B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə9/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Müasir dövrdə əkinçiliyin böyük ekoloji problemindən biri hansıdır? (Çəki: 1)

torpağın deqradasiya olunması

torpağın deformasiyaya uğraması

torpağın münbitləşməsi

torpağın duzlaşması

torpağın şoranlaşması

Sual: Korlanmış torpaqların rekultivasına ilə bərpa edilməsinin texniki işlər etapında hansı işlər 

görülür? (Çəki: 1)

çökəkliklər, karyerlər doldurulur

su tutarlar, dəryaçalar tikilir

tikinti və abadlıq işləri aparılır

çökəkliklər, karyerlər qazılır

parklar, xiyabanlar salınır

Sual: Korlanmış torpaqların rekultivasiya ilə bərpa olunmasının bioloji etapında hansı işlər 

görülür? (Çəki: 1)

ağaclar, kollar kəsilir

yaşıllıqlar, parklar salınır

karyerlər, karxanalar işlədilir

su tutarlar, dəryaçalar inşa olunur

tikinti, abadlıq işləri aparılır

Sual: Torpağı eroziyadan qorumaq üçün relyef, iqlim, torpaq nəzərə alınmaqla hansı növ əkinə 

keçmək məsləhət görülür? (Çəki: 1)

dənli bitkilərə keçmək

monokulturayam keçmək

növbəli əkinə keçmək

qarışıq əkinə keçmək

çoxillik əkinə keçmək

Sual: Ətraf mühitə atılan bərk tullantılar hansı ekoloji problemlər yaradır. Hansı cavab düzgün 

deyil? (Çəki: 1)

atmosfer havasının çirkləndirir

səth və yeraltı suları çirkləndirir

torpağın böyük sahəsini tutaraq onu çirkləndirir

ətraf mühitdə heç bir problem yaratmır

bitkilərin çirklənmə mənbəyidirB

ÖLMƏ

: 08 02

Ad

08 02Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: Torpağın mühafizə olunacağı sahələr bunlardır Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

torpağın su və külək eroziyasından mühafizəsi

torpağa qulluq edilməsindən imtina etmək

növbəli əkin sistemi təşkil etmək

meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi

korlanmış torpaqların rekultivasiyası

Sual: Torpağı mühafizə etmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? Hansı cavab düzgün 

deyil (Çəki: 1)

duzlaşmaya və bataqlılaşmaya qarşı mühafizə

torpağın çirklənmədən qorunması

torpağa antropogen təsirləri artırmaq

flora və faunanı məhv olmaqdan qorunması

şoranlaşmanın qarşısının alınması

Sual: Aqrotexniki; meşə meliorativ və hidrotexniki tədbirləri həyata keçirilməklə torpağı hansı 

prosesdən mühafizə etmək olar? (Çəki: 1)

şoranlaşmadan

duzluluqdan

susuzluqdan

eroziyadan

bataqlılaşmadan

Sual: Torpağı mühafizə etmək məqsədilə növbəli əkinə keçmək, kimyəvi maddələrdən istifadə 

etməmək, müəyyən seçilmiş sahələrdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi kimi tədbirlərə nə 

deyilir? (Çəki: 1)

termiki tədbirlər

mexaniki tədbirlər

şumlama tədbirləri

suvarma tədbirlər

aqrotexniki tədbir

Sual: Torpağı mühafizə etmək məqsədilə meşə zolaqlarının salınması kimi tədbirlər necə 

adlanır? (Çəki: 1)

meşə meliorativ tədbirlər

hidrotexniki tədbirlər

suvarma tədbirləri

mexaniki tədbirlər

şumlama tədbirləri.

Sual: Rütubət çox olan rayonlarda torpaqlarda təbii su rejiminin pozulması nəticəsində yaranan 

proses necə adlanır? (Çəki: 1)

bataqlıqlaşma adlanır

şoranlaşma adlanır

duzlaşma adlanır

turşulaşma adlanır

susuzlaşma adlanır
Sual: Qrunt sularının səviyyəsini aşağı salmaq üçün drenajlardan, kanallardan, axar suların 

qarşısını almaq üçün tikililərdən istifadə etməklə torpaqda gedən hansı proseslərin qarşısını 

almaq mümkündür? (Çəki: 1)

şoranlaşmanın

bataqlıqlaşmanın

turşulaşmanın

susuzlaşmanın

duzlaşmanın

Sual: Torpağın pestisidlər və başqa zəhərli maddələrlə çirklənməsinin qarşısını almaqla 

bitkilərin mühafizəsi hansı ekoloji metodlarla aparılır? (Çəki: 1)

fiziki, susuzlaşdırma

bioloji, duzsuzlaşdırma

bioloji, aqrotexniki

kimyəvi, bataqlaşdırma

bioloji, iki qat duzsuzlaşdırma

Sual: Hansı torpaqlar tikinti yaxud başqa işlər üçün istifadə oluna bilər? (Çəki: 1)

 əkinə yararsız torpaqlar

eroziyaya uğramış torpaqlar

şoranlaşmış torpaqlar

bataqlılaşmış torpaqlar

duzlaşmış torpaqlar

Sual: Korlanmış torpaqları bərpa etmək üçün hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

köçürmə metodundan

rekultivasiya metodundan

suvarma metodundan

qazılma metodundan

suvarma metodundan

Sual: Rekultivasiya olunacaq obyektlər aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

 tikinti işləri zaman pozulan torpaqlar

bərk tullantılar yığılan sahələr

münbit torpaq sahələri

neftlə çirklənmiş sahələr

karyerlər, karxanalar

Sual: Rekultivasiya işləri neçə etapda aparılır? (Çəki: 1)

texniki, fiziki, suvarma

torpaqlama, doldurma, suvarma

qazma, doldurma, suvarma

texniki, bioloji, tikinti

bioloji, kimyəvi, texniki

Sual: Rekultivasiya olunacaq torpaqların səthinin planı, münbit torpağın gətirilməsi, sahənin iş 

üçün hazırlanması kimi işlər hansı etapda yerinə yetirilir? (Çəki: 1)

bioloji işlər bölməsində

mexaniki işlər bölməsindəfiziki işlər bölməsində

tikinti işləri bölməsində

texniki işlər bölməsində

B

ÖLMƏ

: 09 02

Ad

09 02Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Biosferə edilən xüsusi antropogen təsirlər aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? 

(Çəki: 1)

ətraf mühitin təhlükəli tullantılarla çirklənməsi

səs – küylə çirklənmə

bioloji çirklənmə

mexaniki çirklənmə

elektromaqnit şüaları ilə çirklənmə 

Sual: Biosferə edilən xüsusi antropogen təsirlər aşağıdakılardır. Hansı cavab düzgün deyil? 

(Çəki: 1)

ətraf mühitin stabil qalması

ətraf mühitin təhlükəli tullantılarla çirklənməsi

səs-küylə təsir

bioloji çirklənmə

elektromaqnit və başqa şüalanmaların təsiri

Sual: Məişətdən yaranan çirkab suları və kommunal təsərrüfatı sahələrinin çirkab suları hansı 

çirkab sularına aid edilir? (Çəki: 1)

istehsalat çirkab sularına aid edilir

məişət çirkab sularına aid edilir

yeraltı çirkab sulara aid edilir

hövzələrdəki çirkab sulara aid edilir

səth sularının çirkab sularına aid edilir.

Sual: Plastmas, kağız, şüşə, dəri, yeyinti məhsullarının tullantıları hansı aqreqat halında olan 

tullantılardır? (Çəki: 1)

maye halında

qaz halında

bərk halında

buxar halında

qatran halında

Sual: Qaz halında olan məişət tullantıları atmosferin hansı qatlarında paylanır? (Çəki: 1)

 troposferdə yayılırlar

stratosferdə yayılırlar

ionosferə qədər yayılırlar


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə