B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

hesab sahibinin çekdə göstərilən pul məbləğinə onun hesabından banka 
keçirilməsini təmin edən tapşırıqdır
Sual: Nəğdsiz hesablaşma nədir? (Çəki: 1)
pul dövriyyəsinin bir formasıdır
tədiyyədir
dəyərin dəyişməsidir
pul dövriyyəsinin az tətbiq olunan formasıdır
heç biri doğru deyil
B
ÖLMƏ
: 1701
Ad
1701
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Mülki məcəlləyə görə cərimə nədir? (Çəki: 1)
mal alışı zamanı malgöndərənə tətbiq olunur
mövcud müqaviləni pozan fiziki və hüquqi şəxsə tətbiq edilən təsirdir
bank tərəfindən alqı-satqı prosesi pozulduqda tətbiq olunur
satılan malın xüsusiyyəti aşağı olduqda tətbiq olunur
alıcı və satıcının müəyyən vəziyyətlərdə hər birinə tətbiq olunur
Sual: Cəriməni kim, nə vaxt ödəməyə məcburdur (Çəki: 1)
kreditorun tətbiq etdiyi cərimədir
borclu tərəf öhdəliyi müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə ödəməyə 
məcburdur
malın alış qiymətinə əlavədir
borca əlavə olaraq ödənilməli məgləbdir
qoyulmuş müddətin ötdüyü vaxtlarda tətbiq olunur
Sual: Keyfiyyət barədə alıcının iradı hansı qaydada ödənilir (Çəki: 1)
çatışmayan əmtəə üçün ödənilmiş pulun bir hissəsinin geri qaytarılması vasitəsi 
ilə
çatışmayan miqdarda əmtəənin göndərilməsi və qiymətin aşağı salınması ilə
əmtəənin qiymətinin artırılması ilə
qüsurların aradan qaldırılması və ya əmtəənin qiymətinin aşağı salınması ilə
çatışmayan miqdarda əmtəənin göndərilməsi yaxud pulun geri qaytarılması 
vasitəsilə
Sual: Nəqliyyat sənədi hansı sənəddir? (Çəki: 1)
Стр. 91 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


satıcını alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
əmtəələrin dəyəri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumat verən 
sənədlərdir
yük daşıyan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan 
sənəddir
gəmi sahibi tərəfindən dəniz yolu vasitəsilə yükün daşınmağa qəbul edilməsi 
təsdiq edən sənəddir
gəmi sahibinin yükü daşımağa qəbul etməsinin təsdiq olunmasıdır
Sual: Broker kimdir? (Çəki: 1)
əmlak sanksiyası təqsirli tərəfi öhdəliklərin tam və vaxtı-vaxtında yerinə 
yetirilməsinə vadar etmək üçün təzyiq vasitəsidir
əmtəə birjasında alıcı və satıcılar arasında sazişlərin bağlanmasında ticarət 
vasitəçisidir
vasitəçinin öz xeyrinə müqavilə bağlayan birjadır
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır
Fermer təsərrüfatları ilə əlaqə yaradan komisyonçulardır
Sual: Diler kimdir? (Çəki: 1)
əmtəə birjasında alıcı və satıcılar arasında sazişlərin bağlanmasında ticarət 
vasitəçisidir
öz hesabına və öz adından birja və ya ticarət vasitəçiliyini həyata keçirən hüquqi 
və fiziki şəxsdir
vasitəçinin öz xeyrinə müqavilə bağlayan birjadır
tez xarab olan malların topdan satıcılarıdır
Fermer təsərrüfatları ilə əlaqə yaradan komisyonçulardır
Sual: Müqavilə nədir? (Çəki: 1)
 iki müəsisiə arasında aparılan işlərin razılığıdır 
Bir çox şirkətlərin razılaşmasıdır
Iki və daha çox şirkətin bir tərəfli razılaşmasıdır
Iki və daha çox şirkətin qarşılıqlı razılaşmasıdır
Heç biri doğru deyil
Sual: Iştirakçıların sayından aslı olaraq müqavilələr neçə cür olur? (Çəki: 1)
İki tərəfli , çox tərəfli
Bir tərəfli , çox tərəfli
Natamam, dolğun
Daimi, mövsümü
Dövrü,qeyri dövrü
Sual: alqı –satqı müqaviləsi hansı müqavilədir? (Çəki: 1)
iki tərəfli
çox tərəfli
Стр. 92 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


tək tərəfli
mövsümü
daimi
Sual: malgöndərmə müqavilələrinin əsas müddəalar, Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinin hansı maddələrində müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1)
627-645
578-645
578-583
628-644
678-649
B
ÖLMƏ
: 1603
Ad
1603
Suallardan
23
Maksimal faiz
23
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kommersiya hesabı hansı sənəddir? (Çəki: 1)
satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
əmtəələrin dəyəri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumat verən 
sənədlərdir
yük daşıyan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan 
sənəddir
gəmi sahibi tərəfindən dəniz yolu vasitəsi ilə yükün daşınmağa qəbul edilməsini 
təsdiq edən sənəddir
gəmi sahibinin yükü daşımağa qəbul etməsinin təsdiq olunmasıdır
Sual: Kreditlə ödəmə nədir? (Çəki: 1)
əmtəənin dəyərinin eyni dəyərdə digər əmtəə ilə ödənilməsidir
əmtəənin dəyərinin hissə-hissə ödənilməsidir
hesablaşmanın ixracçı tərəfindən idxalçıya verdiyi kommersiya krediti əsasında 
həyata keçirilməsidir
hesablaşmanın dövlət təminatı verilməklə ödənilməsidir
hesablaşmanın digər firmadan aldığı borc hesabına ödənilməsidir
Sual: Kommersiya sənədləri hansı sənədlərdir? (Çəki: 1)
satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
əmtəələrin dəyəri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumat verən 
sənədlərdir
Стр. 93 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


yük daşıyan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan 
sənəddir
gəmi sahibi tərəfindən dəniz yolu vasitəsi ilə daşınmağa qəbul edilməsini təsdiq 
edən sənəddir
gəmi sahibinin yükü daşımağa qəbul etməsinin təsdiq olunmasıdır
Sual: Hesablaşmalar müəssisələr tərəfindən hansı üsullarla aparılır? (Çəki: 1)
hesablaşmalarda iştirak etməklə
nəqd və nəqdsiz
hesablaşmalarda iştirak etməməklə 
çeklə, veksellərlə
akreditivlərlə, ödəniş tapşırıqları ilə
Sual: Qeyri əmtəə əməliyyatlarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)
istehsal müəssisələrin hesablaşmaları daxildir
qeyri kommersiya təşkilatlarının istehsal tədbirləri daxildir 
kommunal idarələrin, elmi-tədqiqat təşkilatları, təhsil müəssisələrinin 
hesablaşmaları daxildir 
əmtəənin mənasının işlənməsi, onun yoxlanması və nümunənin hazırlanması 
əmtəəyə olan tələbin öyrənilməsi, proqnozlaşdırılması 
Sual: Xarici valyuta ilə hesablaşmalar necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
nazirlər kabinetinin xüsusi icazəsi ilə 
milli məclisin qərarı ilə 
banklar birliyinin sərəncamı ilə 
milli bankın xüsusi icazəsi ilə 
beynəlxalq valyuta fondunun qərarı ilə 
Sual: Valyuta hesabına hansı məbləğ mədaxil edilə bilməz? (Çəki: 1)
ixrac olunmuş əmtəələrin haqqı kimi müvəkkil olunmuş bank tərəfindən xaricdən 
köçürülmüş və valyuta ehtiyatına qalan məbləğ
alınmış əmtəələrin ödənilməsinə görə digər valyuta hesabından köçürülmüş 
məbləğ
hesab sahibi tərəfindən valyuta birjasından əldə olunmamış mədləğlər
hesab sahibi tərəfindən valyuta birjasında və valuta hərracında əldə olunmuş 
məbləğlər
müvəkkil olunmuş bankın, Milli bankın və ya Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə digər 
daxil olmalar
Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə nəğdsiz pul dövriyyəsinin neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 
1)
90-95%
70-75%
75-80%
100%
Стр. 94 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


50-60%
Sual: Azərbaycanda nəğdsiz pul dövriyyəsinin təxminən neçə faizini təşkil edir? 
(Çəki: 1)
20%
15%
30%
40%
90%
Sual: Nəğdsiz hesablaşmaların formasına aid deyil? (Çəki: 1)
ödəniş tapşırığı
ödəniş tələbnaməsi
akreditiv
çek
hamısı aiddir
Sual: Hesab sistemlərinin və pul vəsaitlərinin daxil olduğu təyinat sistemidir (Çəki: 1)
sənəd dövriyyəsi
hesablaşma hesabı
kassa sistemi
valuyta sistemi
banklar
Sual: Müqavilə tərəfləri arasında əlaqə hüquqi cəhətdən nə vaxt bitmiş hesab olunur? 
(Çəki: 1)
Aralarında müqavilə imzalandıqdan sonra
Götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirdikdən sonra
Əmtəəni göndərmək üçün gəmi fraxt etdikdən sonra
Əmtəə tam həcmdə istehsal olunduqdan sonra
Əmtəənin əksər hissəsi satıcı tərəfindən alıcıya göndərildikdən sonra
Sual: Daxili Hesbat sistemi məlumatlarına hansı aid deyil? (Çəki: 1)
mühasibat hesabatları
operativ uçot hesabatları
maliyyə hesabatları
statistik hesabatlar
kanzal hesabatlar
Sual: Hansı məlumatlar kommersiya sirridir? (Çəki: 1)
kommersiya nöqteyi nəzərindən bilərəkdən gizli saxlanan məlumatlardır.
yalnız sövdə iştirakçılarına məlum olan, qalanlara isə elan edilməyən 
məlumatların ifadəsi 
yalnız mal istehsalçılarına məlum olan məlumat
Стр. 95 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


həm istehsalçıya, həm satıcıya məlum olan məlumat
yalnız alıcıya məlum olmayan məlumatlar
Sual: İşgüzar informasiyaya nə daxil deyil? (Çəki: 1)
maliyyə məlumatları
malın qiyməti haqqında məlumat
marketinq haqqında məlumat
heyətin siyahısı
ENM-ın proqram təminatı.
Sual: Kommersiya sirrinin daşıyıcısı kimdir? (Çəki: 1)
müəssisənin və ya firmanın kommersiya sirlərini bilən və istehsala tətbiq edən 
şəxs
müəssisənin və ya firmanın kommersiya sirrləri haqqında xəbərdar olan şəxsdir 
kommersiyaya aid olan məxfiliyi qoruyan şəxsdir
kommersiyaya aid olan bilgiləri bilən nou-xau daşıyıcıları
kommersiyaya aid olan bilgiləri bilən podratçılardır
Sual: Texniki məlumata nə daxil deyil? (Çəki: 1)
elmi-tədqiqat layihəsi
patent ərizəsi 
informasiya prosesi
EHM proqram təminatı
razılaşma
Sual: Hansı müqavilələrə Vyana konvensiyası tətbiq olunur? (Çəki: 1)
yalnız milli xarakterli müqavilələrə
yalnız beynəlxalq xarakterli müqavilələrə
həm beynəlxalq, həm də milli xarakterli müqavilələrə
lizinq müqavilələrinə
bütün növ müqavilələrə
Sual: Əmtəə nişanı nəyi qoruyur? (Çəki: 1)
ticarət firmasının əmtəə haqqında məlumatlarını qoruyur
satıcının marka adından istifadə etməsinin müstəsna hüququnu qoruyur
əmtəənin firma stilini, surətini qoruyur
markanın müəlliflik hüququna əks olaraq notarial formada hüquqi əsasını qoruyur
əmtəənin özünəməxsus göstəricilərini qoruyur
Sual: Azərbaycan Respublikası haqsız rəqabət haqqında qanun nə vaxt qəbul 
olunub? (Çəki: 1)
4 aprel 1992 ci il
2 iyun 1995 ci il
9 mart 1992 ci il 
Стр. 96 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


10 mart 1959 cu il
23 fevral 1960 cı il 
Sual: Çinin Dövlət Şurası «Kommersiya təhlükəsizlik xidmətləri haqda əsasnaməni nə 
vaxt qəbul edib? (Çəki: 1)
1990
1988
1999
2000
2008
Sual: İstehsal sirrindən kommersiya sirrinin fərqi nədir? (Çəki: 1)
istehsal sirri yalnız müəyyən sahələri əhatə edir. Kommersiya sirrinə isə daha 
çox sahə daxildir
kommersiya sirri istehsal sirrindən daha çox məxfiliyi ilə fərqlənir
kommersiya sirrinə firmanın ticarət münasibətlərinə aid olan məlumatlar daxil 
edilir
kommersiya sirrinə istehsal avadanlıqları haqqında məlumatlar daxildir
istehsal sirrinin yalnız müəssisə rəhbəri bilməlidir.
Sual: Yapon davranış kodeksində aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmır? (Çəki: 1)
müştərilər tərəfdən kommersiyaya olan inamın itirilməsinə səbəb ola biləcək 
sazişlər bağlamamaq
Kommersiya sirrinə malik olan məlumatları kənar şəxslərə ötürmək
qəsdən iqtisadi ziyan vurmaq
rüşvət vermək, almaq
rəhbərliyin icazəsi ilə başqa bir yerdə işə düzəlmək
B
ÖLMƏ
: 1702
Ad
1702
Suallardan
23
Maksimal faiz
23
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: hansı formalar distribyutor formalarıdır ? (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı mallarının topdan satıcısıdır
iri sənaye firmalarından-istehsalçılardan topdan mal təchizatı əsasında satışı 
həyata keçirən, marketinq xidmətləri göstərən firmadır
dərman məmulatlarının satışını həyata keçirən müəssisələrdir
tez xarab olan ərzaq mallarının satıcılarıdır
yalnız nüfuzlu malların topdan satıcılarıdır
Стр. 97 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: bağlanmış müqavilələri yarmarkalarda kim qeydiyyata alır? (Çəki: 1)
müqavilələrin uçotu üzrə qrup
yarmarka direktorluğu
yarmarka komitəsi
yarmarkanın ümumi iclası
yarmarka komitəsinin işçi qrupu
Sual: Kommersiya riski nədir? (Çəki: 1)
kommersiya fəaliyyəti nəticəsində mümkün ziyana məruz qalmaq və ya itkilərin 
olmasıdır
mümkün xeyirli xüsusiyyətlərə malik mənfəətə nail olmaq üçün atılan addımdır
mal alınması zamanı yükün korlanması və itirilməsidir
mənfəətin itirilməsi ehtimalıdır
mənfəətin itirilməsi və gəlirlərin bir hissəsinin geri alınmaması ehtimaldır
Sual: İnsanların, hər hansı peşəkar qrupun davranışının əxlaq normaları sistemi necə 
adlanır? (Çəki: 1)
etika
etiket
loqistika
mədəniyyət
protokol
Sual: İşgüzar görüşlərin keçirilməsi qaydası necə adlanır? (Çəki: 1)
işgüzar protokol
etiket
etik kodeks
protokol forması
mədəniyyət
Sual: Kommersant etiketinə nələr daxildir? (Çəki: 1)
özünü təqdim etmə, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar 
yazışmalar və telefon danışıqları, xarici görünüşünə, geyimə, saç düzümünə diqqət 
etmək, nitqə tələblər,marka və əmtəə nişanlarını mənimsəmək
özünü təqdim etmə, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar 
yazışmalar və telefon danışıqları, xarici görünüşə, geyimə, maneralara diqqət 
etmək, nitqə tələblər, işgüzar protokol bilikləri 
özünü təqdim etmə, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar 
yazışmalar və telefon danışıqları, xarici görünüşə, geyimə fikir vermək, kargüzarlıq 
qabiliyyəti, sac düzümü
özünü təqdim etmə, tanışlıq, işgüzar danışıqların aparılması qaydaları, işgüzar 
yazışmalar və telefon danışıqları, xarici görünüşə, geyimə diqqət etmək, texniki 
biliklər
özünü təqdim etmə, tanışlıq, işgüzar yazışmalar və telefon danışıqları, xarici 
görünüşə, geyimə, maneralara diqqət etmək, nitqə tələblər, iqtisadi ,siyasi biliklər
Стр. 98 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Kommersiya fəaliyyətində mümkün risk nədir? (Çəki: 1)
mənfəətin itirilməsi ehtimal olunur
mənfəətin artması ehtimal olunur
mənfəətlə bərabər, müəssisənin ləğv olunması nəzərdə tutulub
müflisləşmə, tamamilə müəssisənin dağılması ilə bağlı riskdir
mənfəətin bir hissəsinin itirilməsi, 2-ci dərəcəli gəlirlərin artması ilə əlaqədar 
riskdir
Sual: Kommersiya işində risk edilən hansı katastrofik riskdir? (Çəki: 1)
gəlirlər itirilir
mənfəət itirilir
müflisləşmə ilə bağlı riskdir
ikinci dərəcəli mənfəətlərin itirilməsidir
gəlirlərin bir hissəsinin geri qaytarılmasıdır
Sual: Kommersiya sazişi bağlamaq haqda formal təklif necə adlanır? (Çəki: 1)
oferta
ofertaya cavde 
protokol
sorğu 
reklamasiya
Sual: Nitqə verilən tələblər hansılardır? (Çəki: 1)
dəqiqlik, kəsərlik, obyektivlik bacarığı
subyektiv, müdaxilə az danışmaq
obyektiv düşüncə, dinləməkdənsə müdaxilə etmək 
hadisələrə birbaşa müdaxilə qabiliyyəti, özünü müdafiə
bilgilik, məntiqlik, savadlı, loqik, emosional çalarlar vermək
Sual: Riskin azaldılması üsulu hansıdır? (Çəki: 1)
hecləşmə
sığortaya alma
riskin artırazaldılması
katastrofik riskin azaldılması
Heç biri
Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasına daxil deyil? (Çəki: 1)
ancaq faktlarla əsaslanmaq, detallara çox da fikir verməmək
aydın və qısa danışmaq, mən kəlməsindən ehtiyatla istifadə etmək
mürəkkəb məsələlərin həlli yollarını axtarmaq, onu daha da mürəkkəbləş-
dirməmək
tərəf müqabili ilə konfliktdən qaçmaq
tərəf müqabili sıxışdırmaq, daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə təkbaşına 
fəaliyyətə can atmaq
Стр. 99 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasına aid deyil? (Çəki: 1)
təqdimetmə, kommersiya sövdələşməsinin xarakterinə uyğun giriş vermək
 məhsulun xeyrinə, üstün keyfiyyət göstəricilərini açıqlamaq 
öz təkliflərini və öhdəliklərini əhatəli surətdə ifadə etmək
dialoq, söhbətin başa çatması
danışıqların tez başa çatması məqsədilə rəsmi olaraq müqavilə imzalamaq
Sual: Hansı sənəd kommersiya hesabıdır? (Çəki: 1)
əmtəənin nəzərdə tutulan ölkədə qəbulu zamanı yazılan sənəddir
hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə 
məlumatı əks etdirən sənəddir
alıcı tərəfindən mal tam qəbul olduqdan sonra yazılan hesabdır
hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin əks etdirən və özünə hesab və spesifikasiyanın 
rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Sual: Kommersant-sahibkarhansı xüsusiyyətə malik olur? (Çəki: 1)
öz işinə inamlı, bacarıqlı, sərvət meylli olmalıdır
öz işinə, onun faydalılığına, ticarət biznesinə inanmalı, rəqabətin vacibliyini qəbul 
etməli, bir şəxsiyyət kimi özünə və başqalarına hörmət etməli, elmi, texnikanı, təhsili 
qiymətləndirməlidir
texnikanı, təhsili qiymətləndirən, kommersiya vərdişləri olan şəxslərdir
rəqabəti öyrənən, bazar imkanlarını təhlil edən, bacarıqlı mütəxəsis olmalıdır
öz işinin son nəticəsini tam mənası ilə anlamalı, mənfəət əldə etmək ücün 
çalışmalıdır
Sual: İşgüzar protokol nədir? (Çəki: 1)
danışıqların aparılması üçün qonaqların dəvət olunması, protokolun yazılması 
(vaxt, reqlament, iyerarxiya)
işgüzar görüşlərin aparılması qaydasıdır (görüşün vaxtı, yeri, şəraiti, qəbulun 
seçilməsi, qonaqların siyahısı)
danışıqların yeri, şəraiti, göstərilən sənəd (yerin rahatlığın, səs küysüz şərait
danışıqların yeri, şəraiti, beynəlxalq saziş qaydaları
xarici ticarət əlaqələrinin yaradıldığı vaxt, tərəflərin bağladığı saziş
Sual: Müəyyən məkandakı davranış qaydaları nə adlanır? (Çəki: 1)
etiket
protokol 
oferta
etik kodeks
heç biri
Sual: Rekalmasiya nədir? (Çəki: 1)
itkilərdir
Стр. 100 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


iradlardır
etirazdır
kommersiya sənəddir
heç biri doğru deyil
Sual: Reklamasiyaya cavab hansı formada göndərilir? (Çəki: 1)
yazılı
şifahi
şifahi və qismən yazılı
telefonla
faks və internetlə
Sual: Riskin dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün metodlar hansılardır? (Çəki: 1)
statistik və ekspert
ekspert və sorğu
sorğu və razılaşma
müşahidə və statistik metod
müşahidə və təhlil
Sual: Sahibkara yaxşı məlum olan amillər necə adlanır? (Çəki: 1)
ehtimal olunan amillər
az ehtimal olunan amillər
təsadüfi amillər
ekspert metodlar
sorğu metodlar
Sual: ticarət biznesinin əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
kommersiya fəaliyyəti
ticarət əməliyyatları
biznes əməliyyatları
ticarət fəaliyyəti
biznes fəaliyyəti
Sual: ticarət prosesinin əsas fiquru kimdir? (Çəki: 1)
Kommersant
Əmtəəşünas
Tacir
Ticarət ağenti
Marketoloqlar
Стр. 101 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə