B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə5/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

turşu vasitəsilə

maye azot vasitəsilə

qələvi vasitəsilə

su vasitəsilə

Sual: Skrubberli yaş toztutucularında ölçüləri 2 mkm – dən böyük olmayan hissəciklərin necə 

faizi tutulur? (Çəki: 1)

99%

50%


75%

80%


90%

Sual: Tullantı qazların fiziki üsulla təmizlənməsində “filtrdə qazın tutulması” toztutucularında 

hansı halda olan tozlar tutulur? (Çəki: 1)

oksid halında olan

dispers halda olan

buxar halında olan

aerozol halında olan

həll olmuş şəkildə olan

Sual: Tullantı qazların tərkibində böyük həcmdə olan toz və yağ dumanlarını təmizləmək üçün 

hansı filtrlərdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

toz filtrlərindən

yaş filtrlərdən

elektrik filtrlərindən

mexaniki filtrlərdən

optik filtrlərdən

Sual: Tullantı qazların tərkibində zərərli qazların konsentrasiyası az olduqda o hansı üsulla 

təmizlənir? (Çəki: 1)

kimyəvi üsulla

fiziki üsulla

texniki üsulla

mexaniki üsulla

piroliz metodu ilə

Sual: Tullantı qazları təmizləmək üçün hansı kimyəvi üsullardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

bioloji, fiziki, bioloji təmizləmə

absorbsiya, adsorbsiya, katalitik təmizləmə

texniki, fiziki, bioloji təmizləmə

yandırma, buxarlandırma mexanik təmizləmə

buxarlandırma, fiziki, mexaniki təmizləmə

Sual: Tullantı qazları adsorbsiya üsulu ilə təmizlədikdə adsorbent olaraq hansı maddələrdən 

istifadə edilir? (Çəki: 1)

dəmirdən, qumdan, gildən

misdən, az bestdən, qumdan

aktivləşdirilmiş kömür, seolit, selikozeldən

pambıqdan, kömürdən, kərpicdən
gildən, seolitdən, alunitdən

Sual: Katalitik təmizləmə üsulunda katalizator olaraq hansı metallardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

mis və nikeldən

dəmir və qalaydan

civə və misdən

palladium və vanadiumdan

nikel və misdən

Sual: İES – in tullantı qazlarını atmosferin üst qatlarına səpələmək üçün hansı borulardan 

istifadə olunur? (Çəki: 1)

kiçik tüstü borularından

uca dəmir borulardan

qısa dolaq borulardan

quraşdırılmış kərpic borulardan

uca tüstü borularından

Sual: Müəssisənin zərərlilik dərəcəsindən asılı olaraq sanitar – mühafizə zonasının eni nə 

qədər müəyyən edilir? (Çəki: 1)

1000 m – dən 30 m- ə qədər

2000 m-dən 50 m - ə qədər

1500 m – dən 100 m - ə qədər

1200 m – dən 500 m - ə qədər

500 m – dən 50 m - ə qədər

B

ÖLMƏ

: 04 01

Ad

04 01Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Tullantı qazları zərərli maddələrdən təmizləmək üçün hansı üsullardan istifadə edilir? 

(Çəki: 1)

fiziki və kimyəvi üsullardan

mexaniki və optik üsullardan

istilik və soyutma üsullarından

şüalandırma və dondurma üsullarında

ionlaşdırma və radioaktiv üsullardan

Sual: Hansı üsulla tullantı qazları təmizlədikdə heç bir kimyəvi reaksiya getmir, hissəciklər 

müxtəlif yollarla tutulur. (Çəki: 1)

fiziki üsulda

kimyəvi üsulda

optik üsulda

qarışdırma üsulunda

mexaniki üsulda
Sual: Quru və yaş mexaniki toztutucularda qazın tutulması, filtrdə qazın təmizlənməsi, elektrik 

filtrlərində qazın təmizlənməsi hansı təmizləmə metodlarıdır? (Çəki: 1)

mexaniki üsulun

optik üsulun

fiziki üsulun

kimyəvi üsulun

maqnit üsulunun

Sual: Fiziki üsula tullantı qazları təmizləmək üçün hansı qurğulardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

mexaniki qurğulardan

optik qurğulardan

qaztəmizləyici qurğulardan

toztutucu qurğulardan

elektrik qurğularından 

Sual: Sənaye müəssisələri ilə yaşayış məntəqələri arasındakı məsafə necə adlanır? (Çəki: 1)

sanitar - mühafizə zonası

qoruyucu zona

istismar zonası

yaşıllıqlar zonası

istirahət zonası

B

ÖLMƏ

: 05 02

Ad

05 02Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Su mühitinə kənar maddələrin daxil olması nəticəsində onun fiziki xassələrinin və 

orqoleptik xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə nə deyilir. (Çəki: 1)

 Suyun saflaşması deyilir

suyun qızması deyilir

suyun çirklənməsi deyilir

suyun duzlaşması deyilir

suyun rənglənməsi deyilir

Sual: Suya sulfatların, toksini, ağır metalların, nitratların, xəstəlik törədən bakteriyaların daxil 

olması nəticəsində onun tərkibinin dəyişməsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

suyun rənglənməsi deyilir

suyun duzlaşması deyilir

suyun çirklənməsi deyilir

suyun soyuması deyilir

suyun dadsızlaşması deyilir
Sual: Radioaktiv tullantıların basdırılması, radioaktiv çirkab suların su hövzələrinə atılması 

nəticəsində hansı növ çirklənmə baş verir? (Çəki: 1)

 termiki çirklənmə

radioaktiv çirklənmə

bioloji çirklənmə

kimyəvi çirklənmə

mexaniki çirklənmə

Sual: Su hövzələrinə daxil olmuş texnoloji isti sular suda hansı çirklənməni yaradır? (Çəki: 1)

mexaniki çirklənməni

bioloji çirklənməni

istilik çirklənməsini

fiziki çirklənməni

kimyəvi çirklənməni

Sual: Hansı şəhərlərdə səth suları ilə yanaşı yeraltı sular da çirklənməyə məruz qalır? (Çəki: 1)

qəsəbələrdə

kəndlərdə

rayonlarda

iri sənaye şəhərlərində

paytaxt şəhərlərində

Sual: Kommunal – məişət və sənaye sularının, neft quyularının çirkab sularının, çirkab suların 

yığıldığı anbarlardakı çirkab suların sızmaları nəticəsində hansı su hövzələri çirklənir? (Çəki: 1)

səth suları 

yağış suları

çay suları

dəniz suları

yeraltı sular

Sual: Antropogen təsirlərdən su mühitinə düşmüş biogen maddələr şirinsudakı ekosistemlərə 

mənfi təsir göstərərək hansı hidrocanlıların çoxalması şərait yaradır? (Çəki: 1)

fitoplantların

göbələklərin

bakteriyalar

bionların

virusların

Sual: Dəniz ekosistemlərinin çirklənməsi nəticəsində yaranan ekoloji nəticələr aşağıdakı 

göstərilən proseslərdə özünü göstərir. Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

 ekosistemlərin dayanıqlığının pozulması

balıqların sürətlə çoxalması

bioloji məhsuldarlıq aşağı düşməsi

biotopa kimyəvi toksikatların yığılması

“qırmızı qalxmaların” yaranması

Sual: Dəniz ekosistemlərinin çirklənməsi nəticəsində hansı ekoloji problemlər yaranır. Hansı 

cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

dəniz mühitində mutagenlər əmələ gəlir

dəniz mühitində konsegenlər əmələ gəlir


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə