Baki döVLƏt universitetiYüklə 102,02 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü102,02 Kb.


 

 

        BAKI   DÖVLƏT     UNİVERSİTETİ    

 

  

 

  

 

  

 

  

Təsdiq edirəm 

 

 

  

 

  

 

Coğrafiya fakültəsinin dekanı  

 

  

 

  

 

Prof. M.A.Müseyibov  

 

  

 

  

 

«____» «__________»  2008  

 

  

 

  

 

  

         Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının əməkdaşlarının 2008-ci il 

                üçün  Elmi Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə dair 

 

  

 

  

 

                  H E S A B A T I  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

2

  

 

        Bakı – 2008  

1.

 

GİRİŞ  

 

Geodeziya  və  kartoqrafiya  kafedrasının    professor  –  müəllim  heyəti 

respublikamızda  gedən ictimai –  siyasi proseslərə  biganə  qalmayaraq ölkə daxilində  

sabitliyin qorunub saxlanılmasını, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə çəkisinin artması 

və  Qarabağ  məsələsində  haqq  işinin  dəstəklənməsini,  ölkədə  aparılan  Təhsil 

islahatlarında  əldə  edilmiş  nailiyyətləri  böyük  ruh  yüksəkliyi  ilə  qəbul  edir  və  qeyd 

edilənlərdən öz üzərinə düşən vəzifələri vicdanla yerinə  yetirirlər. 

 

Təhsil  prosesində  kafedranın  əməkdaşları  üzürsüz  səbəbdən  dərs  buraxma hallarına yol verməmiş, universitetin daxili nizam – intizam qaydalarına əməl edərək 

onları qoruyub saxlamağa çalışmışlar.  2.

 

Kafedranın 2008 – ci ildə struktur və ştat cədvəli 

2008 – ci ildə Geodeziya və kartoqrafiya  kafedrasında 9 nəfər tam ştat və 1 nəfər 

0,5 ştat müəllim çalışır.  

 

Bütövlükdə  kafedranın  əməkdaşları  elmi  –  tədqiqat  işlərinin  yerinə yetirilməsində  fəal və yüksək səviyyədə iştirak edirlər. 

 

№ Soyadı, adı və atasının adı 

Elmi 


dərəcə 

Vəzifə 


Qeyd 

 1 


Babayev Rafik Əliheydər oğlu 

t.e.n. 


Kafedra müdiri 

 

 2 Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu 

t.e.d 


professor 

 

 3 Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu 

c.e.n. 


dosent 

dekan 


müavini 

 4 


Bayramov Rəfael  Vəli oğlu 

t.e.n. 


dosent 

 

 5 Bağmanov Zahid Alı oğlu 

t.e.n. 


dosent 

 

 6 Talıbov Əfqan Talıb oğlu 

c.e.n. 


dosent 

  

 7  Mehbaliyev Mehman Möhübbət oğlu c.e.n. 

dosent 


 

 8 


Orucov Mübariz Kazım oğlu 

____ 


baş müəllim 

 

 9 Mikayılova Həcər Hacımayıl qızı 

____ 


baş müəllim 

 

 10  Əsgərova Zeynəb Ağasəf qızı _____ 

müəllim 


0,5 ştat  

 

 3.  Geodeziya  və  kartoqrafiya  kafedrasında  aparılan  elmi  –  tədqiqat 

işlərinin əsas istiqamətlərinin adı, sayı, qısa annotasiyası və yerinə yetirilməsi 

 

2008  –  ci  ildə  kafedrada    bakalavriat  pilləsində    T  240400  –  «Xəritəçilik», magistrant pilləsində isə TEM 060019 – «Tematik kartoqrafiya» ixtisasları üzrə  kadr 

hazırlığı ilə yanaşı Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının 2006 – 2008 –ci illər üçün 

nəzərdə tutulmuş elmi – tədqiqat işlərinin planına  uyğun olaraq üç problem – mövzu 

üzərində  tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir:  

 

1.  Müasir  CİS  texnologiyası  əsasında    təbii  komplekslərin  və  onların komponentlərinin  kartoqrafik  və  aerokosmik  tədqiqat  üsulları  ilə  tədqiqi  və 

kartoqrafik  təhlili; 

 

2.  Peyk  texnologiyası  əsasında  müasir  Dövlət  geodezik    təminat  sistemininin yaradılması; 


 

3

 3. Geodeziya və  kartoqrafiya   fənləri  üzrə    dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik 

göstərişlər,  magistrant  və  bakalavriat  pillələri  üçün  plan  və  proqramların 

yeniləşdirilməsi. 

 

Birinci  problem  çərçivəsində  2008  –ci  ildə  iki  mövzu  üzrə  dörd  sayda  elmi tədqiqat  işi  kafedranın    əməkdaşları  (dos.  Babayev  R.Ə,  dos  Əhlimanov  R.M,  dos. 

Bayramov  R.V.,  dos.  Talıbov  Ə.T.,  dos.  Bağmanov  Z.A.,  dos.  Mehbaliyev  M.M., 

b/m. Orucov M.K., b/m. Mikayılova H.H ) tərəfindən yerinə yetirilmişdir:  

 

Mövzu  1  :  Təbii  komplekslərin  və  onların  komponentlərinin  kartoqrafik  və 

aerokosmik  tədqiqat üsulları ilə tədqiqi.  

 

İŞ  1:  Ekzogen  proseslərin  aerokosmik  məlumatlar  əsasında  öyrənilməsi  və 

xəritələşdirilməsi. 

 

İŞ  2:    Yamacların  geomorfoloji  gərginlik  xəritəsinin  tərtibi  və  morfometrik 

təhlili. 

 

İŞ 3:  Xəritə tərtibində proseslərin avtomatlaşdırılması. 

 

Mövzu 2: Lokal  miqyaslı  təbii komponentlərin    ekoloji  qiymətləndirilməsi  və 

böyük miqyasda  xəritələşdirilməsi.  

 

İŞ 1: Landşaft ekoloji deşifrləmə etalonunun yaradılması. 

İkinci problem çərçivəsində  iki elmi – tədqiqat işi  yerinə  yetirilmişdir.  

( Elmi rəhbər professor Qocamanov M.H., icraçılar: dos. Bağmanov Z.A, b/m. 

Orucov M.K.) 

 

İŞ 1:  Müasir istinad geodeziya  şəbəkəsinin riyazi tarazlaşdırılması. 

         İŞ 2: Yerüstü və peyk geodeziya şəbəkələrinin birgə riyazi tarazlaşdırılması. 

 

Üçüncü problem üzrə şərh növbəti bölmədə verilir.  

Aparılmış elmi – tədqiqat işlərinin məqsəd və əsas  nəticələri.   

 

Birinci  problemin  mövzuları  üzrə  aparılmış    elmi  –  tədqiqat  işlərinin  əsas nəticələri aşağıdakılardan ibarətdir. 

 

Təbii  kompleks  komponentlərinin  morfometrik  göstəricilərinin  təyin  olunması bir sıra  təcrübi məsələlərin həllində olduqca vacibdir. Bu məqsədlə Böyük Qafqazın 

cənub  –  şərq  yamacı  tədqiq  edilmiş,  yüksəklik  pillələri  üzrə    landşaftın  növlərinin, 

yarımtip  və  tiplərinin  ərazi  morfometrik    göstəriciləri  hesablanmış,  ərazinin 

rayonlaşma  xəritəsi  tərtib  olunmuşdur.  Bunlarla  yanaşı  landşaft  strukturunun 

parçalanma  differensiasiyası  öyrənilmiş  və  onun  təcrübi  işlərdə  əhəmiyyəti 

müəyyənləşdirilmişdir.  Parçalanmanın  dəqiqliyini  qiymətləndirmək  məqsədi    ilə 

riyazi  statistik  üsullardan  istifadə  edilmiş,  müxtəlif  morfometrik  komponentlər 

arasında əlaqələr  yoxlanılmış, müvafiq  korrelyasiya    əmsalları    müəyyən  edilmişdir. 

Yüksək dağlıq  ərazilərdə korrelyasiya  qiymətinin azalması relyefin  horizontallarla 

təsvirinin yüksək dərəcədə  generalizasiyaya uğraması ilə izah edilir. 

 

İkinci  işin  nəticəsi  geomorfoloji  gərginlik  xəritəsinin  tərtibindən  və  onun kartoqrafik təhlilindən ibarətdir. Tədqiqat  işinin məqsədi Azərbaycan ərazisində  ayrı 

–  ayrı  relyef  formaları,  onların  kompleksi  və  bu  komplekslərlə  əlaqəli  olan 

obyektlərin ümumi ekoloji gərginliyə təsiri öyrənməkdir. 

 

 bu xəritə əsasında respublikamızda  geoturizmin müasir vəziyyətinin imkanları və perspektivlərini öyrənməkdir. 


 

4

 Xəritə,  ədəbiyyat    materialları  və  kartoqrafik    mənbələr  əsasında    kameral 

şəraitdə tərtib olunmuşdur. 

 

Legenda iki hissəyə ayrılır. 1.

 

Geomorfoloji turizm obyektləri. 2.

 

Geomorfoloji turizmlə bağlı olan obyektlər. Xəritə  əsasında  Azərbaycanda  geoturizmin  çox  böyük  imkanları  olduğu  

müəyyənləşdirilmiş,  qarşıda  duran  vacib  məsələlər    müəyyənləşdirilmişdir.  Xəritə 

üzərində 8 ədəd geoturizm  marşrutu qeyd edilmişdir. 

 

Tərtib  olunmuş  xəritənin    turizmin  təşkilində,  turizm  obyektlərinin  yerinin düzgün seçilməsində, Azərbaycanın  geoturizm imkanlarının reklamında və s. böyük 

təcrübi əhəmiyyəti vardır. Bu xəritə sintez xəritə olub müxtəlif  aspektli morfometrik 

göstəricilərin  təyini  əsasında  və  onları  nəzərə  almaqla    turizm  məqsədi  üçün  vacib 

şəraiti əks etdirməklə tərtib edilmişdir.  

 

Üçüncü  işin  məqsədi  tematik  xəritələrin    tərtibinin  avtomatlaşdırılması  üçün xüsusi texnoloji sxemlərin işlənməsi  olmuşdur.  

 

Müasir  xəritələrin  yaradılması  prosesində  və  onların  kartoqrafik  təhlil edilməsində  riyazi  modelləşdirmənin,  onun  əsasında  isə  avtomatlaşdırılmış 

sistemlərin yaradılması olduqca vacibdir. 

 

Relyefin  riyazi  əsaslarla  araşdırılması,  göstəricilər  arasında  korrelyasion əlaqələrin  tapılması,  relyevin  iki  və  üç  ölçülü  modellərinin  qurulması  zəruridir  və 

prosesin araşdırılması mərhələlərlə yerinə  yetirilməlidir.  

 

Avtomatlaşdırılmış  sistemlərin  texnoloji  sxemlərinin  yaradılması  məqsədi  ilə elmi işdə əsasən aşağıdakı məsələlərə baxılmış və həll edilmişdir.  

 

Avtomatlaşdırılmış  kartoqrafik  sistemlərin  (AKS)  yaradılması  məqsədilə konkret ərazi üçün relyefin ədədi modeli (RƏM) tərtib edilmişdir. Bu məqsədlə dörd 

əsas üsuldan istifadə edilmişdir: 

 

- kvadratlar və ya düzbucaqlılardan təşkil olunmuş müntəzəm şəbəkənin düyün nöqtələrində hündürlüklərin qiymətlərinin hesablanması üçün matris tərtib edilmişdir. 

 

-  ixtiyari  üçbucaqlı  qeyri  –  müntəzəm  (və  ya  təsadüfi)  şəbəkə  üçün hündürlüklərin  qiyməti tapılmışdır.  

 

-  horizontallar  və  ya  izobatlar  boyunca    müəyyən  addımla  hündürlüklər yerləşdirilmiş və ya xəritə üzrə həmin  izoxəttlər  kodlaşdırılmışdır. 

 

-  relyefin  struktur  xəritələri  üzrə  horizontalların  kəsişmə  nöqtələrində hündürlüklərin  qiymətləri  tapılmışdır  ki,  bu  da  relyefin    morfologiyasını  təyin 

etmişdir. 

 

Relyefin  ədədi modelinin  qurulması məqsədi ilə ümumiləşdirilmiş sxem tərtib edilmiş,  həmin  sxem  əsasında  isə  xəritələrin  komputerdə  qurulması  sxemi 

qurulmuşdur. 

 

Kəmiyyət  göstəricilərinin    kartoqrafik  və  statistik    təhlil  edilməsi  məqsədi  ilə həmin  ərazinin  iki  və  üç  ölçülü  modelləri  qurulmuş,  bu  modellərlə  tərtib    edilmiş 

xəritələr çap edilmişdir.  

Landşaft  ekoloji  qiymətləndirmə  və  onun    nəticələrinin  xəritələşdirilməsi  işi 

üzrə    elmi  tədqiqatlar  davam  etdirilmiş  və  müvafiq    deşifrləmə    etalonları  

yaradılmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi tematik kartoqrafiyanın yeni istiqaməti hesab 

edilən  ekoloji  kartoqrafiyanın  nəzəri  –  metodiki    məsələlərinin    araşdırılması  və 
 

5

müxtəlif  regionların  ekoloji  şəraitini  əks  etdirən  böyük  miqyaslı  xəritələrin  tərtib edilməsindən ibarətdir. Tədqiqat nəticələri dövri mətbuatda  elmi məqalələr şəklində 

nəşr edilmişdir. 

 

İkinci  problemin  çərçivəsində  2008  –  ci  ildə  prof.  M.H.Qocamanovun  elmi rəhbərliyi  altında  tədqiqat  işləri  davam  etdirilərək,  iki  işin  (məsələnin)  həlli    təmin 

edilmişdir və aşağıdakı nəticələr alınmışdır.  

 

Birinci  işin  əsas  nəticəsi  ölkə  ərazisində    vahid  geomərkəzi    koordinat sisteminin  daşıyıcısı olan geodeziya şəbəkəsinin qurulması sxemi və proqramlarının  

işlənməsi  olmuşdur.  Müasir  GPS  peyk  ölçmə  texnologiyasından  istifadə  geodeziya  

şəbəkəsinin  qurulması  sxem  və  proqramını  klassik    yanaşmadan  tamamilə  fərqli 

şəkildə  dəyişdirmişdir.  Bu  baxımdan  yeni  sxem  və  proqramın  yaradılması  oldüqca 

aktual məsələdir.  

Çöl geodeziya ölçmələri başa çatdıqdan sonra  onların kameral şəraitdə riyazi 

hesablanması həyata keçirilir. Bu çox vacib mərhələdir. Geodeziya şəbəkəsinin riyazi 

tarazlaşdırılması    birinci  işin  mahiyyətini  təşkil  edir  və  bu  məsələnin  həllinə  həsr 

edilmiş, müvafiq alqoritmlər, texnoloji sxemlər işlənib hazırlanmışdır.  

 

İkinci  işin  məqsədi  ondan  ibarətdir  ki,  bütün  ölçmələr  geodeziya  məntəqəsi  mərkəzinə  gətirilməlidir. Lakin peyk ölçmələri  yeni növ – işlər olduğundan  onların 

məntəqə  mərkəzlərinə  gətirilməsi  texnologiyasının  işlənməsi,  müvafiq  alqoritmlərin 

yazılması vacibdir. Ona görə də, tədqiqat işində bu məsələ öz həllini tapmışdır. 

Nəzərə  alsaq  ki,  klassik  ölçmə  texnologiyası  ilə  böyük  həcmdə  ölçmə  işləri 

yerinə  yetirilmişdir  və  onların  yeni  peyk  ölçmələri  ilə  birgə  riyazi  tarazlaşdırılması 

üçün xüsusi alqoritmlər işlənib hazırlanmışdır. 

 

Hesabat ilində kafedrada ştat hesabı ilə  1 nəfər müəllim çalışmışdır.  1.

 

Ələkbərov N.İ. – Azərbaycan Dövlət Torpaq və xəritəçəkmə komitəsi- nin Bakı kartoqrafiya fabrikində aparıcı mühəndis. 

2.

 

Dərc olunmuş elmi işlərin  xarakteristikası 

Cari 2008 – ci ildə Elmi – tədqiqat işlərinə  dair materiallar və nəticələr  

məqalə  və  tezislər  şəklində    BDU  –nun    «  Xəbərlər»,    AMEA  –nın  Coğrafiya 

institutunun  elmi  əsərlər  toplusunda,  elmi  konfrans  materiallarında    nəşr  edilmişdir, 

elmi  konfrans  və  seminarlarda  məruzə  edilmişdir.  Bununla  yanaşı  dərs  vəsaiti  və 

dərsliklərin,  metodik  göstərişlərin,  bakalavr  və  magistr  pillələri  üzrə  fənlərin 

proqramlarının yazılması və yeniləşdirilməsi davam etdirilmişdir.  

 

Xəritəçilik  ixtisası  üzrə  tədris  olunan  fənlərin    yeni  tədris  planı  və proqramlarında  əsaslı  şəkildə  dəyişikliklər    aparılaraq  yeni  variantda    nəşrə 

hazırlanmışdır.  «Geodeziya»,  «Geodeziya  ölçmələrinin    hesablanması  və 

tarazlaşdırılması  və «Kartoqrafiya»  fənləri üzrə  təkmilləşdirilmiş yeni  dərsliklər,  bir 

sıra metodik göstərişlər hazırlanır ki, onların da latın qrafikasında çap olunması 2009 

– cu ildə nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Kafedranın əməkdaşları ümummlli liderimiz H.Ə.Əliyevin 85 illik yubile-yinə həsr olunmuş BDU-nun Coğrafiya fakültəsində keçirilmiş elmi konfransda fəal iştirak 

etmiş və elmi məruzələr etmişlər. 

 

Tələbə  elmi  cəmiyyəti  xətti  ilə  kafedranın  müəllimləri  bakalavriat  və magistrant pillələrində  təhsil alan tələbələrin elmi işlərinə bir qayda  olaraq rəhbərlik 

edirlər.  Tələbələrin  məruzələri  hər  ilin  sonunda  keçirilən  elmi  konfransda  dinlənilir 
 

6

və  konfrans  materiallarında  nəşr  edilmişdir.  IV  kurs  904-cü  qrup  tələbəsi  Cəfərova Dürdanə Bayram qızı tələbələrin XXI Respublika elmi konfransında elmi məruzə ilə 

çıxış edərək III yer tutmuşdur (elmi rəhbər prof. Qocamanov M.H.) 

Cari ildə kafedranın 2 tələbəsi «Xəritəçilik» ixtisası üzrə I kurs magistraturaya qəbul 

olunmuşdur  (1-əyani,  1  qiyabi),  2  nəfər  II  kursda  (2-əyani),  1  nəfər  isə  III  kurs 

magistraturada qiyabi təhsilini  davam etdirir.  Kafedranın  b/laborantı  N.S.İsmayılova 

öz namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və AAK-a təsdiq üçün göndərilmişdir. 

 

Aşağıdakı  cədvəldə  2008  –  ci  ildə  kafedra  üzrə  nəşr  edilmiş  elmi  əsərlərin, metodik işlərin siyahısı verilmiş. 

 

Monoqrafiya                   -   1+1 (çapda, Babayev)   

Dərs vəsaiti                      -   1 

 

Məqalə (Resp.)                - 12  

Konfrans (Beynəlxalq)   -   8 

 

Konfrans (Resp.)            -   3  

Proqramlar                      - 25 

 

Tezis                                 -   4  

Məqalə (xaricdə)             - 1+2 (çapda) 

 

№ 

Soyadı, adı və 

atasının adı 

Məqalənin adı 

Məqalənin çap olun-

duğu jurnalın adı 

Müştərək 

müəlliflə

1. 


dos.Babayev R.Ə.  

İssledovanie 

dlin 

izvilistıx  liniy  i  uqlov naklona 

metodom 


modelirovaniə 

(monoqrafiya) 

Azərbaycanda 

kartoqrafiyanın  müasir 

problemləri 

«Ulu» 


nəşriyyatı 

(çapda) 


 

 

 Ümummilli 

lider 


Heydər  Əliyevin  85 

illik  yubileyinə  həsr 

olunmuş  beynəlxalq 

konfrans 

materialları. 

BDU, 


2008, s.216-219 

 

2.   prof. Qocamanov M.H Rekonstruküiə 

razvitie  qeodeziçeskix setey s ispolğzovaniem 

sputnikovıx texnoloqiy 

(monoq-rafiya) 

«MBM»  nəşriyyatı, 

Bakı,  2008,  16  çap 

vərəqi 


 

Metodika 

postroeniə 

detalğnoy  kartı  vısot 

kvaziqeoida 

na 


territorii 

Azer-


baydjana  

BDU-nun  Xəbərlər 

toplusu.Təbiət 

elmləri 


seriyası. 

2008, I.- s.169-173 

 

 

 
 

7

  

 

Vıbor oüenka 


toçnosti 

metoda 


interpoləüii 

vısot 


(raznostey 

vısot) 


qeoida 

Coğrafiya 

cəmiyyətinin 

əsərləri.  XII  cild. 

Akademik 

Həsən 


Əliyevin 100 illiyinə 

həsr  olunur.  Bakı, 

2008. s.41-45. 

 

İssledovanie zakonomernostey 

raspredeleniə 

oşibok 

polojeniə punktov Ümummilli 

lider 


Heydər  Əliyevin  85 

illik  yubileyinə  həsr 

olunmuş  Beynəlxalq 

konfrans 

materialları. 

BDU, 


2008. s.258-262 

 

3. dos. Əhlimanov R.M. 

Böyük Qafqazın fiziki-

coğrafi 

vilayəti 

landşaftlarının  ekoloji 

problemlərinin 

kartoqrafik 

metodla 


həllinə dair 

 

«__________»         

    s. 188-191 

Əhlimanova 

N.R. 


4. 

dos. Bayramov R.V. 

Ətraf  mühitə  səsli-

gurultulu  çirklənmənin 

təsirinin 

öyrənilməsi 

və  onun  xəritələrdə 

təsviri haqqında  

 

«___________»  

      s.285-288 

 

Xəritələrin layihələndirilməsində 

müasir 


rəqəmli 

texnologtyanın tətbiqi 

Ekstremal 

hidrometeoroloji 

hadisələrin qlobal və 

regional problemləri. 

Prof.M.Ə.Məmmə-

dovun  70  illiyinə 

həsr  olunmuş  Elmi 

konfrans 

materialları. 

Bakı-


2008. s.56-59 

 

5.   Talıbov Ə.T.  Ekoloji 

kartoqrafi-

yanın inkişaf yolu  

Ümummilli 

lider 

Heydər  Əliyevin  85 illik  yubileyinə  həsr 

olunmuş  Beynəlxalq 

konfrans 

materialları. 

BDU, 

2008. – s.234-236 Mikayılova 

H.H. 


6. 

dos. Bağmanov Z.A. 

Relyefin  fəza  ədədi 

modelinin qurulması 

   «__________» 

s. 276-277 

  

8

  

 

7.  dos. Mehbalıyev M.M. Böyük  Qafqazın  və 

onun 


ətrafındakı 

ərazilərin 

relyefinin 

turizm 


məqsədi 

ilə 


morfometrik tədqiqi 

«Turizm 


və 

rekreasiya: 

problemlər 

və 


perspektivlər». 

II 


Respublika 

elmi-


praktik  konfransın 

materialları.  Bakı, 

2008. 

Turizm 


institutu 

 

  

Böyük  Qafqazın  və 

ətraf 

ərazilərdə turizmin 

coğrafi 


məsələləri 

(Azərbaycan 

Respublikası 

daxilində) 

    «__________»      

8. 


b/m Mikayılova H.H. 

Azərbaycanın 

təbii 

şəraiti 


və 

eroziya 


prosesinin 

inkişafı, 

ona  qarşı  mübarizə 

tədbirləri (dərs vəsaiti) 

ADPU-nun 

nəşriyyatı. 

Bakı-

2008. – 9 ç.p. A.Əliyev 

Xəzər 


dənizinin 

temperatur 

sahəsinin 

«Kosmos» 

seriyalı 

USP-dən 


alınmış 

məlumatlar 

əsasında 

tərtibi  

AMAKA-nın  Elmi 

xəbərləri,  №3,  - 

cild 11 

Tatarayev 

T.M.,  

Fərəcova L.N. 

Ekoloji 


kartoqrafi-

yanın inkişaf yolu 

Ümummilli 

lider 


Heydər 

Əliyevin 

85  illik  yubileyinə 

həsr 


olunmuş 

Beynəlxalq 

konfrans 

materialları.  BDU, 

2008. – s. 234-236 

Talıbov Ə.T 

  

 

 5. Xarici dövlətlərin təhsil və elmi  müəssisələri ilə əlaqələr 

 

 Cari  2008  –ci  ildə  Geodeziya  və  kartoqrafiya  kafedrası    Moskva  Dövlət 

Universiteti,  Moskva  Dövlət  Geodeziya  və  kartoqrafiya  Universiteti,  Sibir  Dövlət 

Geodeziya  Akademiyası,  Lvov  və  Xarkov  Milli  universitetləri,  Daşkənd  Texniki  

9

universiteti, Musore Universiteti  ( Hindistan) və digər xarici ölkələrin təhsil və elmi müəssisələri  ilə  əlaqələr  yaratmışdır,  tədris  planı  və  proqramları  üzrə  həmin 

universitetlərlə  təcrübə  mübadiləsi  həyata  keçirilmişdir.  Kafedra  geodeziya  və 

kartoqrafiya    sahəsində  müasir  ölçmə    texnologiyalarının  istehsalına  görə  dünyada 

aparıcı  mövqeyə  malik  Trimble  (ABŞ),  Leika  (İsveçrə),  Topcan  (Yaponiya)  və 

başqaları ilə əlaqələr yaradır və onların avadanlıqlarla kafedraya köməklik göstərməsi 

üçün xahiş və təşəbbüs irəli sürülmüşdür. 

 

 

Cari  2008-ci  ildə  Geodeziya  və  kartoqrafiya  kafedrasında  elmi  işlərlə  bağlı patent alınmamışdır. 

 

 Kafedranın struktur cədvəli (2008- ci il) 

 

Kafedranın  adı 

Professor, 

elmlər 

doktoru 


Elmlər 

namizədi, 

dos., kaf. 

müd. 


Elmlər 

namizədi 

dosent 

Baş 


müəllim, 

elmlər 


namizədi 

Baş  


müəllim 

0,5 


ştat 

müəl 


lim 

Qeyd 


Geodeziya və 

kartoqrafiya 

    1 

    1 


     5 

    __ 


   2 

  1 


 

 

 Kafedranın  baş  müəllimi  Mikayılova  H.H.  2008-ci  ildə  elmlər  namizədi 

dissertasiyası müdafiə etmiş və AAK-da təsdiqə göndərilmişdir.  

 

Geodeziya və kartoqrafiya  

 kafedrasının müdiri:                                                      dos. R.Ə.Babayev. Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə