Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.

səhifə11/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

d) E  

e) A 


233. Tomat sousunda  balıq konservi istehsalında sterilizasiya  zamanı rejimdən və konservin 

çeşidindən asılı olaraq B1 vitamini neçə faiz hesablanır? 

a) 12 – 15% 

b) 15 – 18% 

c) 20 – 25% 

d)) 25 – 75% 

e) 30 – 35% 

234. Konservlərdə tomat sousunda nə vaxt  balıq əti ilə tomat sousu arasında  duzluluq və 

turşuluq eyni olur? 

a)) balıq əti ilə tomat sousu arasında gedən diffuziya prosesi zamanı 

b)  balıq əti bişirilən zaman 

c) tomat sousu qaynadılan zaman 

d) tomat  sousu soyudulan zaman 

e) balıq əti ilə tomat sousu qarışdırılan zaman 

235. Konservlərdə balıq əti ilə tomat sousu arasında fəal proses neçə gün davam edir? 

a)) 2 – 4 gün 

b) 3 – 5 gün 

c) 4 – 6 gün 

d) 5 – 8 gün 

e) 10 gün 

236. Konservləşmə əməliyyatı başa çatdıqdan sonra konservdə olan quru maddələrin miqdarı 

neçə faiz olur? 

a) 10 – 15% 

b) 15 – 18% 

c) 20 – 25% 

d) 26 – 27% 

e)) 28 – 30% 

237. Yetişmiş konservlər hansı əlamətləri özündə daşıyır? 

a) şirin dada malik olur 

b)) yüksək dad, xoş ətir  və bərk konsistensiyaya malik olur 

c) xoş ətrə malik olur 

d) əlvan rəndə malik olur 

e)  bərk konsistensiyaya malik olur 

238. Tomat sousu ilə balıq əti arasında olan mübadilə neçə günə başa çatır? 

a) 3 – 4 gün 

b) 4 – 5 gün 

c) 5 – 6 gün 

d) 6 – 7 gün 

e)) 12 – 15 gün 

239. Balıq əti ilə tomat sousu arasında mübadilə, qarışma və yetişmə prosesi nə vaxta başa çatır? 

a) 0,5 – 1,0 aya 

b) 1,0 – 1,5 aya 

c)) 2 – 2,5 aya 

d) 1,5 – 2,0 aya 

e) 1,5 – 2,3 aya 

240. Balıq konservlərində ilk termiki emal etməkdə əsas məqsəd nədir? 

a) balığı qızartmaq 

b) balığı pörtmək 

c) balığı  qurutmaq 

d) balığı hisə vermək 
e)) xammalın tərkibində olan suyun miqdarını 8 – 20% azaltmaq və ona müəyyən əlavə dad 

vermək  


241. Balıq konservləri neçə dərəcə °C-də sterilizə edilir? 

a) 105 - 110°C-də 

b)) 112 - 120°C-də 

c) 115 - 125°C-də 

d) 116 - 227°C-də 

e) 110 - 129°C-də 

242.  Konservləşdirmə zamanı tam sterillik neçə dərəcə °C olur? 

a) 105 - 110°C-də 

b) 112 - 120°C-də 

c) 115 - 125°C-də 

d) 116 - 227°C-də 

e)) 170 - 190°C-də 

243. Balıq emalı sənayesində balıq konservlərinin sterilizasiyası neçə dərəcədə aparılır? 

a) 70°C-də 

b) 85°C-də 

c) 90°C-də 

d) 95°C-də 

e)) 100°C-dən yuxarı 

244. Balıq konservləri emal edilərkən neçə dərəcə °C temperaturda  pasterizə olunur? 

a)  25 - 35°C-də 

b) 35 - 40°C-də 

c) 40 - 45°C-də 

d) 45 - 60°C-də 

e)) 55 - 60°C-də 

245. Balıq konserv istehsalında əsas proses aşağıdakı üsullardan hansı hesab edilir? 

a) qızdırma üsulu 

b) qaynatma üsulu 

c) soyutma üsulu 

d) pasterizasiya üsulu 

e)) sterilizasiya üsulu 

250. Sterilizasiyada məqsəd nədən ibarətdir? 

a) konservləri qızdırmaqdan 

b) konservləri soyutmaqdan 

c)) mikrobların vegetativ və spor formalarının fəaliyyətini məhv etmək və yaxud boğmaqdır 

d) mikrobların  fəaliyyətini azaltmaqdır 

e) mikrobların fəaliyyətini gücləndirmək 

251.Nərəkimilərin kürüsünü neçə dərəcə °C temperaturda pasterizə edirlər? 

 a)  25 - 35°C-də 

b) 35 - 40°C-də 

c) 40 - 45°C-də 

d) 45 - 60°C-də 

e)) 55 - 60°C-də 

252.  Паштет вя паста  истещсалында ясас хаммал олараг нядян истифадя олунур? 

А)) треска балыьынын вя хярчянэкимилярин ятиндян вя дяниз щейванларынын гара 

жийяриндян 

Б)чяки балыьынын вя хярчянэкимилярин ятиндян вя дурна балыьынын гара жийяриндян 

Ж) гызылбалыьын вя молйускаларын ятиндян вя узунбурун балыьын гара жийяриндян 

Д) чапаг балыьынын вя хярчянэлярин ятиндян вя кцтцмцн гара жийяриндян 

Е) шямайы балыьынын вя хярчянэлярин ятиндян вя сыф балыьынын цзмя говуьундан 

253.  Балыг хястяликлярини  юйрянян  елм щансыдыр? 
А) анатомийа 

Б) токсикологийа 

Ж) гистологийа 

Д)) ихтиопатологийа 

Е) щидробиолоэийа 

254. Балыгларын бядянинин цзяриндя вя дахили органларында чыбана охшар йара вя 

шишляр ямяля гялдикдя, бу щансы хястяликдир ? 

А))  фрунклйоз 

Б) бранхиомикоз 

Ж) сапролегниоз 

Д) мяхмяряк 

Е) салмонелез 

255.  Балыг мящсулларынын кейфиййятинин органолептики цсулла эиймятляндирилмяси 

заманы мящсулун температуру ня гядяр олмалыдыр? 

А) 15 - 25°Ж 

Б) 16 - 24°Ж 

Ж) 17 - 23°Ж 

Д)) 18 - 20°Ж 

Е) 19 - 22°Ж 

256. Балыьын юлчцсцндян вя кейфиййятиндян асылы олараг онларын исладылмасы нечя 

эцн давам етдирилир? 

А) 1- 2 эцн 

Б) 1- 3 эцн 

Ж) 1- 4 эцн 

Д)) 1- 6 эцн 

Е) 1- 10 эцн 

257.  Балыг уну вя йармасы башлыжа олараг ашаьыдакы щансы балыглардан 

щазырланыр? 

А)) сыф вя трескадан 

Б) чапаг вя чякидян 

Ж) шямайы вя кцтцмдян 

Д) щяшям вя зийаддан 

Е) пору вя дурна балыьындан. 

258. Йейинти йапышганы ашаьыдакы эюстярилян балыгларын щансы органларындан 

щазырланыр? 

А) чяки вя чапаг балыьынын гара чийяриндян 

Б) щяшям вя кцтцм балыьынын дюш цзэячляриндян 

Ж)) нярякимилярин вя наханын цзмя говуьундан 

Д) шямайы вя сыфын баьырсагларындан 

Е) пору вя дурна балыьынын мядясиндян. 

259. Балыг йаьында олан «Д» витамини ашаьыда эюстярилян щансы хястялийин 

мцалижясиндя истифадя едилир? 

А) албиноз 

Б) авитаминоз 

Ж) базедов 

Д)) рахит 

Е) анемийа 

260. Балыг хаммалынын тяркибиндя ян чох мцшащидя едилян кимйяви елемент  

щансыдыр? 

А)) оксиэен 

Б) щидроэен 

Ж) карбон 
Д) азот 

Е) калсиум 

261. Балыгларын молекулйар кимйяви тяркиби дедикдя ня баша дцшцлцр? 

А) балыгда олан айры-айры кимйяви елементлярин мигдары 

Б) балыгда олан айры-айры кимйяви елементлярин бирляшмяляри 

Ж)) балыгда олан айры-айры кимйяви бирляшмяляр вя онларын щансы мягсядя (йемяли, 

техники, йем) йарарлы олмасынын эюстярилмяси 

Д) балыгда олан минерал маддялярин мигдары 

Е) балыгда олан цзви мадддялярин мигдары 

262. Sterilizasiya prosesində bankaların daxilində  hansı mühüm fiziki və kimyəvi dəyişikliklər 

baş verir? 

a) balıq ətində olan  zülallar  denaturasiyaya uğrayır 

b) yağlar oksidləşərək  kimyəvi tərkibini dəyişir 

c) karbohidratlar parçalanır 

d)  mineral maddələr tamam parçalanır 

e)) yuxarıda sadalanan bütün dəyişikliklər baş verir 

263. Bankaların ağzını hermetik  bağlamazdan əvvəl nə üçün havasını çıxartmaq lazımdır? 

a) zülallar parçalanmasın deyə 

b) yağlar oksidləşməsin deyə 

c) karbohidratlar son tərkib hissəsinə ayrılmasın deyə 

d)  mineral maddələrin parçalanıb tərkibini dəyişməsin deyə 

e)) oraya müxtəlif mikroblar düşüb bombaj əmələ gətirməsin deyə  

264. Balıq ətinə acılıq verən aşağıdakı maddələrdən hansıdır? 

a)) hipoksantin 

b) perxlorat 

c) DDT 


d) heksaxloran 

e) pektin 

265. Balıq ətində yağın oksidləşməsi və parçalanması nəticəsində hansı dəyişikliklər baş verir? 

a) balıq ətinin keyfiyyəti aşağı düşür 

b) balıq ətində kristallaşma suyunun miqdarı azalır 

c) balıq əti tonusdan düşür 

d) yeyilərkən balıq əti acı tam verir 

e)) balıq ətinin üzəri sarımtıl qırmızı ləkələrlə örtülür, yəni  balıq əti “paslanır” və yeyinti 

əhəmiyyətini itirir 

266. Pasterizasiya prosesi nə üçün aparılır? 

a) mikrobların  fəaliyyətini azaltmaq üçün 

b) mikrobların fəaliyyətini gücləndirmək üçün 

c) mikrobların vegetativ və spor formalarının fəaliyyətini məhv etmək və yaxud boğmaqdır 

d) mikrobların yayılmasının qarşısını almaq üçün 

e) ) mikrobların müxtəlif formalarını məhv etmək üçün 

270. Vegetativ halda olan mikroorqanizmlərin çoxusu neçə dərəcə °C-də tələf  olurlar? 

a) 20 - 30°C-də 

b) 30 - 35°C-də 

c) 35 - 45°C-də 

d) 45 - 50°C-də 

e)) 60 - 70°C-də 

271. Vegetativ halda olan mikroorqanizmlərin çoxusu 60 - 70°C-də neçə dəqiqə  müddətində 

tələf olurlar? 

a)) 15 – 30 dəqiqə 

b) 20 – 40 dəqiqə 

c) 25 – 50 dəqiqə 
d) 23 – 46 dəqiqə 

e) 26 – 48 dəqiqə 

272. Osmofil maya hüceyrələri 100°C temperatura neçə dəqiqə davam gətirir? 

a) 15 dəqiqə 

b) 20 dəqiqə 

c) 25 dəqiqə 

d)) 30 dəqiqə 

e) 40 dəqiqə 

273. Termofil  bakteriyaların sporları neçə dərəcə°C-də öz fəaliyyətini itirmirlər? 

a) 100°C-də 

b) 110°C-də 

c) 120°C-də 

d)) 130°C-də 

e) 140°C-də 

274. Bakteriyaların sporlarının istiliyə davamlı olması nə ilə bağlıdır? 

a)) onlarda sərbəst suyun az olması ilə 

b) onlarda yağın çox olması ilə 

c) onlarda zülalların az olması ilə 

d) onlarda karbohidratların az olması ilə 

e)  onlarda amin turşularının çox olması ilə 

275. Yağsız balıq əti bitki yağının neçə faizini özünə çəkir? 

a)) 7 – 9% 

b) 3 – 5% 

c) 6 – 7% 

d) 7 -15% 

e) 10 – 20% 

276. Yağlı balıq əti bitki yağının neçə faizini özünə çəkir? 

a) 7 – 9% 

b)) 3 – 5% 

c) 6 – 7% 

d) 7 -15% 

e) 10 – 20% 

277. Biokimyəvi amillərin təsirindən müəyyən müddət ərzində balığa  məxsus olan hansı  

dəyişikliklər  əmələ gəlir? 

a) konsistensiyası bərkiyir 

b) rəngi itir 

c) iyi yox olur 

d) balığa  məzsus  çiy dadı itir 

e)) yuxarıda sadalananların hamısı baş verir 

278. Azərbaycan balıq sənayesində “Tyulka tomat sousunda”  konserv istehsal edərkən balığı 

təmizlənmiş günəbaxan yağında neçə dərəcə °C temperaturda qızdırırlar? 

a) 105 - 110°C-də 

b) 110 - 120°C-də 

c) 115 - 125°C-də 

d) 116 - 227°C-də 

e)) 140 - 170°C-də 

279. “Tyulka tomat sousunda”  konserv istehsal edərkən balığı  təmizlənmiş günəbaxan yağında  

140 - 170°C-də neçə dəqiqə qızardırlar? 

a) 3 – 5 dəqiqə 

b)) 5 – 10 dəqiqə 

c)  10 – 15 dəqiqə 

d) 15 – 20 dəqiqə 
e) 20 – 25 dəqiqə 

280. Qızartmadan əvvəl təmizlənmiş balığı hansı proseslərdən keçirirlər? 

a) çeşidləmə  

b) yuyulma 

c) duzlama 

d) unlama 

e)) çeşidlənmiş, yuyulmuş və duzlanmış tyulkanı 85%-li buğda unu ilə unlayırlar 

281. Balıqları qızardarkən unlamada məqsəd nədən ibarətdir? 

a) balığa möhkəmlik vermək 

b) balığın qidalılığını artırmaq 

c)  balığın tərkibində  şirəsini saxlamaq 

d)) qızardılmış balığa  möhkəmlik və ətirlilik vermək, xarici  görünüşünü gözəlləşdirmək, 

xammaldan artıq suyu çıxarmasının qarşısını almaq, onun şirəliliyini saxlamaq 

e) balığı qurutmaq 

282. Qızartma zamanı balığın çəkisi zahirən neçə faiz azalır? 

a) 11 – 12% 

b) 8 – 10% 

c) 6 – 8% 

d) 4 – 6% 

e)) 16 – 20% 

283. Qızartma zamanı balığın həqiqi çəkisi neçə faiz azalır? 

a) 12 – 13% 

b) 13 – 15% 

c)) 22 – 26% 

d) 16 – 18% 

e) 18 – 20% 

284. Qızartma zamanı orta hesabla neçə faiz günəbaxan  yağı balıq ətinə hopur? 

a) 2% 


b) 3% 

c) 4% 


d) 5% 

e)) 6% 


285. Qızartma prosesində üzvi maddələr içərisində əvvəlcə hansı maddə şişməyə başlayır? 

a)) zülallar 

b) karbohidratlar 

c)  yağlar 

d) amin turşuları 

e)  fermentlər 

286. Qızartma zamanı neçə dərəcə °C temperaturda üzvi  maddələrin  şişməsi dayanır? 

a)) 100 °C-də 

b) 55°C-də 

c) 45°C-də 

d) 60°C-də 

e) 85°C-də 

287. Qızartma zamanı şişmənin dayanması nə ilə nəticələnir? 

a) zülalların parçalanması sayəsində müxtəlif dadlı maddələrin əmələ gəlməsilə 

b) zülalların parçalanması sayəsində müxtəlif ətirli maddələrin əmələ gəlməsilə 

c) balıq ətinin tədricən quruması ilə 

d) zülalların denaturasiyaya uğraması ilə 

e)) zülalların parçalanması sayəsində dadlı və ətirli  maddələrin əmələ gəlməsilə nəticələnir, 

quruma başlayır. Nişasta əvvəlcə şişir, lakin temperatur 100°C-dən yüksək olduqda suyunu 

itirərək qurumağa başlayır 
288. Qızardılmış balıqları neçə dəqiqə saxladıqda (soyutduqdan) sonra onu bankalara  doldurub 

hermetik bağlayırlar? 

a) 20 dəqiqə 

b) 25 dəqiqə 

c)) 30 dəqiqə 

d) 40 dəqiqə 

e) 1 saat 

289. Qızardılmış balığı neçə dərəcə °C-yə qədər soyudub qablaşdıraraq hermetik bağlayırlar? 

a) 10°C-yə qədər 

b)) 40°C-yə qədər 

c) 20°C-yə qədər 

d) 25°C-yə qədər 

e) 60°C-yə qədər 

290.Hisləmə prosesində  balıqlarda  baş verən fiziki  dəyişikliklər  aşağıdakılardan  hansıdır? 

a) balıq bədənində suyun azalması 

b)  balıq bədənində kütlənin azalması 

c) balığın bədəninin sıxılaraq kiçilməsi 

e)) yuxarıda sadalanan bütün dəyişikliklər 

291. Hisləmə prosesində balıqda baş verən kimyəvi  dəyişikliklər  aşağıdakılardan  hansıdır? 

a) isti tüstünün təsirindən balıq ətinin susuzlaşması 

b) ətin tərkibində xörək duzunun  miqdarının artması 

c) balıq ətində zülalların pıxtalaşması (aşılaşması) 

d) hisləmədə suyun hesabına balığın kütləsinin dəyişməsi 

e)) yuxarıda sadalanan bütün proseslərin hamısı kimyəvi dəyişikliyə aiddir 

292. Çapaq balığı  isti hisləmə  zamanı  öz kütləsini neçə faiz itirir? 

a) 5% 


b)) 24% 

c) 6% 


d) 12% 

e) 10% 


293. Çapaq balığı  soyuq hisləmə  zamanı  öz kütləsini neçə faiz itirir? 

a) 5% 


b) 24% 

c) 6% 


d)) 12% 

e) 10% 


294. Hisləmə zamanı neçə dərəcə °C-temperaturda balıq ətində olan zülallar denaturasiyaya 

uğrayır? 

a) 25°C-də 

b) 30°C-də 

c) 35°C-də 

d)) 40 °C-də 

e) 45°C-də 

295. Hisləmə zamanı  balıq ətində olan zülalların 40 °C temperaturda neçə faizi denaturasiyaya 

uğrayır? 

a)) 65 – 68% 

b) 50 – 53% 

c) 45 – 50% 

d) 56 – 60% 

e) 61 – 64% 

296. Hisləmə zamanı balıq ətində zülalların neçə dərəcə °C temperaturda  kollagen pıxtalaşması 

ilə əzələ toxumasının sıxlaşması baş verir? 
a) 25 - 30 °C-də 

b) 30 - 35 °C-də 

c) 40 - 45 °C-də 

d) 50 - 54 °C-də 

e)) 55 - 60 °C-də 

297. Hisləmə prosesində balıq bədənində su itkisinə səbəb olan əsas şərt hansıdır? 

a) balıq ətində olan fenollar 

b) balıq ətində olan zülalların pıxtalaşması 

c) balıq ətinin kimyəvi tərkibinin dəyişməsi 

d)) balıq ətində olan zülalların kollagen pıxtalaşması və əzələ toxumalarının sıxlaşması 

e) balıq ətindən suyun buxarlanması 

298. Hisləmə zamanı tüstünün tərkibində olan maddələrin balıq ətinə keçməsi ən çox hansı 

prosesə öz  təsirini göstərir? 

a) balıq ətinin kimyəvi tərkibini dəyişməyə 

b) balıq ətində fenolların əmələ gəlməsinə 

c) hislənmiş balıq ətinin saxlanma  müddətinin artırılmasına 

d) balıq ətinin kütləsinin artırılmasına 

e) balıq ətində zülalların sıxılaraq bərkiməsinə 

299. Hisə verilmiş  balıq əti hansı aşağıda göstərilən proseslərə daha davamlıdırlar? 

a) avtoliz prosesinə 

b) çürümə prosesinə 

c) qıcqırma prosesinə 

d)  iylənmə prosesinə 

e)) oksidləşmə və bakterioloji parçalanma prosesinə 

300. Diri balıq nə məqsədlə tədarük edilir? 

a) əhaliyə satmaq üçün 

b)  balıq artırmaq üçün 

c)  balıq yetişdirmək üçün 

d) sututarlarını sağlamlaşdırmaq  və akvariumlarda balıq saxlamaq  üçün 

e)) yuxarıda sadalananların hamısı doğrudur  

 

 

  

 

  

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə