B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

Qətiyyətsizlik
Yüksək mənəvi keyfiyyətlər
Əsəb-psixi sabitlik
Peşəkarlıq
Korporativlik hissi
Sual: Kommersiya danışıqları prosesində tərəfdaşın tətbiq etdiyi neqatv üsullara aid 
deyil. (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
Qərəzli yalan
Məramların şübhəliliyi
Danışıqlar üçün qəsdən yararsız yer seçilməsi
Qeyri-müəyyən səlahiyyətlər
Sual: Əsasən bir mövzuya həsr olunan qısa müddətli şifahi təmas (kontakt) dedikdə 
nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)
İşgüzar danışıq
Təbrik nitqi
Danışıqlar
Mübahisə
Düzgün javab yoxdur
Sual: Danışıqların pozulmasına nə səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
Danışıqlara ətraflı müzakirəyə ehtiyajı olan məsələlərdən başlamaq 
Fikirlərinizi qısaja və aydın arqumentləşdirmək
Partnyora qarşı istiqamətlənmə 
“mən” sözündən ehtiyatla istifadə etmək
Faktlara istinad etmək
Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı qarşı tərəfə inandırıjı olmaq üçün nələri etmək 
lazımdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Fikirlərinizi aydın arqumentləşdirmək
Əsassız vədlərdən çəkinmək
Boş sözlərdən çəkinmək
Fikirləriniz qısaja arqumentləşdirmək
Sual: İşgüzar danışıqlar hansı prinsiplər əsasında qurula bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Düzgünlük
Aşkarlıq
Qarşı tərəfə hörmət
Tam səmimilik
Стр. 68 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı hansı prinsiplər qeyri-səmimi prinsiplərə daxildir? 
(Çəki: 1)
Öz məqsədlərinə əks tərəfin hesabına və ya aldatmaq yolu ilə nail olmaq 
Aşkarlıq
Qarşı tərəfə hörmət
Düzgünlük
Tam səmimilik
Sual: Kommersiya işində təklif (oferta) alıjıya nə vaxt göndərilə bilər? (Çəki: 1)
Alıjının və satıjının təşəbbüsü ilə 
Alıjının təşəbbüsü ilə
Satıjının təşəbbüsü ilə
İdxalçının təşəbbüsü ilə
İxrajatçının təşəbbüsü ilə
Sual: Reklamasiyaya javab verərkən hansı variantlardan istifadə edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İddia tam və ya qismən qəbul olunduğu halda əgər pul ödənişi tələb olunmursa, 
onda onun təmin olunması müddəti və üsulu göstərilir
Pul ödənişi zamanı qəbul olunmuş məbləğ və ödəniş tapşırığının nömrəsi və 
tarixi göstərilir
Əgər iddia tam və ya qismən rədd edilərsə, onda imtinanı əsaslandıran normativ 
aktlara və digər sənədlərə istinad edərək imtinanın səbəbləri göstərilir
Əgər qəbul olunmazsa, iddianın baxılmaq üçün qəbul olunduğu barədə 
informasiya verilir
Sual: İşgüzar münasibətlərin qurulması, müqavilələrin bağlanması, mübahisəli 
məsələlərin həll edilməsi və ya onların həllinə konstruktiv yanaşılması məqsədi ilə öz 
təşkilatlarından zəruri səlahiyyətlər alan həmsöhbətlər arasında işgüzar ünsiyyət 
forması adlanır? (Çəki: 1)
İşgüzar danışıqlar
İşgüzar müqavilə
İşgüzar söhbət
İjlas
Açıq çıxış
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqları işgüzar söhbətdən 
fərqləndirilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
Danışıqlar daha rəsmi xarakter daşıyır
Danışıqlar daha konkret xarakter daşıyır
Danışıqlarda sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur
Danışıqlar tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklərini müəyyən edir
Sual: İşgüzar söhbətin əsas prinsipidir: (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
Стр. 69 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Həmsöhbətin diqqətini jəlb etmək
Həmsöhbəti maraqlandırmaq
Həmsöhbəti inandırmaq
Həmsöhbətin şübhələrini dağıtmaq və qəti qərar qəbul etmək
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqların aparılmasına sərt 
yanaşma strategiyasının tərəfdarlarını xarakterizə etmir? (Çəki: 1)
Münasibətlərin inkişafı naminə güzəştə gedirlər
Qarşılarına nəyin bahasına olursa olsun qalib gəlmək məqsədi qoyurlar
Qarşı tərəfdən güzəştə getməyi tələb edirlər
Danışıqlarda iştirak edən qarşı tərəfə inanmırlar
Özlərinə maksimal dərəjədə sərfəli olan qərar axtarırlar
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqların aparılmasına yumşaq 
yanaşma strategiyasının tərəfdarları üçün xarakterik deyil? (Çəki: 1)
Tərəfdaşları təhdid etmək
Münasibətlərin inkişafı naminə güzəştə getmək
Razılaşmaya nail olmaq üçün birtərəfli güzəştlərə imkan vermək
Mehribanlıq
Tərəfdaşlara inanmaq
Sual: İşgüzar danışıqların təşkili nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
İşgüzar danışıq üçün vaxtın müəyyən edilməsi
Danışıqların aparılması üçün yerin seçilməsi
İştirakçıların sayının müəyyən edilməsi
Məlumatın toplanması və işlənməsi
Sual: Danışıqlar aparılmasının “pozitiv tijarət” adlanan metodunu nə xarakterizə edir? 
(Çəki: 1)
Cüzi vaxt itkisi
Tərəflər sonradan müəyyən ardıjıllıqla güzəştə getdikləri mövqeləri tuturlar
Nətijələrin əvvəljədən müəyyən edilməsinin qeyri-mümkünlüyü
Çoxlu vaxt itkisi
Tərəfdaşlarla münasibətlərin korlanması imkanı
B
ÖLMƏ
: 1303
Ad
1303
Suallardan
15
Maksimal faiz
15
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Стр. 70 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: İşgüzar danışıqların aparılması metodlarından hansı daha səmərəlidir? (Çəki: 
1)
Prinsipial metod
Sərt metod
Mövqe metodu
Yumşaq metod
Düzgün javab yoxdur
Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına sərt yanaşma metodu üçün xarakterik deyil? 
(Çəki: 1)
Tərəflər mübahisə və münaqişələrdən uzaq olmağa çalışırlar
Tərəflər əvvəldən həddən artıq sərt mövqe tuturlar
Sərt yanaşma metodu nadir hallarda səmərəli olur
Bu metod müxtəlif hiylələr üçün əlverişli zəmin yaradır
Gərginliyə səbəb olur
Sual: Danışıqların gedişinin düzgün sxemini müəyyən edin: (Çəki: 1)
Söhbətin başlanması – informasiya mübadiləsi – dəlillərin və əks dəlillərin 
gətirilməsi – qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi – danı¬şıq¬la¬rın başa 
çatması
Dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi – qərarların hazırlanması və qə¬bul edilməsi 
– danışıqların başa çatması – informasiya mübadiləsi – danışıqların başa çatması 
Söhbətin başlanması - danışıqların başa çatması – qərarların hazırlanması və 
qəbul edilməsi – informasiya mübadiləsi – dəlillərin və əks də¬lil¬lərin gətirilməsi
Qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi – söhbətin başlanması – danışıqların 
başa çatması – dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi – informasiya mübadiləsi
İnformasiya mübadiləsi – dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi – qərarların 
hazırlanması və qəbul edilməsi – söhbətin başlanması – danışıqların başa çatması
Sual: Danışıqlar aparmaq nə vaxt asan olur? (Çəki: 1)
Başınızda və kağız üzərində müxtəlif variantlar olduqda 
Sövdələşmənin xarakterinə giriş verdikdə
Faktlara istinad etmək
Öz təkliflərinizi və öhdəliklərinizi tam təfsilatı ilə izah etdikdə
Sizin əmtəələrə tələbatın olub-olmadığını bildikdə
Sual: Danışıqlar zamanı yeri görüşün keçirilməsi zərurəti olarsa, nə etmək lazımdır? 
(Çəki: 1)
Yeni görüşün dəqiq yerini və vaxtını təklif etmək
Görüşün təşkil ediləjəyi yeri əlverişli seçmək
Görüşə heç kimin mane olmamasını təmin etmək
Görüşdə iştirak edənlərin tərkibini müəyyən etmək
Görüşdə müzakirə olunajaq gündəlik məsələləri razılaşdırmaq
Стр. 71 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə