B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə12/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Sual: Verilən düstürlardan hansı mal dövriyyəsinin sürəti indeksidir? (Çəki: 1)
Sual: Verilən düstürlardan hansı mal dövriyyəsinin müddəti indeksidir? (Çəki: 1)
Sual: Ticarətdə əmək məhsuldarlığının əsas göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)
ortasaatlıq hasilat
orta günlük hasilat


orta aylıq hasilat
əmək tutumu
1 işçiyə düşən mal dövriyyəsi
Sual: Ticarətdə əmək məhsuldarlığının dinamikası verilən düstürlardan hansı ilə hesablanır? 
(Çəki: 1)
Sual: Mal dövriyyəsinin artmasına intensiv amillərin təsiri hansı bərabərliyin köməyi ilə aşkar 
oluna bilər? (Çəki: 1)
∆ MD=∑( W1-W0). q1
∆ MD=∑( t0-t1). q1
∆ MD= W1T1-W0T0
∆ MD= W1T0-W0T0
∆ MD= W0T1- W0T0
Sual: Ticarətdə ayrı-ayrı iş növləri üzrə əməyin mexanikləşmə səviyyəsi hansı düstürla 
hesablanır? (Çəki: 1)
Əmex=Qmex:Qq\mex
Əmex=tmex:tq\mex
Əmex=QmP:Qq\mP
Əmex=tmqm:tq\m qm
Əmex=Qm:Qüm
Sual: Ticarət müəssisəsindəki əmək məhsuldarlığının səviyyəsi verilən düstürlardan hansı ilə 
hesablana bilər? (Çəki: 1)


Sual: Ticarətdə mal dövriyyəsinin hər 10000 manatına düşən əməyin azaldılması nəyi deməyə 
əsas verir? (Çəki: 1)
əmək məhsuldarlığının aşağı düşdüyünü
əmək məhsuldarlığının dəyişmədiyini
əmək məhsuldarlığının artdığını
mənfəətin artdığını
rentabelliyin yüksəldiyini
Sual: Ticarətin əsas fondları hansı üsullarla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)
istehsal maya dəyərilə
smeta dəyərilə
müəssisənin buraxılış qiymətilə
əsas qiymətlərlə
tam lik, tam bərpa və köhnəlməsini çıxmaqla qalıq dəyərilə
Sual: Əsas fondların amortizasiyası nədir? (Çəki: 1)
onun ləğv dəyəridir
onun qalıq dəyəridir
onun fəal hissəsidir
onun qeyri-fəal hissəsidir
onun köhnəlməsinin pulla ifadəsidir
Sual: Əsas kapitalın vəziyyətini səciyyələndirən göstəricilər hansıdır? (Çəki: 1)
əsas fondların sıradan çıxması əmsalı
əsas kapitalın təzələnməsi əmsalı
kapitalverimi (fondverimi)
kapitaltutumu (fondtutumu)
əsas kapitalın köhnəlmə və yaralılıq əmsalları
Sual: Əsas kapitaldan istifadə göstəriciləri hansılardır? (Çəki: 1)
əmək məhsuldarlığı
əmək tutumu
yararlılıq əmsalı
köhnəlmə əmsalı
kapital verimi və kapital tutumu
Sual: Veriənlərdən mal dövriyyəsinin sürətinn cəsiyyələndirən göstərici hansıdır? (Çəki: 1)
mallar bir yerdən digərinə daşınarkən hərəkət sürəti ( km\saat)
malların anbarlarda və pərakəndə şəbəkədə yatıb alma müddəti (günlə)
orta mal ehtiyatın reallaşması müddəti (günlə)
bir dövriyyənin davametmə müddəti (günlə) və dövriyyə əmsalı(dövriyyənin sayı)
malların qalığı
Sual: Əgər ticarət müəssisənin mal ehtiyatına dair bərabər fasilə ilə məlumat verilrcə orta mal 
ehtiyatı ansı düstürla hesablanmalıdır? (Çəki: 1)


sadə hesabı orta kəmiyyəti ilə
əkili hesabi orta kəmiyyətin düsturu ilə
xronoloji orta kəmiyyətin düsturu ilə
həndəsiorta kəmiyyətin düsturu ilə
B və C
Sual: Dövriyyənin mal ehtiyatı ilə təmin olunması gstəriiclər hansıdır? (Çəki: 1)
mal etiyatının ümumi həcmi
bir müəsisəyə düşən mal ehtiyatının həcmi
prakəndə şəbəkədə olan mal ehtiyatının həcmi
mal ehtiyatı dövriyyəsinin sayı vəbir dövriyyənin davan etmə müddəti (günlə)
hər nfərə düşən mal ehtiyatının həcmi
Sual: Mal göndərmənin ahəngdarlığı nədir? (Çəki: 1)
onun bərabər surətdə göndərilməsidir
onun qeyri-bərabər surətdə gödərilməsidir
mal satanlarla alıcıların razılığı əsasında təttib olunmuş qrafik üzrə göndərilməsidir
onun keyfiyyətli olması
onun çox olması
Sual: Satılmış mal və xidmətlərin dəyərinin dövriyyə fonlarının orta qalığına nisbətindən alınan 
göstəriciyə statistikada nə ad verirlər? (Çəki: 1)
Rentabellik
Təhkim olunma əmsalı
Əsas kapitalın köhnəlmə əmsalı
Dövriyyə əmsalı
Yaralılıq əmsalı
Sual: Satılmış mal və xidmətlərin dəyərinin 600 mln. manat• dövriyyə fonlarının orta illik 
dəyərinin 150 mln. manat olduğunu bilərək dövretmə əmsalını hesablayın: (Çəki: 1)
4
 2.5
90
150
 75
B
ÖLMƏ
: 06#02
Ad
06#02
Suallardan
61
Maksimal faiz
61
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Mal ehtiyatının yaradılması zərurəti nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)
ticarət sistemində çalışan ayrı-ayrı işçilərin öz işinə məsuliyyətsiz yanaşması ilə
mal daşımanın fasiləsiz davam etməsilə
malların xarab olması və itgisilə


malların keyfiyyətinin və çeşidinin alıcıların tələbatına uyğun gəlməməsilə
əhalinin etnik quruluşundakı xüsusiyyətlərlə 
Sual: Harada yerləşməsindən asaılı olaraq mal ehtiyatı hansı kateqoriyalara ayrılır? (Çəki: 1)
kəndlərdəki mal ehtiyatı
şəhərdəki mal ehtiyatı 
istehsal sferasındakı və ticarət şəbəkəsindəkı mal ehtiyatı
dövlət mal ehtiyatı
eksport üçün mal ehtiyatı
Sual: Əmtəə ehtiyatı və əmtəə dövriyyəsinin sürəti statistikasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? 
(Çəki: 1)
əmtəə ehtiyatının cari uçotunu aparmaq
satışın həcmini və qurluşunu öyrənmək
satışın nəticələrini aşkar etmək
mal ehtiyatının həcmini, qurluşunu, dinamikasını hesablamaq və təhlil etmək
mal dövriyyəsinin səmərəliliyini öyrənmək
Sual: Verilənlərdən hansı göstərici əmtəə ehtiyatı və əmtəə döbriyyəsinin sürəti statistikasının 
göstəriciləri sisteminə daxil edilmir? (Çəki: 1)
əmtəə ehtiyatlarının həcmi
əmtəə ehtiyatlarının qurluşu
əmtəə ehtiyatlarının səviyyəsi
əmtəələrin hərəkəti göstəriciləri
ehtiyat tutumu
Sual: Verilənlərdən hansı göstərici əmtəə ehtiyatlarının səviyyəsinə aid edilmir? (Çəki: 1)
mal ehtiyatının orta həcmi
ehtiyat tutumu
mal dövriyyəsinin əmtəə ehtiyatı ilə təmin olunması
mal ehtiyatının optimal həcmi
satışdan pul mədaxili
Sual: Mal ehtiyatının orta həcmi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə