B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə9/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Sual: Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə mal və xid¬mətlərin qiymətinin orta hesabla 6 % 
artdığını bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti in¬deksini hesablayın: (Çəki: 1)
0.943
0.862
0.875
0.858
0.864
Sual: 2012-ci ildə nominal ümumi daxili məh¬sulun həcminin 25 mlrd. manat¸ mal və 
xidmətlərin ümumi qiymət indeksinin 1.15 ol¬duğunu bilərək real ümumi daxili məhsulun 
həcmini hesablayın: (Çəki: 1)
38 mlrd. manat¸; 
44.5 mlrd. manat¸;
60 mlrd. manat;
35 mlrd. manat¸.
21.7 mlrd. manat; 
Sual: 2012-ci ildə nominal ümumi daxili məh¬sulun həcminin 45 mlrd. manat¸ mal və 
xidmətlərin ümumi qiymət indeksinin 1.15 ol¬duğunu bilərək real ümumi daxili məhsulun 
həcmini hesablayın: (Çəki: 1)
39.1 mlrd. manat¸; 
44.5 mlrd. manat¸;
60 mlrd. manat;
35 mlrd. manat¸.
21.3 mlrd. manat; 
Sual: 2012-ci ildə buğdanın bir kiloq¬ramının qiymətinin 24 qəpik¸ 2013-ci ildə isə 29 qəpik 
olduğunu bilərək buğdanın qiymətini neçə faiz artdığını hesablayın: (Çəki: 1)
34.7%; 
36.7%;
40.5%
20.8%
35.7%;
Sual: 2012-ci ildə buğdanın bir kiloq¬ramının qiymətinin 18 qəpik¸ 2013-ci ildə isə 21 qəpik 
olduğunu bilərək buğdanın qiymətini neçə faiz artdığını hesablayın: (Çəki: 1)
34.7%; 
36.7%;
13.7% 
66.6%
16.7%;
Sual: Əhalinin nominal gəlirləri əsas ildəkinə nisbətən 19,0% pulun alıcılıq qabiliyyətinin isə 2 % 
artdığı halda, real gəlirlərin necə dəyişdiyini tapın (Çəki: 1)
15,8%
20,2%
21,4%
24,4%
26,5%


Sual: Əhalinin nominal gəlirləri əsas ildəkinə nisbətən 15,0% pulun alıcılıq qabiliyyətinin isə 2 % 
artdığı halda, real gəlirlərin necə dəyişdiyini tapın (Çəki: 1)
15,8%
20,2%
17,3%
24,4%
26,5%
Sual: İstehlak qiymətləri indeksinin orta hesabla 1,015 olduğunu bilərək, manatın alıcılıq 
qabiliyyəti indeksini hesablayın. (Çəki: 1)
0.905
0.928
0.985
0.982
1.033
Sual: İstehlak qiymətləri indeksinin orta hesabla 1,027 olduğunu bilərək, manatın alıcılıq 
qabiliyyəti indeksini hesablayın. (Çəki: 1)
0.905
0.928
0.912
0.982
0.974
Sual: İstehlak qiymətləri indeksinin orta hesabla 1,117 olduğunu bilərək, manatın alıcılıq 
qabiliyyəti indeksini hesablayın. (Çəki: 1)
0.905
0.928
0.895
0.982
1.033
Sual: Paaşenin təklif etdiyi aqreqat qiymət indeksi hansıdır? (Çəki: 1)


Sual: Laspeyresin təklif etdiyi aqreqat qiymət indeksi hansıdır? (Çəki: 1)
Sual: (Çəki: 1)


Sual: (Çəki: 1)
0.957
1.123
0.260
1.169
 1.713
Sual: (Çəki: 1)
127.0
1.22
1.108
1.25
1.31
B
ÖLMƏ
: 05#01
Ad
05#01
Suallardan
26
Maksimal faiz
26
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Malın hərəkətinin mərhələliyi nədir? (Çəki: 1)
onun bilavasitə istehsalçıdan istehlakçıya keçməsidir
mallrın birjalar vasitəsilə satışıdır
malların barterlə satışıdır


malın bir sahibdən digərinə neçə dəfə keçməsidir
malın bir məntəqədən digərinə daşınmasıdır
Sual: Mal dövriyyəsində neçə tərəf olur? (Çəki: 1)
2
3
5
6
4
Sual: Malın hərəkəti və dövriyyəsini necə xarakterizə edərdiniz? (Çəki: 1)
malın coğrafi yerləşdəyişməsi kimi
malın bir anbardan digərinə daşınması kimi
malların istehsalçıdan alıcıya hərəkəti və pula dəyişdirilməsidir
malların bir məntəqədən digərinə daşınması kimi
malların bir ölkədən digər ölkəyə daşınması kimi
Sual: Əmtəələrin hərəkəti və dövriyyəsi statistikasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdit? (Çəki: 1)
əhalinin malla təminatının vəziyyətini qiymətləndirmək
bu göstəricini proqnozlaşdırmaq
bazar proseslərinin səmərəliliyini öyrənmək
mal dövriyyəsinə və satışın həcminə dair informasiynı toplamaq, yekunlaşdırmaq və təhlil 
etmək 
mal ehtiyatının həcmini qiymətləndirmək
Sual: Bazar statistikasının əsas göstərici nədir? (Çəki: 1)
Satılan malların miqdarıdır
qiymətlərin səviyyəsidir
əmtəə dövriyyəsidir
tələb-təklifin nisbətidir
tədavül xərclərinin səviyyəsidir 
Sual: Xalis mal dövriyyəsi nədir? (Çəki: 1)
hər növ alqı-satqının cəmidir
topdan satışın əsas göstəricisidir
pərakəndə satışın əsas göstəricisidir
xırda satışın əsas göstəricisidir
təkrar hesablanmadan azad olan, malların sonuncu satışıdır
Sual: Topdansatış mal dövriyyəsi nədir? (Çəki: 1)
malların istehlakçılara bilavasitə satışıdır
malların ticarət vasitəçilərinin iştirakı ilə satışıdır
malların istehsal, təchizat və ticarət müəssisəsi tərəfindən iri partiyalarla sonrakı satış üçün 
başqa ticarət müəssisələrinə satışıdır
malların son istehlakçılara satışıdır
malların əhaliyə satışıdır
Sual: Pərakəndə mal dövriyyəsi nədir? (Çəki: 1)
malların iri partiyalarla satışıdır


malların fabrik-zavod anbarlarından xırda partiyalarla satışıdır
müəssisələrin öz işçilərinə əmək haqqı hesabına natura ödənişləridir
malların son istehlak üçün əhaliyə satışıdır
malların içtimai iaşə müəssisələrinə satışıdır
Sual: Ticarətin inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən əsas göstərici hansıdır? (Çəki: 1)
satılan malların həcmidir
mal dövriyyəsinin həcmidir
əhalinin hər nəfərinə düşən mal dövriyyəsidir
pərakəndə satış qiymətlərinin səviyyəsidir
satışdan əldə olunan pul vəsaitinin məbləğıdır
Sual: Təkrar satışların sayı göstəricisi verilən düstürlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi təhlil olunarkən hansı sənəd əsas götürülür 
(Çəki: 1)
ilkin sənədlər
statistika hesabatları
xüsusi tədqiqat materialları
alıcı ilə satıcının bağladığı alqı-satqı müqavilələri
mal göndərmə qaimələri
Sual: Əmtəə və xidmətlərin son istehlakçılara iqtisadı hərəkəti prosesindəki bütün 
mərhələlərdəki mal satışının ümumi həsmi necə adlanır? (Çəki: 1)
satışdan pul mədaxilı
alıcıların mal almağa pul məsarifi
əmtəəlik məhsul
satılmış məhsul
ümumi mal dövriyyəsı
Sual: Malların iri partiyalarla satışı və ticarət vasitəçilərinin sonrakı satış üçün başqa 
vasitəçilərə satışı statistikada necə adlanır (Çəki: 1)
ümumi dövriyyə
topdandövriyyə
pərakəndə satış dövriyyəsi
xalis dövriyyə
xırda topdandövriyyə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə