları, pestisidlər sintetik maddələr, yuyucu tozlarla çirklənməsi

suyun bakteriyalar, mikroblar, göbələklər və başqa mikroorqanizmlərlə çirklənməsi

 suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi

suyun aerozolla çirklənməsi

suyun kükürd və azot turşularla çirklənməsi

Sual: Mexaniki üsulla nə üçün aparılır? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəciklərinin mexaniki təmizləmək üçün

çirkab suların tərkibindəki incə dispers və həll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kənar etmək 

üçün

çirkab suda həll olmayan müxtəlif ölçülü qarışıqları təmizləmək üçünçirkab suların tərkibində olan kiçik ölçülü qiymətli metalları ayırmaq üçün

Sual: Termiki üsuldan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

kül çirkləndiricilərinin təmizləmək üçün

ağız və böyük ölçülü aerozol hissəciklərinin mexaniki təmizləmək üçün

çirkab suların tərkibindəki incə dispers və həll olmuş qeyri – üzvi qatışıqlar kənar etmək 

üçün


tərkibində mineral və üzvi maddələr saxlayan yüksək qatılıqlı çirkli suları ləğv etmək üçün

çirkab suların tərkibində olan kiçik ölçülü qiymətli metalları ayırmaq üçün

Sual: Çirkab sular təmizləmək üçün 900-1000°C temperaturda yandırılması hansı üsulla 

aparlır? (Çəki: 1)

fiziki – kimyəvi üsulla

termiki üsulla

mexaniki üsulla

fiziki üsulla

kimyəvi üsulla

Sual: Su eroziyası nədir? (Çəki: 1)

tərkibində mineral və üzvi maddələr saxlayan yüksək qatılıqlı çirkli suları ləğv edilməsi

torpağın münbit qatının yağış və qar suları ilə yuyulub aparılması

rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması 

torpağı eroziyadan qorunması

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması 

Sual: Fiziki və kimyəvi xassələrinin pisləşməsinin səbəbi nədir: (Çəki: 1)

tərkibində mineral və üzvi maddələr saxlayan yüksək qatılıqlı çirkli suları ləğv edilməsi

torpağın münbit qatının yağış və qar suları ilə yuyulub aparılması

 rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması 

torpaqda baş verən eroziya hadisəsi

qrunt sularının səviyyəsini aşağı salınması Sual: Humus qatı nədir: (Çəki: 1)

torpağın üzvi və qeyri – üzvi maddələrlə zəngin olan qatı

torpağın qrunt suları zəngin olan qatı

torpağın radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi zəngin olan qatı

torpağın kükürd və azot turşularla zəngin olan qatı

torpağın yağış və qar suları zəngin olan qatı

Sual: Aerob üsulundan nə üçün istifadə olunur? (Çəki: 1)

bərk məişət tullantılarını emal etmək üçün

sənaye tullantıları poliqonlarda emal etmək üçün

zibillərin zibilyandıran zavodlarda yandırılması üçün

zibillərin fermentləşdirilməsi üçün 

zibillərin komposta edilməsi üçün

Sual: Zibilyandırma zavodunun tikilməsinin məqsədi: (Çəki: 1)

bərk məişət tullantılarını emal etmək üçün

sənaye tullantıları poliqonlarda emal etmək üçün

zibillərin zibilyandıran zavodlarda yandırılması üçün

Bərk məişət tullantıları zərərsizləşdirmək üçün 

zibillərin komposta edilməsi üçün

Sual: Bərk məişət tullantılarını 800-850°C temperaturda yandırılması hansı zavodda həyata 

keçirilir? (Çəki: 1)

zibiltəmizləyən zavodda

zibilyandırma zavodunda

zibiltoplayan zavodda

zibildağıdan zavoddazibilbuxarlandıran zavoddaDostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə