Baku Law Journal inddYüklə 0,53 Mb.

səhifə1/19
tarix31.08.2018
ölçüsü0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


№4  |  OKTYABR

 2013


BAKI

JURNALI


HUQUQ

B A K U   L A W  J O U R N A L

BANKIN QİYMƏTLİ KAĞIZLAR İLƏ

ƏMƏLİYYATLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ

ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİ BİZNES 

MÖBAHİSƏLƏRİNİN ALTERNATİV HƏLLİ ÖSULU KİMİ

OPSİON MЦQAVİLЯSİNİN AZЯRBAYCAN HЦQUQUNDA 

İSTİFADЯ İMKANLARЫ. “DRAG-ALONG” VЯ “TAG-ALONG” 

BİZDЯ İШLЯYЯCЯKMİ?

ABŞ TƏHSİLLİ AZƏRBAYCAN MƏZUNLARI 

İCTİMAİ BİRLİYİ
  

  №4  |  OKTYABR 

2013

HUQUQ


BAKI

JURNALI


B A K U   L A W  J O U R N A L

Layihə rəhbəri

Aynurə PiriyevaBaş redaktor

Emin KərimovKoordinator

Nərmin İspərzadəKorrektor

Rəna KərimovaArt-dizayner

İman Hüseynov

Reklamların mətninə görə

redaksiya məsuliyyət daşımır.

Müəllifl ərlə redaksiyanın mövqeyi

üst-üstə düşməyə bilər.

Jurnaldakı istənilən 

materialdan istifadə olunarkən 

“Bakı Hüquq Jurnalı”na

istinad mütləqdir.

Ünvan: AZ1065, Azərbaycan, 

Bakı şəhəri, C.Cabbarlı küç. 40,

Kaspian Biznes Mərkəzi, 

“ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları” 

İctimai Birliyi

Tel.: (+994 12) 437 13 46

        (+994 12) 437 14 95 

E-mail: 


editor.journal@aaa.org.az

Tiraj: 1000

CBS nəşriyyatında çap edilmişdir.

Bankыn qiymяtli kaьыzlar ilя яmяliyyatlarыnыn 

tяnzimlяnmяsi

.............................................................

Яminя BaxшiyevaBorcalanыn dюvlяt bцdcяsinя olan borclarы 

girov qoyanыn (ipoteka qoyan vя ya zamin) 

юhdяliyinin hяcminя daxildirmi

.............................

Ruгiyyя Hacыzadяazяrbaycan respublikasыnыn mцlki-prosessual 

mяcяllяsinin 50-ci mad dя sinin tяtbiqi zamanы 

yaranan mяsяlяlяr

....................................................

Nazlы Яhmяdovavergi strategiyasы - azяrbaycan mцяssisяlяri 

tяrяfindяn beynяlxalq vergi strukturlaшdыrыlmasы 

vя beynяlxalq vergitutmada son tendensiyalar

...

Sяkinя Иbrahimova arbitraj mяhkяmяsi biznes mцbahisяlяrinin 

alternativ hяlli цsulu kimi

........................................

Hцseyn ЯliyevHцquqi yazыya giriш – bяzi mцhцm qaydalar

....

 

Rяшid Яliyevazяrbaycanыn model 

İkitяrяfli İnvestisiya 

mцqavilяsi (

İİm) necя olmalыdыr?

...........................

Gцnel Hacыyevaopsion mцqavilяsinin azяrbaycan 

hцququnda istifadя imkanlarы. “drag-along” 

vя “tag-along” bizdя iшlяyяcяkmi?

....................

Emin Kяrimov6

13

16

20

23

Jurnalın bu sayı “Deloitt e & Touche” MMC, “PASHA Holding” və “SOCAR-AQŞ” şirkətlərinin dəstəyi ilə dərc edilib.

26

30

11Hörmətli oxucular,

“ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları” İctimai Birliyi bu dəfə “Bakı 

Hüquq Jurnalı”nın dördüncü sayı ilə Sizinlə görüşə gəlib. Jurnalımızın 

artıq dördüncü sayının nəşri layihəmizin uğurunun və davamlılığının 

göstəricisidir. Bu layihəmizlə ölkəmizin hüquqşünasları üçün davamlı 

bir platforma yarada bilməyimizdən çox məmnunuq. Hər birinizin bu 

layihəmizdə və təşkilatımız tərəfi ndən təşkil olunan müxtəlif ictimai 

müzakirələrdə daha yaxından iştirak etməyinizi istərdim. 

“Bakı Hüquq  Jurnalı”nın  bu  nömrəsi  də  əvvəlki  buraxılışlardakı 

kimi  bir-birindən  maraqlı  məqalələrlə  zəngindir.  Dərc  olunan 

məqalələr peşəkar hüquqşünaslarımızın Azərbaycanın hüquq sistemi-

nin təkmilləşdirmələri yönündə olan qabaqcıl düşüncələrini əks etdi-

rir. Ümid edirəm ki, bu sayda olan məqalələr də Sizin marağınızı cəlb 

edəcəkdir. 

Xüsusi  olaraq  Deloitt e  &  Touche  Azərbaycan,  PAŞA  Holdinq 

və  SOCAR  AQŞ  şirkətlərinə  göstərədikləri  dəstəyə  görə  öz  dərin 

təşəkkürümü  bildirirəm  və  əməkdaşlığımızın  gələcəkdə  də  davam 

edəcəyinə ümid edirəm.

Aynurə Piriyeva

“ABŞ Təhsilli Azərbaycan Məzunları” 

İctimai Birliyinin sədri

3

    №4  |  OKTYABR 

2013


“ABŞ  Təhsilli  Azərbaycan  Məzunları”  İctimai  Birliyi  (AAA) 

Azərbaycanda  ABŞ  Dövlət  Departamentinin  təhsil  mübadilə 

proqramlarının  məzunlarını  birləşdirən  qeyri-hökumət  təşki-

latıdır.  AAA  2003-cü  ilin  oktyabrında  bir  qrup  azərbaycanlı 

məzunun bir araya gələrək öz bilik və bacarıqları ilə inkişaf edən 

Azərbaycana kömək etmək məqsədilə yaratdıqları birlikdir.

Birliyi  ABŞ  Dövlət  Departamenti  və  USAID  tərəfi ndən  maliyyələşdirilən  müxtəlif 

mübadilə proqramlarını təmsil edən 13 məzundan ibarət heyət idarə edir. Birliyin sədri 

iki il müddətinə seçki yolu ilə müəyyənləşir.

2012-2014-cü illər üçün Birliyin sədri Aynurə Piriyeva seçilib.

Hazırda AAA “Azərbaycan Biznes Keys Müsabiqəsi”, “Bakı Hüquq Jurnalı”,  

“Context” jurnalı, “Uğur hekayəm...” və s. kimi layihələr həyata keçirir.

//www.facebook.com/Azerbaij aniAlumniAssociation 

@AAA_Azerbaij an


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə