B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə2/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

müxtəlif mülkiyyət formasından olan topdan,pərakəndə satıcılar, ticarət evləri, ictimai iaşə 
müəssisələri, birja müştəriləri
 tikinti təşkilatları
 dini təşkilatlar
Sual: Ərzaq bazarı neçə mərhələ qrupuna ayrılır? (Çəki: 1)
6
5
4
3
topdan və istehlak bazarına
Sual: Bazarın göstəricilər sisteminin əsasında hansı kateqoriyalar durur? (Çəki: 1)
 ümumi dövriyyə
 daxili dövriyyə
xalis dövriyyə
tələb, təklif, əmtəə, qiymət, mal dövriyyəsı, mənfəət və .s.
 ümumi buraxılış
Sual: Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikasının göstəricilər sistemi neçə qrup bloka bölünür? 
(Çəki: 1)
3
4
5
6
7
Sual: Bazar statistikasının III blok göstəricilərinə hansı göstəricilər aid edilir? (Çəki: 1)
Bazarın informasiya, nəqliyyat, işçi qüvvəsi və maddi texniki bazası göstəriciləri
 Bazarın fəaliyyətinin iqtisadi səmərəsini, səmərə¬lili¬yini və sosial nəticələrini 
səciyyələndirən göstəricilər
Əmtəələrin pula mübadiləsi prosesini əks etdirən göstəricilər
Qiymətləri səciyyələndirən göstəricilər
 Bazarın ümumi vəziyyətini kompleks səciyyələn¬dirən göstəricilər
Sual: Bazar statistikasının II blok göstəricilərinə hansı göstəricilər aid edilir (Çəki: 1)
 Bazarın informasiya, nəqliyyat, işçi qüvvəsi və maddi texniki bazası göstəriciləri
Bazarın fəaliyyətinin iqtisadi səmərəsini, səmərə¬lili¬yini və sosial nəticələrini 
səciyyələndirən göstəricilər
 Əmtəələrin pula mübadiləsi prosesini əks etdirən göstəricilər
Qiymətləri səciyyələndirən göstəricilər
 Bazarın ümumi vəziyyətini kompleks səciyyələn¬dirən göstəricilər
Sual: Bazar statistikasının I blok göstəricilərinə hansı göstəricilər aid edilir? (Çəki: 1)
Bazarın ümumi vəziyyətini kompleks səciyyələn¬dirən göstəricilər
Qiymətləri səciyyələndirən göstəricilər
Əmtəələrin pula mübadiləsi prosesini əks etdirən göstəricilər
Bazarın fəaliyyətinin iqtisadi səmərəsini, səmərə¬lili¬yini və sosial nəticələrini 
səciyyələndirən göstəricilər
Bazarın informasiya, nəqliyyat, işçi qüvvəsi və maddi texniki bazası göstəriciləri


B
ÖLMƏ
: 01#03
Ad
01#03
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazar proseslərinin son məqsədi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
 malları barterlə dəyişmək
 malları nəqd pula satmaq
sosial-iqtisadi səmərəliliyə nail olmaqdan
 istehlakçının tələbatını ödəməkdən
 satıcı üçün mənfəət təmin etməkdən
Sual: Bazar statistikasının göstəricilər sistemi neçə iri blokdan ibarətdir? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: I blok göstəricilər nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
bazarın yerini
 qiymətlərin səviyyəsini
bazarın ümumi vəziyyətini
mal dövriyyəsini
mal ehtiyatlarını
Sual: II blok göstəricilər nəyi səciyyələndirir? (Çəki: 1)
 mal dövriyyəsini
mal ehtiyatlarını
malın hərəkəti
qiymətləri
bazar fəaliyyətinin iqtisadı səmərəliliyi 
Sual: IV blok göstəricilər nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
Bazarda tələb və təklıfın nisbətini
Bazarın miqyasını
Onun inkişaf meyllərini
bazarın maddi-texniki bazasını
Mal dövriyyəsinin həcmini
B
ÖLMƏ
: 02#01
Ad
02#01
Suallardan
9


Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazar konyukturası dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
 bazarın həcmi
 bazarın quruluşu 
bazarda yaranmış konkret iqtisadı şərait
 bazarın bölgəvi xüsusiyyətləri
 bazarda baş verən hadisə və proseslər
Sual: Konyuktura statistikasının predmeti nədir? (Çəki: 1)
 bazarın variabelliyidir
 dövrülüyüdür
dinamikliyidir
kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirməyə imkan verən və konkret bazar şəraitini müəyyən 
edən kütləvi hadisə və proseslərdir
 bazarın bölgəvi qurluşudur
Sual: Konyuktura statistikasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
bazarı hərtərəfli tədqiq etmək
onun iqtisadı inkişafa təsirini qiymətləndirmək
gələcək inkişafını proqnozlaşdırmaq
konyuktur informasiyanı toplamaq, ışləmək, təhlil etmək və qiymətləndirmək
dövlət orqanlarını lazımı məlumatlarla təmin etməkdən
Sual: Bazarda riskin növləri hansılardır? (Çəki: 1)
qiymətin süni surətdə artırılması
başqa iştirakçıya xəsarət yetirilməsi
müflisləşmə nəticəsində iflasa uğramaq investisiyanın itirilməsi, mənfəət əldə olunmaması 
və bazardan sıxışdırılıb çıxarılma
lüzümcüz xərclərə yol verilməsı
iş rejiminə əməl olunmaması
Sual: Bazar konyukturasının təhlili metodları hansılardır? (Çəki: 1)
mütləq kəmiyyətlər
orta kəmiyyətlər
nisbi kəmiyyətlər
variasiya göstəriciləri, dinamika göstəriciləri, balanslar, elastiklik əmsalları və s
variasiya göstəriciləri, dinamika göstəriciləri, balanslar, elastiklik əmsalları və s.
indekslər
Sual: Bazarın seqmentləşdirilməsi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Istehsalçılar qrupunun yaradılması
İstehlakçılar qrupunun yaradılması
Məhsul qruplarının yaradılması
Bazarın hissələrə bölünməsi
Bazarın məhsul və xidmətbölməsinə ayrılması


Sual: Bazar konyukturası nədir? (Çəki: 1)
 Bazarda alıcılarla satıcılar arasında münasibətlər məcmusudur
Bazarda vəziyyəti müəyyən edən şəraitin məcmusudur
Bazarda istehlakçılarla istehsalçılar arasinda baş verən münasibətlərin öyrənilməsi 
prosesidir
 Rəqabət mühitinin qorunmasını təmin edən tədbirlər məcmusudur
 Bazarda marketinq tədqiqatları formasıdır
Sual: Bazar konyukturası hansı fərqləndirici xüsusiyyətə malikdir? (Çəki: 1)
Variabellilik, dövrilik, dinamiklik
Tədqiqatlılıq, anı qərar vermək
Qıymət stabilliyi, bazarın araşdırılması
Bazarın bölgəvi xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi
Bazarın inhisarlaşma vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi
Sual: Tələbin əsas kateqoriyası aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
 Qıymət tələbi
Alıcı tələbi
Makrotələb
Mövsümi tələb
Əhali tələbi
B
ÖLMƏ
: 02#02
Ad
02#02
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazar konyukturasının fərqləndirici xüsusiyyətləri hansılardaır? (Çəki: 1)
ölçülməyə imkan verən əlamətlərdir.
qiymətləndirməyə imkan verən kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə malikdir
variabellilik, dövrülük və dinamiklikdir
sosial-iqtisadı təsirlərə ləng reaksiya verməsidir
siyasi və psixoloji təsirlərdən az asılı olmasıdır
Sual: Bazar konyukturasını xarakterizə edən göstəricilər sistemi neçə yarımblokdan ibarətdir? 
(Çəki: 1)
3
4
6
7
9
Sual: Təklif nədir? (Çəki: 1)
müəyyən çeşiddə mallara olan tələbatdir
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə