Bakanlar Kurulu 2010-2011 ab eylem Planı’nı Onayladı abYüklə 474,5 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü474,5 Kb.
#73327
01.04.2010
İÇİNDEKİLER
Bakanlar Kurulu 2010-2011 AB Eylem Planı’nı Onayladı

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Yeni Komisyon Üyesi Stefan Füle Türkiye’yi İzledi

Merkel’in İmtiyazlı Ortaklık Önerisi Halen Gündemde

AB Liderler Zirvesi 25–26 Mart’ta Brüksel’de Gerçekleştirildi

Türkiye İle AB Arasında Sivil Havacılık Anlaşması Parafe Edildi

Stefan Füle, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü Avrupa Parlamentosu’na Sundu

Türkiye, İnovasyonda 33 Avrupa Ülkesi Arasında Sondan İkinci

AB, Üye Ülkelerden Usulsüz Kullanılan Tarım Fonlarının İadesini İstedi


BAKANLAR KURULU 2010-2011 AB EYLEM PLANI’NI ONAYLADI

AB Genel Sekreterliği koordinasyonunda üç aylık bir süre içinde 67 kamu kurum ve kuruluşunun katkısıyla hazırlanan 2010-2011 AB Eylem Planı, 15 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nca onaylandı. Eylem Planı, Şubat ayında ABGS tarafından açıklanan ve 2013 yılına kadar tüm müktesebat başlıklarında AB’ye uyum sağlanmasını hedefleyen AB Stratejisi’nin ana bileşenlerinden birini oluşturuyor.


İki yıllık süre içinde, 28 müzakere faslında, 96 kanun ve 261 ikincil düzenleme çıkarılmasını öngören Eylem Planı, hâlihazırda müzakeresi süren ve önümüzdeki dönemde müzakereye açılması beklenen fasılların yanı sıra, AB ve bazı üye ülkeler tarafından siyasi gerekçelerle bloke edilen fasıllar kapsamındaki uyum çalışmalarını da içeriyor. Plan, Nisan 2007’de yayınlanan Müktesebat Uyum Programı ve Aralık 2008 tarihli Ulusal Program takviminde yer alan düzenlemelerin yanı sıra, AB mevzuatındaki güncellemelere paralel olarak eklenen yeni düzenlemeleri de kapsıyor.
Eylem Planı kapsamında 28 fasılda öngörülen uyum çalışmaları, özetle aşağıdaki düzenlemeleri içeriyor:
Malların serbest dolaşımı: TÜRKAK Kanunu’nda; Kozmetik Kanunu’nda; TSE Kanunu’nda değişiklik yapılması; Ürün Güvenliği Kanunu’nun ve Silah Kanunu’nun çıkarılması. AB’nin teknik mevzuatta yaptığı güncellemelere uyum ve düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanımayı sağlamak üzere 51 yönetmelik çıkarılması.
İş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestîsi: Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun’un; Posta Hizmetleri ile PTT Kanunu’nun ve uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Sermayenin serbest dolaşımı: Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da; Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında KHK’da değişiklik yapılması; Ödeme Sistemleri Kanunu’nun ve uygulamaya ilişkin yönetmeliklerin çıkarılması.
Kamu alımları: Yeni bir Kamu İhale Kanunu’nun; Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun’un ve uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Şirketler hukuku: Türk Ticaret Kanunu’nun; Sermaye Piyasası Kanunu’nun; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu’nun ve Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu’nun ve söz konusu kanunların uygulamasına ilişkin yönetmeliklerin çıkarılması.
Fikri mülkiyet hukuku: Patent, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretlerin korunması için ilgili KHK’lar ile getirilen ceza hükümlerinin TCK ile uyumlaştırılması; Patent Haklarının; Endüstriyel Tasarımların ve Coğrafi İşaretlerin Korunmasına ilişkin KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanunun; Patent ve Faydalı Model; Markalar; Endüstriyel Tasarımların Korunması kanunlarının çıkarılması; Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun’da ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda değişiklik yapılması ve uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması. Türk Patent Kurumu ve Sınai Mülkiyet Akademisi kurulması.

Rekabet politikası: Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Kanunu’nun çıkarılması; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması ve bu paralelde uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Mali hizmetler: Bankacılık Kanunu’nunda değişiklik yapılması; Sermaye Piyasası Kanunu’nun çıkarılması. Bankacılık, yatırım hizmetleri, piyasalar ve borsalar ile ilgili AB düzenlemelerine uyum amacıyla çeşitli yönetmelikler çıkarılması.
Bilgi toplumu ve medya: Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü’nün Kurulmasına İlişkin Kanun’un; Acil Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Kanun’un ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun çıkarılması. Elekronik haberleşme sektöründe tüketici haklarının korunmasına ilişkin yönetmeliklerin ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un değişmesine paralel olarak uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Tarım ve kırsal kalkınma: Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un çıkarılması; Şeker Kanunu’nda; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması; Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun’un çıkarılması. Söz konusu kanunlara ilişkin uygulama yönetmeliklerinin ve AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) gereklerine; AB’nin ortak piyasa düzenleri ve tarım ürünleri dış ticareti kurallarına uyum sağlamak ve tarımsal planlama ve desteklemelerin idare ve denetimine yönelik bir sistem kurmak amacıyla çeşitli yönetmeliklerin çıkarılması.
Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı: Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun çıkarılması. Hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadeleye; kesim ve öldürme esnasında hayvanların korunmasına; çiftlik hayvanlarının refahına; hayvansal, bitkisel ürünlerin ve su ürünlerinin ithalatına; işletmelerin hijyen standartlarına; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin piyasa gözetimine ilişkin yönetmelikler çıkarılması ve AB mevzuatındaki güncellemeler doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi’nde değişiklikler yapılması.
Balıkçılık: Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapılması; Su Ürünleri Üretici Örgütleri Kanunu’nun çıkarılması. Kanunların uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Taşımacılık politikası: Demiryolu Çerçeve Kanunu’nun ve Devlet Demir Yolları Kanunu’nun çıkarılması; Çevre, Ceza ve Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılması. Söz konusu kanunlara ilişkin uygulama yönetmeliklerinin yanı sıra, yolcu ve engelli haklarına; hava araçlarının emniyetine; tehlikeli maddelerin taşınmasına; araçların teknik kontrollerine; motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin çeşitli yönetmelikler çıkarılması.
Enerji: Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda; Nükleer Kanunu’nda; Türk Petrol Kanunu’nda değişiklik yapılması ve Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığı’nın kurulması. Nükleer madde güvenliğine ve çalışanların ve halkın radyasyondan kaynaklanan tehlikelere karşı korunmasına dair yönetmeliklerin çıkarılması.
Vergilendirme: Sigaranın vergileme kriterleri ve diğer tütün ürünlerindeki tanımlar ile ilgili olarak ÖTV oranlarında ve Tütün Fonu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının alınması.
Ekonomik ve parasal politika: Menkul Kıymetler Borsaları Hakkındaki KHK değişikliğine paralel olarak borsalara ilişkin yönetmeliklerde ve Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.


İstatistik: Genel yönetim istatistiklerine ilişkin mali verilerin toplanması, üretilmesi, yayımlanması ve genel yönetim mali istatistiklerinin ESA 95 standartları ile tam uyumunun sağlanması amacıyla yönetmelikler çıkarılması.
Sosyal politika ve istihdam: Sendikalar Kanunu’nun; Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun yeniden düzenlemesi; Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklik yapılması; Hava İş Kanunu’nun; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve Sosyal Hizmetler Kanunu’nun çıkarılması. Söz konusu kanunların uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
İşletme ve sanayi politikası: Türk Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılması.
Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu: AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı’ndan (IPA) yararlanma koşullarını sağlamak üzere Hazine Müsteşarlığı; Dış Ticaret Müsteşarlığı; Çevre ve Orman Bakanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı teşkilat ve görev kanunlarında ve uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılması.
Yargı ve temel haklar: Yargıtay Kanunu’nda; Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanunu’nda; Yardım Toplama Kanunu’nda; Genel İdari Usul Kanunu’nda; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda; Dernekler Kanunu’nda, Medeni Kanun’da; İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu’nda; İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılması.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun; Yargı Bilişim Kanunu’nun; Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nun çıkarılması. Kolluk Gözetim Komisyonu’nun kurulması; Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kurulması. Köy Kanunu’nun yenilenmesi. Dernekler ve yardım toplama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Adalet, özgürlük ve güvenlik: Yabancılar Kanunu’nun; İltica Kanunu’nun; DNA Verileri ve Türkiye Millî DNA Veri Bankası Kanunu’nun; Tebligat Kanunu’nun çıkarılması; İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir İltica ve Göç Birimi ile Sınır Güvenliği Birimi kurulması ve söz konusu kanunlar paralelinde uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.
Çevre: Biyogüvenlik Kanunu’nun çıkarılması. Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılması. Ulusal Atık Yönetimi Planı oluşturulması ve ilgili yönetmeliklerin çıkarılması. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD); Düzenli Depolama, Büyük Yakma Tesisleri ve Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü yönetmeliklerinin çıkarılması; yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine; tatlı suların kalitesine; yeraltısularının korunmasına; evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına; maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin yönetmeliklerin çıkarılması; tehlikeli maddelerin su ve çevresinde yarattığı kirliliğin kontrolüne ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılması.
Eğitim ve kültür: AB eğitim ve gençlik programlarının 2007-2013 dönemine ilişkin mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Türkiye Eğitim ve Gençlik Ajansı Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve Kültürel Anlatım Yollarının Çeşitliliğinin Korunması ve Teşvik Edilmesine Dair UNESCO Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun ve uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması.

Tüketicinin ve sağlığın korunması: Tüketicinin Korunması Kanunu’nunda değişiklik yapılması. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalardan mesafeli sözleşmelere; ticari

reklam ve ilanlardan paket tur sözleşmelerine; tüketici kredilerinden ürünlerin piyasa gözetim ve denetimlerine mekanizmalarına; tanı ve halk sağlığı laboratuarlarından tütün ve


alkollü içkilerin halk sağlığı üzerindeki etkilerine kadar çeşitli alanlarda AB’ye uyum doğrultusunda yönetmelik değişiklikleri yapılması.
Gümrük birliği: Gümrük Müsteşarlığı’nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, kurumun teşkilat ve görevlerini düzenleyen KHK’nın değiştirilerek yasalaştırılması; Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliğinin kurulmasını sağlayacak kanunun çıkarılması. Gümrük Genel Tebliği’nin ve Ortak Transit Rejimi Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasını sağlamak üzere ilgili uygulama tebliğ ve genelgelerinin çıkarılması.
Dış ilişkiler: AB’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle gerçekleştirilen STA’ların uygun bulunmasına ilişkin kanunların çıkarılması; Çift Kullanımlı Malzemelerin İhracat Kontrollerine İlişkin Kanun’un çıkarılması; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin kuruluş, amaç ve faaliyet esaslarını düzenleyen kanunda değişiklik yapılması.
Mali kontrol: Sayıştay Kanunu’nun değiştirilmesi; İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin, bağımsız ve tarafsız bir organa dönüştürülmesi amacıyla, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda değişiklik yapılması.
Detaylı bilgi: http://www.abgs.gov.tr

AB’NİN GENİŞLEMEDEN SORUMLU YENİ KOMİSYON ÜYESİ STEFAN FÜLE TÜRKİYE’Yİ İZLEDİ

AB’nin Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan sorumlu yeni Komisyon Üyesi Stefan Füle, Türkiye’ye ilk ziyaretini 14-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi. Hükümet yetkilileri, TBMM Dışişleri ve AB Uyum Komisyonları Başkanlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ile de temaslarda bulunan Füle’nin ana mesajı, “Türkiye’nin gerekli kriterleri karşıladığında AB üyesi olacağı” yönündeydi.


AB’de de, Türkiye’de de katılım sürecinin ilerlemesi yönündeki taahhüt ve kararlılığın devam ettiğini belirten Füle, karşılıklı güvenin, üyelik sürecindeki en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. AB’nin taahhüdüne bağlı olduğunu, ancak katılım müzakerelerinin arkasındaki itici gücün reformlar olduğunu vurgulayan Füle, reform sürecini hızlandırmanın Türkiye’ye düştüğünün altını çizdi.
Başta anayasa paketi olmak üzere, son dönemde Türkiye’de yürütülen çalışmaların, Brüksel’den bakıldığında, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum yönünde attığı adımlar olarak görüldüğünü ve desteklendiğini belirten Füle, özellikle temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi ilkelere uyumda mesafe katedilmesi gerektiğini vurguladı.
Vize sorunu konusunda, özellikle geri kabul anlaşmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Füle, yasa dışı göçün önlenmesi ve diğer konularda da benzer ilerlemeler sağlanması halinde, vize muafiyetinin önündeki engellerin büyük ölçüde kalkacağını belirtti.
Detaylı bilgi: http://www.kriterdergisi.com

MERKEL’İN İMTİYAZLI ORTAKLIK ÖNERİSİ HALEN GÜNDEMDE
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 29–30 Mart tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, AB’ye tam üyelik yerine “imtiyazlı ortaklık” önerisini yineledi. "Ahde vefa" ilkesine saygılı olduklarını belirten Almanya Başbakanı, nihai hedef konusundaki görüş ayrılıklarına karşın, Türkiye ile müzakerelerin "ucu açık" bir şekilde sürdürülmesini desteklediklerini ifade etti.
Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin çok uzun bir geçmişe dayandığını söyleyen Merkel, bununla birlikte, Ortaklık Anlaşması’nın imzalandığı 1960’lı yıllardan bu yana çok şeyin değiştiğini vurguladı.
AB’ye entegrasyon açısından, tam üyelik dışında alternatifler de bulunduğunu savunan Merkel, Türkiye'nin AB ile ekonomik, bilimsel ve kültürel ilişkilerde "çok özel bir konumu" olduğunu, imtiyazlı ortaklığı da bu çerçevede AB ile "özel bir ilişki" olarak düşündüklerini belirtti.
Detaylı bilgi: http://www.abhaber.com/haber.php?id=29608


AB LİDERLER ZİRVESİ 25–26 MART’TA BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
25-26 Mart’ta gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ana gündem maddesini AB 2020 Stratejisi oluşturdu. 2000 yılında hazırlanan ve AB’nin 2010’da dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi olmasını hedefleyen Lizbon Stratejisi’nin beklentileri karşılamaması ve başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle, Komisyon, ‘AB 2020’ olarak adlandırılan yeni bir sürdürülebilir büyüme ve istihdam statejisi hazırlamıştı. Yeni stratejinin, Lizbon’un eksik kalan yönlerini gidermenin yanı sıra, AB’nin mali krizi tamamen atlatmasını ve daha akıllı ve yeşil bir ekonomiye geçişini sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
AB liderlerinin belirledikleri öncelikler doğrultusunda, 10 yıllık bir yol haritası hazırlayan Komisyon, 3 Mart’ta stratejiye ilişkin teklifini sundu. 25–26 Mart tarihli Zirve’de ana çerçevesi benimsenen AB 2020 stratejisinin nihai halinin, 17–18 Haziran’daki Liderler Zirvesi’nde onaylanması ve üye ülkelerin ulusal reform programlarını sonbaharda Komisyon’a sunmaları bekleniyor.
Stratejinin beş ana hedefi bulunuyor:

 • 20–64 yaş arası çalışma yaşındaki nüfusun %69 olan mevcut istihdam oranının, en az %75’e çıkarılması,

 • GSYİH’den Ar-Ge yatırımlarına ayrılan payın, %1,9’dan %3’e yükseltilmesi,

 • Yoksulluk sınırı altında yaşayan Avrupalıların oranında %25’lik düşüş sağlanması,

 • Karbondioksit emisyonlarının 2020’ye kadar 1990 yılı seviyelerine kıyasla en az %20 oranında düşürülmesi, yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payının ve enerji verimliliğinin %20 artırılması,

 • Okuldan erken ayrılanların oranının %15’ten %10'a indirilmesi ve 30–34 yaş arası nüfusun en az %40'ının yüksek öğrenimi tamamlaması.

Yeni strateji, bu hedeflere ulaşmak amacıyla, birbirini tamamlayıcı üç öncelikli alan kapsamında önlemler alınmasını öngörüyor: Akıllı büyüme (inovasyon, eğitim, dijital toplumun geliştirilmesi); sürdürülebilir büyüme (iklim değişikliği ve enerji, rekabet gücünün artırılması); kapsayıcı büyüme (istihdam ve becerilerin geliştirilmesi, yoksullukla mücadele).


Detaylı bilgi: http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/concluen.pdf

TÜRKİYE İLE AB ARASINDA SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI PARAFE EDİLDİ
Türkiye ile AB arasında parafe edilen Sivil Havacılık Anlaşması’na göre AB üye ülkeleri ve Türkiye arasındaki ikili hava hizmetleri anlaşmalarında yer alan vatandaşlık ile ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı belirtildi. AB ve Türkiye arasındaki havacılık ilişkilerini güçlendirmeyi ve taraflar arasındaki hava trafiğini artırmayı amaçlayan anlaşma, AB üye ülkeleri ve Türkiye arasında varolan ikili anlaşmaların yerine geçmeyen, ancak bu anlaşmaları AB hukukuyla uyumlu hale getiren “yatay” nitelikli bir anlaşma. Bu kapsamda, üye ülkelerin havayolları, Türkiye ile ikili anlaşması ve trafik hakları olan herhangi bir AB üye ülkesi arasında uçuş gerçekleştirebilecek.
AB’nin en önemli havacılık ortakları arasında yer alan Türkiye, AB’nin ABD ve İsviçre’den sonra 3. büyük dış havacılık pazarı olarak biliniyor. 2008 yılında AB ve Türkiye arasındaki yolcu trafiğinin 25 milyonu aştığı sektörde, taraflar arasındaki işbirliğinin havacılık güvenliği, hava trafiği kontrolü, teknoloji, araştırma, rekabet ve endüstriyel işbirliği gibi alanlarda artırılması öngörülüyor.
Detaylı Bilgi:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/369&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

STEFAN FÜLE, DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ’NÜ AVRUPA PARLAMENTOSU’NA SUNDU
Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Stefan Füle, KKTC’ye yönelik izolasyonların kaldırılmasını öngören Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanması konusunda Avrupa Parlamentosu’ndan görüş istedi.
Konuyla ilgili bir çalışma yapmak üzere Liberal Grubu üyesi bir parlamenteri raportör olarak atayan Avrupa Parlamentosu’ndan olumlu görüş çıkması halinde, Tüzük Konsey’in onayına sunulacağı kaydedildi. 1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’na göre, AB’nin ticaret ile ilgili tüm konularında ortak karar alma prosedürünün işletilmesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle, bu alanda alınacak kararlarda AP’nin de onay vermesi gerekiyor.
Parlamento onayından sonra Konsey’de görüşülecek olan Tüzük, nitelikli çoğunluk ilkesine göre oylanacak. Yani üye ülkelerin çoğunluğunun olumlu görüş bildirmesi durumunda, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ın ve onu destekleyen Yunanistan ve Fransa’nın itirazları, geçerliliğini kaybetmiş olacak.

Hatırlanacağı üzere, Aralık 2006 tarihli Konsey Zirvesi’nde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a liman ve havaalanlarını açmaması nedeniyle AB tarafından 8 faslın müzakereye açılması bloke


edilmişti. Türkiye, ise liman ve havaalanlarını, KKTC’ye yönelik izolasyonlar kaldırılmadan açmayacağını bildirmişti. Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün onaylanması halinde, bu sorunun çözümü ve müzakere sürecinde, 8 fasıl üzerindeki blokajın kalkması bekleniyor.
Detaylı bilgi: http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/article/avrupa-komisyonu-kktcye-dogrudan-ticaret-icin-adim-atti-rumlar-cok-kizdi-009526 http://www.abhaber.com/haber.php?id=29555

TÜRKİYE, İNOVASYONDA 33 AVRUPA ÜLKESİ ARASINDA SONDAN İKİNCİ
Avrupa Komisyonu, 33 Avrupa ülkesinin inovasyon performanslarını değerlendiren Avrupa İnovasyon Karnesi 2009 Raporu’nu 17 Mart’ta açıkladı. Bu yıl dokuzuncu kez yayınlanan rapor, 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra, Hırvatistan, Sırbistan, Türkiye, İzlanda, Norveç ve İsviçre’nin de inovasyon performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor. 2008 yılına kadar inovasyon performanslarını giderek artıran Avrupa ülkelerinin ekonomik kriz nedeniyle kısa vadede performans düşüşü yaşayabileceklerini belirten rapor, AB’nin inovasyonda Amerika ve Japonya’yı yakalamakta güçlük çektiğine dikkat çekiyor.
İnovasyonu “yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin ortaya koyulması” şeklinde tanımlayan rapor, üye ülkeleri dört gruba ayırıyor. İsveç, Finlandiya, Almanya, İngiltere ve Danimarka diğer tüm ülkelerden yüksek performansları ile inovasyon liderleri olarak öne çıkıyor.
Lider konumdaki bu beş ülkeyi, AB ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen Avusturya, Lüksemburg, Belçika, İrlanda, Fransa, Hollanda, Estonya, Güney Kıbrıs ve Slovenya izliyor. Çek Cumhuriyeti, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Slovakya, Macaristan, Polonya ve Litvanya ise AB ortalamasının altındaki performansları ile “orta seviye yenilikçi” grubuna giriyor. 27 ülke arasında en düşük performans ise Bulgaristan, Letonya ve Romanya tarafından sergileniyor.
Türkiye ise, AB ortalamasının oldukça altındaki inovasyon performansı ile 33 Avrupa ülkesi arasında, sondan 2. sırada yer alıyor. Buna karşın, Türkiye’nin inovasyon artış hızı (%5,5) AB ortalamasının (%1,8) üç katından fazla bir oranda seyrediyor.
Detaylı bilgi: http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/03/I981-DG%20ENTR-Report%20EIS.pdf


AB, ÜYE ÜLKELERDEN USULSÜZ KULLANILAN TARIM FONLARININ İADESİNİ İSTEDİ
Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin Ortak Tarım Politikası kapsamında AB’den aldıkları ve usulüne uygun kullanmadıkları 346,5 milyon € tutarındaki meblağın iadesini isteme kararı

aldığı ve söz konusu meblağın, tarımsal harcamaların yeterli denetime tabi tutulmaması ya da AB kurallarına uygun kullanılmaması nedeniyle AB bütçesine geri aktarılacağı belirtildi.


Üye ülkeler Ortak Tarım Politikası kapsamında yaptıkları harcamalarının ödenmesi ve denetimini sağlamakla, AB Komisyonu ise üye ülkelerin, kendilerine aktarılan fonları usulüne uygun kullanıp kullanmadıklarını denetlemekle sorumlu.


27 AB ülkesinden 20’sinin fonları usulüne uygun kullanmadığını belirleyen Komisyon kararına göre, fon iadesi yapacak ülkeler: Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Almanya, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç.


Üye ülkelerin yapacakları geri ödemelerden bazılarının nedenleri ve miktarları ise şöyle:

 • Yunanistan: Pamuk kontrol sistemindeki zaafiyet nedeniyle 105,5 milyon €; kırsal kalkınma alanında, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’ndeki (IACS) eksiklikler nedeniyle 18,5 milyon €; gıda desteklerinde geç dağıtımdan kaynaklanan uygunsuz harcamalar nedeniyle 8,3 milyon €.

 • Polonya: 2006-2007 yıllarında arazi desteklerindeki uygulama eksiklikleri nedeniyle 92 milyon €.

 • İspanya: Meyve ve sebze sektörlerinde üretici örgütlerin tanınmasına ilişkin denetim zayıflıkları ve ambalajlamada çevresel yönetime uygun olmayan harcamalar için 47,5 milyon €; ödeme tarihlerine riayet etmeme, temel ve yardımcı denetimlerde sayı ve kalite açısından yetersizlik nedeniyle 7 milyon €.

 • İngiltere: Doğrudan ödemelerin, zorunlu tarihlere uygun olarak yapılmaması nedeniyle 14,2 milyon €; temel ve idari kontrollerdeki eksiklikler nedeniyle 3,6 milyon €.

 • Hollanda: 2003-2004 yıllarında ihracat geri ödemelerinde uygulanan denetimlerin yetersizliği nedeniyle 10,4 milyon €.

 • Almanya: Doğrudan ödemelerde hatalı hesaplamalar nedeniyle 6,7 milyon €.

 • Danimarka : Temel, yardımcı ve yerinde ani denetimlerin sayı ve kalite açısından yetersizliği nedeniyle 6 milyon €.

 • Fransa : Meyve ve sebze sektörlerinde ambalajlamada çevresel yönetim ve sabit personel giderlerinde uygun olmayan harcamalar için 6,9 milyon €; borç yönetimi, fiyat tahditlerindeki aşırı artışlar, sistematik olarak yapılan hatalar için 1 milyon €; kuru gıdaların denetiminde inceleme örneklerinin miktar açısından yetersiz olması ve denetim kalitesinin düşük olması nedeniyle 3 milyon €.

Detaylı Bilgi:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/284&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

YARARLANILAN DİĞER BAĞLANTILAR

http://www.abhaber.com/

http://www.dw-world.com/

http://www.abvizyon.com/default.asp?git=5&grup=15

http://www.euractive.com/.tr

http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=127322,4

http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,655,00.html

http://www.referansgazetesi.com/

http://www.zaman.com.tr/

http://www.aa.com.tr/

http://www.dunyagazetesi.com.tr/haber.asp?id=17578&cDate=

http://euobserver.com/

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&VersionID=20528&Date=11.01.2009&ArticleID=916509Yüklə 474,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə