B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə24/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

15%
30%
40%
90%
Sual: Nəğdsiz hesablaşmaların formasına aid deyil? (Çəki: 1)
ödəniş tapşırığı
ödəniş tələbnaməsi
akreditiv
çek
hamısı aiddir
Sual: Hesab sistemlərinin və pul vəsaitlərinin daxil olduğu təyinat sistemidir (Çəki: 1)
sənəd dövriyyəsi
hesablaşma hesabı
kassa sistemi
valuyta sistemi
banklar
Sual: nəğdsiz qaydada pul vəsaitlərinin kredit təşkilatı vasitəsi ilə yazılı və ya elektron 
formada rəsimləşdirilən sərəncam nədir? (Çəki: 1)
ödəniş sənədi
ödəmə tapşırığı
akreditiv
çek
ödəniş tələbnaməsi
B
ÖLMƏ
: 04#01 
Ad
04#01 
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Hansı məlumatlar kommersiya sirridir? (Çəki: 1)
kommersiya nöqteyi nəzərindən bilərəkdən gizli saxlanan məlumatlardır.
yalnız sövdə iştirakçılarına məlum olan, qalanlara isə elan edilməyən 
məlumatların ifadəsi 
yalnız mal istehsalçılarına məlum olan məlumat
həm istehsalçıya, həm satıcıya məlum olan məlumat
yalnız alıcıya məlum olmayan məlumatlar


Sual: Kommersiya sirrinin daşıyıcısı kimdir? (Çəki: 1)
müəssisənin və ya firmanın kommersiya sirlərini bilən və istehsala tətbiq edən 
şəxs
müəssisənin və ya firmanın kommersiya sirrləri haqqında xəbərdar olan şəxsdir 
kommersiyaya aid olan məxfiliyi qoruyan şəxsdir
kommersiyaya aid olan bilgiləri bilən nou-xau daşıyıcıları
kommersiyaya aid olan bilgiləri bilən podratçılardır
Sual: İşgüzar informasiyaya nə daxil deyil? (Çəki: 1)
maliyyə məlumatları
malın qiyməti haqqında məlumat
marketinq haqqında məlumat
heyətin siyahısı
ENM-ın proqram təminatı.
Sual: Texniki məlumata nə daxil deyil? (Çəki: 1)
elmi-tədqiqat layihəsi
patent ərizəsi 
informasiya prosesi
EHM proqram təminatı
razılaşma
Sual: Müxtəlif əmtəə və xidmətlər bazarında yaranmış şərait haqqında xəbər nədir? 
(Çəki: 1)
Kommersiya məlumatı
Marketinq məlumatı
Kommersiya məxfiliyi
Kommersiya sirri
Heç biri
Sual: Kommersiya informasiyasının mənbəyi kimi hansı tədqiqatlar çıxış edir? (Çəki: 
1)
marketinq tədqiqatları
kommersiya tədqiqatları
bazarın ümumi tədqiqatları
menecment araşdırmaları
kross-mədəni təhlillər
Sual: Daxili Hesbat sistemi məlumatlarına hansı aid deyil? (Çəki: 1)
mühasibat hesabatları
operativ uçot hesabatları
maliyyə hesabatları
statistik hesabatlar
kanzal hesabatlar


B
ÖLMƏ
: 04#02 
Ad
04#02 
Suallardan
11
Maksimal faiz
11
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Aşagıdakılardan hansı kommersiya məxfiliklərini fərqləndirən amillərə aid deyil? 
(Çəki: 1)
kommersiya sirrinin təbiəti
mülkiyyət mənsubiyyəti
siyasi xüsusiyyətləri 
təyinatı
texnoloji, istehsal, təşkilati, marketinq xüsusiyyətləri
Sual: ABŞ-da «Kommersiya sirri haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub? (Çəki: 1)
1984
1961
1979
1985
1990
Sual: Sənaye şpionaçı dedikdə nəbaşa düşülür? (Çəki: 1)
səlahiyyəti olmayan şəxslərin və ya müəssisələrin kommersiya sirrini təşkil edən 
məxfi məlumatların toplanmasıdır.
səlahiyyəti olmayan şəxslərin və ya müəssisələrin qeyri-qanuni yolla insafsız 
satıcılar tərəfindən məlumatların toplanmasıdır.
səlahiyyəti olmayan şəxslərin və ya müəssisələrin qeyri-qanuni yolla əliəyri 
satıcılar tərəfindən məlumatların toplanmasıdır.
səlahiyyəti olmayan şəxslərin və ya müəssisələrin qeyri-qanuni yolla kommersiya 
sirrini təşkil edən məlumatları toplayan satıcılardır.
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan normalardır.(əmrlər, sərəncamlar, 
təlimatlar)
Sual: Kommersiya sirrini necə qorumaq olar? (Çəki: 1)
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan lokal qərarlar vasitəsilə ilə 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan normalardan (əmrlər, sərəncamlar, 
təlimatlar)vasitəsilə ilə 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan işgüzar müqavilələr vasitəsilə ilə 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan birbaşa sazişlər vasitəsilə ilə 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan qarşılıqlı anlaşmalar vasitəsilə ilə 


Sual: Aşağıdakılardan hansı kommersiya sirri deyil? (Çəki: 1)
Nou-Xau
başa çatdirilmamış müqavilələr
yeni ixtiralar
marka lahiyyəsi
ödənilmiş vergilər
Sual: Kommersiya məxfiliklərini fərqləndirən amil deyil? (Çəki: 1)
kommersiya sirrinin təbiəti
mülkiyyət mənsubiyyəti
siyasi xüsusiyyətləri
təyinatı
texnoloji, istehsal, təşkilatı, marketinq xüsusyyətləri
Sual: Yaranmış situasiyanı tam və doğru təsvir edilməsini nəzərdə tutan tədqiqatlar 
hansı tədqiqatlardır (Çəki: 1)
Kanzal
Təsviri
Destruktiv
Konstruktiv
Müntəzəm
Sual: Problemlərlə ona təsir edən amillər arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsini aşkar 
etmək üçün hansı tədqiqatlardan istifadə olunur (Çəki: 1)
Kanzal
Təsviri 
Müntəzəm
Operativ
Təsmiri
Sual: Məqsədli problemin mahiyyətini düzgün başa düşməyə imkan verən tədqiqatlar 
hansılardır? (Çəki: 1)
Kəşfiyyat
Kanzal
Təsviri
Müntəzəm
Operativ
Sual: Əvvəlcə hansısa bir probleminin həlli üçün toplanmış məlumatlar hansılardır? 
(Çəki: 1)
Təkrar
Təsviri
İlkin
Təsmiri
Kəşfiyyat


Sual: Real şəraiti xarakterizə edən məlumatların toplanmadığı metod hansıdır? (Çəki: 
1)
İmitasiya
Kanzal
Təsviri
Kəşfiyyat
heç biri doğru cavab deyil 
B
ÖLMƏ
: 04#03 
Ad
04#03 
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Hansı müqavilələrə Vyana konvensiyası tətbiq olunur? (Çəki: 1)
yalnız milli xarakterli müqavilələrə
yalnız beynəlxalq xarakterli müqavilələrə
həm beynəlxalq, həm də milli xarakterli müqavilələrə
lizinq müqavilələrinə
bütün növ müqavilələrə
Sual: Yapon davranış kodeksində aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
müştərilər tərəfdən kommersiyaya olan inamın itirilməsinə səbəb ola biləcək 
sazişlər bağlamamaq
Kommersiya sirrinə malik olan məlumatları kənar şəxslərə ötürmək
qəsdən iqtisadi ziyan vurmaq
rüşvət vermək, almaq
rəhbərliyin icazəsi ilə başqa bir yerdə işə düzəlmək
Sual: Əmtəə nişanı nəyi qoruyur? (Çəki: 1)
ticarət firmasının əmtəə haqqında məlumatlarını qoruyur
satıcının marka adından istifadə etməsinin müstəsna hüququnu qoruyur
əmtəənin firma stilini, surətini qoruyur
markanın müəlliflik hüququna əks olaraq notarial formada hüquqi əsasını qoruyur
əmtəənin özünəməxsus göstəricilərini qoruyur
Sual: İstehsal sirrindən kommersiya sirrinin fərqi nədir? (Çəki: 1)
istehsal sirri yalnız müəyyən sahələri əhatə edir. Kommersiya sirrinə isə daha 
çox sahə daxildir
kommersiya sirri istehsal sirrindən daha çox məxfiliyi ilə fərqlənir
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə