Balans hesabatiYüklə 41,41 Kb.

tarix14.09.2018
ölçüsü41,41 Kb.


BALANS HESABATI

AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin   maddələri

 Cəmi 

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, 

bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan 

nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

        82,897.63 

a) Milli valyuta ilə

        20,772.68 

b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə

        62,107.77 

c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə

               17.18 

d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları 

ilə

                     -   2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi

        17,617.95 

a) Müxbir hesabları

        13,322.61 

b) Ehtiyat hesabları

          4,295.34 

3. “Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir 

hesabları), cəmi

      213,277.35 

a) Azərbaycanda

          2,382.51 

b) İƏİT ölkələrində

      205,775.52 

c) MDB və Baltika ölkələrində

          4,518.53 

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

             600.79 

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci 

gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

          2,799.94 

a) tə’minatlı

             253.18 

b) tə’minatsız

          2,546.76 

5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki 

depozitlər, cəmi 

      257,805.32 

5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna 

edilməklə), cəmi 

      257,805.32 

a) Azərbaycanda

        44,961.98 

b) İƏİT ölkələrində

      175,853.96 

c) MDB və Baltika ölkələrində

                     -   

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

        36,989.38 

5.2.Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər  

                     -   

6. Qiymətli kağızlara investisiyalar 

                     -   

7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar

      120,199.13 

8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası 

qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi

        37,988.40 

a) Azərbaycanda

        37,988.40 

b) İƏİT ölkələrində

                     -   

c) MDB və Baltika ölkələrində

                     -   

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

                     -   

8.1(çıx) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

                     -   

8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çıx 8.1 sətri)

        37,988.40 

9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən 

kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi

      701,776.09 

9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

        53,705.76 

9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)

      648,070.33 

10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə 

olunan əsas vəsaitlər

        10,530.72 

a) torpaq və binalar

          4,522.58 

b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak

             941.26 

c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair

        12,430.87 

d) (çıx) hesablanmış amortizasiya

          7,363.99 

11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi 

          2,113.78 

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə 

götürülən əsas vəsaitlər

             113.78 

b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, 

sair əsas vəsaitlər

          2,000.00 

12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və 

maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi

      128,130.35 

a) banklara

      128,130.35 

b) digər maliyyə müəssisələrinə

                     -   

c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə

                     -   

13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə 

müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-

dən az), cəmi

                     -   

a) banklara

                     -   

b) digər maliyyə müəssisələrinə

                     -   

c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə

                     -   

14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər

          3,834.22 

15. Digər aktivlər

        50,282.55 

15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar

                     -   

16. Cəmi aktivlər

   1,575,547.68 ÖHDƏLİKLƏR

(min AZN)

Öhdəliklərin maddələri

 Cəmi 

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna 

olmaqla), cəmi

      873,661.98 

a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek 

hesabları daxil olmaqla), cəmi

      500,497.28 

a1)    faizsiz tələbli depozitlər

      413,699.49 

a2)    faizli tələbli depozitlər 

        86,797.79 

b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri

      109,690.55 

b1)    faizsiz tələbli depozitlər

        34,388.79 

b2)    faizli tələbli depozitlər

        75,301.76 

c)    Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

      124,870.97 

d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

      138,603.18 

2. AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi

                     -   

a) auksion əsasında

                     -   

b) overdraft 

                     -   

c) lombard

                     -   

d) digər


                     -   

3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi

          2,812.83 

a) Azərbaycanda

          2,778.10 

b) İƏİT ölkələrində

                     -   

c) MDB və Baltika ölkələrində

                     -   

d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa

               34.73 

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci 

gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

                     -   

a) Tə’minatlı

                     -   

b) Tə’minatsız

                     -   

5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, 

cəmi


      202,538.06 

a) Bankların depozitləri

      163,669.92 

b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri

        38,868.14 

6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), 

cəmi

        83,194.71 a) Tə’minatlı

                     -   

b) Tə’minatsız

        83,194.71 

7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) 

kreditləri, cəmi

        55,066.95 

a) Maliyyə müəssisələri

        55,066.95 

b) Beynəlxalq təşkilatların

                     -   

8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının 

depozitləri və kreditləri

                     -   

9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri

                     -   

10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu 

qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər 

də daxil olmaqla)

                     -   

11. Digər passivlər

          8,835.38 

12. Cəmi öhdəliklər

   1,226,109.91 

KAPİTAL

(min AZN)

C. KAPİTAL 

 Cəmi 

13. Xüsusi kapital, cəmi

      336,230.19 

a) dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)

      333,000.00 

b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər 

(nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil 

olmaqla)


                     -   

c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri 

arasındakı fərq

                     -   

d) bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi

          3,230.19 

d1) kapital ehtiyatları

                     -   

d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

        10,832.19 

d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)

        (7,602.00)

e) (çıx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz 

imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)

                     -   

14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi

        13,207.57 

a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

                     -   

b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası  tələblər 

üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

        11,379.53 

c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

          1,821.78 

d) digər ümumi ehtiyatlar

                 6.27 15. Cəmi kapital

      349,437.76 16. Cəmi öhdəliklər və kapital

   1,575,547.68 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə