B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

B
ÖLMƏ
: 1203
Ad
1203
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi hansı müqavilədir? (Çəki: 1)
Alqı-satqı müqaviləsi ümumi müqavilədir
Birdəfəlik müqavilədir
Uzunmüddətli müqavilədir
Mövsümi bağlanan müqavilədir
Birillik müqavilədir
Sual: Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi nəyin əsasında bağlanıla bilər? 
(Çəki: 1)
Satıcı tərəfindən təklif edilmiş mal nümunəsi ilə tanış olması əsasında
Malın göndərilməsi ilə
Malın qablaşdırılması ilə
Malın quraşdırılması ilə
Texniki göstəriciləri təqdim etməsi ilə
Sual: Alıcı alqı-satqı müqaviləsinin hansı şərtlərinin pozulmasına görə bıldırış 
verməlidir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Çeşid
Keyfiyyət
Komplektlilik, tara və qablaşmaya görə
Miqdar
Sual: Əmlak sanksiyası nə vaxt baş verir? (Çəki: 1)
Əmlak sanksiyası təqsirli tərəfi öhdəliklərin tam və vaxtlı-vaxtında yerinə 
yetirilməsinə vadar etmək üçün təzyiq vasitəsidir 
Əmlak sanksiyası mülki müqavilənin xitam vasitəsidir
Əmlak sanksiyası malgöndərənə tətbiq olunur
Alıcı və satıcı malın xüsusiyyətindən asılı olaraq bir-birinə tətbiq edir
Əmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta əməl olunmadıqda tətbiq edilir
Sual: Ödəniş tapşırığı nədir? (Çəki: 1)
Hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vəsaitinin 
köçürülməsi barədə banka verdiyi sərəncamdır 
Стр. 64 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank 
şöbəsinə tapşırığıdır
Pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərinin 
ödənilməsinə alıcının razılığıdır
Xüsusi hesab açılması barədə bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə 
tapşırığıdır
Səhmdar cəmiyyətə kapital kimi müəyyən 
Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
Tərəf müqabilini sıxışdırmaq daha çox mənfəət əldə etmək məqsədilə təkbaşına 
fəaliyyətə jan atmaq 
Aydın və qısa danışmıq, mən kəlməsindən ehtiyatla istifadə etmək
Tərəf müqabili ilə konfliktdən qaçmaq
Anjaq faktlara əsaslanmaq, detallara çox da fikir verməmək
Mürəkkəb məsələlərin həlli yollarını axtarmaq, onu daha da 
mürəkkəbləşdirməmək
Sual: Reklamasiyaya javab hansı formada göndəlirir? (Çəki: 1)
Yazılı
Şifahi 
Telefonla 
Teleqramla
Bütün javablar doğrudur
B
ÖLMƏ
: 1301
Ad
1301
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqlarının aparılması 
prosesinin mexanizmlərinə daxil edilmir. (Çəki: 1)
Öz məqsədinə istənilən yolla nail olmaq
Məqsədlərin və maraqların əlaqələndirilməsi
Tərəflərin qarşılıqlı etimadına nail olmaq
Hakimiyyət balansının təmin olunması
Qarşılıqlı nəzarətin təmin olunması
Sual: İşgüzar danışıqlara qarşı olan tələblər hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Məntiqlilik 
Nitqə emosional rəng vermək
Стр. 65 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sözlərin düzgün işlənilməsinə, tələffüzünə, vurğusuna diqqət etmək
Bilgilik
Sual: İşgüzar danışıqların aparılması qaydalarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Mübahisələrə deyil, yalnız faktlara istinad etmək
Xırda detallara meylli olmamaq
Aqressiv tərəf-müqabilləri ilə görüşdə münaqişələrdən qaçmaq
Fikrinizi qısa və mahiyyət etibarilə bildirmək
Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasının neçə mərhələsi var? (Çəki: 1)
4
2
3
1
5
Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasında hansı metodlardan istifadə edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İnteqrasiya metodu
Bərabərləşdirmə metodu
Kompromis metod
Dəyişkən metod
Sual: Danışıqların aparılması üçün münasib sayılan günlər: (Çəki: 1)
Çərşənbə axşamı, çərşənbə, jümə axşamı
Bazar etrəsi, çərşənbə, jümə
Çərşənbə axşamı, jümə axşamı, jümə
Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə
Çərşənbə, jümə axşamı, jümə
Sual: Danışıqlarda istifadə olunan üsullar: (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
Qəsdən aldatma
Məqsədlərin şübhəliliyi
Səlahiyyətlərin qeyri-müəyyənliyi
Danışıqların aparılması üçün qəsdən əlverişsiz yerin seçilməsi
B
ÖLMƏ
: 1302
Ad
1302
Suallardan
21
Maksimal faiz
21
Sualları qarışdırmaq
Стр. 66 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kommersiya danışıqları gedişində tərəfdaşların tətbiq etdikləri hərəkətlərin və 
onların reallaşdırılması prinsiplərinin məjmusu adlanır. (Çəki: 1)
Danışıqların texnologiyası
Danışıqların taktikası
Danışıqlar prosesi
Danışıqların mərhələsi
Danışıqların aparılması üçün
Sual: Kommersiya danışıqları prosesində opponentlə konstruktiv qarşılıqlı əlaqənin 
yaranması üçün aşağıda göstərilənlərdən hansını etmək tövsiyyə olunmur. (Çəki: 1)
Ədavət yaradan üsulları birinji tətbiq etmək
Tərəfdaşı mövqeyinin düzgün olmadığına inandırmağa jəhd etməmək
Tərəfdaşın güzəştini onun zəifliyinin göstərijisi kimi qəbul etməmək
Opponentə diqqətlə qulaq asmamaq
Opponentin sözünü kəsməmək
Sual: Kommersiya danışıqlarının funksiyalarına aiddir. (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
İnformasiya (məlumat) funksiyası
Kommunikativ (rabitə-əlaqə) funksiya
Requlyativ (tənzimləyiji) funksiya
Nəzarət funksiyası
Sual: Kommersiya danışıqlarında məqsədin əvəz edilməsi adlanır. (Çəki: 1)
Sublimasiya
Proyeksiya
Komplektasiya
Assimilyasiya
Kompensasiya 
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqları zamanı tərəfdaşınızı 
öz düzgünlüyünüzə inandırmağa kömək edən güjlü arqumentə aiddir. (Çəki: 1)
Təjrübədə yoxlanılmış nətijələr
Şəxsi xarakterli dəlillər
Təxminlər, fərziyyələr, hisslər əsasında qurulan dəlillər, versiyalar və 
ümumiləşdirmələr
Tam olmayan statistik məlumatlardan nətijələr əldə edilməsi
Analogiyalar və qeyri-səjiyyəvi nümunələr
Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının danışıqların konstruktiv aparılmasına 
imkan yaradan şəxsi keyfiyyət və xüsusiyyətlərinə aid edilmir. (Çəki: 1)
Стр. 67 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə