Babaxanova Nigar Xan qızıYüklə 213,05 Kb.

səhifə60/61
tarix10.11.2017
ölçüsü213,05 Kb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

di ki fəaliyyətində beynəlxalq əlaqələrin rolu // Kitab xa na -
şünas lıq və biblioqrafiya, 2010, №2, s.13-21. 
50. İsmayılov X.İ. Heydər Əliyevin əsərlərinin Respub-
lika kitabxana resurslarının formalaşmasında rolu // Kitab -
xa naşünaslıq və biblioqrafiya, 2013, №1, s.21-28.
51. İsmayılov İ.A. Azərbaycan SSR beynəlxalq hu ma -
ni tar əlaqələr sistemində (XX əsrin-80-ci illəri): tar. üzrə fəls.
dok. ...dis. avtoref. Bakı: 2014, 26 s.
52. İsmayılov İ.Z. Azərbaycanın XX əsrdə Almani ya və
Fran sa ilə mədəni əlaqələri. Bakı: Azərbaycan, 2006, 79 s.
53. İsmayılov İ.Z. Azərbaycan-İran mədəni əlaqə lə ri
XX əsrdə. Bakı: Azərbaycan, 2006, 96 s.
54. İsmayılov İ.Z. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqə -
ləri XX əsrdə. Bakı: Azərbaycan, 2004, 154 s.
55. İsmayılov N.İ., Hacıyeva M. Milli kitabxana: Bey -
nəlxalq əməkdaşlığın yeni mərhələsində // Kitabxana şü nas -
lıq və biblioqrafiya, 2009, №1, s. 154.
56. Kazımi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mə -
də niyyəti. Bakı: ABC, 2012, 313 s.
57. Kərimov E.Z. Azərbaycan-İtaliya əlaqələri. Roma:
Azər baycan Respublikasının İtaliya Respublikasındakı Səfir -
liyi, 2009, 113 s.
58. Kitabxana işinə dair normativ aktlar: Qanun və qa -
nun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu / tərt. edəni
K.Tahirov. Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2004, 52 s.
59. Qasımlı M. Azərbaycan Respublikası dünya me -
ridi an larında: Mədəni əməkdaşlıq. Bakı: Gənclik, 1992, 88 s.
ELMİ-MƏDƏNİ İNTEQRASİYA
239


60. Qasımlı M., Abdullayev M. Beynəlxalq müna sibət -
lər tarixi (XX əsr. II hissə 1946-1999-cu illər): Dərslik. Bakı:
Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999, 450 s.
61. Mahmudov Y.M. Azərbaycan diplomatiyası: Ağqo -
yun lu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri:
XV-XVII yüzilliklər. Bakı: Təhsil, 2006, 416 s.
62. Manafova M.C. Beynəlxalq mədəni əlaqələr. Bakı:
Sabah, 2008, 655 s.
63. Manafova M.C. Azərbaycanın ərəb ölkələri ilə mə -
dəni əlaqələri: Dərs vəsaiti. Bakı: Sabah, 2009, 134 s.
64. Manafova M.C. Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri
ilə mədəni əlaqələri: Dərs vəsaiti, Bakı: Sabah, 2008. 96 s.
65. Məhərrəmov Ə. Azərbaycan SSR Elmlər Akademi -
ya sı  Əsaslı  Kitabxanasında  biblioqrafiya  işinin  yaranması
tarixindən // Elmi əsərlər. S.M.Kirov ad. ADU-nun Kitab -
xana çılıq və biblioqrafiya seriyası, 1974, № 2, s. 52-57.
66. Məhərrəmova S.S. Azərbaycan Respublika sının Al-
maniya Federativ Respublikası ilə əlaqələri (1991-2011-ci
illər): tar. üzrə fəl. dok. ...dis. avtoref. Bakı, 2013, 30 s.
67. Məmmədov H.N. Azərbaycan-Şərqi Avropa: mə -
də niy yətlərarası əməkdaşlığın tarixi. Bakı: Mütərcim, 2008,
311 s.
68. Məmmədov M.Ə. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqə -
lərində qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı // Kitab xa na -
şünas lıq və informasiya, 2010, №3, s. 51-58.
69. Məmmədova A.Z. Kitabxana fondunun zəngin ləş -
mə sində İttifaq üzrə kitab mübadiləsinin rolu //Kitabxana-
BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MÜHİTİ
240


bib   lioqrafiya və informasiya işi məsələləri: Məqalələr top   lusu.
Bakı: Elm, 1979,139 s.
70. Muradova M. Beynəlxalq kitab mübadiləsi (Azərb.
SSR EA-nın Əsaslı Kitabxanasının beynəlxalq əlaqələri ba -
rə də). “Elm” qəz., 1985, 23 may.
71. Muradova M. Dostluq hədiyyələri (Azərb. SSR EA-
nın  Əsaslı  Kitabxanasının  beynəlxalq  əlaqələri  barədə).
“Bakı” qəz. 1973, 29 yanvar.
72. Muradova M. Dostluq hədiyyələri (Azərb. SSR EA-
nın  Əsaslı  Kitabxanasının  beynəlxalq  əlaqələri  barədə).
“Bakı” qəz., 1975, 16 oktyabr.
73. Ömərov V. Azərbaycan-İtaliya mədəni inteqrasiyası
(XX əsrin ortalarından müasir dövrədək). “Səs” qəz., 2013,
7 sentyabr. 
74.  Rüstəmov  Ə.M.  Patentlər  və  əmtəə  nişanları:
tərtibi, mühafizəsi, axtarışı. Bakı: BUN, 2004, 443 s.
75. Sayadov S. XX əsr: Azərbaycan və dünya: beynəl -
xalq inteqrasiya sistemində: SSRİ, Avropa, Asiya, Afrika,
Amerika: (1945-1990-cı illər). Bakı: Elm, 2006, 286 s.
76. Səfərov İ. Azərbaycan alimlərini əsərləri dünya mət -
bu atında. “Bakı” qəz., 1966, 16 fevral.
77. Səfərov İ. Dünya Azərbaycanla maraqlanır. “Azər -
bay can gəncləri” qəz., 1965, 10 dekabr.
78. Süleymanova F. Beynəlxalq kitab mübadiləsi çərçi -
və sində görüş: Çexiya Milli Kitabxanasının direktoru Tomaş
Bohm və Tarix Muzeyinin direktoru Mayk Lukes AMEA
Mərkəzi Kitabxanasının qonağı olmuşdur. “Respublika” qəz.,
ELMİ-MƏDƏNİ İNTEQRASİYA
241


2011, 2 oktyabr.
79. Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni
əlaqələr  /  Aida  İmanquliyevanın  70  illik  yubileyinə  həsr
olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Elm,
2004, 160 s.
80.  Tahirov  K.M.  M.F.Axundov  adına  Azərbaycan
Milli Kitabxanasının yaranması və inkişafı (1923-1959-cu
illər): tar. üzrə fəl. dok. ...dis. avtoref. Bakı, 2009, 26 s.
81. Vəliyev S.T. Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əla -
qə ləri kontekstində mədəni irsin qorunması və təbliği prob -
lemləri: tar. üzrə fəl. dok. ...dis. avrtoref. Bakı, 2010, 26 s.
Rus dilində:
82.  Абрамов  К.  История  библиотечного  дела  в
СССР. М.: Книга, 1980, 351 с.
83. Агавканова Л. Немецким читателям об Азербай-
джане. Газ. «Баку», 1974. 28 декабрь.
84. Агаджанова Л. Книги путешествуют. Газ. «Ба -
ку», 1977, 26 декабрь.
85. Агаджанова Л. Книги сближают. Газ. «Баку»,
1978, 13 ноябрь.
86. Агаджанова Л. Международный книгообмен о
ФРГ. Газ. «Баку», 1978, 15 мая.
87. Агаджанова Л.Е. Международный книгообмен
фундаментальной библиотеки Академии наук Азербай-
джанской ССР / Вопросы библиотечно-библиографиче-
BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MÜHİTİ
242
Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə