B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə6/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

əmtəələrin dövretmə sürətinin mənfəətin məbləğinə nisbətidir. 
əmtəələrin dövretmə sürətini və ya əmtəə ehtyatlarının satıldığı müddəti göstərir
əmtəələrin dövretmə sürətinin mal dövriyyəsinə nisbətidir
Sual: Dövriyyəyə görə gün hesabı ilə mal dövriyyəsi sürəti necə hesablanır? (Çəki: 1)
mal qalıgı əmtəə ehtiyatlarına bölünməklə
mal dövriyyəsinin tədavül xərclərinə nisbətilə
orta əmtəə ehtiyatlarını hər hansı bir dövr üçün orta günlük dövriyyəyə bölməklə
orta əmtəə ehtiyatlarını bir gunlük dövriyyəyə bölməklə
orta əmtəə ehtiyatlarını illik dövriyyəyə bölməklə
Sual: Ticarət müəssisəsinin fəaliyyətinin son nəticəsi nədir? (Çəki: 1)
satılmış əmtəənin dəyəridir
alınmış əmtəənin dəyəridir
orta əmtəə ehtiyatlarını hər hansı bir dövr üçün dəyəridir
orta əmtəə ehtiyatlarını dəyəridir
rentabeliliyin 1 manatda düşən hissəsidir
B
ÖLMƏ
: 13#01
Ad
13#01
Suallardan
38
Maksimal faiz
38
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Aşağıdakılardan hansı marketinq kommunikasiyasına daxil deyil? (Çəki: 1)
təbliğat
reklam
stimullaşma
markalanma 
pablik rileyşnz
Sual: Firma üslubu sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
firma şüarı
əmtəə nişanı
markalı əmtəə
firma loqotipi
firma rəngi
Sual: «Reklam haqqında qanun» nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1)
1996
1997


 2000
2001
2003
Sual: Məlumatverici reklam nədir? (Çəki: 1)
firma qarşısında seçmə tələbatı yaratmaq vəzifəsi baş qaldırdıqda istifadə olunan 
reklamdır
istehlakçılarda yeni əmtəəyə qarşı ilkin tələbatı yaratmaq vəzifəsini yerinə 
yetirmək üçün istifadə olunan reklamdır
istehlakçının yaddaşında əmtəə barədə məlumatların yenidən canlandırılması və 
onu əmtəəni yada salmağa məcbur etməkdə olan reklamdır
reklam edilən əmtəəni rəqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda əmtəələrdən 
fərqləndirən və onun müsbət tərəfini göstərən reklamdır
əvvəllər reklamlaşdırılmış əmtəəyə olan tələbatın səviyyəsinin saxlanması 
məqsədi ilə həyata keçirilən reklamdır
Sual: Reklamın istehlakçılarla istehsalçılar arasında rolu nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Tanışlığın yaranması
Danışıqların təşkil edicisi
Müqavilələrin bağlanması
Münasibətlərin möhkəmlənməsi
Ünsiyyətin yaranması
Sual: Biznes fəaliyyətinə reklamın təsiri nədən ibarətdir (Çəki: 1)
İstehsalın artırılmasına səbəb olur
Malın keyfiyyətinə təsir göstərir
Tələbatın artırılmasına
Ehtiyacın ödənilməsinə
Yüksək gəlir əldə etməyə imkan verir
Sual: Reklam vasitəsinə sifariş verənin funksiyası hansıdır (Çəki: 1)
Reklam vasitəsinə sifariş verənin funksiyası hansıdır
İstehsal olunan malın keyfiyyətinin təyinidir
İstehlakçının tələbatının ödənilməsidir
Mağazanın təşkil olunmasıdır
Satış xidmətinin keyfiyyətidir
Sual: Reklam informasiya agentliklərinin quruluşunda əhəmiyyətli sahə hansıdır 
(Çəki: 1)
Satış bazarı
Malın təbliğatı
Yaradıçı şöbə
Malın keyfiyyətliliyi
İstehsalın artırılması


Sual: Reklam proqramının əsasının təşkili nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Biznes proqramının hazırlanmasıdır
Bazar münasibətlərinin təşkilidir
Marketinq fəaliyyətinin təşkilidir
Reklam fəaliyyətinin təşkilidir
İstehsalın təkmilləşdirilməsidır
Sual: Reklam sifarişçiləri ilə reklam agentlikləri arasında bağlanan müqavilənin 
mahiyyəti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Reklamın istiqamətləndirilməsinin təşkili
Reklamın ideyalılığının formalaşması
Reklamın doğrululuğu
Reklam işinin planlaşdırılması
Reklam əməliyyatında iştirak edən tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqə
Sual: Çap reklamının nəşrinin novü hansıdır (Çəki: 1)
Reklam- kataloq nəşri
Dərgi (jurnal) nəşri
Qəzet nəşri
Kitabça nəşri
Kalendar- bloknot nəşri
Sual: Mağaza vitrinasının mahiyyəti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Küçədən keçən alıcıların münasibəti
Geyim mədəniyyəti və məişət estetikasını tədbiq etmək
İstehsal olunan malın təbliğatı, yayımlanması
İstehlakçıların tələbat, ehtiyaclarının marağı
Malların keyfiyyətinə olan münasibət
Sual: Reklamın müəssisə üçün xidməti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Strateji planlaşmanın həyata keçirilməsi
İstehsalçılarla istehlakçıların arasında əlaqənin yaranması
Müəssisənin imicini artırmaq, onu məşhurlaşdırmaq, bazara sahib çıxmaqdır
[yeni cavab]
Məhsul istehsalının məhdudlaşdırılması
Sual: Reklamın istiqaməti nədən ibarətdir (Çəki: 1)
Bazarda əmtəənin realizəsi
İstehsal bazarında əmtəə mübadiləsi
İstehlakçılarla istehsalçılar arasında qarşılıqlı əlaqə
Bazar münasibətlərinin tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi
İstehsalçılarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla bazara 
istiqamələndirmə


Sual: Beynəlxalq marketinqdə agentlərin iki növü hansıdır? (Çəki: 1)
Dolayı və birbaşa agentlər.
Muzdlu agentlər, dolayı agentlər.
Birbaşa agentlər, yerli agentlər.
Yerli və xarici agentlər.
Dolayı və eksteritorial agentlər.
Sual: Birbaşa agentlər hansılardır? (Çəki: 1)
Yerli, eksteritorial, kosmopolitlər.
Dolayı, birbaşa, yerli agentlər.
Eksteritorial, dolayı və yerli agentlər
Missioner agentlər, dolayı agentlər, yerli agentlər
Birbaşa, dolayı və yerli agentlər.
Sual: Reklamverənlərin xarici bazarlarda üzləşdikləri əsas problemlərə hansılar daxil 
deyil? (Çəki: 1)
KİV-in əldə olunmasının mümkünlük dərəcəsi.
Xərclərin səviyyəsi, məqsədli auditoriyanın əhatə olunması çətinlik dərəcəsi.
Əhatəolunma haqqında məlumatların düzgünlüyünün yoxlanması mümkünlüyü 
problemi.
Reklam növünün seçimi.
Əldə olunmuş gəlirlərin xərclənməsi problemi.
Sual: Qəzet reklamının qiyməti hansı üsullarla hesablanır? (Çəki: 1)
Millayn, trulayn
Ödəmə və akkreditiv.
Tiraj və abunəçilərin sayının müəyyənləşdirilməsi.
Konkret reklamdaşıyıcıya görə.
Əhatə genişliyinə görə.
Sual: Millayn nədir? (Çəki: 1)
Reklam növü.
Reklamın yayılma kanalı.
Ticarət markası.
Qəzet tariflərinin müqayisəli kriteriyaları.
Trulayn metodu.
Sual: Şirkətlər hansı reklam agentlikləri ilə əlaqədə olmurlar? (Çəki: 1)
Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə ilə multimilli reklam agentliyi.
Zəif mərkəzləşmiş idarəetmə sistemli beynəlxalq reklam agentlikləri birliyi.
Yerli bazar ərazisində yerləşən agentliklər.
Milli reklam agentlikləri.
Vasitəçilərlə əlaqəli yerli reklam agentlikləri.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə