B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə27/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

xeyir
əlbəttə
daha çox ziyan gətirir
həm gəlirli, həm də ziyanlı ola bilər
Sual: topdan yarmarkaya rəhbərliyi hansı qurum həyata keçirir? (Çəki: 1)
yarmarka komitəsi
yarmarka direktorluğu
sərgi -satış şöbəsi
müqavilələrin uçotu şöbəsi
heç biri doğru deyil
Sual: topdan mal alışı hansı 2 formada həyata keçirilir? (Çəki: 1)
hesablaşmada iştirak etməklə, hesablaşmada iştirak etməməklə
açıq formada, qapalı formada
müntəzəm formada, qeyri-müntəzəm formada
epizodik formada, daimi formada
bütün cavabla doğrudur
B
ÖLMƏ
: 06#03 
Ad
06#03 
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ticarət yarmakalarda mal alqı-satqısında əsas xüsusiyyətlər hansıdır? (Çəki: 1)
qiyməti simvolik olaraq təyin edilən ildə bir dəfə keçirilən topdan ticarətdir
nümunələr üzrə alış, yarmarkaların keçirilməsinin dövriliyi, əmtəələrin satış 
müddətinin və yerinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi, satıcı və alıcıların kütləvi 
iştirakı
alıcısı və satışı peşəkarlar olan ildə bir dəfə keçirilən birjalardır
bir neçə il müddətində fəaliyyət göstərən, işgüzar xarakterli, istehsal və qeyri 
istehsal malları
daimi fəaliyyət göstərən topdan ticarətin bir növüdür
Sual: Yarmarka komitəsi arbitrajının fəaliyyətinə hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
yarmarka iştirakçılarına məsləhət verməsi
yarmarkaya hüquqi xidməti təmin etməsi
yarmarkanın başlangıc mərhələsini təşkil etməsi
müqavilə qabağı mübahisələri nəzərdən keçirməsi
yarmarka ticarətinin iştirakçılarına hüquqi məsələlər üzrə məsləhətlər verməsi


Sual: Yarmarka komitəsinin qərarı necə rəsmiləşdirilir? (Çəki: 1)
oferta ilə yekunlaşır
tələbnamələr ilə rəsmiləşdirilir
protokolda əks olunur
sifariş blankında əks olunur
rəsmi əmrlə təsdiqlənir
Sual: Yarmarka komitəsinin təşkilatı mərhələsində hansı iş görülür? (Çəki: 1)
reklam kataloqunun hazırlanması ilə
mənfi və müsbət cəhətlərin qiymətləndirilməsilə
sərgi satışın keçirilməsi ilə 
yarmarka komitəsinin yaradılması ilə
alıcılardan sorğu keçirilməsi ilə
Sual: Yarmarkada mal alışı prosesində iddiaların verilməsi nədir? (Çəki: 1)
müqavilə şərtlərinin pozulmasının könüllü surətdə aradan qaldırılması barədə 
yazılı tələbdir
kommersiya maraqlarının qorunmasıdır
malgöndərənlərlə yaranmış müqavilələrin həlli üçün tələbnamədir
malgöndərənlərlə yaranmış sifarişdir
malgöndərənlərlə yerli məktubdur
Sual: Topdan ərzaq bazarında malgöndərənlər kimlərdir? (Çəki: 1)
malgöndərən istehsalçılar, malgöndərən satıcılar
malgöndərən istehsalçılar, malgöndərən topdan müəssisələr
malgöndərən istehsalçılar və birjalar
malgöndərən istehlakçılar və hərraclar
tenderlər, topdan bazalar
Sual: topdan və pərakəndə ticarət müəssisələri tərəfindən kənd təsərrüfatı xammalını 
və ərzaq məhsullarını satan bazarlar necə adlanır? (Çəki: 1)
topdan ticarət bazarları
topdan ticarət mərkəzi
topdan ərzaq bazarı
topdan ərzaq satış yarmarkaları
topdan ərzaq satış sərgiləri
Sual: Reklam katoloqu hansı mərhələdə hazırlanır? (Çəki: 1)
təşkilatı
yekun
başlanğıc
artım
kamillik


B
ÖLMƏ
: 07#01 
Ad
07#01 
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Komisyon mükafatı nədir? (Çəki: 1)
ərzaq mallarının satışına görə alınan mükafatdır
müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin və müqavilələrin təşkilinə görə vasitəçiyə verilən 
muzd, haqqdır
mebel mallarının satışından alınan mükafatdır 
müxtəlif xidmətlərin təşkilinə görə istehsalçıya verilən mükafatdır
məişət cihazlarının təhvil verilməsinə görə mükafatdır
Sual: Univermaqda nə təklif olunur? (Çəki: 1)
ev əşyaları və evə qulluq malları təklif edir
paltar, ev əşyaları təsərrüfat malları təklif edir
ərzaq malları, evə qulluq malları qəbul edir
tikinti materialları, yarım
ərzaq və qeyri ərzaq malları təklif edir
Sual: Universam nə təklif olunur? (Çəki: 1)
 bütün ərzaq və evə qulluq malları satan obyektdir
paltar, ev əşyaları təsərrüfat malları təklif edir 
ev əşyaları və evə qulluq malları təklif edir
tikinti materialları, yarımfabrikat təklif edir
ərzaq və qeyri ərzaq malları təklif edir
Sual: İlk univermaq hansıdır? (Çəki: 1)
1852 Paris-Bon Marşel
1812 ABŞ- Eyend Pi
1901 Bakı-Bon Marşel
1918 Moskva- "Nağıl"
1903 Berlin- Saranca
Sual: Anbar dükan nədir? (Çəki: 1)
xırda topdan ərzaq mağazasıdır
kiçik anbarlardır
çox böyük sahəsi olan ucuzlaşmış qiymət dükanlarıdır
çox böyük sahəli bahalı mallar satış obyektdir
orta ölçülü ucuz mebel ticarəti ilə məşğul olan obyektdir


Sual: İlk ticarət avtomatları hansı firma tərəfindən nə vaxt tətbiq olunub? (Çəki: 1)
1980 ABŞ- Tutti Srutti
1970 ABŞ- Vriqley
1985 ABŞ-Dirol
1990 ABŞ-Orbit
1981 ABŞ-Koka-kola
Sual: Müqavilələrin bağlanmasında vasitəçiliyə görə brokerin aldığı muzd necə 
adlanır? (Çəki: 1)
mükafat
komisyon mükafatı
yardımı
stimul
heç biri
B
ÖLMƏ
: 07#02 
Ad
07#02 
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kommersiya fəaliyyətində broker hansı formalardır? (Çəki: 1)
uzun müddətə alıcı ilə satıcının əlaqəsini yaradan firmalardır
birjada alıcı ilə satıcı əsasında əmtəə satışı, alışı, dəyişdirilməsi üzrə ticarət 
əməliyyatlarının həyata keçirilməsində vasitəçi rolunu yerinə yetirir
qısa müddətli əlaqələri yaradan, malı alıb özününküləşdirməyən firmalardır
anbarı olan, ticarət şəbəkəsi olan iri kompaniyalardır
uzun müddət əlaqə yaradan anbarı olan vasitəçilərdir
Sual: Məhdud xidmət göstərən kommivoyarjer kimdir? (Çəki: 1)
ərzaq mallarının ticarət mərkəzində satışını həyata keçirir
iri ticarət firmalarının səyyar ticarət agenti olub, əmtəələrin nümunələrini alıcılara 
göstərməklə əmtəələri onlara təklif edir
mebel və iri məişət məlumatlarını nümunələrlə satışıdır
malların açıq sərgi nümayışı ilə satılmasıdır
məişət cihazlarının xırda satıcılarıdır
Sual: Aşağıdakılardan hansı pərakəndə ticarətin təsnifat əlaməti deyil? (Çəki: 1)
qiymətə nisbi münasibət
təklif edilən əmətəə çeşidi


göstərilən əlavə xidmətlər
mənsubiyyət və təmərküzləşmənin müxtəlifliyi
ticarət xidmətinin xarakteri
Sual: İstehlak koperativi kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
istehlakçıların sahib olduqları hər hansı bir pərakəndə satış firmasıdır
istehsalçıların sahib olduqları hər hansı bir pərakəndə satış firmasıdı
aralıq satıcıların pərakəndə satış şəbəkəsidir
ümumi nəzarət və mülkiyyətdə olan pərakəndə şəbəkədir
istehsalın, satışın və bölgünün ardıcıl mərhələləri vahid tabeçilikdə olan 
müəssisədir
Sual: Pərakəndə ticarəti təmərküzləşmə formasına aid deyil? (Çəki: 1)
regional ticarət mərkəzləri
mərkəzi işgüzar rayon
imtiyaz saxlayan təşkilatların birləşməsi 
rayon ticarət mərkəzləri
mikrorayon ticarət mərkəzləri
Sual: Səyyar satıcı olaraq yalnız kommisiyon haqqı alan aralıq satıcı kimdir? (Çəki: 1)
asent
broker
distribyuter
makler
konsiqnat
B
ÖLMƏ
: 07#03 
Ad
07#03 
Suallardan
12
Maksimal faiz
12
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Yenidən satma üzrə əməliyyat hansıdır? (Çəki: 1)
vasitəçinin köməkliyi ilə alıcı ilə satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə 
əməliyyatdır
ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 
əməliyyatdır
əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək 
göstərilməsidir
əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır 


istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Sual: Broker əməliyyatları hansı əməliyyatlardır? (Çəki: 1)
vasitəçinin köməkliyi ilə alıcı ilə satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə 
əməliyyatlardır
ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 
əməliyyatlardır
əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək 
göstərilməsidir
əmtəələrin alqı-satqı müqavilələrinin bağlanmasıdır
istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatdır
Sual: Hansı topdan satış xidmətideyil? (Çəki: 1)
əmtəə alıcıları ilə təsərrüfat əlaqələrinin yaradılması
əmtəələrin topdan alıcılarının tapılması
topdan müəssisələr tərəfindən müştərilərə xidmət göstərilməsinin təşkili
əmtəə alıcıları ilə müqavilələrin yerinə yetirilməsinin uçotunun təşkili
istehsalçı müəssisələr ilə əməkdaşlıq edərək tələbin öyrənilməsinin təşkili
Sual: Mağazada göstərilən xidmətlər hansılardır? (Çəki: 1)
satışdan əvvəlki xidmətlər, satışdan sonrakı xidmətlər, əlavə xidmətlər
reklam xidmətləri, işgüzar xidmətlər, sifariş qəbul xidmətləri
alanmış əmtəələrin evlərə çatdırılması, dərzi xidmətləri
sorgu xidmətləri, pulsuz xidmətləri, istirahət otaqları
köhnə malların qəbulu
Sual: Hansı topdan satış taciri deyil? (Çəki: 1)
korporativ topdan tacirlər
topdansatış ticarətçilər
broker və agentlər 
istehsalçıların topdan satış kontraktlar
ixtisaslaşmış topdan tacirlər
Sual: Hansı topdan ticarət müəssisələri xidməti deyil? (Çəki: 1)
marketinq kompleksinin modifikasiyası
tələbin qiymətləndirilməsi
istehsal çeşidinin ticarət çeşidinə çevrilməsi
saxlanma
informasiya, konsaltinq


Sual: istehsaldan aslı olmayan ticarət vasitəçiləri tərəfindən istehsalının tapşırığı ilə 
aralarında bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən 
əməliyyatlar hansıdır? (Çəki: 1)
yenidən satma üzrə əməliyyatlar
yenidən alma üzrə əməliyyatlar
boz paralel satış əməliyyatları
qarışıq -ticarət əməliyyatları
heç biri doğru deyil
Sual: kommisiyon haqını alıb işini yekunlaşdıran ticarət agenti kimdir? (Çəki: 1)
konsiqnat
komisyonu
broker
agent
heç biri
Sual: özünə xidmət mağazaları nə vaxt tətbiq olunur? (Çəki: 1)
1930-ABŞ
1940-ABŞ
1950-ABŞ
1920-Yaponiya
1930-Fransa
Sual: qiymətə nisbi münasibətə görə pərakəndə ticarət necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)
ucuz qiymət mağazaları, anbar dükanları
bitkilər, nüfuzlu mağazalar
anbar dükanlar, kiçik reklamlı dükanlar
aşağı salınmış qiymət mağazaları, Keş-Kerrilər
heç biri doğru deyil
Sual: Əmtəə çeşidinə görə pərakəndə ticarətin təsnifləşdirilməsinə daxil deyil (Çəki: 
1)
univermaq
universam
ticarət kompleksi
geniş təmayüllü universam
anbar dükanı
Sual: Həm universam, həm univermaq , həm də digər məişət obyektləri daxil olan 
pərakəndə ticarət obyekti hansıdır? (Çəki: 1)
ticarət kompleksi
univermaq
universam
özünə xidmət
geniş təmayüllü universam


B
ÖLMƏ
: 08#01 
Ad
08#01 
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kütləvi birjalar necə birjalardır? (Çəki: 1)
ABŞ-da geniş yayılmış birjadır
Avropa ölkələrində geniş yayılmış fəaliyyət miqyasına görə regional xarakter 
daşıyan birjadır
İtaliyada yaranmış sonra digər ölkələrdə yayılmış regional birjadır
inkişaf etmiş ölkələrdə üzvlərinin sayı çox olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
Avropa ölkələrində geniş yayılmış üzvlərinin sayı 3 nəfər olan xüsusi bir 
qurumdur
Sual: «Əmtəə birjaları və birja ticarəti haqqında» AR-nın qanunu nə vaxt qəbul 
edilmişdir? (Çəki: 1)
2001-ci il
2000-ci il
1999-cu il 
2003-cü il
1993-cü il
Sual: Hərracın keçirilməsi kim tərəfindən idarə olunur? (Çəki: 1)
hərrac komitəsi
 hüquqşünas
məsləhətçi
 ekspert
 mühasib
Sual: Satış hüquqi verilmiş şəxs kimdir? (Çəki: 1)
qrantı
istehsalı
istehlakı
agent
broker
Sual: əvvəlcədən yeri, vaxtı müəyyən edilmiş xüsusi və kütləvi xassəyə malik olan 
malların satış üsulu necə adlanır? (Çəki: 1)
hərrac
birya


təqdimat
nümunələr zalı 
anbar
B
ÖLMƏ
: 08#02 
Ad
08#02 
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Xüsusi birjalar nədir? (Çəki: 1)
üzvlərinin sayı qeyri-məhdud olan açıq səhmdar cəmiyyətlərdir
üzvlərinin sayı məhdud olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
üzvlərinin sayı az olan açıq səhmdar cəmiyyətlərdir
üzvlərinin sayı çox olan qapalı səhmdar cəmiyyətlərdir
üzvlərinin sayı 3 nəfər olan xüsusi bir qurumdur
Sual: Hecləşmə nədir? (Çəki: 1)
fors-major hallarının xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta olunmamış 
əməliyyatlardır
fyuçers birjalarında (heçləşmə) qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta 
olunması məqsədilə aparılan əməliyyatlardır
opsion müqavilələrində qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən sığorta 
olunması məqsədilə aparılan əməliyyatlardır
tenderlərdəki qiymətlərin xoşagəlməz dəyişikliklərindən baş verən əməliyyatlardır 
ticarət agentliklərinin səhlənkarlığından baş verən əməliyyatdır
Sual: Respublikada neçə birja fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)
3
 5
8
1
2
Sual: Tender nədir? (Çəki: 1)
malların göstərilməsi üçün sifarişlərin yerinə yetirilməsi üçün qənaətli 
kommersiya əməliyyatlarını yerinə yetirmək məqsəd ilə tədbirlərin həyata 
keçirilməsidir
mal satışı üçün qənaətli əməliyyatların həyata keçirdiyi əməliyyatlardır
yüksək əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tətbiq olunan fəaliyyət 
növüdür
hər hansı bir və ya təklifin satışıdır


hər hansı bir təklifin və ya nou-xaunun alışıdır 
Sual: Üzvlərinin sayı məhdud olan qapalı səhmdar formalı birjalar necə adlanır? 
(Çəki: 1)
xüsusi birjalar
ümumi birjalar
mürəkkəb birjalar
müntəzəm birjalar
heç biri doğru deyil
Sual: Əmtəələrin, xammalın qiymətli kağızların satışı ilə məşgul olan, vaxtaşırı 
fəaliyyət göstərən topdan bazar necə adlanır? (Çəki: 1)
birya
topdan baza
topdansatış mərkəzi
auksiyon
tender
Sual: sığorta barədə sığorta olunan göstərişlərinin sığortalanma prosesində yerinə 
yetirilməsi barədə sığorta edənin verdiyi sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)
kovernot
qrant
reklamasiya
prolonqasiya
heç biri doğru deyil
Sual: Birjalar nə ilə məşguldur (Çəki: 1)
vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən topdan ticarətlə
vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən topdan alışla
vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən pərakənddə ticarətlə
vasitəçilik şirkəti olub, strateji planın hazırlanması ilə 
heç biri doğru deyil
Sual: Birjaların növünə aid deyil? (Çəki: 1)
əmtəə birjaları
fond birjaları
valuyta birjaları
əmək birjaları
hər biri aiddir
Sual: birjalarda məhsullar hərrac təşkil-etməklə satıla bilərmi7 (Çəki: 1)
bəli
xeyir
heç vaxt ola bilməz


bəzən mümkündür
hərraclar qeyri-qanuni olduqda mümkündür
B
ÖLMƏ
: 08#03 
Ad
08#03 
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Fond və əmtəə birjalarında fyuçers sazişlərinin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)
fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş 
bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməklə səhmin yaxud əmtəənin verilməsini 
nəzərdə tutan saziş növüdür 
fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş 
bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməklə səhmin yaxud əmtəənin verilməsini 
həyata keçirməyən fəaliyyətdir
pulun adi banka ödənilməsi ilə malın göndərildiyi sazişdir
lizinq əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatdır
fond və ya əmtəə birjasında müqavilədə göstərilən qiymət üzrə saziş 
bağlandıqdan sonra pul məbləği ödənilməməklə səhmin yaxud əmtəənin verilməsini 
nəzərdə tutan saziş növüdür
Sual: Birja komitəsinin səlahiyyətlərinə nə aid deyil? (Çəki: 1)
birjanın maliyyə vəsaitlərindən istifadəyə sərəncam verilməsi
birja üzvlərinin ümumi iclasları arasındakı dövrdə bica fəaliyyətinə rəhbərlik 
edilməsi
birjanın bütün işləri üzrə dövlət təşkilatlarında təmsil olunması
birja üçün zəruri olan bölmələrin yaradılması
birjanın iş qaydaları haqqında qərar qəbul edilməsi
Sual: Birjalar təşkilati-hüquqi nöqteyi-nəzərdən necə bölünür? (Çəki: 1)
ümumi və kütləvi birjalar
kütləvi və xüsusi birjalar
ümumi və xüsusi birjalar
açıq və qapalı birjalar
qapalı, ümumi və xüsusi birjalar
Sual: Avropa birjası nə vaxt yaradılıb? (Çəki: 1)
1919-cu ildə
1997-ci ildə
1980-ci ildə
1877-ci ildə 


1986-cı ildə
Sual: London metal birjası nə vaxt yaradılıb? (Çəki: 1)
1919-cu ildə
1997-ci ildə
1980-ci ildə
1877-ci ildə
1986-cı ildə ]
Sual: hərraclarda birja müştəriləri iştirak edə bilərlərmi? (Çəki: 1)
bəli
xeyir
ola bilər ki, hərracların birjalarla müqaviləsi olsun
heç vaxt ola bilməz
hərraclar birjalar arasımüddətdə təşkil olunur
Sual: Hərracın digər satış obyektlərindən fərqi nədir? (Çəki: 1)
satış qiyməti hərracın keçirildiyi dövrdə müəyyən olunur
hərraclar qısa müddətli olur
müştəri qiymətləri tənzimləyir
müştərinin təzyiqi satıcı üzərində yüksək olur
heç biri doğru deyil
Sual: hərraclarda malın qiymətinin son həddi necə müəyyənləşir? (Çəki: 1)
alıcının təklif etdiyi qiymətin ən yuxarı həddi ilə 
alıcının və satıcının qarşılıqlı razılaşması ilə 
alıcı və satıcının bazar konyunkturasına münasibətinə görə
hər 3 cavab doğrudur 
hər 3 cavab doğru deyil
B
ÖLMƏ
: 16#01 
Ad
16#01 
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Strateji planlaşdırma neçə mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
4
2
3
5


6
Sual: Aşağıdakılardan hansı “Beş Pi”-yə aid deyil? (Çəki: 1)
rəqiblər
məhsul
olduğu yer
qiymət
hökumət siyasətiDostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə