B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabi



Yüklə 10,41 Kb.

səhifə22/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə 
vəzifələrini müəyyənləşdirir
bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, 
strateci məqsədləri ifadə edir
əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir
ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirir
Sual: Kommersiya işində ticarət-vasitəçi əməliyyatı necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
vasitəçinin köməyi ilə alıcı və satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə əməliyyatdır
ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 
əməliyyatlardır
əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək 
göstərilməsidir
əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır
istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Sual: Nümunəvi müqavilələr üzrə mübahisə və fikir ayrılıqları hansı qaydada həll 
olunur? (Çəki: 1)
qarşılıqlı anlaşma qaydasında
arbitraj qaydasında
gömrük orqanlarının həll etməsi qaydasında
nümunəvi kontraktı hazırlanmış təşkilatın müəyyənləşdirdiyi qaydada
birja komitələrinin müəyyənləşdirdiyi qaydada
Sual: Ticarət kompensasiya sövdələşmələri ən geci hansı müddətdə başa çatmalıdır? 
(Çəki: 1)
36 ay müddətinə
24 ay müddətinə
12 ay müddətinə
48 ay müddətinə
6 ay müddətinə
Sual: Təklifin bütün şərtləri ilə razılaşdıqda alıcı hansı hərəkətləri yerinə yetirilir? 
(Çəki: 1)
ofertaya qarşı əks oferta göndərir
poçt və ya teleqraf vasitəsi ilə satıcıya yazılı şəkildə onu təsdiq etmək barədə 
cavab göndərir
müqaviləni imzalayıb geri qaytarır
əmtəəni göndərməyə başlayır nəqliyyatı seçir
sifariş olunan əmtəəni qəbul etməyə hazırlaşır strateci planlaşmanı həyata keçirir
Sual: Bir tərəfli müqavil ənədir? (Çəki: 1)
müqaviləyə görə bir tərəf üçün hüquq, digər tərəf üçün öhdəlik yarandıqda
bir tərəf üçün var-dövlət, digər tərəf üçün şərait yaratmalıdır


bir tərəf üçün siyasi fəaliyyət , digər tərəf üçün isə inzibati əhəmiyyət kəsb 
etməlidir
bir tərəf üçün iqtisdi, digər tərəf üçün mülki əhəmiyyət kəsb etməlidir
heç biri doğru deyil
Sual: Mal spesifikasiyası hansı əmtəələrlə tətbiq olunur (Çəki: 1)
Mürəkkəb çeşidli əşyalardır
 Sadə çeşidli əmtəələrlə
Sadə və mürəkkəb əmtəələrlə
Asan əldə olunan əmtəələr
Heç biri doğru deyil
B
ÖLMƏ
: 02#03 
Ad
02#03 
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Asent firma olaraq xaricdən mal alan firmalar hansılardır? (Çəki: 1)
öz ölkəsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişləri 
yerləşdirən və öz ölkəsini alıcısının nümayəndəsi olan firmalardır
alıcıya istehsalçı-ixracatçının adından verdiyi kreditlərə görə riski öz üzərinə 
götürən və alıcıdan onun ödəmə qabiliyyətinə malik olması barədə sübut tələb 
etməyən firmalardır
müqavilənin şərtindən asılı olaraq vasitəçinin adından və onun hesabına 
sövdələşmələrin bağlanmasında vasitəçilik edən firmalardır
öz ölkəsini bir və ya bir neçə sənaye firmasının tapşırığı ilə aralarında bağlanmış 
agent müqavilələri əsasında fəaliyyət göstərən firmalardır
öz vasitəçisi üçün xaricdən mal alınması əməliyyatlarını yerinə yetirən firmalardır
Sual: fiskal nəzarət funksiyası gömrük tarifinin nəyə xidmət edir? (Çəki: 1)
milli iqtisadiyyatın həddən artıq rəqabətdən qorunmasına
büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə
bir sahənin inkişafının həvəsləndirilməsini və digərinin ləngidilməsi vasitəsi ilə 
istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına təsir göstərməyə
sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına
daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə və 
struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılmasına
Sual: Miqdar barədə alıcının iradı hansı qaydada ödənilir.Alıcının miqdar barədə iradı 
hansı qaydada ödənilir? (Çəki: 1)


çatışmayan əmtəə üçün ödənilmiş pulun bir hissəsinin geri qaytarılması vasitəsi 
ilə
çatışmayan miqdarda əmtəənin göndərilməsi və qiymətin aşağı salınması ilə
əmtəənin qiymətinin artırılması ilə
qüsurların aradan qaldırılması ilə 
çatışmayan miqdarda əmtəənin göndərilməsi, yaxud ödənilmiş pulun geri 
qaytarılması vasitəsi ilə 
Sual: Qarşılıqlı mal göndərmələr üzrə qiymətlər əsasən hansı qiymətlər əsasında 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
məhsul istehsal olunan ölkənin bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında
çevik qiymətlər əsasında
tərəflərin razılaşdıqları qiymətlər əsasında
transfer qiymətlər əsasında
dünya bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında
B
ÖLMƏ
: 03#01 
Ad
03#01 
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Hansı əmtəə əməliyyatları nəğdsiz formada yerinə yetirilir? (Çəki: 1)
ödənişləri tezliklə ödəyən alıcılara qiymətdə edilən güzəştlər
xammalın, materialların, hazır məhsulların və s alqı-satqısı 
borclunun hesabından alıcının hesabına nəğd olmayan köçürmələr
ikitərəfin razılığı ilə hesablaşmalarda iştirak etmədən ödəniş əməliyyatları
alıcının müəyyən vaxt müddətinə qiymətli kağızlarla hesablaşmaları
Sual: Kredit məktubu (akkreditiv) nədir? (Çəki: 1)
pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərlərinin 
ödənilməsinə alıcının razılığır
xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank 
şöbəsinə tapşırığıdır
vekselləri yazan və ödəniş müddəti başa çatan vekselləri ödəmələri öz öhdəsinə 
götürən şəxsdir
səhmdar cəmiyyətinə kapital kimi müəyyən miqdarda pul əməliyyatı ilə müəyyən 
edilən qiymətli kağızlardır
hesab sahibinin çekdə göstərilən pul məbləğinə onun hesabından banka 
keçirilməsini təmin edən tapşırıqdır
Sual: Nəğdsiz formada ödəmənin bir forması olan ödəniş tapşırığı hansıdır? (Çəki: 1)




Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə