B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə5/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

0,994
0,998
Sual: Qiymətlərin variasiyasını öyrənərkən hansı metodlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)
paralel sıraların müqayısəsi
nisbi kəmiyyətlər
orta kəmiyyətlər
variasiya genişliyi, orta xətti uzaqlaşma, orta kvadratik uzaqlaşma, dispersiya və variasiya 
əmsalı
indekslər
Sual: İstehlak qiymətləri indeksi hansı məqsədilə istifadə olunur? (Çəki: 1)
əhalinin sosial qruları üzrə həyat səviyyəsini öyrənmək üçün
əhalinin yığımını müəyyən etmək üçün
real əmək haqqı və real gəlirlər indekslərini hesablamaq üçün
istehlakın dinamikasını öyrənərkən
hər nəfərə düşən gəlirləri hesablayarkən
Sual: Ümumi daxili məhsulun defilyatoru hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: MHS-də ümumi daxili məhsul hansı qiymət¬lə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)
Son alıcı qiymətilə; 
Əsas qiymətlə; 
Pərakəndə qiymətlə;
Orta qiymətilə
FOB və SİF qiymətilə;
Sual: MHS-də məhsul və xidmətlərin bura¬xılışı hansı qiymətlə qiymətlən¬dirilir? (Çəki: 1)
İstehsalçı qiymətilə; 
F.O.B. qiymətilə; 
Əmək ödənişi ilə;
Orta qiymətilə;
FOB və SİF qiymətilə;
Sual: Analitik məqsədlərlə mal və xidmət¬lərin umumi buraxılışını hansı qiymətlərlə 
qiymət¬lən¬dirirlər? (Çəki: 1)


İstehsalçı və son alıcı qiymətilə; 
Yalnız son alıcı qiymətilə; 
Orta qiymətilə;
FOB və SİF qiymətilə;
Yalnız İstehsalçı qiymətilə 
Sual: İstehsalçı qiymətindən məhsullara xalis vergiləri çıxdıqdan sonra alınan qiymətə MHS-də 
nə ad verirlər? (Çəki: 1)
Əsas qiymət; 
İstehsalçı qiyməti;
Satış qiyməti;
Orta qiyməti;
FOB və SİF qiyməti;
Sual: MHS-də ictimai təşkilatların və döv¬lət ida¬rə¬lərinin xidməti nəyin əsasında 
qiymət¬lən¬dirilir? (Çəki: 1)
Maya dəyəri ilə; 
Mənfəətin məbləği ilə; 
Müqayisəli qiymətlərlə;
Orta qiymətilə;
FOB və SİF qiymətilə;
Sual: Verilənlərdən hansı sabit tərkibli qiymət indeksinin düsturudur? (Çəki: 1)
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 1.06¸ sabit tərkibli qiymət indeksinin 0.985 oldu¬ğunu 
bilərək quruluşun təsiri inde¬ksini hesablayın (Çəki: 1)
1.108;
0.985;
0.858;
1,076
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 0.868¸ quruluş dəyişikliyi qiymət indeksinin 0.686 
olduğunu bilərək sabit tərkibli qiymət inde¬ksini hesablayın: (Çəki: 1)
1.365
1.268 
0.875
1.265


0.858
Sual: Verilənlərdən hansı quruluş dəyişik¬liyi qiy¬mət indeksinin düsturudur? (Çəki: 1)
Sual: Mal dövriyyəsi indeksinin 1.063¸ mal dövriyyyəsinin fiziki həcm indeksinin 0.985 olduğunu 
bilərək, umumi qiymət indeksini hesablayın: (Çəki: 1)
1.179; 
1.079; 
1.089;
0.875; 
0.858;
Sual: Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə mal və xid¬mətlərin qiymətinin orta hesabla 16 % 
artdığını bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti in¬deksini hesablayın: (Çəki: 1)
0.806
0.864; 
0.862; 
0.875;
0.858;
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin düsturu necə yazılır? (Çəki: 1)
Sual: Sabit tərkibli qiymət indeksinin düsturu necə yazılır? (Çəki: 1)


Sual: İstehlak qiymətləri indeksini başqa necə adlandırırlar? (Çəki: 1)
Qiymət indeksi
İnflyasiya indeksi
Həyat səviyyəsi indeksi
Əhalinin gəlirləri indeksi
Həyatın dəyəri indeksi
Sual: Ümumi Daxili Məhsulun deflyator indeksi hansı indeksə əsasən hesablanır? (Çəki: 1)
Laspeyresin qiymət indeksinə əsasən
Paaşenin fiziki həcm indeksinə əsasən
Laspeyresin fiziki həcm indeksinə əsasən
Paaşenin qiymət indeksinə əsasən
Fişerin qiymət indeksinə əsasən
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeks 118 % - ə , qiymətin quruluş dəyişikliyi indeksi 107 % - ə 
bərabər olarsa, sabit tərkibli qiymət indeksini hesablayın (Çəki: 1)
115
110
111
106
 125
Sual: Indekslər hesablanır: (Çəki: 1)
 Kəmiyyətlərin cəmi
Kəmiyyətlərin fərqi
Kəmiyyətlərin hasili
Kəmiyyətlərin nisbəti
Kəmiyyətlərin hissəsi
B
ÖLMƏ
: 04#02
Ad
04#02
Suallardan
65
Maksimal faiz
65
Sualları qarışdırmaq


Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: İnflyasiya nədir? (Çəki: 1)
malın qiymətdən düşməsidir
pul kütləsilə dövriyyədə olan mal kütləsi arasında bərabərlikdir
mal kütləsi ilə pul kütləsi arasındakı bərabərliyin pozulması nəticəsində pulun qiymətdən 
düşməsidir
malların ticarət şəbəkəsində yığılıb qalmasıdır
dövriyyədə olan pulun çatışmazlığıdır
Sual: Qiymət statistikasının göstərisiləri neçə blokdan ibarətdir? (Çəki: 1)
2
4
6
7
8
Sual: Yekcins mal vahidləri məcmusu üzrə qiymətin orta səviyyəsi hansı düstürla hesablanır? 
(Çəki: 1)
Sual: Əgər çəki məlum deyildirsə, onda qiymətin orta səviyyəsi necə hesablanır? (Çəki: 1)


Sual: İstehsalçınım topdansatış qiyməti hansı ünsürlərdən ibarətdir? (Çəki: 1)
əmək haqqı və sosial müdafiə fonduna ayırmalar
xammal və materiallar
yanacaq və enerjı
xərclər və mənfəət
vergilər
Sual: Pərakəndə satış qiymətlərinin quruluşunda hansı ünsürləri göstərə bilərsiniz? (Çəki: 1)
istehsalçının buraxılış qiyməti
nəqliyyat xərcləri
rabitə xərcləri
inzibati təsərrüfat xərcləri
istehsalçının topdansatış qiyməti, topdan və pərakəndə ticarətin qiymət əlavəsi
Sual: Qiymətlərin səviyyəsinə müəyyən amilin təsiri öyrənilərkən hansı metoddan istifadə 
olunur? (Çəki: 1)
paralel sıraların müqayısəsı
variasiya genişliyi
orta xətti uzaqlaşma
variasiya əmsalı
emprik elastiklik əmsalı
Sual: Eynicinsli məhsulların qiymətlərinin dinamikası öyrənilərkən ümumi indeksin hansı 
düstüründan istifadə olunur? (Çəki: 1)
Sual: Verilənlərdən hansı sabit tərkibli qiymət indeksidir (Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə