Baki 2015 Elmi redaktoru və tərtib edəni: Fil.ü. f d. Nail QurbanovYüklə 0,73 Mb.
səhifə8/8
tarix09.03.2018
ölçüsü0,73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ƏDƏBİYYAT


 1. Асланов В. О путях установления первычных кор­ней слов с непродуктивными аффиксами в тюркских языках (на материале в азербайджанского языка) // Azərbaycan dil­çi­yi məsələləri (məqalələr məcmuəsi), Bakı: Elm, 1967, s. 84-102.

 2. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı: Azərb. SSR EA nəşri, 1964.

 3. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı: Şərq-Qərb, 2007.

 4. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, I-IV c., Bakı: Elm, 1964-1987.

 5. Будагов Л.З.Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т.1, С.-Пб.,1869; т. 2, С.-Пб.,1871.

 6. Bürhanədddin Q. Divan. Bakı: Azərnəşr, 1988.

 7. Cəmşidov Ş. “Kitabi-Dədə Qorqud” (Tarixi, coğrafi, tekstoloji tədqiq ve Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş elmi mətni). Bakı: Elm, 1999.

 8. Деде Коркут (пер. акад. Бартольда В.В. Подгото­вили к печати Араслы Г., Тахмасиб М.Г.). Баку, 1950.

 9. Dəmirçizadə Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı: APİ nəşri, 1959.

 10. Derleme Sözlügü. I-XI, Ankara,: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2. Baskı, 1993.

 11. Древнетюркский словарь. Лен.: Наука, 1969.

 12. Ergin M. Dede Korkut Kitabı. Giriş – Metin – Fakse­me­le. I c, Ankara: Türk Tarix Kurumu Basımevi, 1958; II c, 1963.

 13. Ergin M. Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2008.

 14. Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi. Kitab-əl-idrak li-li­san əl-ətrak (Türk dillərini dərketmə kitabı), Bakı: Azərnəşr, 1992.

 15. Hacıyev A. Dədə Qorqud sözünün cazibəsində. Dədə Qorqud (Elmi-ədəbi toplu), 2004, I, s. 3-19.

 16. Gökyay O.Ş. Dedem Korkutun Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, 1391 s.

 17. Güzeldir M. Abuşka Lûğati (Giriş-Metin-İndeks). Doktora tezi. Erzurum, 2002.

 18. İbnü-Muhenna Luğati. Abtullah Battal, 3. Baskı, Ankara, 1997.

 19. Kaşğari M. Divani Lüğat-it-Türk (çevireni: Atalay B.) I-IV c, Ankara, 1985-1986.

 20. Kaşğari M. Divani luğat-it-türk. I-IV c, (Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan: R,Əsgər), Bakı: Ozan, 2006.

 21. Киргизско-русский словарь. Составитель К.К.Юдахин. М.: Советская энциклопедия, в 2-х т, 1965.

 22. Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib edən: Araslı H.). Bakı: Gənclik, 1978.

 23. Kitabi-Dədə Qorqud (Tərtib, transkripsiya, sadələşdi­rilmiş variant və mü-qəddimə F.Zeynalov və S.Əlizadənindir). Bakı: Yazıçı, 1988.

 24. Kitabi Dədə Qorqud (tərtib edəni, çapa hazır­layanı, ön sözün və lüğətin müəllifi S.Əlizadə). Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.

 25. Kitabi Dədə Qorqud Ensiklopediyası, Ic., Bakı: YNE, 2000.

 26. Книга моего Деда Коркута. Перевод В.В.Бар­толь­да, издатели: В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов, М.-Л.: 1962

 27. Книга моего Деда Коркута. Перевод В.В.Бар­тольда, издатели: В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов. Баку: YNE “XXI”, 1999.

 28. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı: Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, 1990.

 29. Oğuznamələr (tərtibçilər və ön sözün müəllifləri: K.Və­li­yev, F.Uğurlu). Bakı: Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 1993.

 30. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка, т. I-III, М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958.

 31. Радлов В.В. Опыть словаря тюркских наречий, т.I-IV. С.-Пб., 1893-1911.

 32. Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı: Yazıçı, 1993.

 33. Sertkaya O.F. Dede Korkut Kitabının Drezden Nüshasının “Giriş” Bölümü. İstanbul, Ötüken, 2006.

 34. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974.

 35. Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı: Maarif, 1993.

 36. Tarama Sözlügü. I-VI, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1996.

 37. Tekin T. Dede Korkut Hikayelerinde Bazi Düzeltme­ler. // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Bülleteni 1982-1983, Ankara, 1986.

 38. Tekin T. Orhun Türkcesi Grameri. İstanbul, 2003.

 39. Tezcan S., Boeschoten H. Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul: YKY, 2001.

 40. Tezcan S. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar. İstanbul: YKY, 2001.

 41. Tulum M. “Dede Korkut Oğuznameleri üzerine not­lar”a notlarla katkılar-I. // Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Der­gisi, XXX, 2001-2003, İstanbul, 2003, s. 517-538.

 42. Zahidoğlu V. “Dədə Qorqud kitabı”nın nəşrlərindəki yanlışlıqlar və mətn həqiqətləri. // Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV, Bakı: Səda, 2013, s. 3-22.

 43. Этимологический словарь тюркских языков (обще­тюркские и межтюркские основы на буквы “Җ”, “Ж”, “Й”). М.: Наука, 1989.

 44. Этимологический словарь тюркских языков. Об­ще­тюркские и межтюркские лексические основы на буквы “K”, “Қ”. М.: Языки русской культуры, 1997.


MÜNDƏRİCAT
Ön söz 3

Kamran ƏLİYEV. Dəli Domrul 4

Tərlan Quliyev. Kitabi-Dədəm Qorqud”:

oğuz­na­mə, yoxsa alban abidəsi? 18Əzizxan TANRIVERDİ. Qorqudşünaslığın

bəzi problemləri 52Vahid Adil ZAHİDOĞLU. “Kitabi-Dədə Qorqud”da

bəzi ifadələr və deyimlər haqqında 104Asif HACIYEV. “Dədə Qorqud kitabı” – qədim oğuz

epo­­su­nun Azərbaycan variantı 123
Dədə Qorqud günü,

XV Elmi Sessiyanın materialları,

Bakı, Elm və təhsil, 2015.


Nəşriyyat direktoru:Prof. Nadir Məmmədli
Kompyuterdə yığdı:

Ruhəngiz Əlihüseynova
Korrektoru:

Aynur Səfərova
Kompyuter tərtibçisi və

texniki redaktoru:Aygün Balayeva

Kağız formatı: 60/84 1/32

Mətbəə kağızı: №1

Həcmi: 156 səh

Tirajı: 300

Kitab AMEA Folklor İnstitutunun

Kompyuter Mərkəzində yığılıb səhifələnmiş,

“Nurlan” NPM-də hazır deopozitivlərdənofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə