B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Koqnitiv,interaktiv,perseptiv

Koqnitiv,verbal,interaktiv

İnteraktiv,verba,qeyri verbal

Sual: Məzmunundan asılı olaraq ünsiyyətin növlə¬ri: (Çəki: 1)

Maddi, Koqnitiv, kondision,işgüzar,motivlərlə bağlı ünsiyyət

Kondision,maddi,verbal,bioloji

Maddi,sosial,verbal,koqnitiv

Vasitəli və vasitəsiz ünsiyyət

Cavablar səhvdir

Sual: Məqsəddən asılı olaraq ünsiyyətin növləri (Çəki: 1)

bioloji və sosial

maddi və mənəvi

vasitəli vasitəsiz

Koqnitiv, kondision

Vasitəli və vasitəsiz ünsiyyət

B

ÖLMƏ

: 0403

Ad

0403Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Reklamasiyaya cavab verərkən hansı variantlardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

əgər qərar qəbul olunmazsa, iddianın baxılmaq üçün qəbul olunduğu barədə informasiya 

verilir

iddia tam və ya qismən qəbul olunduğu halda əgər pul ödənişi tələb olunmursa, onda onun təmin olunması müddəti və üsulu göstərilir

pul ödənişi zamanı qəbul olunmuş məbləğ və ödəniş tapşırığının nömrəsi və tarixi göstərilir

əgər iddia tam və ya qismən rədd edilərsə, onda imtinanı əsaslandıran normativ aktlara və 

digər sənədlərə istinad edərək imtinanın səbəbləri göstərilir

bütün cavablar doğrudur

B

ÖLMƏ

: 0503

Ad

0503Suallardan

2

Maksimal faiz2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Aşağıdakı qaydalar nəyə aiddir? 05#3 1. Rəsmi sənəd formasıdır 2. Forma və 

məzmununa görə bir və ya bir neçə məsələni özündə əks etdirə bilər 3. Sadə məzmunlu 

növündə çıxışların sayı və çıxarılan qərar nisbətən az olur (Çəki: 1)akt

müzakirə


protokol

rəy


bütün cavablar doğrudur

Sual: Geniş protokollarda protokolun giriş hissəsində nələr əks olunur? 1. sədrin və katibin 

adları və soyadları 2. protokolun tərtib olunma yeri 3. dəvət edilənlərin syahısı 4. məruzəçinin 

( məruzəçilərin ) adları və soyadları 5. protokolun adı və sıra nömrəsi 6. müzakirə ediləcək 

məsələnin ( məsələlərin adları ) (Çəki: 1)

1, 2, 3, 5

1, 3, 4, 6

2, 4, 5, 6

1, 3, 5, 6

1, 2, 4, 6B

ÖLMƏ

: 0202 

Ad

0202 Suallardan

28

Maksimal faiz28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Mülki məcəlləyə görə əmlak məsuliyyəti nədir? (Çəki: 1)

əmlak sanksiyası mülki müqavilənin xitam vasitəsidir

əmlak sanksiyası təqsirli tərəfi öhdəliklərin tam və vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməsinə vadar 

etmək üçün təzyiq vasitəsidir

əmlak sanksiyası mal göndərənə tədbiq olunur 

alıcı və satıcı malın xüsusiyyətindən asılı olaraq bir-birinə tətbiq edir

əmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta əməl olunmadıqda tutulur

Sual: Mallara olan tələbnamə və sifarişlərin fərqi nədir? (Çəki: 1)

tələbin təşkilatın əmtəələrə olan tələblərini əks etdirən sənəddir

tələbnamədən fərqli olaraq sifariş-malgönərənlərdən əhalinin tələbini ödəmək üçün vacib 

olan əmtəələrin konkret müddətdə hazırlanıb göndərilməsini tələb edən sənəddir

sifariş malların ödənilməsi üçün tələbnamə sənədidir

tələbnamə vasitəçi firmanın öhdəlik sənədidir

mülki məsələlərin tələblərinə uyğun olaraq sifarişlər hazırlanır, tələbnamələrin isə buna 

aidiyyatı yoxdur

Sual: Birbaşa müqavilə əlaqələri nədir? (Çəki: 1)

vasitəçilərlə alıcı və satıcı arasındakı əlaqədir

vasitəçi olmadan bilavasitə əmtəə alıcıları və istehsalçıları arasındakı qarşılıqlı əlaqədir

iki tərəf arasındakı birbaşa uzunmüddətə baglanmış əks əlaqədir

borc alanla bank arasında vasitəçi olmadan olan əlaqədir

alıcı və satıcı arasında bağlanan müqavilə əlaqəsidirSual: Mal göndərmə müqaviləsi nədir? (Çəki: 1)

Malgöndərən və alıcılar arasınndakı təsərrüfat əlaqələrinin ən vacib formasıdır.

yükdaşıma şərtlərinin pozulmasına görə tərtib edilən və pozuntunun səbəbkarını iddia 

bildirən sənəd 

keyfiyyətin, onun keyfiyyət üzrə standartlara və texniki şərtlərə uyğun gəldiyini təsdiq edən 

sənəd 


satıcının alıcıya müəyyən müddətə, möhlətlə əmtəə əvəzinə verdiyi sənəd

kommersiya məsrəflərinin, pozuntuların göstərildiyi sənəd 

Sual: Uzunmüddətli kommersiya planlaşdırılması hansı müddəti əhatə edir? (Çəki: 1)

əsasən konkret məqsədləri əhatə edir 5 il müddətini əhatə edir

bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, strateji 

məqsədləri ifadə edir

əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir, 5 il müddətini əhatə edir 

müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin, müqavilələrin hazırlanmasını əhatə edir

ərzaq mallarının satışını həyata keçirir, uzun müddətli olur

Sual: Ortamüddətli kommersiya planlaşdırılması hansı məqsədləri əhatə edir? (Çəki: 1)

bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, strateji 

məqsədləri ifadə edir

əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir

müxtəlif xidmətlərin, sazişlərin, müqavilələrin hazırlanmasını əhatə edir

ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirir

əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir

Sual: Qısamüddətli kommersiya planlaşdırılması hansı müddətdə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

əsasən kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir, 1 illik müddətə müəyyənləşdirilir

cari operativ planlaşmadır və müəssisənin illik, yarımillik və s. müddətə vəzifələrini 

müəyyənləşdirir

bir qayda olaraq 3-5 il müddətini əhatə edir, rəhbərlik tərəfindən işlənib hazırlanır, strateci 

məqsədləri ifadə edir

əsasən konkret məqsədlər və kəmiyyət xarakteristikalarını əhatə edir

ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirir

Sual: Kommersiya işində ticarət-vasitəçi əməliyyatı necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

vasitəçinin köməyi ilə alıcı və satıcı arasında əlaqə yaradılması üzrə əməliyyatdır

ticarət vasitəçisi tərəfindən öz adından və öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən 

əməliyyatlardır

əmtəənin müəyyən ərazidə istehsalçıdan son istehlakçıya irəlilədilməsinə kömək 

göstərilməsidir

əmtəələrin alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasıdır

istehsalçıdan asılı olmayan ticarət vasitəçisi tərəfindən istehsalçının tapşırığı ilə aralarında 

bağlanmış saziş əsasında alqı-satqı ilə əlaqədar həyata keçirilən əməliyyatdır

Sual: Nümunəvi müqavilələr üzrə mübahisə və fikir ayrılıqları hansı qaydada həll olunur? (Çəki: 

1)

qarşılıqlı anlaşma qaydasındaarbitraj qaydasında

gömrük orqanlarının həll etməsi qaydasında

nümunəvi kontraktı hazırlanmış təşkilatın müəyyənləşdirdiyi qaydada

birja komitələrinin müəyyənləşdirdiyi qaydada
Sual: Ticarət kompensasiya sövdələşmələri ən geci hansı müddətdə başa çatmalıdır? (Çəki: 1)

36 ay müddətinə

24 ay müddətinə

12 ay müddətinə

48 ay müddətinə

6 ay müddətinə

Sual: Təklifin bütün şərtləri ilə razılaşdıqda alıcı hansı hərəkətləri yerinə yetirilir? (Çəki: 1)

ofertaya qarşı əks oferta göndərir

poçt və ya teleqraf vasitəsi ilə satıcıya yazılı şəkildə onu təsdiq etmək barədə cavab 

göndərir


müqaviləni imzalayıb geri qaytarır

əmtəəni göndərməyə başlayır nəqliyyatı seçir

sifariş olunan əmtəəni qəbul etməyə hazırlaşır strateci planlaşmanı həyata keçirir

Sual: Bir tərəfli müqavil ənədir? (Çəki: 1)

müqaviləyə görə bir tərəf üçün hüquq, digər tərəf üçün öhdəlik yarandıqda

bir tərəf üçün var-dövlət, digər tərəf üçün şərait yaratmalıdır

bir tərəf üçün siyasi fəaliyyət , digər tərəf üçün isə inzibati əhəmiyyət kəsb etməlidir

bir tərəf üçün iqtisdi, digər tərəf üçün mülki əhəmiyyət kəsb etməlidir

heç biri doğru deyil

Sual: Mal spesifikasiyası hansı əmtəələrlə tətbiq olunur (Çəki: 1)

Mürəkkəb çeşidli əşyalardır

 Sadə çeşidli əmtəələrlə

Sadə və mürəkkəb əmtəələrlə

Asan əldə olunan əmtəələr

Heç biri doğru deyil

Sual: Aşağıda göstərilənlərin hansı kommersiya danışıqlarının mexanizminə daxildir? (Çəki: 1)

məqsədlərin və maraqların əlaqələndirilməsi

tərəflərin qarşılıqlı etimadına nail olmaq

hakimiyyət balansının təmin olunması

qarşılıqlı nəzarətin təmin olunması

bütün cavablar doğrudur

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqlarının aparılması prosesinin 

mexanizmlərinə daxil edilmir: (Çəki: 1)

öz məqsədinə istənilən yolla nail olmaq

məqsədlərin və maraqların əlaqələndirilməsi

tərəflərin qarşılıqlı etimadına nail olmaq

hakimiyyət balansının təmin olunması

qarşılıqlı nəzarətin təmin olunması

Sual: Danışıqlar zamanı hər şeydən əvvəl nəyin öyrənilməsi tələb olunur? (Çəki: 1)

partnyorunuzun sizin əmtəələrə təlabatının olub-olmadığı

əmtəələrin almaq hüququnun olması

lisenziyanın olması

əmtəənin dəyərinin ödənilməsi imkanlarının olmasıhamısı

Sual: İşgüzar danışaqlara hazırlıq necə aparılmalıdır? (Çəki: 1)

təşkilatı hazırlıq

məzmunca hazırlıq

məzmunca və təşkilatı hazırlıq

danışıqların yerinin müəyyən etməklə

danışıqların yerinin müəyyən etməklə

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması qaydalarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)

fikrinizi qısa və mahiyyət etibarilə bildirmək

mübahisələrə deyil, yalnız faktlara istinad etmək

xırda detallara meylli olmamaq

aqressiv tərəf müqabilləri ilə görüşdə münaqişələrdən qaçmaq

hamısı

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına hansı daxil deyil? (Çəki: 1)ancaq faktlara əsaslanmaq, detallara çox da fikir verməmək

aydın və qısa danışmaq, mən kəliməsindən ehtiyatla istifadə etmək

tərəf müqabili ilə konfliktdən qaçmaq

tərəf müqabilini sıxışdırmaq daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə təkbaşına 

mürəkkəb məsələlərin həlli yollarını axtarmaq, onu daha da mürəkkəbləşdirməmək

Sual: İşgüzar danışıqların təşkili nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

işgüzar danışıq üçün vaxtın müəyyən edilməsi

danışıqların aparılması üçün yerin seçilməsi

iştirakçıların sayının müəyyən edilməsi

məlumatın toplanması və işlənməsi

Sual: İşgüzar görüşlər zamanı qəbulun hazırlığına qoyulan tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

qəbulun növünün seçilməsi

dəvət olunanların siyahısının hazırlanması

dəvətnamələrin paylanılması, otağın hazırlanması

qonaqların stol arxasında yerləşdirilməsi planının tərtib olunması

hamısı

Sual: İşgüzar informasiyaya nə daxil deyil? (Çəki: 1)maliyyə məlumatları

malın qiyməti haqqında məlumat

ENM-nın proqram təminatı

heyətin siyahısı

malın adı və çeşidləri

Sual: İşgüzar protokol nədir? (Çəki: 1)

görüşün vaxtını müəyyən etməkdir

görüşün keçirilməsi qaydasıdır

görüşün yerinin müəyyən edilməsidir

görüşün nəticələrinin rəsmiləşdirilməsidir
görüşdə müzakirə olunacaq gündəlik məsələlərin tərtib edilməsidir

Sual: İşgüzar yazışmalarda elektron poçtun tətbiqi nəyə şərait yaradır? (Çəki: 1)

maliyyə və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyə

məktubun qeydiyyata alınmasına

icrasının dayandırılmasına

təklifin təmin edilməsinə

iddianın təmin edilməsinə

Sual: Kommersiya sənədi olan alqı-satqı müqavilələrinin həyata keçirilməsinin normativ hüquqi 

bazası nədir? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Azərbsycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Müəssisələr Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sahibkarlıq Fəaliyyəti Haqqında AR Qanunu

Sual: Kommersiya danışıqları zamanı tərəfdaşınızı öz düzgünlüyünüzə inandırmağa kömək 

edən güclü arqumentə aid deyil: (Çəki: 1)

əsassız xəyallar, təxminlər, fərziyyələr, uydurmalar

dəqiq müəyyən edilmiş və qarşılıqlı əlaqələndirilən faktlar və onlardan irəli gələn 

mülahizələr

qanunlar, nizamnamələr, rəhbər sənədlər

təcrübədə yoxlanılmış nəticələr 

hadisələrin şahidlərinin ifadələri

Sual: İşgüzar yazışmalarda elektron poçtun tətbiqi nəyə şərait yaradır? (Çəki: 1)

maliyyə və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyə

məktubun qeydiyyata alınmasına

icrasının dayandırılmasına

təklifin təmin edilməsinə

iddianın təmin edilməsinə

Sual: Ünsiyyətin Emotiv funksiyası: (Çəki: 1)

emosiyaların mübadiləsidir

məqsədlərin mübadiləsidir

fikir mübadiləsidir

davranış mübadiləsidir

cavablar səhvdirB

ÖLMƏ

: 0203 

Ad

0203 Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: Asent firma olaraq xaricdən mal alan firmalar hansılardır? (Çəki: 1)

öz ölkəsinin komitentinin hesabına öz adından xarici istehsalçılarda sifarişləri yerləşdirən 

və öz ölkəsini alıcısının nümayəndəsi olan firmalardır

alıcıya istehsalçı-ixracatçının adından verdiyi kreditlərə görə riski öz üzərinə götürən və 

alıcıdan onun ödəmə qabiliyyətinə malik olması barədə sübut tələb etməyən firmalardır

müqavilənin şərtindən asılı olaraq vasitəçinin adından və onun hesabına sövdələşmələrin 

bağlanmasında vasitəçilik edən firmalardır

öz ölkəsini bir və ya bir neçə sənaye firmasının tapşırığı ilə aralarında bağlanmış agent 

müqavilələri əsasında fəaliyyət göstərən firmalardır

öz vasitəçisi üçün xaricdən mal alınması əməliyyatlarını yerinə yetirən firmalardır

Sual: fiskal nəzarət funksiyası gömrük tarifinin nəyə xidmət edir? (Çəki: 1)

milli iqtisadiyyatın həddən artıq rəqabətdən qorunmasına

büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə

bir sahənin inkişafının həvəsləndirilməsini və digərinin ləngidilməsi vasitəsi ilə istehsalın 

quruluşunun formalaşdırılmasına təsir göstərməyə

sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına

daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə və struktur 

dəyişikliklərin stimullaşdırılmasına

Sual: Miqdar barədə alıcının iradı hansı qaydada ödənilir.Alıcının miqdar barədə iradı hansı 

qaydada ödənilir? (Çəki: 1)

çatışmayan əmtəə üçün ödənilmiş pulun bir hissəsinin geri qaytarılması vasitəsi ilə

çatışmayan miqdarda əmtəənin göndərilməsi və qiymətin aşağı salınması ilə

əmtəənin qiymətinin artırılması ilə

qüsurların aradan qaldırılması ilə 

çatışmayan miqdarda əmtəənin göndərilməsi, yaxud ödənilmiş pulun geri qaytarılması 

vasitəsi ilə 

Sual: Qarşılıqlı mal göndərmələr üzrə qiymətlər əsasən hansı qiymətlər əsasında 

müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

məhsul istehsal olunan ölkənin bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında

çevik qiymətlər əsasında

tərəflərin razılaşdıqları qiymətlər əsasında

transfer qiymətlər əsasında

dünya bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında

Sual: Danışıqların nəticələrini təhlil etmək üçün aşağıdakı mövqelərin hansından istifadə etmək 

lazımdır? Düzgün olanı seçin. 1. Bir kommersant kimi formalaşaraq nəzakətli, taktikalı, 

nəvazişli, xoşniyyətli, təvazökar olmaq və öz emosiyalarını idarə etməyi bacarmaq lazımdır 2. 

Danışıqlara hazırlıq ( məzmununa, iştirakçıların tərkibinə, metodikasına, təşkilinə görə 

danışıqlara yaxşımı hazırlaşmışıq ) 3. Məqsədə nail olmaq ( nəyə nail olduq və nəyə nail 

olmadıq ) 4. Müvafiq icra orqanının qərarı əsasında əmtəə nişanından istifadə olunmaması 

(Çəki: 1)

1,4

2,4


2,3

3,4


1,3


Sual: İşgüzar danışıqlar sona çatdıqda necə rəsmiləşdirilir? Düzgün olanı seçin. 1. protokol 

tərtib olunur 2. təlimat tərtib olunur 3. sərəncam tərtib olunur 4. müqavilə tərtib olunur (Çəki: 1)

2,4

3,4


1,4

2,3


1,3

Sual: B.F.Lomova görə ünsiyyətin funksiyaları necə qruplaşır (Çəki: 1)

məlumati - kommunikativ, tənzimedici- kommunikativ, affek¬tiv- kommunikativ.

məlumati - kommunikativ, tənzimedici- kommunikativ

qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasına görə, qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsinə görə

işgüzar və şəxsiyyətlərarası əlaqələrə görə 

doğru cavab yoxdur

Sual: Ünsiyyətin mahiyyətini ifadə etmir: (Çəki: 1)

Ünsiyyət insanın şəxsi həyatını tənzimləyən prosesdir

ünsiyyət fikirlərin təəssüratların başqalarına verilməsi prosesidir

ünsiyyəti insanların bir-birini anlamas,ı başa düşməsi prosesidir

Ünsiyyətinsanların başqalarına olan tələbatıdır

Ünsiyyət obyektiv varlığın dərk edilməsini təmin edən əsas şərtdir

Sual: Temperamentin növlərinə aid edilir (Çəki: 1)

Sanqvinik və melanxolik

Ekstravert və xolerik

Ambivert və introvert

Melanxolik və frigid

Düzgün cavab yoxdur

Sual: İnformasiya mübadiləsi bu sxem üzrə həyata keçir: (Çəki: 1)

K – İ – R (kommunikator- informasiya- resipient) 

K – M –R (kommunikator-mübadilə-resipient)

K-R (kommunikator – resipient)

İ – R (informasiya – resipient)

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Qeyri verbal kommunikasiya vasitələri (Çəki: 1)

Mimika,intonasiya,proksimika, kinesika

Mimika,kinesika,emosiya

Visual ünsiyyət,gözlərin təması və söz

Dil,nitq


Bütün cavablar doğrudur

Sual: Melanxolik” tip insanlar hesab edilir (Çəki: 1)

Zəif tip -həssas,küskün,qapalı

Sakit tip - qüvvətli, tarazlı, asta

Zirək tip - qüvvətli, tarazlı (müvazinətli), cəld

Coşğun tip- qüvvətli, müvazinətsiz

Təşəbbüskar,emosionalSual: ”xolerik” tip insanlar hesab edilir (Çəki: 1)

Coşğun tip- qüvvətli, müvazinətsiz

Təşəbbüskar,emosional

Zirək tip - qüvvətli, tarazlı (müvazinətli), cəld

Sakit tip - qüvvətli, tarazlı, asta

Zəif tip -həssas,küskün,qapalı

Sual: ”Fleqmatik” tip insanlar hesab edilir (Çəki: 1)

Sakit tip - qüvvətli, tarazlı, asta

Zəif tip -həssas,küskün,qapalı

Zirək tip - qüvvətli, tarazlı (müvazinətli), cəld

Coşğun tip- qüvvətli, müvazinətsiz

Emosional,çılğın

Sual: sanqvinik” tip insanlar hesab edilir (Çəki: 1)

Zirək tip - qüvvətli, tarazlı (müvazinətli), cəld

Coşğun tip- qüvvətli, müvazinətsiz

Zəif tip -həssas,küskün,qapalı

Sakit tip - qüvvətli, tarazlı, asta

Tənbəl,laqeydB

ÖLMƏ

: 0103 

Ad

0103 Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Kommersiyanın strateqiyası hansı əsas amillər əsasında işlənilir? (Çəki: 1)

İqtisadi və sosial vəziyyətin təhlili.

Bazarın tətqiq olunması

Müəssisənin rəqabət mübarizəsində imkanlarının öyrənilməsi 

Sifarişlərin seçilməsi.

Mal siyasətinin müəyyən edilməsi 

Sual: Kommersiya fəaliyyətində reklama qarşı irəli sürülən ən mühüm tələblərə hansılar aid 

edilir? (Çəki: 1)

Düzgünlük

Konkretlilik

Məqsədyönlülük

Humanizm


Səriştəlilik

Sual: Kommersiya müəssisələrinin maliyyə vəziyyətinin təhlili nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

Mühasibat və maliyyə hesabatlarına.

Pərakəndə satış mal dövriyyəsi balansına.
Əhalinin pul gəliri və xərcləri balansına

Operativ uçot materiallarına

Ümumi gəlir və mənfəət haqqındakı məlumatlara.

Sual: Xidmət sferasında əməyin normalaşdırılmasının əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)

XIdmət sferasında əməyin normalaşdırılmasında sərf olunan ictimai-zəruri iş vaxtı.

Təşkilati-texniki şəraitdə işlərin yerinə yetirilməsi.

Əmək məhsuldarlığının artırılması üçün yeni normativ ehtiyatların hazırlanması.

Əməyin ödənilməsində texniki şəraitin nəzərə alınması.

Əməyin normalaşdırılmasının xidmət şəraitində tətbiqi.

Sual: Xidmət sahəsində əməyin ödənilməsinin əsas prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)

Əmək haqqının sahibkar tərəfindən ödənilməsi

əmək haqqının kəmiyyət və keyfiyyətə görə verilməsi.

Əmək haqqının işçinin ixtisasına görə fərqləndirilməsi

Əmək məhsuldarlığının artırılması.Xidmət sahəsində tarif sistemindən istifadə olunması.


Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə