B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə4/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

6
Sual: Marketinq tədqiqatının neçə alt sistemi sistemi vardır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Firmanın marketinq mühiti anlayışı necədir? (Çəki: 1)
bazarın həcmi və qurluşudur
bazarda tələb-təklifin nisbətidir
qiymətlərin səviyyəsi və nisbətləridir
bu bazarda onun fəaliyyətinə təsir edən subyektlər və qüvvələr məcmudur
bu bazarın infrastrukturudur
Sual: Mikromühit nədir? (Çəki: 1)
bu firmanın fəaliyyətilə bilavasitə əlaqədar olmayan subyektlərdir
mal alanlar
debitorlar
kreditorlar
firmanın fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədar olan mal satanlar, ticarət vasitəçiləri, müştərilər, 
rəqiblər və.sairələrdir.
Sual: Makromühit nədir? (Çəki: 1)
bu firmanın fəaliyyəti ilə bilvasitə əlaqədar olan qüvvələrdir
bu xarici qüvvələr və amillərdir
bu firmanın səylərindən asılı olaraq mövcud olan amillərdir
onun işinə təsir göstərməyən qüvvələrdir
bu təbii-coğrafi amillərdir
Sual: Panel nədir? (Çəki: 1)
əhalinin xüsüsi qruplarıdır
tədqiqat üçün ayrılan əhalidir
seçilmış istehlakçı ailələr məcmudur
xüsusi müxbirlərdir
statistika üzrə mütəxəsisləridir
Sual: Bazarın seqmentləşdirilməsi nədir? (Çəki: 1)
alıcılar müəyyən əlamətlər üzrə qruplara ayrılmasıdır
həmin qruplar üzrə yekunların çıxarılmasıdır
hər bir qrup üzrə orta kəmiyyətlərin hesablanmasıdır
istehlakçılar məcmusunun müəyyən əlamətlər üzrə bir sıra qruplara ayrılmasıdır
potensial qrupları ayırmaq məqsədilə aparılan tədqiqatdır
Sual: Seqmentləşdirmə neçə pillədən ibarətdir? (Çəki: 1)
2
3
4


5
6
Sual: Seqmentləşdirmənin neçə meyarı vardır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: İstehlak bazarının seqmentləşdirilməsinin neçə prinsipi vardır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Reklam nədir? (Çəki: 1)
alıcıları məlumatlandıran vasitədir
təzə və cəlbedici mallar haqqında informasiya vasitəsidir
maddı texniki və maliyyə təminatı, iqtisadı-psixoloji əsaslandırma və stratejı işləmə tələb 
edən mürəkkəb prosesdir
tələb-təklifə təsir edən alətdir
alıcıları düzgün istiqamətləndirən vasitədir.
Sual: Reklamın neçə növü vardır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Reklam informasiyasının yayılmasının hansı vasitələrindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
qrafiklərdən
şəkillərdən
kütləvi informasiya vasitələrdən, vərəqələrin poçtla göndərilməsindən, xarici 
ekspoziysiyalardan, reklam qablaşdırmasından və s
video mətnlərdən
elektron tablolardan
Sual: Reklam büdcəsinin qurluşu hansı maddələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)
əmək haqqı
sosial müdafiəyə ayırmalar
material xərcləri, reklam ərazisinin əldə edilməsi xərcləri, poçta, sərgi xərcləri, qonararlar, 
komissiya xərcləri
kredit üçün faizlər
sair xərclər
Sual: Orta qiymət necə hesablanır? (Çəki: 1)


Sual: Marketinq tədqiqatının neçə alt sistemi mövcuddur? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Marketinq tədqiqatinin II alt sistemi hansı mərhələləri əhatə edir? (Çəki: 1)
Tədqiqatin planlaşdırılması, proqramlaşdırılması mərhələsi 
İnformasiya mənbələrinin seçilməsi
Məlumatın təhlili, proqnozların verilməsi
İnformasiyanın toplanması, yekunlaşdırılması
Problemmin qoyuluşu, hipotezlərin irəli sürülməsi
Sual: Marketinq tədqiqatinin I alt sistemi hansı mərhələləri əhatə edir (Çəki: 1)
 İnformasiyanın təhlili və proqnozlaşdırılmamsı
 İnformasiyanın toplanması və yekunlaşdırma
Tədqiqatın planlaşdırılması, hazırlıq
 Marketinq təsqiqatının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
 Marketinq tədqiqatı üçün təkliflərin hazırlanması
Sual: Firmanın daxili marketinq mühitinə daxildir: (Çəki: 1)
Mikromühit
Əhalinin sosial-həyat şəraiti
Firmanın təşkilat quruluşu
 Makromühit
Tebii-ekoloji mühit
Sual: Firmanın xarici marketinq mühitinə daxildir: (Çəki: 1)
Firmanın təşkilat quruluşu
Firmanın potensialı
 Fəaliyyətin cografi sərhədləri
Ticarət vasitələri
Firmanın marketoloqlarının bacarığı


Sual: Məhsulların və işlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti nədən 
ibarətdir? (Çəki: 1)
Bu, əhalinin istehlak təlabatının daha dolğun ödənməsinə səbəb olur
Bu , müəssisələrin maddi, maliyyə və əmək resurslarından istifadəsinin səmərəsini daha 
da artırmağa imkan verir
Müəssisənin rəqabət qabliyyətini artırır
Məhsul buraxılışını artırmağı səbəb olur
əmək kollektivinin maddi marağını artırmağa imkan verir
B
ÖLMƏ
: 03#03
Ad
03#03
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Malların rəqabət qabiliyyəti hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
rəqabət qabiliyyəti əmsalı
rəqabət qabiliyyəti indeksi
rəqabət qabiliyyətinin parametrik indeksi
rəqabət qabiliyyətinin fərdi və icmal indeksi]
malın fiziki həcm indeksi
Sual: Reklamın hərəkətetmə əmsalı necə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Marketinqdə mikromühitə daxildir: (Çəki: 1)
İqtisadiyyatın vəziyyəti
Elmi-texniki nailiyyətlər
Firmanın müştəriləri
Maliyyə sisteminin vəziyyəti
Əhalinin həyat şəraiti
Sual: Marketinqdə makromühitə daxıldir: (Çəki: 1)
Mikromühit


Təbii-ekoloji mühit
Ticarət vasitələri
Mal göndərənlər
Rəqiblər
B
ÖLMƏ
: 04#01
Ad
04#01
Suallardan
25
Maksimal faiz
25
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Qiymət nədir? (Çəki: 1)
malın dəyəridir
malın pula dəyişdirilməsində vasitəçı və ölçü vahididir
mənfəətin yaranmsı aləti və vergiqoymanın amilidir
inflyasiyanın başlıca amilidir
malın hər vahidi üçün ödənilən məbləğ, əmtənin pula mübadilə ekvivalentidir
[yeni cavab]
Sual: Qiymətin səviyyəsi hansı proseslərə ciddi təsir göstərir? (Çəki: 1)
əhalinin nominal gəlirlərinə
bazarın inkişafına
tələb və təklifə, manatın alıcılıq qabiliyyətinə, mal ehtiyatının həcminə və quruluşuna
əhalinin həyat səviyyəsinə
bazarda mal dövriyyəsinin həcminə
Sual: Qiymətin neçə funksiyası vardır? (Çəki: 1)
2
4
5
6
8
Sual: Qiymətlər neçə istiqamətdə təsnifatlaşdırıllır? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Ticarət şəbəkəsində cari dövrdə mal dövriyyəsinin ∑ q1p1= 525 min man, əsas dövrün 
qiymətlərində isə ∑ q1po= 540 min man. olduğunu bilərər, qiymət indeksini hesablayın. (Çəki: 
1)
0,955
0,972
0,988
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə