Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18 1983, No: 83/6750Yüklə 85,24 Kb.

tarix05.02.2018
ölçüsü85,24 Kb.


1689

KAMU KURUM VE KURULUŞLARlNIN DAİMİ

KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA

UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ

(1)


 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi

 : 18.5.1983, No: 83/6750

 Dayandığı Kanunun Tarihi

 : 25.8.1971, No: 1475

 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

 : 20.7.1983, No : 18110

 Yayımlandığı Düsturun Tertibi

 : 5,  Cilt : 22,  S. 3280

BİRİNCİ BÖLÜMGenel Hükümler

Amaç:

Madde  1 –  Bu  Yönetmelik,  İş  Kanunlarının  uygulandığı  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına,  işçi  olarak

alınacaklara uygulanacak sınavlarla ilgili esasları belirler. Kapsam:

Madde 2 – (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.)

Bu  Yönetmelik,  genel  ve  katma  bütçeli  daireler,  bunlara  bağlı  döner  sermayeli  kuruluşlar,  kanunla

kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden

yardım  alan  kuruluşlar,  il  özel  idareleri  ve  belediyeler  ile  bunların  kurdukları  birlik,  müessese  ve  işletmeler,

özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları

ile  müesseseleri,  özel  bütçeli  kuruluşlar,  özel  kanuna  veya  özel  kanunla  verilmiş  yetkiye  dayanılarak  kurulan

kamu  banka  ve  kuruluşları  ile  bunlara  bağlı  işyerlerinin  ve  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  daimi

kadrolarına  ilk  defa  işçi  olarak  alınacaklar  ile  geçici,  mevsimlik  ve  muayyen  süreli  işlerde  çalışıp  daimi

kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar.

(Ek fıkra: 11/9/2006-2006/10950 K.) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yöneticileri ve

araştırma-geliştirme ve araştırma-geliştirme destek personeli ile adı geçen Kurum tarafından desteklenen ve/veya

yürütülen projelerdeki proje personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Tanım:

Madde  3 –  Bu  Yönetmelikte  geçen  Kurum  deyimi  İş  ve  İşçi  Bulma  Kurumunun  merkez  ve  taşra

teşkilatını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi İhtiyaçlarını Bildirme ve Alma Zorunluğu

 İşçi İhtiyacını Bildirme:

Madde  4 –  Bu  Yönetmeliğin  2  nci  maddesinde  sayılan  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  vasıflı,  vasıfsız,

daimi,  geçici  işçi  ihtiyaçlarını  iş  kolu,  meslek  pozisyonu,  öğrenim,  iş  tecrübesi,  ücret,  sosyal  yardımlar,  yaş,

cinsiyet gibi ayrıntılarla sınavın yapılacağı yer ve saati yazılı olarak İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek ve

işçilerini Kurumca gönderilenler arasından almak zorundadırlar.

  Bu  kuruluşlar  işçi  ihtiyaçlarının  karşılanması  için  İş  ve  İşçi  Bulma  Kurumuna  işçi  isteklerine  ilişkin

yazılarının Kuruma intikali tarihini takibeden günden başlıyarak en az 15 gün süre vermek zorundadırlar. İşçi Alımı:

Madde  5 –  Toplu  İş  Sözleşmelerinin  "İşverenlerin  İşçi  İsteklerini  İş  ve  İşçi  Bulma  Kurumuna

Bildirmeleri Hakkındaki Tüzük" hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Girecek İşçilerin Kurumca Gönderilmeleri

 İşçi Gönderme:

Madde 6 – Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurumca, şartları haiz işçiler arasından seçilerek

karşılanır.

________________

(1) 4/6/2002 tarihli ve 2002/4613 sayılı Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca  bu Yönetmelikte “İş ve İşçi Bulma Kurumuna” yapılan atıflar,

“Türkiye İş Kurumu’na” yapılmış sayılır.1690

 Kurumca gönderilmemiş olanlar sınava alınamazlar.

  Kurumca  gönderilen  işçiler  işyerlerince  tesbit  edilen  sınav  kurulu  marifetiyle  seçme  ve  sınava  tabi

tutulurlar.  Seçme  ve  sınav  sonucu  işe  alınacak  olan  işçiler  ile  alınmıyan  işçilere  ait  neticeler  en  geç  bir  hafta

içerisinde Kuruma bildirilir. Sınav sonuçlarına ait bilgilerin bir örneği de işçinin dosyasında muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMSınavlarla İlgili Esaslar

Sınav Kurulu:

Madde 7 – Sınav, işçi istihdam edecek Kamu kurum ve kuruluşundaki sınav kurulu tarafından yapılır.

 Sınav Kurulu, Kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir başkan ve

dört üyeden oluşur.

 Sınav Kurulunun Görevleri:

Madde  8 –  Sınav  Kurulu,  sınavın  yapılacağı  yerleri  önceden  belirler,  sınav  sorularını  ve  cevap

anahtarlarını sınavın yapılacağı gün hazırlar ve mühürlü zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir, sonuçlarını

ilan eder, itirazları inceler.

 Sınavların İlanı, Yapılışı ve Şekli:

Madde 9 – Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

 Sözlü sınavlara girebilmek için yazılı sınavda 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

 Yazılı sınav konuları ve soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ve çalıştırılacağı işler gözönünde

bulundurularak;

 a) Atatürk İlke ve İnkilapları,

 b) Temel Yurttaşlık Bilgileri,

 c) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türkiye Coğrafyası ile ilgili olarak sosyal bilimlerdeki temel kavram

ve ilkeler,

 d) Özellikle günlük hayatta yeri ve önemi olanlar üzerinde durulmak koşuluyla fen bilimlerindeki temel

kavram ve ilkeler,

 e) Matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücü,

  f)  Haber  ve  düşünceleri  anlama  ve  anlatmada  Türkçeyi  kullanma  gücünü,  tespit  edecek  ve  bilgileri

ölçecek şekilde seçilir.

 Sözlü sınavlar mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan yapılır.

  Sözlü  sınavlar,  gerekli  görüldüğünde,  uygulamalı  olarakta  yapılır.  Sözlü  veya  uygulamalı  sınavlarda

başarılı olabilmek için 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

 Yazılı ve sözlü sınavda alınacak puanların eşitliği halinde sözlü veya uygulamalı sınavlarda fazla puan

alana işe alınmada öncelik tanınır.(Ek : 28/10/1997 - 97/10182; Mülga; 24/3/2000 - 2000/462 K.)

 Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Madde  10 –  Sınava  katılanlar  sonuçlara  yazılı  olarak  itiraz  edebilirler.  İtirazlar,  sonuçların  ilanından

itibaren 7 gün içerisinde sınavın yapıldığı kuruluşun amirine yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir.

Bu inceleme sonucu verilen kararlar kesindir.

BEŞİNCİ BÖLÜMSınava Alınacak İşçilerde Aranacak Şartlar

 Genel Şartlar:

Madde 11 – İşe alınacak işçilerde;

 a) Türk vatandaşı olmak, (25/9/1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)

 b) (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) 18 yaşını tamamlamış olmak,1691

  c) (Değişik  :  30/12/2004 -  2004/8351  K.)  Sınava  girecekler  için,  en  az  ortaöğretim  kurumlarından

mezun olmak,”

 d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) (Değişik:  4/6/2002-2002/4613  K.) Taksirli  suçlar  ve  aşağıda  sayılan  suçlar  dışında  tecil  edilmiş

hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin

şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  inancı

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak

kaçakcılığı  hariç  kaçakçılık,  resmi  ihale  ve  alım  satımlara  fesat  karıştırma,  Devlet  sırlarını  açığa  vurma

suçlarından dolayı hükümlü olmamak,

 f) Kuruluşunca hakkında güvenlik soruşturması yapılmış olmak,

 g) Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

 h) Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak veya tecilli bulunmak.

  ı) (Ek  :  2/2/1999 -  99/12360  K.)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  kendi  disiplin  mevzuatı  uyarınca

görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

 şarttır.(iki ve üçüncü fıkra mülga: 4/6/2002-2002/4613 K.)

ALTINCI BÖLÜMSınava Alınmada İstisnalar

 İstisnalar:

Madde 12 – Sınavsız işe alınmada istisnalar şunlardır.

  a)  Askerlik  veya  kanuni  bir  görev  nedeniyle  işten  ayrılan  işçilerden  bu  görevin  sona  ermesinden

başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlar,

 b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesine göre çıkarma tarihinden

itibaren 6 ay içinde işe almalarda,

 c) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmetle yükümlü olanlar,

  d) (Değişik:  4/6/2002-2002/4613  K.) Kurum  kanalıyla  işe  alınmış  olmaları  kaydıyla  hizmet  akitleri

askıya  alınmış  olan  ve  aynı  kapsam  ve  statüde  işe  başlatılacak  bulunan  mevsimlik  işçiler,  geçici  ve  muayyen

süreli işlerde çalışan işçiler.

 Bu maddenin uygulanmasında işveren tarafından Kuruma talep vermeye gerek yoktur. (Değişik cümle:4/6/2002-2002/4613 K.) Ancak, bu madde kapsamında içşi alımının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması

ve alınan işçilerin isimlerinin 15 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

İşçi Çalıştıran Kamu Kurum ve Kuruluşunun Teftiş ve Denetimi

Madde  13 –  Bu  Yönetmelik  hükümlerinin  uygulanmasının  denetimi,  yasaların  öngördüğü  teftiş  ve

denetim organları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi teftiş ve denetim organları tarafından yapılır.Ek Madde 1– (Ek : 2/2/1999 - 99/12378 K.)

(Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan  kamu kurum ve  kuruluşlarına

daimi işçi olarak alınacaklarda, kamu personeli için yaptırılan merkezi sınavla aynı veya farklı tarihlerde ve en

fazla yılda bir, en geç dört yılda bir olmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde

Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığına  yaptırılacak merkezi yazılı sınava katılarak  başarılı

olduklarına dair belgeye sahip olmaları şartı

aranır.  Merkezi  sınava  Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğüne  iş  için  başvurmuş  olanlar  katılabilir.  Sınav

sonuçları  bir  sonraki  merkezi  sınav  sonuçlarının  Kuruma  bildirildiği  tarihe  kadar  geçerlidir.  Merkezi  sınavda

başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.
1692

(Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak

atama iznini almalarını müteakip, daimi kadrolarına ilk defa alacakları işçilerin sayı ve niteliklerini Türkiye İş

Kurumuna  bildirmeleri  üzerine  Kurum,  başvuruları  talebe  uygun  olanlar  arasından  başarı  sırasına  göre  talep

miktarının  iki  katına  kadar  adayın  isimlerini  ve  adreslerini  içeren  listeyi,  sınava  çağırılmaları  için  ilgili  kamu

kurum ve kuruluşlarına gönderir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ve

yapılmayanlar ile başarısız olanların listesini Kuruma iletir.”(Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.) Yeterli sayıda gönderme yapılmış işgücü ihtiyacı için ikinci kez gönderme

yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.

  Merkezi  sınavla  ilgili  usul  ve  esaslar  Devlet  Personel  Başkanlığı,  İş  ve  İşçi  Bulma  Kurumu  Genel

Müdürlüğü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

 Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 2 – (Ek : 21/9/1999 - 99/13422 K.)

 Kamu kurum ve kuruluşları, kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde

yer  altı  işlerinde  çalıştırılacak  işçileri  Noter  gözetiminde  yapılacak  kur`a  ile  belirleyebilirler.  Kur`ada  asıl  ve

yedek listeler tespit edilir. Kazanan adayların işe alınabilmesi için iş ilanında aranan koşulları taşımaları şarttır.Ek Madde 3– (Ek : 24/3/2000 - 2000/462 K.; Değişik: 30/12/2004-2004/8351 K.)

  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarınca,  bu  Yönetmeliğin  11  inci  maddesinin  (c)  bendinde  belirtilen  eğitim

düzeyi dışındakilerden istihdam edilecek işçiler için, Kurumun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle talep

sayısının  iki  katını  geçmeyecek  şekilde  noter  huzurunda  kur’a  çekimi  yapılır.  Kur’a  sonrası  kamu  kurum  ve

kuruluşlarınca yapılacak mülakatla ataması yapılacaklar belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde

11  inci  maddenin  (c)  bendindeki  eğitim  düzeyine  sahip  olanlardan  merkezi  sınava  giren  veya  girmeyenler  de

kur’aya tabi işgücü talebine müracaat edebilirler.

Ek Madde 4- (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.)

  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  kendi  yönetmelik  ve  diğer  düzenlemelerindeki  bu  Yönetmeliğe  aykırı

hükümleri uygulanmaz.

 Ek Madde 5- (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.)

  Daimi  işçi  kadrosu  için  yapılan  merkezi  sınavı  kazananlar  arasından  karşılanamayan  işgücü  talepleri,

kamu  personeli  için  yapılan  merkezi  sınava  katılan  ve  başarılı  olanlar  arasından  bu  Yönetmelik  hükümleri

çerçevesinde karşılanabilir.

Doktor ve diş hekimi talepleri için sınav şartı aranmaz. Bu talepler için Kurumca gönderilenler, daha önce

ilan  edilen  yer,  gün  ve  saatte  noter  huzurunda  çekilecek  kur’aya  tabi  tutulur.  Çekilen  kur’a  ile  asil  ve  yedek

adayın belirlemesi yapılır. Kur’ada asil olarak kazananlardan 30 gün içinde işe başlamak için başvuran olmadığı

takdirde yedek olarak kazananlardan sırasıyla alım yapılır.

Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az

ve/veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.
1692-1

 Geçici Madde 1 - (Ek: 17/1/2001 - 2000/1959 K.)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri

Genel  Müdürlüğünde  2000  yılında  belirli  süreli  hizmet  akdiyle  geçici,  mevsimlik  ve  muayyen  süreli  işçi

pozisyonlarında istihdam edilen ve 26/10/2000 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar, daimi işçi olarak tescillerinin

Kurumca yapılması kadıyla, 2/2/2001 tarihinden  itibaren üç ay içerisinde yukarıda adı geçen kurumlarca daimi

işçi  kadrolarına  geçirilebileceklerdir.  Bu  durumda  olanlar  için  Yönetmeliğin  Ek  1  ve  Ek  3  üncü  madde

hükümleri uygulanmaz.

 Bu şekilde daimi işçi kadrosuna atanacakların Kurumca tescillerinin yapılabilmesi için, tescili yapılacak

işçinin  yukarıda  belirtilen  kurumlarda  26/10/2000  tarihinden  önce  geçici,  mevsimlik  ve  muayyen  süreli  işçi

olarak  çalıştığının  belgelenmesi  şarttır.  Kurumca  tescilleri  yapılmayanlar  daimi  işçi  kadrosuna  atanmış

sayılmazlar.

 Belirtilen kurumlara bağlı döner sermayeli işletmeler bünyesnide çalışan geçici, mevsimlik ve muayyen

süreli  işçiler,  26/10/2000  tarihi  itibarıyla  emeklilik,  yaşlılık  aylığına  hak  kazanmış  olan  veşa  iş  akitleri  aynı

tarihe, kadar süresinden önce çeşitli nedenlerle feshedilen geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler ile Devlet

Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kısmi zamanlı olarak rasat istasyonlarında çalışan geçici,

mevsimlik ve muayyen süreli işçiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.Geçici Madde 2 - (Ek: 4/4/2002 - 2002/3974 K.)

  4046  sayılı  Özelleştirme  Uygulamalarının  Düzenlenmesine  ve  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  uyarınca, özelleştirme kapsamına alınan (iştirakler hariç)

kuruluşların  sürekli  işçi  kadrolarında  özelleştirmenin  yapıldığı  tarihte  çalışmakta  olanlardan,  bu  kuruluşların

süreli  veya  süresiz  kapatılması  veya  tasfiye  edilmesi  nedeniyle  hizmet  akitleri  sona  erenler  ile  özelleştirme

sonunda,  yeni  işverenin  iflası  veya  sair  nedenlerle  üretimin  durdurulması  veya  hizmet  akitlerinin  haklı  neden

olmaksızın  feshedilmesi  nedeniyle  işsiz  kalan  işçiler  ve  hizmet  akitleri  haklı  nedenden  dolayı  kendileri

tarafından feshedilen işçilerden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme

sürelerine  göre  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığına  hak  kazanamayanların,  herhangi  bir  işte  hizmet  akdine  dayalı

olarak çalışmamaları ve 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun uyarınca sigortalı olmamaları şartıyla, ilgililerin

talepleri üzerine, en çok 1800 kişiyi aşmamak üzere, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile

kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına 31/8/2002 tarihine kadar yapılacak atamalarında, Yönetmeliğin ek

1 ve ek 3 üncü maddeleri  hükümleri uygulanmaz.

(1)


  (Ek:  2/7/2002 -  2002/4416  K.) Birinci  fıkra  kapsamında  işe  yerleştirilecekler  1800  kişiyi  aşmamak

üzere,üye  sayısı  en  fazla  olan  işci  konfederasyonunca  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarla  koordine  edilmek  süretiyle

belirlenen  listeler  halinde  Başbakanlık,  kadro  tahsisi  yapılan  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  münhasıran  bu

kişilerin işe yerleştirilmeleri için belirlenen listeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirir.(Ek:  2/7/2002 –  2002/4416  K.) Birinci  fıkra  hükmü,  özelleştirme  kapsamında  olup  da  daha  sonra

kapsam dışına çıkartılanlardan Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kapatılan işyerleriyle özelleştirme kapsamına

alınan kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması nedeniyle,

kapatmanın ya da özelleştirmenin yapıldığı tarihte hizmet akitleri sona eren sürekli işci kadrosunda çalışanlara

da uygulanır.

Geçici Madde 3- (Ek: 3/7/2002-2002/4373 K.)

  Kamu  iktisadi  teşebbüsleri  ve  bunların  bağlı  ortaklıklarında  (özelleştirme  kapsamında  olanlar  dahil,

satış  hasılatının  % 50’sinden fazlası yurt dışı faaliyetlerinden kaynaklanan ve faali-

__________________

(1)  Bu fıkrada bulunan “31/7/2002” ibaresi, 2/7/2002 tarihli ve 2002/4416 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmelik ile

“31/8/2002” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.1692-2

yetlerinin  en  az   50’  si  yurt  dışında  olan,  faaliyetlerini  uluslararası  kurallara  göre   ifa  etmesi  mecbur  olan  ve

uluslararası  siyasi  ve  ekonomik  şart  ve  risklerden  anında  olumsuz  etkilenen  kuruluşlar  hariç),  3/5/2002  tarihi

itibarıyla  istihdam  edilmekte  olan  mevsimlik  ve  muayyen  süreli  çalışanlar  dışındaki  geçici  işçilerden  daimi

işçilerle  aynı  süre  ve  koşullarda  çalışan  (yılda  kesintisiz  olarak  sürekli  12  ay  çalışanlar)  ve  işin  gerektirdiği

nitelikleri  taşıyanlar  ilgili  kuruluş  ve  bağlı  ortaklıklarınca  31/5/2002  tarihine  kadar  yapılan  tespit  ve  teklifler

çerçevesinde  kamu  toplu  iş  sözleşmelerinde  eşgüdümle  görevli  Devlet  Bakanının  koordinasyonunda  Maliye

Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı,

Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı,  Devlet  Personel  Başkanlığı,  Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğü  ile  ilgili

kuruluş yetkililerinin ve işveren sendikaları temsilcilerinin sadece kuruluşlarıyla ilgili çalışmalara katılmalarıyla

oluşturulacak komisyonun görüşlerini dikkate alarak Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşü ve Devlet Personel

Başkanlığı’nın izni çerçevesinde 2002 yılı içerisinde daimi işçi kadrosuna geçirilmelerinde bu Yönetmeliğin ek 1

ve ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

  Bu  şekilde  daimi  işçi  kadrolarına  geçirileceklerin  birinci  fıkrada  belirtilen  koşulları  taşıdıklarının

belgelenmesi ve Kurumca tescillerinin yapılması şarttır.

 Kurum tarafından tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmaz.Geçici Madde 4- (Ek: 3/7/2002-2002/4373 K.)

Kamu  toplu  iş  sözleşmelerinde  eşgüdümle  görevli  Devlet  Bakanının  koordinasyonunda  Maliye

Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı,

Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı,  Devlet  Personel  Başkanlığı,  Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğü  ile  ilgili

kuruluş  yetkililerinin,  işveren  ve  işçi  sendikaları  temsilcilerinin  sadece  kuruluşlarıyla  ilgili  çalışmalara

katılmalarıyla  oluşturulacak  komisyon  tarafından  etkinlik,  verimlilik,  karlılık  ve  kamu  yararı  dikkate  alınarak

yapılacak müşterek çalışma çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarındaki emeklilik

hakkını  kazanmamış  olanlardan  ihtiyaç  fazlası  olduğu  tespit  edilen  işçilerin,  gerekli  yasal  düzenlemeler

yapıldıktan  sonra  ihtiyacı  olan  233  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  kapsamındaki  kuruluşların  daimi  işçi

kadrolarına  31/12/2004  tarihine  kadar  yapılacak  atanmalarında  bu  Yönetmeliğin  ek  1  ve  ek  3  üncü  madde

hükümleri uygulanmaz.

  Bu  şekilde  daimi  işçi  kadrosuna  geçirileceklerin  birinci  fıkrada  belirtilen  koşulları  taşıdıklarının

belgelenmesi ve Kurumca tescillerinin yapılması şarttır.

 Kurum tarafından tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar. Geçici Madde 5- (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.)

Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde karşılanamayan işgücü talepleriyle ilgili olarak;

daimi işçi kadroları için yapılacak ilk merkezi sınav ile kamu personeli için yapılacak merkezi sınava kadar sınav

şartı aranmaz. Bu taleplerin karşılanmasında da ek 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.Geçici Madde 6- (Ek: 14/7/2003-2003/5904 K.)

31/12/2003  tarihine  kadar,  bor  madenlerinin  yer  üstü  işletme  ve  tesislerinde  çalıştırılacak  işçiler

hakkında ek madde 2 hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 7 - (Ek: 8/12/2003 - 2003/6574 K.)

 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren

kuruluşlarda;  yurt  dışından  görevlendirilecek  personel  ile  teknik  personel  (mühendis  ve  teknisyen),  uzman,

müdür ve daha üst unvanlı yönetici pozisyonlarına açıktan yapılacak atamalarda, 2006 yılı sonuna kadar geçerli

olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Söz konusu atamalarla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü çerçevesinde anılan kuruluşların kendi mevzuatındaki usul ve

esaslara göre işlem yapılır.

(1)


–––––––––––––––––

(1)   Bu  maddede   geçen  “2005”  ibaresi,  17/3/2006  tarihli  ve  2006/10186  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararının  Eki  Yönetmeliğin  1  inci

maddesiyle “2006” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


1692-3/1694-1

Geçici Madde 8 - (Ek: 25/12/2003 - 2003/6682 K.)

  (Değişik  birinci  fıkra:28/6/2005 -  2005/9140  K.) Deniz  Kuvvetleri  Komutanlığına  bağlı  Gölcük  Tersanesinde

ihtiyaç  duyulan  en  fazla  185  kişilik  daimi  işçi  kadrosuna  2005  yılı  sonuna  kadar  yapılacak  alımlar;  bu  Yönetmelik

hükümlerine göre; 2000 yılında yapılan Daimi İşçi Sınavı (DİS) veya 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını

(KPSS)  kazanan  ve  işgücü  talebinde  aranılan  şartları  taşıyanlardan,Yönetmelik  çerçevesinde  başarı  sırasına  göre  talep

miktarının dört katına kadar Kurumun Kocaeli İl Müdürlüğüne kayıtlı olanlardan gönderilenler arasından yapılır.

 Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, Kurum tarafından gönderilenler, Milli Savunma Bakanlığı’nca  alınacakları iş

ve meslek kolundan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda elde edilen başarı sırasına göre asıl ve asıl sayısının yarısını

geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur.

 Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesi olumsuz olanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylar çağırılır.

  Bu  şekilde  atanacaklar  için,  bu  Yönetmeliğin  Ek-1  inci  maddesinin  ikinci  ve  beşinci  fıkraları  hükümleri

uygulanmaz.

Geçici Madde 9 – (Ek: 11/9/2006-2006-10950 K.)

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi 2006

yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır.

Geçici Madde 10 – (Ek: 11/2/2008-2008/13292 K.)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde tren kazaları, deprem, sel, heyelan ve terör

gibi önceden öngörülemeyen olaylar sonucu kapanan demiryollarının bir an önce trafiğe açılabilmesi için 2006 yılı içerisinde,

değişik  tarihlerde  her  defasında  30  günden  az  süreli  geçici  işler  için  yapılan  hizmet  akitleri  çerçevesinde  ve  bu  Genel

Müdürlüğün ilgili bütçe  tertiplerinden  ayırdığı  ödeneklerle  ücretleri  ödenmek  suretiyle  toplam  6  ay  ve  daha  fazla  süre  ile

çalıştırılanlardan, hizmet akitleri askıda olanlarla halen çalışan geçici işçilerin 2007 ve 2008 yılında emeklilik dahil herhangi

bir nedenle boşalmış  ve boşalacak olan daimi işçi pozisyonları kullanılarak, daimi işçi pozisyonlarına geçirilmelerinde bu

Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu hükmün uygulanmasında 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kararnamenin eki

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

ile getirilen sınırlamalar ve sınav şartı dikkate alınmaz.

 Söz konusu geçişler 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜMÇeşitli Hükümler

 Yürürlük:

Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme:

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


1694-2

18/5/1983 TARİHLİ VE 83/6750 SAYILI BAKANLAR KURULU

KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 1- 2/2/1999 tarih ve 99/12378 sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde merkezi sınavla ilgili usul ve

esaslar belirlenir. Merkezi sınavla ilgili usul ve esasların uygulamaya geçirileceği tarihe kadar, Yönetmeliğin yazılı sınavlara

ilişkin  mevcut  hükümlerinin  uygulanmasına,  yazılı  sınavların  Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığına

yaptırılması kaydıyla devam edilir. 2- 4/6/2002 tarih ve 2002/4613 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi:

 Aynı Yönetmelikte İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılan atıflar Türkiye İş Kurumuna yapılmış sayılır.
1694-3/1695

18/5/1983 TARİH VE 83/6750 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE

YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası

Farklı Tarihte

Yürürlüğe Giren

Maddeler

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

28/10/1997

2/2/1999

2/2/1999


21/9/1999

24/3/2000

17/1/2001

4/4/2002


3/7/2002

2/7/2002


4/6/2002

14/7/2003

8/12/2003

25/12/2003

30/12/2004

4/4/2005


 28/6/2005

 17/2/2006

11/9/2006

11/2/2008

97/10182

99/12360


99/12378

99/13422


2000/462

2001/1959

2002/3974

2002/4373

2002/4416

2002/4613

2003/5904

2003/6574

2003/6682

2004/8351

2005/8703

2005/9140

2006/10186

2006/10950

2008/13292

-

--

-

--

-

--

-

--

11, Ek Madde 3

Geçici Madde 7

Geçici Madde 8

Geçici Madde 7

Madde2, Geçici

 Madde 9

Geçici Madde 10

8/11/1997

10/2/1999

4/3/1999

17/11/1999

11/5/2000

2/2/2001


25/4/2002

10/7/2002

18/7/2002

29/8/2002

31/7/2003

27/12/2003

7/1/2004

19/1/2005

26/4/2005

5/8/2005


 1 /4/2006

4/10/20068/3/2008Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə