B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə12/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

Sual: Beynəlxalq alqı- satqı müqavilələrinin giriş hissəsində nələr göstərilir? (Çəki: 1)
Əmtənin adı, onun xüsusiyyətləri, assortimenti 
Kontraktın adı və nömrəsi, bağlandığı yer və vaxt, müqavilə tərəfləri
Miqdarın ölçü vahidi, miqdarın müəyyən edilməsi qaydası, çəki və ölçü sistemi
Əmtəənin nəzərdə tutulan məqsəd üçün istifadə olunmasının yararlığını 
müəyyən edən xüsusiyyətlərin məcmusu
Əmtəənin nəzərdə tutulan məqsəd üçün istifadə olunmasının yararlığını 
müəyyən edən xüsusiyyətlərin məcmusu
Sual: Bonus güzəşti: (Çəki: 1)
Əmtəənin preyskurant və ya sorğu qiymətindən edilən güzəştdir
Xüsusi razılaşma əsasında daimi alıcılara verilən güzəştdir
Satıcının xüsusilə maraqlı olduqları sifarişlərdə imtiyazlı alıcılara verilən güzəştdir
Əvvəlcədən razılaşdırılmış miqdardan əmtəə alan alıcılara verilən güzəştdir
Satıcılar tərəfindən əmtəələrin xarici alıcılara satışı zamanı yerli alıcılara verilən 
güzəştdən artıq verilən güzəştdir
Sual: İdxal- ixrac əməliyyatlarında bazis şərtlərinin rolu: (Çəki: 1)
Bütün ölkələr üzrə idxal-ixrac əməliyyatlarını nümünəviləşdirir
Bu əməliyyatları çətinləşdirir
Beynəlxalq ticarətdə bu əməliyyatları sadələşdirir və standartlaşdırır
Bu əməliyyatlarda xərcləri azaldır
İdxal-ixrac əməliyyatlarında məhdudiyyətləri aradan qaldırır
Sual: Fors- major halında tərəflərdən biri müqavilənin yerinə yetirilməsindən imtina 
etdikdə tərəflərdən hansı o birisi tərəfə dəyən zərəri ödəyir? (Çəki: 1)
Alıcı satıcıya dəyən zərəri ödəyir
Satıcı alıcıya dəyən zərəri ödəyir
Heç biri o biri tərəfə dəyən zərəri ödəmir
Qarşılıqlı hesablaşma əsasında dəymiş zərər ödənilir
Alıcı və satıcı tərəfindən müştərək qaydada nəqliyyat müəssisəsinə dəyən zərəri 
ödəyirlər
Sual: Qərbi Avropa ölkələrində birlikdə neçə azad iqtisadi zona var? (Çəki: 1)
111
235
109
145
90
Sual: Distributorun vasitəçiliyi nədir? (Çəki: 1)
Ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Vasitəçinin köməkliyi ilə alıcı ilə satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə 
əməliyyatdır


Əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək 
göstərilməsidir
Əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır
İstehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Sual: Nümunəvi kontraktlar üzrə mübahisə və fikir ayrılıqları hansı qaydada həll 
olunur? (Çəki: 1)
Arbitraj qaydasında
Qarşılıqlı anlaşma qaydasında
Gömrük orqanlarının həll etməsi qaydasında
Nümunəvi kontraktı hazırlanmış təşkilatın müəyyənləşdirdiyi qaydada
Birja komitələrinin müəyənləşdirdiyi qaydada
Sual: Göndərilmə üçün order nədir? (Çəki: 1)
Nəqliyyat növünü, göndərilmə vaxtını və s. göstərməklə mal göndərənin 
daşıyıcıdan müəyyən miqdar göndərmə üçün yer saxalamasını xahiş etməsi barədə 
sənəddir
Əmtəənin daşınması barədə ixracçının tələblərini və əmtəə barədə məlumatları 
əks etdirən sənəddir
Əmtəəni alıcıya göndərən satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Satıcının yük alana malın göndərildiyi barədə məlumat verdiyi sənəddir
Sifariş olunan əmtəənin gönədrilməyə hazır olması barədə alıcını xəbərdar edən 
və satıcı tərəfindən verilən sənəddir
Sual: Kommersiya hesabı hansı sənəddir? (Çəki: 1)
Hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə 
məlumatı əks etdirən sənəddir
Əmtəənin nəzərdə tutulan ölkədə qəbulu zamanı yazılan sənəddir
Alıcı tərəfindən mal tam qəbul olunduqdan sonra yazılan hesabdır
Hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin əks etdirən və özündə hesab və 
spesifikasiyanın rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
Satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Sual: Ticarət kompensasiya sövdələşmələri ən geci hansı müddətdə başa çatmalıdır? 
(Çəki: 1)
24 ay müddətində
36 ay müddətində
12 ay müddətində
48 ay müddətində
6 ay müddətində
Sual: FOB şərtinə görə satıcının vəzifələri: (Çəki: 1)


Satıcı öz hesabına əmtəəni gəminin bortuna qoymalı və alıcıya təmiz bort 
konosamenti verməlidir
Dəyər və icarə haqqını ödəməlidir
Əmtəəni alıcı ilə razılaşdırılmış yerdə onun müvəkkil etdiyi daşıyıcının öhdəsinə 
verməlidir
Əmtəəni öz binasında vaxtında alıcının öhdəsinə verməlidir
Əmtəəni alıcının binasında ona təhvil verməlidir
Sual: Birbaşa kompensasiya sövdələşmələri (Çəki: 1)
Bir tərəfin ikinci tərəfə əmtəə, texnalogiya və xidmətlər göndərilməsini, onun isə 
bundan yeni istehsal gücləri yaratmaq üçün istifadə etməsini nəzərdə tutan 
sövdələşmədir
İstehsal bölmələri müstəqil ixrac əməliyyatları həyata keçirən və çoxlu müxtəlif 
kontragentləri olan TMŞ tərəfindən həyata keçirilən sövdələşmələrdir
Qarşılıqlı satınalmalar üzrə ixracatçının öz öhdəliklərini üçüncü tərəfə verməklə 
həyata keçirilən sövdələşmələrdir
İxracatçının idxalatçı firmadan onun sonradan ekvivalent miqdarda ixracatçıdan 
mal alacağı barədə öhdəlik götürməsi əvəzində ondan mal alması üzrə bağlanmış 
sövdələşmədir
Valyutada hesablaşmanı nəzərdə tutmayan, qarşılıqlı şəkildə eyni dəyərdə 
əmtəə göndərilməsini nəzərdə tutan sövdələşmədir
Sual: Ticarət firmaları (Çəki: 1)
Öz ölkəsinin istehsalçıları və topdansatış tacirlərindən malı alıb xaricdə və 
xaricdən mal alıb yerli topdansatış və pərakəndə satış tacirlərinə, sənaye 
itsehlakçılarına satan firmalardır
Öz hesabına daxili bazarda əmtəələri alıb sonra öz adından xaricdə satan ticarət 
müəssisələridir
Hər hansı bir əmtəə və ya çeşid üzrə oxşar əmtəələrin xaricdə satışı ilə məşğul 
olan firmalardır
Geniş çeşiddə, əsasən istehlak mallarının satışı ilə məşğul olan və bir neçə 
sahənin məhsulunu xaricə ixrac edən firmalardır
Öz adından və öz hesabına əmtəələrin alqı- satqısı əməliyyatlarını həyata 
keçirən firmalardır
Sual: Bütövlükdə iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə neçə azad iqtisadi zona var? (Çəki: 
1)
111
235
109
145
900
Sual: Hansı firmalar ticarət-vasitəçi firmalardır? (Çəki: 1)
İstehsalçı tərəfindən onun əmtəələrini satmaq üçün yaradılan firmalardır
Hüquqi və təsərrüfat munasibətləri cəhətdən istehsalçı və istehlakçıdan asılı olan 
firmalardır
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə