B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə18/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Sual: Birja konyukturasını xarakterizə edən əsas göstəricilər hansılardır? (Çəki: 1)
birja dövriyyəsinin həcmidir
işgüzar fəallığın səviyyəsidir
infrastrukturun vəziyyətidir
bazarın tarazlığıdır, qiymətlərin səviyyəsi və dinamikasıdır, sövdələrin sayıdır
birja fəaliyyətinin səmərəliliyidir
Sual: Ay ərzində birjada satılan mallrın qiymətlərinin orta səviyyəsi orta kəmiyyətin verilən 
düstürlarından hansı ilə hesablanar? (Çəki: 1)
Sual: Ayrı-ayrı mallrın qiymətinin sabitlik dərəcəsin səciyyələndirmək üçün statistikanın hansı 
metodundan istifadə olunur? (Çəki: 1)
orta kəmiyyətlər
nisbi kəmiyyətlər
variasiya göstəriciləri
balans metodu
əlaqələr tənliyi
B
ÖLMƏ
: 08#03
Ad
08#03
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Xedjirovamiya nədir? (Çəki: 1)
forvard sövdələşmələri
fyunçers sövdələşmələri
opsionların alqı-satqısı
sığortalanmış müqavilələr
adi müqavilələr əldə edilməsi deməkdir


Sual: Real əmtəələr və sövdələşmələr necə adlanır? (Çəki: 1)
bu sövdələşmə anındakı qiymətlərlə real əmtəələrin haqqının sonradan ödənilməklə 
həyata keçirilməsidir
malın alınmsına və ya satılmasına alqı-satqı müqaviləsi olmaqla malın faktiki verilməsini 
nəzərdə tutmayan müddətli sövdələşmədir
müssətli sövdəkin bir növü olmaqla müqavilə sahibinə malı müyyən müddətdən sonar sabit 
qiymətə satmaq hüququ verməklə müəyyən əlavə məbləğ əldə etməyə imkan verir.
bu malın alıcıya dərhal təqdim olunmasını nəzərdə tutan sövdələşmə formasıdır
malın birbaşa barter üsulu ilə alqı-satqısıdır
Sual: Forvard sövdələşməsi nə deməkdir? (Çəki: 1)
malın alınmasına və ya satılmasına alqı-satqı müqaviləsi olmaqla məhsulun faktiki 
verilməsini nəzərdə tutmayan sövdələşmədir
müddətli sövdənin bir növü olmaqla müqavilə sahibinə malı müayyən müddətdən sonar 
sabit qiymətə satmaq, hüquqi verməklə müəyyən əlavə məbləğ əldə etməyə imkan verir
bu malın alıclıya dərhal təqdim olunmasını nəzərdə tutan sövdələşmə formasıdır
malın birbaşa barter üsulu ilə alqı-satqısıdır
bu sövdələşmə anındakı qiymətlərlə real əmtəələrin haqqının sonradan ödənilməklə 
həyata keçirilməsidir.
Sual: Fyuçers sövdələşməsinin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
bu malın alıclıya dərhal təqdim olunmasını nəzərdə tutur
bu, sövdələşmə anındakı qiymətlərlə real əmtəələrin haqqının sonradan ödənilməklə 
həyata keçirilməsidir
bu, müddətli sövdənin bir növü olmaqla müqavilə sahibinə malı müəyyən müddətdən sonar 
sabim qiymətə satmaq hüququ verməklə müəyyən əlavə məbləğ əldə etməyə imkan verir
bu malın alınmasına və ya satılmasına alqı-satqı müqaviləsi olmaqla əmtəənin faktiki 
verilməsini nəzərdə tutmayan müddətlı sövdədir
malın birbaşa barter üsulu ilə mübadiləsidir
Sual: Opsion sövdələşmənin neçə formasıdır? (Çəki: 1)
bu malın alıcıya dərhal təqdim olunmasını nəzərdə tutan sövdələşmə formasıdır
bu sövdələşmə anındakı qiymətlərlə real əmtəələrin haqqının sonradan ödənilməklə 
həyata keçirilməsidir
bu, malın alınmasına və ya satılmasına alqı-satqı müqaviləsi olmaqla əmtəənin faktiki 
verilməsini nəzərdə müddətli sövdələşmədir
bu malın birbaşa barter üsulu ilə alqi-satqısıdır
bu, müddətli sövdənin bir növü olmaqla müqavilə sahibinə malı müəyyən müddətdən sonar 
sabit qiymətə satmaq hüquqi verməklə müəyyən əlavə məbləğ əldə etməyə imkan verir
B
ÖLMƏ
: 09#01
Ad
09#01
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Səmərəlilik nədir? (Çəki: 1)
daha çox keyfiyyətli məhsul istehsal etməkdir


əmək məhsuldarlığını daima artirmaqdır
qənaət rejiminə ciddi əməl etməkdir
istehsal xəclərinin hər vahidi müqabilində ən yüksək nəticələr əldə edilməlidir.
istehsal amillərindən tam və düzgün istifadə olunmasıdır
Sual: Səmərəliliyin necə müəyyən olunması məqsədəuygundur? (Çəki: 1)
istehsal xərclərinin ümumi məbləğinə görə
tədavül xərclərinə görə
mövcud maddi və əmək resurslarına görə
istehsal amillərinə görə
əsas kapitala görə
Sual: Tədavül sferasında baş verən proseslərin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
burada yeni məhsul və istehlak dəyəri yaradılır
onun fəaliyyət nəticəsi məhsul yaratmaq deyil, alıcı tələbatını ödəməkdir
burada əldə olunan səmərə özündə alınan səmərədən ibarətdir
bu sahənin fəaliyyəti digər sahələrə təsir etmir
bu sahədə mənfəət əldə olunmur
Sual: Tədavül prosesinin sürətləndirilməsi bütün təkrar istehsal tsiklinin müddətinə təsir 
göstərirmi? (Çəki: 1)
göstərmir
ictimai əmək məhsuldarlığının artmasına təsir etmir
tədavül xərclərinin artmasına səbəb olur
bütöblükdə iqtisadiyyatın iqtisadı səmərəliliyinin artmasına təsir edir
təsir etmir
Sual: Bazarın sosial səmərəsi göstəricilərinə nələr aid deyil? (Çəki: 1)
əhalinin qənaət etdiyi vaxtın miqdarı
alıcı tələbinin ödənmə dərəcəsi
ticarət və xidmət sferası işçilərinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması
ekoloji mühafızə
ticarətdə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi
Sual: Bazar fəaliyyətinin sosial-iqtisadı nəticələrini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricidən 
istifadə etmək məqsədəuyğun deyildir? (Çəki: 1)
ümumi mal dövriyyəsi
xalis mal dövriyyəsi
ümumi əlavə edilmiş dəyər
fondverimi
mənfəət
Sual: Ticarətdə ümumi gəlir necə hesablanır? (Çəki: 1)
ümumi buraxılışdan aralıq istehlakı çıxmaqla
ümumi məhsuldan maddi xərcləri çıxmaqla
cari qiymətlərlə mal dövriyyəsindən cari topdan qiymətlərdə alınmış malların dəyərini 
çıxmaqla 
əmtəəlık məhsulun dəyərindən maya dəyərini çıxmaqla
ayrı-ayrı malların satışından əldə olunan mənfəəti toplanmaqla


Sual: Bazarın fəaliyyıtinin səmərəliliyinin icmal göstəriciləri sisteminə verilənlərdən hansı aid 
edilmir? (Çəki: 1)
səmərəliliyin ümumiləşdirici göstəriciləri
canlı əməyin məsrəflərinin səmərəliliyi göstəriciləri
keçmiş əməyin smərəliliyi göstəriciləri
investisiyaların səmərəliliyi göstəriciləri
torpaq sahələrindən istifadənin səmərəliliyi
Sual: Müəssisədə məhsulun hansı dəyər göstəricilərindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
Ümumi dövriyyə ;
Ümumi məhsul ;
 Əmtəəlik məhsul ;
Ümumi buraxılış, aralıq istehlak və əlavə edilmiş dəyər ;
 Son məhsul.
B
ÖLMƏ
: 09#02
Ad
09#02
Suallardan
29
Maksimal faiz
29
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazar proseslərinin səmərəliliyini ayrıca götürülərək bir göstərici tam xarakterzə edirmi? 
(Çəki: 1)
tam xarakterizə edir
tədavül sferasındakı sosial nəticələr müxtəlif səpgili oldugundan göstəricilər sistemindən 
istifadə olunmalıdır
bu və ya digər göstərici səmərəni tam qiymətləndirməyə imkan verir
tədavül xərclərinin səviyyəsi səmərəni dolgun əks etdirir
ticarətin rentabelliyi səmərəliliyi dana dolğun əks etdirir
Sual: Bazar proseslərinin səmərəliliyi verilənlərdən hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)


Sual: Cari xərclərin səmərəliliyi verilən düstürlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Maddi və əmək resurslarından istifadənin səmərəliyi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Canlı əməkdən istifadənin səmərəliliyi hansı göstərici ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)


Sual: Keçmiş əməyin məsrəflərinin səmərəliyi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Ticarətin rentabelliyi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Xərclərin səmərəliliyi necə ölçülür? (Çəki: 1)
Sual: Tədavül xərcəri nədir? (Çəki: 1)
məhsulun istehsalına çəkilən xərclərdir
məhsul və xidmətlərin tədavülünü təmin edən maddı və canlı əmək məsrəflərinin cəmidir


məhsul istehsalına investisiyaların məbləğidir
məhsul istehsalına çəkilən əmək məsrəfidir
məhsul istehsalına çəkilən maddi xərclərdir
Sual: Tədavül xərcləri statistikasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
xərclərin təsnifatın vernək
xərclərin mal dövriyyəsindən asılılıq dərəcəsini müəyyən etmək
xərclərin həcmini, quruluşunu, nisbi səviyyəsini və dinamikasını xarakterizə etmək
xərclərin ödənmə mənbələrini öyrənmək
xərclərin tipini aşkar etmək
Sual: Xərclər satılan malların həcminin dəyişməsindən asılılıq dərəcəsinə görə neçə qrupa 
ayrılır? (Çəki: 1)
6
5
4
3
2
Sual: Dəyişən xərclərə hansılar aid edilir? (Çəki: 1)
əmək haqqı
sosial müdafiə fonduna ayırmalar
gəlir vergisi
mallın yüklənib- boşaldılması, daşınması, növlərə ayrılması, qablaşdırılması və əlavə emalı 
xərcləri
reklam xərcləri
Sual: Şərti daimi xərclərə hansı xərclər aid edilmir? (Çəki: 1)
idarəetmə xərcləri
rabitə informasiya xərcləri
malların daşınması xərcləri
işıqlandırma xərcləri
istiliklə əlaqədar xərclə
Sual: Tədavül xərclərinin təsnifatında onlar neçə maddəyə ayrılırlar? (Çəki: 1)
3
4
6
7
9
Sual: Tədavül xərclərinin nisbi səviyyəsi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)


Sual: Tədavül xərcləri səviyyəsinin dəyişməsi hansı indekslə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
Sual: Əmtəə dövriyyəsinin dəyişməsi hesabına tədavül xərclərinin artması verilən düstürlardan 
hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
∆Tx= Tx1-Tx0
∆Tx= C1 x MD1-C0 x MD0
∆Tx= C0MD1-C0 x MD0
∆Tx= C1 x MD1-C0 x MD1
∆Tx= C1 x MD1-C0 x MD0
Sual: Tədavül xərcləri səviyyəsinin dəyişməsi hesabına tədavül xərclərinin artması hansı 
düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
∆Tx= Tx1-Tx0
∆Tx= C1 x MD1-C0 x MD0
∆Tx= C0MD1-C0 x MD0
∆Tx= C1 x MD1-C0 x MD1
∆Tx= C1 x MD1-C0 x MD0
Sual: Firmanın pərakəndə mal dövriyyəsi 150 mln. man., ticarət əlavəsi 20,0 %, tədavül xərcləri 
isə 5,0 mln.man. olmuşdur. Mal dövriyyəsinin rentabellik səviyyəsini hesablayın. (Çəki: 1)
12,2%
14,5%
16,7%
18,4%
20,8%
Sual: Firmanın pərakəndə mal dövriyyəsi 180 mln. man, ticarət əlavəsi 20,0%, tədavül xərcləri 
isə 6,0 mln. man olmuşdur. Firmanın mənfəətinin məbləğini hesablayın. (Çəki: 1)
36,0 mln. man


30,0 mln.man
24 mln.man
26 mln.man
20,0 mln.man
Sual: Firmanın pərakəndə mal dövriyyəasi 10,0 mln.man., tədavül xərcləri 380 min man 
olmuşdur. Tədavül xərclərinin nisbi səviyyəsini hesablayın (Çəki: 1)
3,0%
3,4%
3,8%
4,6%
5,2%
Sual: 135 ədəd məmulatın istehsalına 270 kq material sərf olunduğunu bilərək , məmulatın 
material tutumunu hesablatın : (Çəki: 1)
 0,3 kq 
0,4 kq
0,5 kq
0,6 kq
0,8 kq
Sual: Müəssisədə bu və ya digər məhsulun maya dəyəri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Həmin məhsula sərf olunan maddi xərclərin məbləği ;
Həmin məhsula sərf olunan pul xərcləri ;
Həmin məhsulun hər vahidinə çəkilən bütün xərclərin pul ifadəsilə məbləği ;
Həmin məhsula çəkilən müstəqim ( birbaşa ) xərclərin məbləği ;
 Həmin məhsulun istehsalına və satışına çəkilən xərclər .
Sual: Məhsul satışından əldə olunan pulun məbləğindən həmin məhsulun tam maya dəyərini 
çıxmaqla hesablanan göstərici necə adlanır ? (Çəki: 1)
 Gəlir ;
Mənfəət ;
Yığım 
 Xalis gəlir ;
 Xalis mənfəət ;
Sual: Məhsul satışının rentabelliyi necə hesablanır ? (Çəki: 1)
Satışdan daxil olan pul vəsaitinin əsas kapitalın dəyərinə nisbəti ilə ;
Satışdan daxil olan pul vəsaitinin dövriyyə kapitalının orta həcminə nisbətilə;
satışdan əldə olunan mənfəətin həmin məhsulun tam maya dəyərinə % nisbətilə ;
Pul gəlirinin istehsal və tədavük xərclərinin ümumi məbləğinə nisbətilə;
 Gəlirin əmlakın dəyərinə nisbətilə;
Sual: İşçilərin ilin əvvəlinə sayı 120, ilin sonuna 180 nəfər, ümumi əlavə edilmiş dəyərin 1.5 mln 
manat olduğunu bilərək makro səviyyədə əmək məhsuldarlığını hesablayın: (Çəki: 1)
8,33 min man
 7 min man
10 min man
12 min man
12,5 min man


Sual: Mal dövriyyəsinin həcminin 2 mln manat, ümumi əlavə edilmiş dəyərin 5 mln manat, 
işçilərin orta illik sayının 200 nəfər olduğunu bilərək canlı əməkdən istifadənin səmərəliliyinin 
hesablayın: (Çəki: 1)
8 min man
10 min man
12 min man
 40 min man
 25 min man
Sual: (Çəki: 1)
Mikrosəviyyədə əmək məhsuldarlığı göstəricisi
Makrosəviyyədə əmək məhsuldarlığı göstəricisi
Cari xərclərin səmərəliliyi
Canlı əməkdən istifadənin səmərəliliyi
 Ümumi əlavə edilmiş dəyərin hissəsi 
Sual: Rentabellik göstəricisi necə hesablanır? (Çəki: 1)
B
ÖLMƏ
: 09#03
Ad
09#03
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %


Sual: Firmanın hesabat dövründə pərakəndə mal dövriyysi 20,0 mln.man, tədavül xərclərinin 
səviyyəsi əsas dövrdə 3,8% hesabat dövründə isə 3,0% olmuşdur. Tədavül xərclərinə nisbi 
qənaətin məbləğini hesablayın. (Çəki: 1)
6,0 mln.man.
7,6 mln.man
1,6 mln.man
2,4 mln.man
3,5 mln.man 
Sual: (Çəki: 1)
10,0 min. man
12,4 min. man
15,0 min.man
18,4 min. man
20,8 min.man
Sual: Məhsul istehsalının material məsrəflərinin əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat dövründə 
dövründə 24,0% , məhsul çıxışının isə 30,0% artdığını bilərək , materialın xüsusi məsrəfinin 
necə dəyişdiyini hesablayın : (Çəki: 1)
100 % aşağı düşmüş ;
 6 % artmış ;
4,6 % aşağı düşmüş ;
8 % aşağı düşmüş ;
 50 % artmışdır . 
Sual: Müəssisədə məhsul istehsalına çəkilən bütün xərclərin məbləğinin 36 % , məhsul 
buraxılışının isə 40 % artdığını bilərək , məhsul vahidi maya dəyərinin necə dəyişdiyini 
hesablayın (Çəki: 1)
5,0 % aşağı düşüb ;
4,0 % aşağı düşüb ;
2,0 % artıb ;
2,9 % aşağı düşüb ;
 dəyişməyib .
Sual: 2013 – cü ildə məhsul vahidi maya dəyərinin 35,0 manat , 2014 – cü ildə isə plan üzrə 
40,0 manat , faktiki 42,0 manat olduğunu bilərək , fərdi maya dəyəri indeksini hesablayın : 
(Çəki: 1)
 0,875 ;
 0,909 ;


1,20 ;
 0,95 ;
1,15 .
B
ÖLMƏ
: 0702
Ad
0702
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
100 %
Sual: Işçilərin orta aylıq siyahı sayı necə hesablanır? (Çəki: 1)
Faktiki işçilərin sayını aydakı iş günlərinin sayına bölməklə
Işə çıxılan adam- günlərinin ümumi sayını iş günlərinin sayına bölməklə
Faktiki işlənmiş adam günlərinin ümumi sayını iş günlərinin siyahı bölməklə
ayın bütün günlərindəki siyahı sayını cəmləyib, alınan nəticəni həmin aydakı təqvim 
günlərinin sayına bölməklə
Ayın əvvəlinə və axırına olan sayını toplayıb, alınan nəticəni 2-ə bölməklə 
Sual: Müəssisədə işçilərin ay ərzində işə çıxılan və işə çıxılmayan adam-günlərinin cəmini, 
aydakı təqvim günlərinin sayına bölməklə hesablanan göstərici necə adlanır? (Çəki: 1)
 Işçilərin faktiki sayı
İşə çıxanların sayı
İşçilərin orta siyahı sayı
 Işçilərin orta sayı
Işə davamiyyət göstəricisi
Sual: Fəhlələr tərəfindən ay ərzində işlənmiş adam-günlərinin və böşdayanmaların cəmini, 
aydakı iş günlərinin sayına bölməklə alınan göstərici necə adlanır? (Çəki: 1)
Orta siyahı sayı
İşə çıxanların orta sayı 
Faktiki işçilərin orta sayı
Orta siyahı sayından istifadə əmsalı
 Işçi qüvvəsindən məhsuldar istifadə əmsalı
Sual: Müəssisədə fəhlələr sentyabr ayında işlənmişlər: I növbədə 60 000 adam-gün, II növbədə 
35000 adam –gün, III növbədə 12000 adam-gün. Işçi qüvvəsindən istifadənin növbəlilik 
əmsalını hesablayın (Çəki: 1)
 2
2.2
1.8
2.5
3.0
Sual: Işçi qüvvəsindən istifadənin növbəlilik əmsalının 2,1 olduğunu bilərək növbə rejimindən 
istifadə əmsalını hesablayın (Çəki: 1)
0.5


0.6
0.7
0.8
0.9
Sual: Ən böyük növbədə işləyən fəhlələrin sayını iş yerlərinin sayına bölməklə hesablanan 
göstərici necə adlanır? (Çəki: 1)
Növbəlilik əmsalı
Siyahı sayından istifadə əmsalı
Işçi yerlərinin dolma əmsalı
Növbə rejimindən istifadə əmsalı
İşçi qüvvəsindən fasiləsiz istifadə əmsalı
Sual: Iş vaxtının əsas ölçü vahidi hansılardır? (Çəki: 1)
 Saat
Gün
Ay
Adam-saat və adam gün
 Il 
Sual: Iş vaxtının maksimum-minimum fondu necə hesablanır? (Çəki: 1)
 təqvim vaxt fondundan istirahət günlərin sayını çıxmaqla
təqvim vaxt fondlarından bayram günlərini çıxmaqla
təqvim vaxt fondundan məzuniyyət günlərini çıxmaqla
təqvim vaxt fondundan bayram, istirahət və növbə məzuniyyət günlərini çıxmaqla
Təqvim vaxt fondundan bütün günü boşdayanmaların sayını çıxmaqla
Sual: Müəssisədə il ərzində işə qəbul edilənlərin sayını fəhlələrin ortaillik sayına bölməklə 
hesablanan göstərici necə adlanır (Çəki: 1)
Axıcılıq əmsalı ;
Işdən çıxma üzrə dövrüyyə əmsalı ;
Daimilik əmsalı ;
işə qəbul üzrə dövrüyyə əmsalı ;
Işçilərin fəallıq əmsalı.
Sual: Işə çıxılan adam günləri-sayından bütün günlük boşdayanmaların sayını çıxmaqla 
hesablanan göstərici necə adlanır (Çəki: 1)
Adam-günlərin tabel fondu ;
 Adam günlərin maksimum mümkün fondu ;
Faktiki işlənmiş adam-günləri ;
 Işçi qüvvəsindən istifadə fondu ;
 Işçi qüvvəsinin məşğulluq fondu.
Sual: Məhsul buraxılışının 800 min manat, işlənmiş vaxtın isə 2400 adam-gün olduğunu 
bilərək, məhsulun əmək tutumunu hesablayın: (Çəki: 1)
 5adam-gün ;
3 adam-gün ;
6 adam-gün ;
8 adam-gün ;
10 adam-gün.


Sual: Məhsul buraxılışının ay ərzində 1600 min manat, işçilərin orta aylıq sayının 800 nəfər 
olduğunu bilərək, orta aylıq hasilatı hesablayın: (Çəki: 1)
 500 manat ;
 600 manat ;
2000 manat ;
1500 manat ;
1800 manat .Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə