B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə1/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


B
AXIŞ
Testlər
/3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış
T
EST
: 3716#01#Y15#01#500Q
IYABI
Test
3716#01#Y15#01#500Qiyabi
Fənn
3716 - Kommersiya işi
Təsviri
[Təsviri]
Müəllif
Administrator P.V.
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
260 (52 %)
Suallardan
500
Bölmələr
46
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 09#01
Ad
09#01
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Əmtəələrin həyat dövrünün mərhələləri hansılardır? (Çəki: 1)
artım mərhələsi, yetkinlik mərhələsi, satış mərhələsi
bazara daxil olma mərhələsi, artım mərhələsi, kamillik mərhələsi, tənəzzül 
mərhələsi
pərakəndə satış, topdansatış, şəxsi satış
reklam, şəxsi satış, pərakəndə satış
kamillik mərhələsi, yetkinlik mərhələsi, artım mərhələsi, enmə mərhələsi
Sual: Əmtəənin həyat dövrünün hansı mərhələsində firma maksimal gəlir əldə edir? 
(Çəki: 1)


enmə
bazara daxil olma
kamillik
artım
əmtəənin kütləvi istehsalı
Sual: İstehlak təyinatlı mallar bazarı hansıdır? (Çəki: 1)
malı öz şəxsi istehlakı üçün alan firmaların bazarıdır
malları son istehlakçıya satmaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır 
malı satmaq üçün alan kompaniyalardır
sənaye mallarını əldə edən ayrı-ayrı şəxslərdir
hazır məhsul istehsal edən firmalardır
Sual: Əmtəə nədir? (Çəki: 1)
istehlakına əmək sərf olunan hər şeydir
tələbatı yaxud ehtiyacı ödəyə bilən, diqqəti cəlb etməsi, alınması, istifadə və ya 
istehlak olunması məqsədi ilə bazara təklif olunan hər bir şey əmtəədir
istehsal olunan və bazara çıxarılmayan əşyadır
vahid zamanda vahid şəxs tərəfindən istehsal olunan əşya
həm dəyəri, həm də istehlak dəyəri olan hər bir şey
Sual: Əmtəə vahidi nədir? (Çəki: 1)
həcm, qiymət, xarici görünüş və digər əlamət göstəriciləri ilə səciyyələndirilən 
xüsusiləşmiş tamlıqdır.
istehlakına əmək sərf olunan hər bir vasitədir
vahid zamanda istehsal olunan maldır
firmanın mal dövriyyəsinin ümumi dövriyyəyə mənsubiyyətidir
istehsal olunan hakim bazara çıxarılmayan məhsuldur
Sual: Əmtəə nişanı nədir? (Çəki: 1)
hüquqi müdafiəsi təmin olunmuş marka və ya onun hissəsidir
bir firmanın əmtəəni digərindən fərqləndirən rəmzdir
firmanın hüquqi qaydada brendinin təsdiq olunmamış formadır
namenklaturaya daxil olan çeşid namenklaturasıdır
əmtəə vahidi firmanın əmtəəsinin vahid nümayəndəsidir ki, keyfiyyəti və qiyməti 
var
B
ÖLMƏ
: 09#02
Ad
09#02
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %


Sual: Pərakənddə ticarətdə çeşidin formalaşması nədir? (Çəki: 1)
əhalinin ərzaq və qeyri-ərzaq mallarına olan tələbatının maksimum dərəcədə tam 
və dolğun şəkildə ödəmək və bununla bərabər tələbata fəal təsir göstərmək 
məqsədilə mallara olan ehtiyacı öyrənməyə yönəldilməsi başa düşülür
əhalinin tələbinə uyğun əmtəələrin hazırlanması və bazara təklifdir
tam alıcı kompleksinə aid olan əmtəələrin kompleksləşdirilməsidir 
müəyyən bir tələbatın tam ödənilməsi üçün alıcı istəklərinə uyğun əmtəələrin 
seçilməsi, komplektləşdirilməsidir
əmtəələrin qiymətinin, keyfiyyətinin, təyinatının nəzərə alınması ilə 
komplektləşdirilməsidir
Sual: Mağaza və anbarlarda çeşidin dolğunluğu nədir? (Çəki: 1)
hazırda mağanın ticarət çeşididir
ticarət müəssisələrində faktiki mağazanın çeşid siyahısında nəzərdə tutulan 
əmtəələrin fasiləsiz olaraq mövcud olması başa düşülür
çeşid siyahısında nəzərdə tutulmayan əmtəələrdir
sənaye çeşidi dəyişmədən tətbiq olunan ceşid siyahısıdır
sənaye çeşidi ticarət çeşidi ilə komplektləşdirilməsidir
Sual: Çeşidin sabitliyi nədir? (Çəki: 1)
çeşid siyahısında nəzərdə tutulmayan əmtəələr
satışda mağazanın çeşid siyahısında nəzərdə tutulan əmtəələrin fasiləsiz olaraq 
mövcud olması deməkdir
sənaye çeşidinin dəyişmədən tətbiq olunmasıdır
sənaye çeşidinin ticarət çeşidi ilə kompletləşdirilməsidir
hazırda mağazanın ticarət çeşididir
Sual: Tələbin yüksək elastikliyi zamanı mal satışı həcmi qiymətin səviyyəsindən necə 
asılıdır? (Çəki: 1)
qiymətlərin çox aşağı düşməsində-satışın həcmi demək olar ki, dəyişmir
qiymətin nəzərə çarpan dərəcədə aşağı düşür-satışın həcmi yüksəlir
qiymətlər aşağı düşür-satışın həcmi dəyişmir
qiymət aşağı olur-satış cüzi olur
qiymət yüksəlir-satış da yüksəlir
Sual: İstehsal mal çeşidi nədir? (Çəki: 1)
tikinti, nəqliyyat, ağırsənaye məhsulları başa düşülür
sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, habelə digəristehsalçılar tərəfindən 
buraxılan mallar başa düşülür
sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən buraxılmayan məhsullar başa 
düşülür
hər bir istehsal müəssisəsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür
kənd təsərrüfatından başqa bütün sənaye sahələri məhsulları başa düşülür 


Sual: Ticarət mal çeşidi nədir? (Çəki: 1)
sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri, habelə digəristehsalçılar tərəfindən 
buraxılan mallar başa düşülür
sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən buraxılmayan məhsullar başa 
düşülür
pərakəndə ticarət müəssisələri tərəfindən alıjılara təklif edilən malların 
çeşidləridir
hər bir istehsal müəssisəsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür
kənd təsərrüfatından başqa bütün sənaye sahələri məhsulları başa düşülür 
B
ÖLMƏ
: 09#03
Ad
09#03
Suallardan
3
Maksimal faiz
3
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Konkret tarixdə mağaza çeşidinin dolğunluq əmsalı hansı düsturla hesablanır? 
(Çəki: 1)
Əd= Nf/Nn
Əd=Nf+Nn
Əd= Nf x Nn 
Ng= Əd :Nf
Nn= Əd x N
Sual: Minik avtomobilləri buraxan firmalar malların bazarda satışının aşağı düşdüyü 
dövrdə aşağıdakılardan hansına daha çox əsaslanmalıdır? (Çəki: 1)
öz avtomobilinin stilinə
aşağı qiymətə və avtomobilin praktiki olmasına
istehlakçı üçün dəyərli və daha praktiki olmasına 
yeni avtomobilin əldə olunmasının perspektivliyinə 
rəng və rəng çalarlarının müxtəlifliyinə
Sual: «İstehlakçı-vasitəçi-istehlakçı» bölgü kanalından aşağıdakı məhsulların 
istehsalçılarından hansı istifadə edərdi? (Çəki: 1)
siqaret
saqqız
avtomobil
yuyucu vasitələr
ərzaq
B
ÖLMƏ
: 10#01
Ad
10#01
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə