Baki dövlet universitetiYüklə 3,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/159
tarix21.12.2017
ölçüsü3,47 Mb.
#16867
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159


 

 

  

 

БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ  

 

 İLAHİYYAT 

FAKÜLTӘSİNİN 

ELMİ MӘCMUӘSİ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25


İYUN (HAZİRAN) 2016 

 

 Salman Süleymanov 

 BAKI DÖVLӘT UNİVERSİTETİ 

İLAHİYYAT FAKÜLTӘSİNİN 

ELMİ MӘCMUӘSİ 

 

 REDAKTOR / EDİTÖR 

Akademik V.M.Məmmədəliyev 

 

REDAKTOR MÜAVİNİ 

Yrd. Doç.Dr. Osman Aydınlı, 

Dosent M.M.Camalov 

 

 

 

 REDAKSİYA HEYӘTİ (HAKEM KURULU) 

 

Akademik  Vasim  Məmmədəliyev  ●  Prof.  Dr.  Celal  Erbay  (Mərmərə  Universiteti)  ●  Prof.  Dr.  Bedrettin  Çetiner 

(Mərmərə Universiteti) ● Prof. Dr. Saffet Köse (Katib Çelebi Universiteti) ● Yrd. Doç.Dr. Osman Aydınlı ● Prof. 

Dr.  Zekeriya  Güler  (İstanbul  Universiteti)  ●  Prof.  Dr.  Abdullah  Kahraman  (Mərmərə  Universiteti)  ●  Prof.  Dr. 

Mustafa  Altundağ  (29  Mayıs  Universiteti)  ●  Prof.  Dr.  Ahmet  Bostancı  (Sakarya  Universiteti)  ●  Doç.  Dr.  Hayati 

Yılmaz (Sakarya Universiteti) ● Doç. Dr. Nəbi Mehdiyev (Trakya Universiteti) ● Doç. Dr. Ahmet Niyazov (KTÜ 

Universiteti)  ●  Doç.  Dr.  Qiyas  Şükürov  (Bozok  Universiteti)  ●  Doç.  Dr.  Bəhram  Həsənov  (Bülent  Ecevit 

Universiteti)  ●  Y.r.d.  Doç.  Dr.  Mehdin  Çiftçi  (Dumlupınar  Universiteti)  ●  Dr.  Anar  Qafarov  (Bülent  Ecevit 

Universiteti) ● Dos. Çimnaz Mirzəzadə ● Dos. Mübariz Camalov ● i.f.d. Namiq Abuzərov ● i.f.d. Qoşqar Səlimli ● 

i.f.d.  Adilə  Tahirova  ●  i.f.d.  Mehriban  Qasımova●  i.f.d.  Aqil  Şirinov  ●  Dos.  Nigar  İsmayılzadə  ●  i.f.d.  Elnurə 

Әzizova ● i.f.d. Ülkər Abuzərova ● f.f.d. Mirniyaz Mürsəlov 

 

MӘCMUӘ İLӘ ӘLAQӘ (HABERLEŞME) 

 

Әhməd Cəmil 41 A/Yasamal/Baku bduilahiyyat@yahoo.com 

Tel: 510 65 45, Faks: 510 39 62  

ISSN 2225-5567 

 

Tiraj: 1000  

Məcmuəmiz beynəlxalq hakəmli bir məcmuədir.  

AAK tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İldə iki dəfə nəşr olunur.  

Nəşr olunan məqalələrin elmi məsuliyyəti müəlliflərə aiddir.  

 

№ 25İYUN (HAZİRAN) 2016 BAKI 

    

ИЧИНДЯКИЛЯР 

 

 

BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ 

-İSLAM DÖNEMİ TULEYTULA (TOLEDO) ÖRNEĞİ- 

Sedanur ÇELENK, Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI................................................ 7 

 

MÖVLANA CӘLALӘDDİN RUMİNİN QADIN MÜRİDLӘRİ 

Q.T.Məmmədəliyeva ................................................................................................. 31 

 

KÂTİP ÇELEBİ’NİN KAYITLARINDA OSMANLI-ENDÜLÜS 

MÜNASEBETLERİNİN ERKEN SAFHASI 

Qiyas ŞÜKÜROV ..................................................................................................... 39 

 

İSLAMDA VӘSİYYӘT VӘ ONUN MAHİYYӘTİ 

i.f.d. dosent Səbinə Həmid qızı Mirzəyeva ............................................................... 51 

 

KӘLAMDA MӘZMUN VӘ METOD BAXIMINDAN YENİLӘNMӘ HӘRӘKATI (YENİ ELMİ-KӘLAM DÖVRÜ) 

i.f.d. dosent əvəzi Adilə Tahirova ............................................................................. 63 

 

AZӘRBAYCANDA DİNİ ETİQAD AZADLIĞI:  QANUNVERİCİLİYİN SOSİAL-FӘLSӘFİ MAHİYYӘTİ 

Sakit Yəhya oğlu Hüseynov ..................................................................................... 75 

 

AİLӘ TӘRBİYӘSİNӘ YENİ BAXŞ 

Dosent Səfurə Bayram qızı Allahverdiyeva, Vəfa Məsim qızı Çıraqova ................ 87 

 

MÜTӘNӘBBİNİN ŞEİRLӘRİNDӘ QURAN, 

HӘDİS VӘ ÜRFAN MӘSӘLӘLӘRİ 

Əhməd Qənnad oğlu Şabani Minaabad .................................................................. 93 

 

XX ӘSR MÜSӘLMAN ŞӘRQİNDӘ SEKULYARLAŞMA PROSESİNİN 

TӘNӘZZÜL DİNAMİKASI VӘ SEKULYARİZMӘ MÜNASİBӘT 

f.ü.f.d. Radif Heybət oğlu Mustafayev ................................................................... 107 


 AZӘRBAYCANDA DİN-DÖVLӘT MÜNASİBӘTLӘRİ VӘ  TOLERANTLIQ 

Gündüz Süleymanov .............................................................................................. 121 

 

AZӘRBAYCAN VӘ ӘRӘB DİLLӘRİNDӘ MÜRӘKKӘB SİFӘT Qurbanəli Süleymanov ........................................................................................... 131 

 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NARKOTİK/MADDE VE  

MADDE KULLANIM PROBLEMİ 

Adil Yılmayan ......................................................................................................... 137 

 

AZӘRBAYCANIN TӘHSİL SİSTEMİNDӘ DİNİN TӘDRİSİ 

VӘ BU SAHӘDӘ TÜRKİYӘ TӘCRÜBӘSİ 

Elçin Həsənli .......................................................................................................... 155 

 

SPİNOZANIN FӘLSӘFİ SİSTEMİNDӘ “CONATUS” PROBLEMİ 

Zaur Firidun oğlu Rəşidov .................................................................................... 169 

 

МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ЪЯМИЙЙЯТИ: СИЙАСИ SOSИALLAШMA VӘ 

SИYASИ ИШTИRAKЧЫLЫQ MЦSTӘVИSИNDЯ YENИ DЯYИШИKLИKLЯR 

SOSИOLOJИ TӘHLИL ИШЫЬЫNDA 

Ü

zeyir 

Şə

fiyev  ................................................................................................ 187 

 

YUSİF BALASAQUNLUNUN “QUTADQU BİLİK” ӘSӘRİNDӘ 

SUFİ-MİSTİK HӘYAT TӘRZİNİN TӘRӘNNÜMÜ 

Kəmalə Həsən qızı Pənahova ................................................................................. 209 

 

HİLMİ ZİYA ÜLKӘNİN YARADICILIĞINDA FİQH MӘSӘLӘLӘRİ  

Aytək Zakirqızı (Məmmədova) ............................................................................... 219 

 

KUR’AN-I KERİM’İN TERCÜMESİ MESELESİ VE MEAL TARİHİ 

Röya ALİYEVA ...................................................................................................... 231 

 

İSLAM MÜTӘFӘKKİRLӘRİNİN ӘSӘRLӘRİNDӘ ZEHNİN VARLIĞI 

Əntiqə Paşayeva ..................................................................................................... 247 Yüklə 3,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   159
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə