B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə3/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Sual: Konfliktologiya hansı elmi bilikləri sintez etməyə çalışır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Hüquq fənləri, iqtisadiyyat
Etnoqrafiya, tarix psixologiya
Sosiologiya, politologiya
Düzgün javab yoxdur
Sual: Kimlər konfliktologiyanın nəzəriyyə və metodologiyasını işləyib hazırla¬mışlar? 
(Çəki: 1)
Sosioloqlar
Hüquqşünaslar, iqtisadçılar
Tarixiçilər, psixoloqlar
Politoloqlar
Filosoflar
Sual: Fərdlər arasında və şəxsi münaqişələrin nəzəriyyəsini ənənəvi qaydada kimlər 
öyrənir? (Çəki: 1)
Psixoloqlar
Sosioloqlar
Politoloqlar
Tarixçilər
Filosoflar
Sual: Müasir konfliktologiya neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)
2 bölmədən
3 bölmədən
4 bölmədən
5 bölmədən
6 bölmədən
Sual: Müasir konfliktologiyanın qarşısında duran məqsəd nədər ibarətdir? (Çəki: 1)
Bütün növ münaqişələrin həlli nəzəriyyəsinin və texnikasının yaradılmasına keçid 
vəzifəsi qoyulmuşdur
Analitik şəkildə həlli metodları
Münaqişənin qarşısının alınması 
Münaqişələrin idarə edilməsi
Bütün javablar doğrudur
Sual: Konfliktologiyanın predmeti nədir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İnkişafı və idarə edilməsi
Münaqişələrin həll edilməsi və başa çatması qanunauyğunluqlarının tədqiqi
Sosial münaqişənin genezisi və fəaliyyət göstərmə qanunauyğunluqlarının 
tədqiqatı
Düzgün javab yoxdur
Стр. 9 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Konfliktologiyanın obyekti nədir? (Çəki: 1)
Konfliktologiyanın obyekti sosial hadisə olan münaqişədir
Tərəflərin bir-birini istisna etməsi
Bir-birinə qarşı yönəldilmiş fəaliyyət
Sosial ehtiyatların və mövqelərin mənimsənilməsi
Əmlak və ehtiyatların az olması
B
ÖLMƏ
: 0202
Ad
0202
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Sosial münaqişələrin zəruri xüsusiyyətləri hansıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Ehtiyatların az olmasına əsaslanan və bir-birini istisna edən dəyərlər
Tərəflərdən hər birinin digər tərəf hesabına nə isə əldə edə biləjəyi barədə 
münasibət, bir-birinə qarşı yönəldilmiş fəaliyyət
Bir-biri ilə münaqişəsi olan ən azı iki tərəfin mövjud olması
Düzgün javab yoxdur
Sual: Sosial münaqişə nədir? (Çəki: 1)
İki və ya daha artıq fərd və ya sosial qrupp tərəfindən maraqların, dəyərlərin üst-
üstə düşməməsi əsasında güj bahasına həyata keçirilən dinamik təsirdir
bir-birinə qarşı yönəldilmiş fəaliyyət
tərəflərin bir-birinin planlarının məhv edilməsi fəaliyyəti
qarşı tərəfin sosial ehtiyatların mənimsənilməsi
əmlak və maddi ehtiyatların az olması
Sual: Sosial münaqişənin əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
Sosial ziddiyyətlər
Stress
Sublimasiya
Əməkdaşlıq
Sosial bərabərlik
Sual: ………- hər bir inkişafın, fəaliyyətin daxili mənbəyini əks etdirən 
kateqo¬ri¬ya¬dır. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Ziddiyyət
Münaqişə
Konsensus
Стр. 10 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Müşahidə
Sorğu
Sual: Ziddiyyət inkişaf boyunja hansı fazadan keçir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
Başlanmış fərqin daha da dərinləşməsi, onun eynilik üzərində üstünlüyü
Bütün mühüm münasibətlərdə tərəflərin bir-birini istisna etməsi
Eynilik fərqliliyə nisbətən üstünlük təşkil edir
Düzgün javab yoxdur
Sual: Ziddiyyətin keçdiyi hansı faza münaqişə fazası adlanır? (Çəki: 1)
Tərəflərdən biri öz maraqlarına müvafiq olaraq ziddiyyətin həllini mürəkkəbləşdirir 
və uzadır
Müxtəlif məsələlərdə qarşı tərəfi istisna edir
Münaqişənin əsasını qoymuş şərtlərin aradan qaldırılması
Tərəflər arasında fərqlər dərinləşdikdə
Düzgün javab yoxdur
Sual: Ziddiyyət kateqoriyası nəyi formalaşdırır? (Çəki: 1)
Ziddiyyətlərin vəhdətini və mübarizəsini formalaşdırır
Ziddiyyətlərin vəhdətini formalaşdırır
Ziddiyyətlərin mübarizəsini formalaşdırır
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: …….- istənilən bir jəmiyyətin böyük hissəsinin sosial qayda-qanunun ən 
mühüm aspektlərinə münasibətlə razıdır. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Konsensus
Münaqişə
Konfrantasiya
Kompromiss
Sabitlik
B
ÖLMƏ
: 0203
Ad
0203
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Müasir konfliktologiyada konsensus neçə jür səslənir? (Çəki: 1)
Baş verən münaqişənin mümkün nətijələrindən biridir
Стр. 11 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Tərəflərin razılığa gəlməsi
Münaqişəyə zidd olaraq jəmiyyətin və onun bir hissəsinin müəyyən vəziyyəti
Çoxtərəfli danışıqlar gedişində və ya beynəlxalq təşkilatların qərarlarında bütün 
iştirakçıların könüllü razılığı
Bütün javablar doğrudur
Sual: …………- siyasi qərarlar mövjud halda güj metodları ilə stabilləşdirilmiş 
vəziyyətdə münaqişənin başaçatma üsuludur. Göstərilənlərdən hansı doğrudur? 
(Çəki: 1)
Münaqişənin konservasiyası
Kompromiss
Konfrontasiya
Manifestasiya
Lokaut
Sual: …………- yeni iştirakçıların və ya mübahisə mövzularının daxil edilməsi yolu ilə 
münaqişənin “horizontal” inkişafıdır. Göstərilənlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Münaqişənin genişlənməsi
Münaqişə vəsaitləri
Münaqişənin həlli
Münaqişənin qarşısının alınması
Seqmentasiya
Sual: ………..- insanda müxtəlif ekstremal hallarda yaranan vəziyyəti ifadə edən 
termin. Göstərilənlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Stress
Sublimasiya
Stress yaradıjıları
Seqmentasiya
Düzgün javab yoxdur
Sual: ……….- hər hansı bir münaqişə amilinə reaksiyanın olmaması və ya zəifləməsi. 
Göstərilənlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Səbir
Yoxlama
Təlim
Stress
Mübahisə
Sual: ……….- təşkilatın fəaliyyətinin keyfiyyəti aşağı düşdükdə onun bərpa olunması, 
münaqişənin aradan qaldırılması üçün menejerlərin təşkilata təsiridir. 
Göstərilənlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Böhranın aradan qaldırılması
Münaqişənin idarə olunması
Münaqişənin yoluna qoyulması
Стр. 12 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə