B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə20/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

Sual: Ticarətin iqtisadi sosial mahiyyətini ilk dəfə kim şərti etmişdir? (Çəki: 1)
R.Kantilyon
S.Şumpeter
İ.Sey
D.Mill
D.Rikazdo
Sual: “Ticarətin mahiyyətinə dair təcrübə” kitabı nə vaxt nəşr edilmişdir? (Çəki: 1)
1755
1815
1628
1735
1795
Sual: ticarət nədir? (Çəki: 1)
Əmtəə tədavülü ilə əlaqədar olaraq insan fəaliyyətinin bir növüdür
Tələbat ehtiyacların mübadilə yolu ilə idarəetməsinə yönələn fəaliyyətdir
Bazara yönələn fəaliyyətdir
Bazara diferensial yanaşmadır
Heç biri doğru deyil
Sual: Ticarətin predmeti nədir? (Çəki: 1)
Mal
Qiymət
Xidmət
Alıcı 
Satıcı
Sual: İqtisadi nəzəriyyə nöqteyi-nəzərindən ticarət nədir? (Çəki: 1)
İqtisadi kateqoriyadır.
Pərakəndə satışdır
hər cür alqı-satqıdır
mal tədavülüdür
birbaşa satışdır
B
ÖLMƏ
: 01#02 
Ad
01#02 
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %


Sual: Aşagıdakılardan hansı ticarətin ikili xüsusiyyətini daha düzgün əks etdirir? 
(Çəki: 1)
I-qeyri-istehsal sahəsidir, II-yalnız malın alqı-satqı qiymətləri arasındakı fərqə 
istinad edən ticarət prosesini əks etdirir
I Təsərrüfatının ayrıca sahəsi hesab olunur, II-mal alış-veriş aktlarının həyata 
keçirməyə istiqamətlənmiş ticarət prosesi mənasını verir
malın dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar, başqa sözlə malın topdan satışı 
prosesidir
malın alqı-satqısı ilə əlaqədar bütün mütərəqqi satış formalarıdır
malın alqı-satqı ilə əlaqədar xırda pərakəndə ticarətdir
Sual: Ticarət xidmətləri (mağazada göstərilən) necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)
əmtəələrin istehlak dəyərinin hərəkətilə baglı olan və istehsal prosesinin tədavül 
sferasında davamı olan prosesin tədavül sferasında davamı
mal alışı ilə əlaqəli xidmətlər, əldə olunan malın istifadəsi ilə əlaqədar xidmətlər, 
mağazaya gələnlər üçün əlverişli şərait yaratmaq üçün göstərilən xidmətlər
daşınma, anbarda saxlama, qablaşdırma, sortlaşdırma
tələbin öyrənməsi, əmtəənin dəyişdirilməsi, yeni modifikasiyaları tətbiqi
logistik xidmətlər, inventarızasiya xidmətləri, məsləhət, informasiya xidmətləri
Sual: «Kommersiya fəaliyyəti» nin əsasları fənnini metodiki aparatı özündə nəyi əks 
etdirir? (Çəki: 1)
metodoloji əsasını tədqiqatın sintez və analiz üsulu ilə təhlilini əks etdirir
metodoloji tədqiqatın ümumi elmi və eləcə də xüsusi metodlarını özündə əks 
etdirir
metodoloji əsası klassiklərin və Azərbaycan iqtisadçı alimlərinin elmi 
tədqiqatlarını əks etdirir
müşahidə ekspertqiymətləndirmə modelləşmə metodlarını
müqayisə, analogiya, riyazi modelləşməni əks etdirir
Sual: «Kommersiya fəaliyyəti» nin əsasları bir elm sahəsi kimi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
bazar şəraitində əmtəənin dəyərinin dəyişməsi proseslərini öyrənir
bir elm kimi ticarətdə kommersiya proseslərinin daha effektiv yerinə yetirilməsi 
məqsədi ilə, malın alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsi yolu ilə son istehlakçıya 
çatdırılması haqqında
bütün kommersiya proseslərini, əsasən malın istehsaldan istehlakçıya qədər 
keçdiyi səmərəli yolu öyrənir
bir elm kimi kommersiya proseslərini əsasən pərakəndə ticarət proseslərini 
öyrənir
bir elm kimi kommersiya proseslərini əsasən topdan ticarət proseslərini öyrənir
Sual: Hansı formul dəyərin dəyişməsinin əks etdirir (Çəki: 1)
Ə-P1 və Ə-P
P-Ə və Ə1-P1


Ə-P və Ə1-P1
Ə1-P1 və Ə-P
P-Ə1 və Ə1-P1
Sual: Kapitalizmdəki ticarət əvvəlki formasiyalardakı ticarətdə nə ilə fərqülənir? (Çəki: 
1)
ticarət kapital –sənaye kapitalından ayrılmış və onun stimullaşdırılmış rolunu 
oynamağa başlamışdır
Ticarət kapital ıistehlakçılar arasında vasitəçi rolunu oynamağa başlamışdır
Təkrar istehsalı fasiləsizliyini təmin etmək rolunu oynamağa başlamışdır
Fiziki şəxslərin özləri arasında iqtisadi münasibətlər yaradan fəaliyyət sahəsi kimi 
rolu ilə
Heç biri doğru deyil
Sual: Mal tədavülünün hansı həlqəsində göstərilməsindən aslı olaraq ticarət xidmət 
neçə cürdür? (Çəki: 1)
topdan ticarət xidmətləri və mağazalarda alıcılara göstərilən ticarət xidmətləri
topdan ticarət, özünə xidmət, ticarət avtomatları
şəxsi satış, direkt meye, topdan satış
ticarət avtomatları ilə satış,elektron ticarət
heç biri doğru deyil
Sual: Kommersiya obyektinə və onun əhatə etdiyi hüdudlara görə mal bazarları necə 
bölünür? (Çəki: 1)
Ölkə və region bazarları
Neft məhsulları və taxıl məhsulları bazarı
Ölkə regional lokal bazarları
Milli və xarici bazarlar
Lokal və regional bazarlar
Sual: tələb bazarı hansıdır? (Çəki: 1)
tələb az, təklif çox olan bazar
tələb cox, təklif az olan bazar
tələb az, təklif az olan bazar
tələb çox, təklif çox olan bazar
heç biri doğru deyil
Sual: Ticarətdə kommersiya xidmətlərinin vacib vəzifələri hansılardı? (Çəki: 1)
tələb və təklifin, qiymətin qarşılıqlı əlaqəsi
malların milli mübadiləsi
bütün ticarət fəaliyyət prosesləri
tələb və tədiyyə qabiliyyətli tələbin qarşılıqlı əlaqəsi 
mal təklifi və pul mübadiləsi
Sual: Ticarətdə kommersiya xidmətlərinin vacib vəzifələri hansılardı? (Çəki: 1)


Ticarətdə reqional və mal bazarının həcminin proqnozlaşması və öyrənilməsi. 
Ticarətdə reqional xidmət bazarlarının öyrənilməsinin funksional strukturunun 
formalaşdırılması 
Ticarətdə xidmət bazarlarının öyrəniməsi üçün coğrafi strukturun 
formalaşdırılması 
Reklam-informasiya Fəaliyyətinin həyata keçirilməsi,istehkakçı və istehlakçı 
malgöndərənlər arasında differensiallaşma aparmaqdan ibarətddir. 
Heç biri doğru deyil
Sual: Mahiyyət etibarı ilə kommersiya hansı nöqteyi –nəzərdən baxılmalıdır? (Çəki: 1)
Pullu mal mübadiləsi forması kimi
Dünya iqtisadiyyatının forması kimi
Yerli və xarici ticarətin məcmusu kimi 
pullu mal mübadiləsinin milli iqtisadiyyatının tətbiqi
heç bir cavab doğru deyil.
B
ÖLMƏ
: 01#03 
Ad
01#03 
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kommersiya müəssisəsi nədir? (Çəki: 1)
öz hesabına daxili bazarda əmtəələri alıb sonra öz adından xaricdə satan ticarət 
müəssisələridir
öz ölkəsinin istehsalçıları və topdansatış tacirlərindən malı alıb xaricdə və 
xaricdən mal alıb yerli topdansatış və pərakəndə satış tacirlərinə, sənaye 
istehsalçılarına satan firmalardır
hər hansı bir əmtəə və ya çeşid üzrə oxşar əmtəələrin xaricdə satışı ilə məşğul 
olan firmalardır
geniş çeşiddə, əsasən istehlak mallarının satış ilə məşğul olan və bir neçə 
sahəsinin məhsulunu xaricə ixrac edən firmalardır
öz adından və öz hesabına əmtəələrin alqı-satqısı əməliyyatlarını həyata keçirən 
firmalardır
Sual: Aşağıdakılardan hansı kommersiya əməliyyatı deyil? (Çəki: 1)
pərakəndə satış
əmtəələrin topdan alışı və satışı 
reklam
müqavilələrin bağlanması
malın istehsalı ilə bağlı əməliyyatlar 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə