B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə10/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Sual: Malların bütün satış kanalları vasitəsilə əhaliyə nəqd pula satışının ümumi məbləği 
statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)
ümumi dövriyyə
topdandövriyyə
xalis dövriyyə
pərakəndə mal dövriyyəsı
xırdatopdan dövriyyə
Sual: Malların sonuncu satışı statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)
ümumi dövriyyə
topdan dövriyyə
pərakəndə mal dövriyyəsi
xalis mal dövriyyəsi
xırdatopdan dövriyyə
Sual: Ümumi mal dövriyyəsinin xalis mal dövriyyəsinə nisbəti ilə hesablanan göstərici 
statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)
əmtəəlik əmsalı
satış əmsalı
dövriyyə əmsalı
həlqəvilik əmsalı
mərhəlılık əmsalı
Sual: Verilənlərdən hansı mal dövriyyəsinin fiziki həcm indeksidir? (Çəki: 1)
Sual: Verilənlərdən hansı mal dövriyyəsinin qiymət indeksidir? (Çəki: 1)


Sual: Əmtəə və xidmətlərin son istehlakçılara iqtisadı hərəkəti prosesindəki bütün mərhələdəki 
mal satışının ümumu həcmi hecə adlanır? (Çəki: 1)
satışdan pul mədaxili
alıcının mal əldə etməsi üçün pul məsarifi
alcının mal əldə etməsi üçün pul məsarifi
əmtəəlik məhsul
ümumu mal dövriyyəsi
Sual: Malalrın iri partiyalarla satışı və ticarət vasitəçilərinin sonrakı satış üçün malları 
vasitəçilərə və kütləvi istehlakçılara satışı statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)
ümumu dövriyyə
topdan dövriyyə
pərakəndə satış dövriyyəsi
 xalis dövriyyə
pərakəndə satış dövriyyəsi, xalis dövriyyə
Sual: Malların bütün satış kanalları vasitəsilə əhaliyə nəğd pula satışının ümumi məbləği 
statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)
ümumu dövriyyə
topdan dövriyyə
xalis dövriyyə
pərakəndə mal dövriyyəsi
tələbin dövriyyəsi
Sual: Malların sonuncu satışı statistikada necə adlandırılır? (Çəki: 1)
ümumi dövriyyə
topdan dövriyyə
pərakəndə mal dövriyyəsi
xalis mal dövriyyəsi
pərakəndə mal dövriyyəsi, xalis dövriyyə
Sual: Ümumi mal dövriyyəsininxalis mal dövriyyəsinə nisbəti ilə hesablanan göstərici 
statistikada necə adlanır? (Çəki: 1)
əmtəəlik əmsalı
satş əmsalı
dövriyyə əmsalı
həlqəvilik (mərhəlılık) əmsalı
təzələnmə əmsalı
Sual: Aşagıdakı indekslərdən hansı mal dövriyyəsi indeksi adlanır? (Çəki: 1)


Sual: Rentabellik necə hesablanır? (Çəki: 1)
Mal gövriyyəsinin mənfəətə nisbəti kimi
Mənfəətin xərclərə nisbəti kimi
Mənfəətin mal dövriyyəsinə nisbəti kimi
Mal dövriyyəsinin mənfəətə nisbəti kimi
Mal dövriyyəsinin əsas fondlara nisbəti kimi
Sual: (Çəki: 1)
B
ÖLMƏ
: 05#02
Ad
05#02
Suallardan
20
Maksimal faiz
20


Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Malların hərəkətinin mərhələliyinin artmasının iqtisadı nəticəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
tədavül xərclərinə qənaət olunur
malın hərəkəti sürətlənir
malın dəyəri və qiyməti artıt
anbarlarda olan mal ehtiyatı artıt
mallar pərakəndə şəbəkədə yığılıb qalır
Sual: Respublikada və ya bölgədə ticarətin inkişaf səviyyəsini səciyyələndirən göstərici verilən 
düstürlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Mal dövriyyəsini keyfiyyətcə səciyyələndirən əsas göstərici necə hesablanır? (Çəki: 1)
bu, mal dövriyyəsinin dinamikasıdır
bu, mal dövriyyəsinin ümumi həcmibdə istehsal vasitələrinin, istehlak şeylərinin və 
xidmətlərin xüsusi çəkisidir
bu, bazarın tarazlığıdır
bu, bazarda tələb-təklifin nisbətidir
bu, bazarın böıgəvi qurluşudur
Sual: Alqı-satqı müqavilələrində hansı göstəricilər verilir? (Çəki: 1)
malın standart keyfiyyəti
fiziki çəkisi
məqbul çəkisi
tərkibi
malın miqdarı, çeşıdı, keyfiyyət əlamətləri; qiymət və dəyəri
Sual: Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetitilməsi səviyyəsi necə hesablanır? (Çəki: 1)
ilk sənədlərin məlumatlarını müqavilə şərtlərilə müqayisə etməklə
satışın həcminin müqavilə öhdəliklərinə nisbətilə
mal göndərməyə dair faktiki məlimatları müqavilə öhdəlikləri ilə müqayısə etməklə
xüsusi müşahidə keçirməklə


statistika hesabatlarından istifadə etməklə
Sual: Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi təhlil olunarkən hansı metoddanı çox istifadə 
olunur? (Çəki: 1)
paralel sıralarını müqayisəsindən
orta kəmiyyətlərdən
nisbi kəmiyyətlərdən
indeks metodundan
balans metodundan
Sual: Mal göndərmənin ahəngdarlığı necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)
balans metodundan
balans metodundan
istehsalın, satışın və istehlakın mövsümiliyini nəzərə almaqla çeşıdlilik prinsipinə əsasən, 
yəni plandan əlavə göndərilən malı nəzərə almadan
mal göndərmə qrafikini nəzərə almadan
indeks metodundan istifadə etməklə
Sual: Mal göndərmənin faktiki dəyəri ∑ pfqf=160 mln.man; müqavilədə nəzərdə tutulan 
qiymətlərlə dəyəri isə ∑ qfpm=145 mln.man olmuşdur. Qiymətin artması hesabına mal 
göndərmənin dəyərinin nə qədər artdığını hesablayın (Çəki: 1)
10,0 mln.man
12,0 mln.man
13,0 mln.man
15 mln.man
16,0 mln.man
Sual: Verilənlərdən hansı mal dövriyyəsl indeksidir? (Çəki: 1)
Sual: Verilənlərdən hansı hesabi orta qiymət nideksidir? (Çəki: 1)


Sual: Verilənlərdən hansı harmonik qiymət indeksidir? (Çəki: 1)
Sual: Verilənlərdən hansı hesabi orta fiziki həcm nideksidir? (Çəki: 1)
Sual: Mal dövriyyəsinin əmtəə qurluşu nədir? (Çəki: 1)
mal ehtiyatında mal qruplarının tutduğu xüsusi çəkisidir
satışın ümumi həcmində ayrı-ayrı malların tutduğu xüsusi çəkisidir
satışın ümumi məbləğində istehsal vasitələri satışının xüsusi çəkisidir
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə