B axiş Testlər /1711#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1711#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,56 Mb.

səhifə1/22
tarix06.02.2018
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


B

AXIŞ

Testlər

/1711#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış

T

EST

: 1711#01#Y15#01#500

QIYABI

Test


1711#01#Y15#01#500qiyabi

Fənn


1711 - Təbiətdən istifadənin hüquqi 

əsasları


Təsviri

[Təsviri]

Müəllif

Administrator P.V.Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

260 (52 %)

Suallardan

500


Bölmələr

25

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101 

Ad

0101 Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: İnsanınla ətraf mühit arasında münasibətlərin səmərəli tənzimlənməsində əsas 

nə sayılır? (Çəki: 1)

AR Konstitusiyası və məcəllələri;

AR məcəllələri və qanunları ;

AR Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi normativ aktlar;

normativ xarakterli hüquqi aktları;

 müvafiq dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının normativ xarakterli hüquqi aktları

Стр. 1 из 92

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={84C24AAC-D...Sual: İqtisadi tənzimləmə sistemində təbiətdən istifadəyə hansı səviyyələrdə 

yanaşma düzgündür? (Çəki: 1)

makrosəviyyədə;

regional səviyyədə;

mikrosəviyyədə; 

mikrosəviyyədə və makrosəviyyədə;

makrosəviyyədə, mikrosəviyyədə və regional səviyyədə.

Sual: Təbiətdən istifadə sahəsində normativ aktlardan dövlət iqtisadiyyatın 

tənzimlənməsində necə istifadə edir? (Çəki: 1)

makrosəviyyədə poqnozlar işləyib hazırlayır;

regional səviyyədə planlar qəbul edir;

mikrosəviyyədə tənzimləmədə istifadə edir;

mikrosəviyyədə və makrosəviyyədə tədbirlər işləyib hazırlayır;

hüquqi tənzimləmə mexanizmini yaradır.

Sual: Təbiətdən istifadə sahəsində hansı mülkiyyət fomaları mövcuddur? (Çəki: 1)

ümumi;


bələdiyyə;

 xüsusi


ümumi, xüsusi, bələdiyyə;

qarışıq.


Sual: Təbiətdən istifadə sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarının rolu: 

(Çəki: 1)

təbiətdən istifadədə dövlət orqanlarına xüsusi səlahiyyətlər verir;

regionlarda yerli icra hakimiyyəti orqanların fəaliyyət istiqamətini müəyyənləşdirir;

dövlətin fəaliyyətində proritet istiqamətləri müəyyənləşdirir;

təbiətdən istifadənin huquqi tənzimlənməsində əsas mənbə sayılır;

bütün cvablar düzdür

Sual: Təbiətdən istifadənin tənzimlənməsi sahəsində dövlət hansı fəaliyyətləri həyata 

keçirir? (Çəki: 1)

sosial-iqtisadi;

inzibati-siyasi;

sosial mədəni;

bütün variantlar düzgündür

ideolji-tərbiyəvi

Sual: Tədiətdən istifadə hüququnun insanlara təsiri necə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)

insanların hüquqi statusunu mümüəyyən edir

insanların fəaliyyət istiqamətini mümüəyyən edir;

insanlar arasında bərabərlik yaradır;

insanlar arasında diskriminasiya yaradır;

insanları mənfi təsirlərdən qoruyur.

Стр. 2 из 92

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={84C24AAC-D...
Sual: İnsanın ətraf mühitə mənfi təsiri neçə istiqamətdə baş verir? (Çəki: 1)

2

54

6

3Sual: Tədiətdən istifadə hüququnda metodoloji əsasın işlənib hazırlanmasında neçə 

müddəa qəbul edilib? (Çəki: 1)

4

5

67

8

Sual: Tədiətdən istifadə hüququnda əsas predmeti nədir? (Çəki: 1)təbiətin qorunması sahəsində yaranan münasibətlər

insanın təbiətdən istifadə prosesi;

təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə prosesi;

təbiət və cəmiyyət arasında münasibətlərin tənztmlənməsi

insanın səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi.

Sual: Tədiətdən istifadə hüququ ilə hüquq arasında əlaqələr necə səciyyələnir? (Çəki: 

1)

təbiətdən istifadə hüququ tam sərbəst fəaliyyət göstərir;hüquq təbiətdən istifadə hüququnu istiqamətləndirir;

hüquqla təbiətdən istifadə hüququ arasında heç bir əlaqə yoxdur;

hüquqla təbiətdən istifadə hüququ qarşılıqdı əlaqədədirlər;

təbiətdən istifadə hüququ hüquqa birtərəfli təsir göstərir.

Sual: Təbii mühitə qarşı insanın zərərli fəaliyyəti obyektiv cəhətdən bir-birinə qarşılıqlı 

əlaqə və təsirdə olan neçə formada təzahür edir? (Çəki: 1)

ətraf təbii mühitin çirklənməsi; təbii ehtiyatların tükənməsi 

ətraf təbii mühitin çirklənməsi; təbii ehtiyatların tükənməsi; təbii mühitin dağılması

təbii ehtiyatların tükənməsi; təbii mühitin dağılması 

 təbii mühitin dağılması; ətraf təbii mühitin çirklənməsi 

ətraf təbii mühitin çirklənməsi; təbii mühitin korlanması; təbii mühitin dağılması

Sual: Cəmiyyətin və təbiətin hansı qarşılıqlı əlaqə formaları var? (Çəki: 1)

Sosial; iqtisadi

Sosial; mədəni estetik 

Müalicə-sağlamlaşdırıcı; ekoloji 

İqtisadi; ekoloji 

Ekoloji; mədəni estetik 

Стр. 3 из 92

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={84C24AAC-D...Sual: Bütün alarmist konsepsiyalar neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

Pessimist konsepsiyalar; optimist konsepsiyalar 

Pessimist konsepsiyalar; istehlakçılıq konsepsiyaları 

İstehlakçılıq konsepsiyaları; optimist konsepsiyalar 

Təbiətə müdaxilə etməmə konsepsiyası;darvinizm konsepsiyası 

Qlobal idarəetmə konsepsiyası; inkişafın hədləri konsepsiyası 

Sual: Bütün ekoloji münasibətlərdə hansı xüsusi subyekt təmsil olunur? (Çəki: 1)

 bələdiyyə 

dövlət 

vətəndaşlar hüquqi şəxslər 

hüquq mühafizə orqanları 

Sual: Ekologiya hüququnda norma prioritetlərin neçə növü fərqləndirilir? (Çəki: 1)

sahəvi, kompleks 

sahəvi, kompleks, ümumekoloji 

sahəvi, sahələrarası 

sahələrarası, ümumekoloji 

sahəvi, sahələrarası və ümumekoloji

Sual: Bunlardan hansı daha geniş anlayışdır? (Çəki: 1)

təbii ehtiyatlar 

ətraf mühit 

 təbiət 


ətraf təbii mühit 

 təbiət kompleksləri 

Sual: İstehlakçı konsepsiyalar nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)

təbiətin insan üzərində ağalığını 

insanın təbiət üzərində ağalığını 

 cəmiyyətin və təbiətin bərabərliyini 

cəmiyyətin və təbiətin uyğunlaşdırılmasını 

cəmiyyətin məhv olacağını 

Sual: Təbiətdən istifadə sahəsində hüquqi mexanizminin formalaşmasında əsas nə 

sayılır? (Çəki: 1)

AR Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlərı 

AR Prezidentinin fərmanlərı 

milli qanunvericilik sistemi 

heç biri


 bütün bəndlər birlikdə 

Стр. 4 из 92

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={84C24AAC-D...

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə