B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə7/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

qələvilərdən

reagentlərdən

aktivləşdiricilərdən

neytrallaşdırıcılardan

Sual: Çirkab suların təmizlənməsində ən effektli təmizləmə üsulu hansıdır? (Çəki: 1)

 fiziki – kimyəvi təmizləmə üsulu

termiki təmizləmə üsulu

mexaniki təmizləmə üsulu

kimyəvi – təmizləmə üsulu

fiziki təmizləmə üsulu

Sual: Çirkab suların koaqulyasiya üsulu ilə təmizlənməsində koaqulyant olaraq hansı 

maddələrdən istifadə edirlər? (Çəki: 1)

qələvi, fosfor və kalium duzlarından

turşu, alüminium və nikel duzlarından

ammonium, dəmir və mis duzlarından

duz, natrium və kalsium duzlarından

polimer, civə və kadmium duzlarından

Sual: Çirkab suların sorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində sorbent olaraq nələrdən istifadə edilir? 

(Çəki: 1)

dəmirdən, sodadan, qatrandan

 civədən, sodadan, rezindən

ebonitdən, ağacdan, kömürdən

aktivləşmiş kömürdən, selikozel, seolitdən

torfdan, kobaltdan, silisiumdan

Sual: Çirkab suların fiziki – kimyəvi və bioloji üsullarla təmizlənməsi zamanı əmələ gələn bərk 

çöküntüləri zərərsizləşdirmək üçün hansı təmizləmə üsulundan istifadə edilir? (Çəki: 1)

kimyəvi üsuldan

anaerob üsulundan

termiki üsuldan

mexaniki üsuldan

flotasiya üsulundan

B

ÖLMƏ

: 06 01

Ad

06 01Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Neft emalı, neft – kimya zavodları, üzvi sintez, koks – kimya müəssisələrinin çirkab suları 

hansı qrupa aid edilir? (Çəki: 1)

altıncı qrupa

ikinci qrupa
beşinci qrupa

onuncu qrupa

dördüncü qrupa

Sual: Hansı müəssisələrin çirkab sularının tərkibində fenol olur? (Çəki: 1)

neft emalı müəssisələrinin

soda istehsalı müəssisələrinin

neft – kimya müəssisələrinin

qələvi istehsalı müəssisələrini

mineral – gübrə istehsalı müəssisələrinin

Sual: Tərkibindəki qatışıqların tərkibinə görə çirkab suları aşağıdakı qruplara bölünür. Hansı 

cavab düzgün deyil. (Çəki: 1)

kolloid məhlullardan ibarət olan sular

üzvi və qeyri – üzvi çirkləndiricilər olan sular

tərkibində dissosiasiya olunmuş ionlar olan sular

tərkibində zərərsiz maddələr olan sular

Sual: Çirkab suları təmizləmək üçün hansı təmizləmə üsullardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

optik, akustik, elektromaqnit, termiki, bioloji

mexaniki termiki, kimyəvi, fiziki – kimyəvi, bioloji

termiki, bioloji optiki, çökdürmə, susuzlaşdırma

mexaniki, termiki, optiki, çökdürmə, akustik

akustik, istilik yuyulma, mexaniki, bioloji

Sual: Çirkab suların ilkin təmizlənməsi hansı üsulla aparılır? (Çəki: 1)

fiziki – kimyəvi üsulla

kimyəvi üsulla

mexaniki üsulla

termiki üsulla

suspenziya üsulu ilə

Sual: Çirkab suların fiziki – kimyəvi təmizləmə üsulu ilə təmizlənməsində hansı metodlardan 

istifadə edilir? (Çəki: 1)

süzmə, xlorlaşdırma, oksidləşdirmə

koaqulyasiya, sorbsiya, flotasiya

sorbsiya, desorbsiya, filtrləmə

süzmə, hidromexaniki, rektifikasiya

koaqulyasiya, filtrləmə, oksidləşdirmə

Sual: Çirkab suların tərkibində olan kiçik ölçülü qiymətli metalları ayırmaq üçün hansı üsuldan 

istifadə edilir? (Çəki: 1)

termiki üsuldan

mexaniki üsuldan

kimyəvi üsuldan

süzmə üsulundan

flotasiya üsulundanSual: Hansı üsul ilə təmizləmədə çirkab suların tərkibindəki incə dispers və həll olmuş qeyri – 

üzvi qatışıqlar kənar edilir? (Çəki: 1)

fiziki – kimyəvi üsulla

termiki üsulla

mexaniki üsulla

fiziki üsulla

kimyəvi üsulla

Sual: Tərkibində mineral və üzvi maddələr saxlayan yüksək qatılıqlı çirkli suları ləğv etmək 

üçün hansı üsuldan istifadə edilir? (Çəki: 1)

mexaniki üsuldan

termiki üsuldan

kimyəvi üsuldan

flotasiya üsulundan

sorbent üsulundan

Sual: Termiki üsulla təmizləmədə çirkab sular hansı temperaturda yandırılır? (Çəki: 1)

500-600°S

450-550°S 

900-1000°S

700-750°S

750-800°S

Sual: Çirkab suların mikroorqanizmlər vasitəsilə təmizlənməsi üsulu necə adlanır? (Çəki: 1)

kimyəvi təmizləmə

fiziki təmizləmə

lazer təmizləmə

bioloji təmizləmə

katalitik təmizləmə

Sual: Çirkab suların oksigenin iştirakı ilə mikroorqanizmlər tərəfindən təmizlənməsi üsulu necə 

adlanır? (Çəki: 1)

aerob təmizləmə

azot təmizləmə

mikroskopik təmizləmə

neytral təmizləmə

suspenz təmizləmə

Sual: Anaerob üsulla təmizləmədə çirkab suları hansı rezervuarlarda qıcqırdırlar? (Çəki: 1)

xüsusi çənlərdə

qapalı şüşə qablarda

hermetik rezervuarlarda

metal çənlərdə

keramik rezervuarlarda

B

ÖLMƏ

: 07 01

Ad

07 01Suallardan

10

Maksimal faiz10


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %

Sual: Yer səthinin örtən, mantiyanın üst təbəqəsi və yer qabığından ibarət olan Yerin bərk örtük hissəsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

litosfer deyilir

hidrosfer deyilir

atmosfer deyilir

ozonosfer deyilir

troposfer deyilir

Sual: Litosferin üst təbəqəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

qum qatı adlanır

torpaq adlanır

gil qatı adlanır

süxur adlanır

çınqıl adlanır

Sual: Biosferdə baş verən bir çox prosesləri nə müəyyən edir? (Çəki: 1)

gil örtüyü

qum örtüyü

torpaq örtüyü

çınqıl örtüyü

süxur örtüyü

Sual: Torpağın münbit qatının qalınlığı nə qədərdir? (Çəki: 1)

4÷7 m


3÷4 m

2÷6 m


5÷6 m

2.5÷4 m


Sual: Torpağın keyfiyyəti hansı göstərici ilə müəyyən olunur? (Çəki: 1)

şoranlığı ilə

münbitliyi ilə

turşuluğu ilə

pH-i ilə

məsaməliyi ilə

Sual: Torpağın eroziyasının neçə növü vardır? (Çəki: 1)

bataqlıq və şoran eroziyalar

su və külək eroziyaları

torpaq və su eroziyaları

su və qum eroziyaları

gil və qum eroziyaları


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə