B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə3/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

aktiv və passiv çirkləndiricilər.

Sual: Yer səthindən 3000 km hündürlükdən yuxarı fəza necə adlanır? (Çəki: 1)

 atmosfer adlanır

litosfer adlanır

hidrosfer adlanır

kosmik fəza adlanır

noosfer adlanır

Sual: Hansı smoqa bəzən London tipli smoq deyirlər? (Çəki: 1)

turşulu smoqa

fotokimyəvi smoqa

qələvi smoqa

fiziki smoq

adi smoqa

B

ÖLMƏ

: 02 03

Ad

02 03Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Temperaturun dəyişməsinə görə atmosfer neçə təbəqəyə bölünür? (Çəki: 1)

 stratosfer. ozonosfer, ekzosfer, biosfer, noosfer

troposfer,ekzosfer, ionosfer, noosfer, biosfer.

trorosfer, strotosfer, mezosfer, termosfer, ekzosfer

noosfer, biosfer, mezosfer, troposfer, ionosfer

ozonosfer, hidrosfer, aerosfer, biosfer, termosfer

Sual: Sabit şəkildə atmosfer havasının tərkib hissəsini əsasən hansı qazlar təşkil edir? (Çəki: 1)

Sual: Atmosferi çirkləndirən maddələrdən üstünlük təşkil edənlər hansılardır? (Çəki: 1)
Sual: Atmosfer çirkləndiricilərindən texnogen mənşəli hansı çirkləndirici olduqca təhlükəlidir? 

(Çəki: 1)

radioaktiv çirkləndiricilər

üzvi çirkləndiricilər

qeyri – üzvi çirkləndiricilər

aerozol çirkləndiricilər

kül çirkləndiricilər

Sual: İES, və qazanxanalarda bərk yanacaq yandırılan zaman atmosferə hansı çirkləndiricilər 

atılır? (Çəki: 1)

Sual: İES və qazanxanalarda maye yanacaq yandırılan zaman atmosferə hansı çirkləndiricilər 

atılır? (Çəki: 1)

dəmir və aliminum oksidləri

karbon və xlor oksidləri

kükürd və azot oksidləri

natrium və fosfor oksidləri

kalsium və xlor oksidləri

Sual: AES – in atmosferi çirkləndirən tullantıları hansılardır. (Çəki: 1)

duzlar, hepatit, su buxarı

su buxarı, helinionları, aerozollar

zing ionları, kalsium, tozlar

gümüş ionlar, dəniz ionları, su buxarı

radioaktiv yod, radioaktiv təsirsiz qazlar, aerozollar

Sual: Polad istehsalı zamanı atmosferə hansı çirkləndirici maddələr tullanır? (Çəki: 1)

kükürd oksidləri, karbon oksidləri, bərk hissəciklər

xlor birləşmələri, dəmir oksidləri, su buxarı

sinz oksidləri, dəmir oksidləri, karbon qazı

natrium oksidləri, xlor, yod buxarı

yod buxarı, flor birləşmələri, su buxarı

Sual: Adi smoqun tərkibi hansı çirkləndirici qarışıqlardan ibarətdir? (Çəki: 1)B

ÖLMƏ

: 02 02

Ad

02 02Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Havada qazların, bərk və maye halında olan müxtəlif maddələrin, həmçinin radioaktiv 

maddələrin canlı orqanizmlərin həyat şəraitinə mənfi təsir edə biləcək miqdarda olmasına nə 

deyilir? (Çəki: 1)

litosfer çirklənməsi deyilir

atmosfer çirklənməsi deyilir

suyun çirklənməsi deyilir

ozon qatının çirklənməsi deyilir

suyun çirklənməsi deyilir

Sual: Bütün antropogen çirkləndiricilər hansı aqrerat halında olur? (Çəki: 1)

maye, qatran, özlü

elastik, qaz, kövrək

maye, buxar, qatran

qaz, kövrək, qatran

bərk, maye qaz

Sual: Atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin 90% hansı aqreqat halında olan 

çirkləndiricilərdir? (Çəki: 1)

qaz şəklində

toz şəkilində

bərk şəkildə

maye şəkilində

buxar şəklində

Sual: İES və qazanxanalarda işlədilən hansı yanacaq nisbətən ekoloji təmiz hesab edilir? 

(Çəki: 1)

odun yanacağı

üzvi yanacaq

qeyri – üzvi yanacaq

qaz yanacağı

torf yanacağı
Sual: Avtomobil nəqliyyatının işlənmiş tullantı qazlarının tərkibindəki hansı oksid canlı aləmi 

üçün böyük təhlükə yaradır? (Çəki: 1)

azot oksidlər

kükürd oksidi

qurğuşun oksidi

dəmir oksidi

kalsium oksidi

Sual: AES – in tullantı qazlarının tərkibində hansı yüklü hissəciklər olur. (Çəki: 1)

metallar

 bərk cisimlər

üzvi maddələr

nukliqlər

karbohidrogenlər

Sual: Atmosferdə asılı halda olan hansı ölçülü bərk hissəciklər, orqanizmə daxil olaraq ağ ciyər 

qovucuqlarında toplanır, selikli qişanı dağıdır? (Çəki: 1)

10 mkm


 8 mkm

4 mkm


15 mkm

5 mkm


Sual: Fotokimyəvi smoqu avtomobilin tullantısı olan işlənmiş qazların tərkibindəki hansı qazlar 

günəş şüalarının təsirindən yaradır? (Çəki: 1)

CaO və AgO

SiO və PbO

Sual: Avtomobil nəqliyyatı tərəfindən atmosferin çirklənməsinin qarşısını almaqla hansı növ 

smoqnı əmələ gəlməsinin qarşısı alınar? (Çəki: 1)

adi smoq

fotokimyəvi smoq

texnogen smoq

qələvi smoq

turşulu smoq

Sual: Hansı növ smoq qatı qeyri – şəffaf tüstü şəklində olur? (Çəki: 1)

 fotokimyəvi smoq

qələvi smoq

mexaniki smoq

adi smoq


turşulu smoq

B

ÖLMƏ

: 03 01

Ad

03 01
Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Hansı müəssisələr atmosferi aerozolla çirkləndirən əsas mənbələr hesab olunur? (Çəki: 

1)

kimya müəssisələrineft emalı müəssisələri

metallurgiya müəssisələri

elektrik enerjisi istehsal edən müəssisələr

yeyinti müəssisələri

Sual: Bütün sənaye şəhərlərində havanın çox çirklənməsi nəticəsində hansı hadisə baş verir? 

(Çəki: 1)

smoq hadisəsi

işıqlanma hadisəsi

buzlaşma hadisəsi

buxarlanma hadisəsi

yanğın hadisəsi

Sual: Atmosferdə əsasən necə smoq hadisəsi müşahidə olunur? (Çəki: 1)

xlorlu və karbonlu smoq

adı və fotokimyəvi smoq

adı və mürəkkəb smoq

buxarlı və karbonlu smoq

mürəkkəb və sad smoq

Sual: Ozon ilk dəfə kim tərəfindən kəşf edilmişdir? (Çəki: 1)

Darvin tərəfindən

Marum tərəfindən

Lomonosov tərəfindən

Landau tərəfindən

Faradey tərəfindən

Sual: Atmosferdə əsasən hansı qazın çoxalması istixana effektinin yaranmasına səbəb olur? 

(Çəki: 1)

NO - nun


CaO – ın

Sual: İnsanlar tərəfindən üzvi (qaz, neft, kömür) yanacaqdan geniş istifadə edilməsi atmosferdə 

hansı oksidin konsentrasiyasının artmasına səbəb olur? (Çəki: 1)

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə