Balonla Hava Taşıma İşletmeciliği Talimatı (sht-1D) BİRİNCİ kisim genel HükümlerYüklə 117,04 Kb.
tarix29.05.2018
ölçüsü117,04 Kb.

Balonla Hava Taşıma İşletmeciliği Talimatı

(SHT-1D)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı, Türk Hava Sahası içinde, Hava Balonları ile Ticarî ve Genel Havacılık faaliyetlerini icra etmek amacıyla kurulmuş ve kurulacak işletmeler ile balonla sportif amaçlı faaliyet gösterecek havacılık kulüplerinin, işletme faaliyetlerinin uymak zorunda oldukları esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat balon ile faaliyet göstermek için işletme ruhsatı almak üzere müracaat edecek; gerçek, tüzel ve özel kişilerde aranılacak şartları, izin ve işletme ruhsatı verilmesi ile bu tür faaliyetlerde bulunacak işletmelerin ve balon pilotlarının uymak zorunda oldukları usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu talimat, Ticarî Hava İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A), Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY-6B) ve ICAO Ek 1-Personel Lisanslandırma Usulleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde-4: Bu talimatta geçen,
Azami Ağırlık: Hava aracının işletme el kitabında uçmasına yetki verilen yakıt ve her türlü yükü ihtiva eden azami ağırlığı,
Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
Gas Air Ship: Gaz Hava Gemisini,
Gas Balloon: Gaz Balonunu,
Genel Uçak İşletmeciliği: Her türlü hava aracı ile ücret karşılığı olmaksızın ve ticarî amaç taşımayan işletmeleri,
Görerek Uçuş Şartları: Bir uçuşun görüş mesafesi, buluttan uzaklık ve tavan olarak

belirtilen asgari şartlara eşit veya onlardan daha iyi meteorolojik şartlarda yapılmasına imkan veren uçuş şartlarını,


Gündüz Şartları : Güneş yuvarlağının ufuk hattında sabah 6 derece altında doğduğu zamanla, akşam 6 derece battığı zaman arasındaki süreyi, (genel bir ifadeyle gün doğumundan 30 dakika öncesi ile gün batımından 30 dakika sonrası arasında geçen zamanı),
Hava Alanı: Karada ve su üzerinde hava aracının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava aracının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,
Hot Air Balloon: Sıcak Hava Balonunu,
Hot Air Ship: Sıcak Hava Gemisini,
Reklam ve Gösteri Uçuşları: Reklam ve gösteri maksadıyla, balonla havadan pano faaliyeti, yere döviz atımı, paraşütçü atma, gece uçuşu ve yelken kanat kaldırılması, vb. amacıyla yapılan uçuşları,
Rozier Baloon: Sıcak Hava ve Gaz Karışımlı Balonunu,
SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
Sportif Havacılık Kulüpleri: Çeşitli hava araçlarına sahip kişilerin amatör olarak uçuşlar yapmak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları kulüpleri,
Tehlike (Emergency): Uçuş halindeki bir hava aracında uçuş güvenliğine etki edebilecek herhangi bir durumu,
Ticarî Hava Taşıma İşletmeciliği: Her türlü hava aracı kullanarak tarifeli veya tarifesiz seferler yaparak ücret karşılığında yolcu ve yük taşımak amacıyla kurulmuş işletmeleri,
Türk Hava Sahası: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki sahayı,
Türk Sivil Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredilme kabiliyetine sahip her türlü hava aracını,
Uçuş Ekibi: Bir hava aracının uçurulmasında başlıca görevleri yüklenen ve yeterlilik belgesine sahip ekibi,
Uçuş Plânı: İşletici tarafından planlanan bir uçuşun, zaman, yol, meydandan kalkış-inişine ait bilgileri ihtiva eden ve hava trafik ünitelerine verilen planı,
Uçuş Süresi: Balonun şişirilip yerden yükselerek, yere ininceye kadar geçen zamanı,
Uçuş Yüksekliği: Bir uçuşun herhangi bir bölümünde hava aracının uçacağı yüksekliği,
Yedek Hava Alanı: İnilmesi tasarlanan hava alanına iniş yapmanın uygun olmaması halinde, uçuşun yöneltileceği uçuş planında belirtilen hava alanını,
Yere Bağlı Uçuş: Yerden 30 metre yüksekliğe kadar üç noktadan yere bağlı olarak işletme manuelindeki kurallara göre yapılan balon uçuşlarını; ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Balon Ticarî Hava İşletmeciliği İşletme İzni İle İlgili İşlemler
İzin
Madde 5- Gerçek tüzel ve özel kişilerin Ticarî amaçla, ücret karşılığında balon ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmaları için Ulaştırma Bakanlığından izin almaları ön şarttır. İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Milli güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda ve gerçek veya tüzel kişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerin zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırılıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma veya Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabının Birinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler veya bu suçların işlenmesine aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanunu’nun 384'ncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtalarıyla aleyhindeki suçlardan hüküm giymiş olmaları halinde izin verilmez.
Ön İzin Talebi
Madde 6- İşletmeci, balon ile işletme yapacağı faaliyet sahası ile ilgili tüm bilgileri kapsayan ön izin talep dosyasını SHGM' ne yazılı olarak gönderir. Ön izin verilme aşamasında ve ön izin verildikten sonra asıl işletme ruhsatı başvurusuna kadar işletmenin atayacağı bir proje yöneticisi SHGM' ne karşı sorumludur. Bu ön izin talep dosyasında bulunması istenen hususlar aşağıda yer almaktadır.
a) İşletmecinin Ticarî ûnvanı ve adresi,
b) Tasarlanan işletme teşkilatı,
c) Kurucu üyelerinin ismi,
d) Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri (İşletme yapısına göre mevcutsa),
e) Önemli personel isimleri ve bunlara ait bilgiler,
f) Tasarlanan sermaye ve sahipleri,
g) İşletmenin tasarlanan maksadı,
h) İşletme cinsleri;
(1) Tarifesiz yolcu,
(2) Tarifesiz yük,
(3) Hava taksi (Özel kiralama, turistik gezi, reklam uçuşları),
ı) İşletme yapılması plânlanan yer,
j) Balon temin plânı;
(1) Balon tipi ve adedi,
(2) Temin edilecek ülke ve firma,
(3) Temin şekli (satın alma, kira, kira-satın alma),
(4) Öngörülen fiyat ve ödeme şartları,
k) Balon bakım plânı,
l) Balon uçuş ekibi temin ve eğitimi plânı,
m) Bakım personeli temin ve eğitim plânı,
n) Fizibilite raporu,
Ön İzin Talebinin İncelenmesi
Madde 7- Müracaat sahibi tarafından gönderilen ön izin talebi SHGM tarafından tetkik edilir ve karara bağlanır. İnceleme neticesi ve karar en geç 60 gün içerisinde yazılı olarak müracaat sahibine bildirilir.
Ön İzin Talebinin Reddi
Madde 8- Müracaat sahibi tarafından sunulan ön izin talebinin incelenmesi sonucunda verilen bilgilerin yeterli bulunmaması veya değerlendirme sonucunun olumsuz bulunması halinde, eksiklikler ve uygun görülmeyen konular ile sebepleri ayrıntılı olarak en geç 60 gün içerisinde, yazılı olarak müracaat sahibine bildirilir ve dosyası iade edilir.
Ön İzin Verilmesi
Madde 9- Müracaat sahibi tarafından yapılan ön izin talebinin inceleme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda uygun görülmesi halinde, Bakanlık müracaat sahibine yazılı olarak ön izin verir. Ön izin, işletme izni için bir taahhüt mahiyeti taşımaz. Bu izin, müracaat sahibinden talep edilen bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi halinde, işletme izninin verilebileceğini öngören bir belge mahiyeti taşır. Bakanlık tarafından verilecek ön izinler veriliş tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Ancak ön izin verilen işletmeci, Bakanlık tarafından kabul görülecek zorunlu nedenlerden dolayı, verilen ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıkları tamamlayamamış ise, bir defaya mahsus olmak üzere ön izin süresi en fazla üç aya kadar uzatılabilir.

İşletme Ruhsat Talebi
Madde10- Müracaat sahibi, ön izin yazısında belirtilen bütün hazırlık ve çalışmalarını tamamladıktan sonra, istenilen bilgi ve belgeleri kapsayan ve aşağıda belirtilen işletme ruhsatı talep dosyasını SHGM' ne sunar.
a) İşletmenin Ticarî ûnvanı ve adresi,
b) Gerçekleştirilen işletme teşkilatı,
c) Kurucu üyelerinin isimleri ve mali durumları,
d) Yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve mali durumları (İşletmenin yapısına göre mevcutsa),
e) Teşkilatta görev alan önemli kişilerin isimleri ve teknik tecrübeleri,
f) İşletmenin maksadı,
g) İşletmenin mali durumu;
1)Taahhüt ve ödenmiş sermaye,
2) Hisse senetleri ve sahipleri,
h) İşletmenin bağlı olduğu holding veya diğer ana kuruluşa ait bilgiler,
ı) Talep edilen işletme cinsleri,
j) Talep edilen işletme yeri,
k) Balonunun temin durumu,
l) Balonunun tescil ve uçuşa elverişlilik durumu,
m) Uçuş ekibi temin durumu,
n) Bakım personelinin temin durumu,
o) Uçuş ekibi ve bakım personeli eğitim durumu,
p) Sigorta işlemlerinin durumu,
r) Ekler;
1) Şirket ana sözleşmesi tasdikli sureti,
2) Balonunun uçuşa elverişlilik ve tescil sertifika suretleri,
3) İşletme talimatı sureti,
4) Bakım talimatı sureti veya bakım anlaşma sureti,
5)Hava alanı üniteleri ile yapılan anlaşma sureti (En yakın hava alanı üniteleri ile),
6) Balonu kiralık ise, kira mukavele sureti,
7)Balonu, yolcu ve 3'üncü şahıs sigorta poliçe suretleri,
8) İşletmenin teşkilat yapısı,
9) Kilit personel isim listesi ve görevleri (Uçuş işletme ve bakım müdürü, yer işletme müdürü ve işletmenin yapısına göre SHGM tarafından istenildiği takdirde kalite müdürü bulundurulacaktır),
10) Uçuş ekibi isimleri ve lisans/sertifika fotokopileri,
11) Bakım personel isimleri ve sertifikaları,
12) İşletme merkezi ve bürolarının adresi,
13) Talep edilen ücretleri,
14) Fizibilite raporu,
Bu dosya inceleme komisyonu tarafından tetkik edilerek karara bağlanır ve netice en geç 60 gün içinde ilgiliye bildirilir.
İşletme Ruhsatı
Madde11- Müracaat sahibi tarafından gönderilen işletme ruhsatı talep dosyasının inceleme sonucu talep olumlu görülürse, Bakanlık tarafından işletme ruhsatı verilir. İşletmeci, bu ruhsatla birlikte verilecek ve karşılıklı olarak SHGM ve işletmeci tarafından taahhüt altına alınacak olan "İşletme Şartları Belgesi" nde belirtilen esaslar içinde işletme yapmak zorundadır. (İşletme Şartları Belgesi EK-1)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Balon ile Ticarî Hava Taşımacılığı Yapacak İşletmelerde Aranacak Nitelikler
Organizasyon
Madde 12- İşletmeci faaliyet göstereceği sahanın gereklerini karşılayacak organizasyonu aşağıda belirtilen esaslara göre oluşturacaktır.
a) Yönetim yapısında en az işletme ve bakım müdürü, yer işletme müdürü ve gerektiğinde kalite müdürü,

b) Yöneticilerin dışında uçuş operasyonu yapacak her balon için bir pilot ,


c) Bu balonlara bakım yapacak yetkili en az bir bakım personeli, (pilot olabilir)

d) Her balon için en az üç kişiden oluşan yer ekibini oluşturmaya ve işletme süresince muhafaza etmeye mecburdur. Organizasyonun yeterliliği SHGM tarafından tespit edilir.Ticarî Tescil ve Esas Mukavele
Madde 13- İşletmeci, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince ticaret siciline tescilini yaptırmak ve esas mukavelesini hazırlayarak yayınlamak ve bunların noter tasdikli suretini SHGM' ne sunmak zorundadır.
Mali Güç
Madde 14- İşletme yapılacak faaliyet sahasının nitelik ve çapına bağlı olarak, işletmecinin işletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde edeceği gelirler dikkate alınmaksızın en az üç aylık işletme giderlerini (yakıt, personel, sigorta, bakım, yer hizmetleri, balon kirası vb) hangi kaynaklardan karşılayacağını gösteren bilgi ve belgeleri SHGM’ ne sunar. Bu husus, işletme yapacak şirketlerin esas mukavelesinde belirlenen sermayesi ile gerçek kişilerin ise, öz sermayesi ile ölçülür.
Fizibilite Raporu:
Madde 15-Talep edilen işletme sahasında, her türlü gelir ve gider tahminlerini kapsayan bir fizibilite raporu, işletmeci tarafından hazırlanarak SHGM' ne sunulur.
Balon Sayısı
Madde 16- İşletmeler faaliyet sahasına bağlı olarak ;
a) Yolcu taşımacılığı için en az 2 (iki) Adet 120.000 feet küpten büyük balonu,
b) Reklam ve gösteri uçuşları için ise en az bir balonu,
mülkiyet veya kiralık olarak, Türk sivil hava aracı sicilinde adlarına tescil ettirmek zorundadır. (Zeplinler hariç olmak üzere diğer balonlar motorsuz hava aracı sınıfında değerlendirildiğinden Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaftır.)
İşletme Teçhizatı
Madde 17-İşletmeler, faaliyette bulunulacak işletme sahasına ve kullanılacak Balon tipine bağlı olarak, yeterli sayıda ve evsafta teçhizat, araç, gereç, alet, edevat ve malzemeyi temin etmek zorundadır. İşletmeci yolcu taşınacak balonlarda varyometre, altimetre, kubbe ısıölçer (flytech balon için), pilot emniyet kemeri bulundurmak ve devamlı faal tutmaktan sorumludur. Bunların listesi SHGM' ne yazılı olarak bildirilir.


Uçuş İşletme Talimatı
Madde 18- İşletmeci, faaliyet sahasının özelliklerine uygun olarak Ek-2’de açıklanan hususları kapsayan bir işletme talimatı hazırlamak, dağıtmak ve uygulamasını sağlamakla sorumludur.
Balon Bakım Talimatı
Madde 19- İşletmeci, balonun bakım el kitaplarında ön görülen esas ve standartlar içinde her türlü bakım ve onarımını sağlamak üzere Ek-3’ de açıklanan hususları kapsayan bir bakım talimatı hazırlamak, dağıtmak ve uygulamasını sağlamaktan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hususlar ve İşletme Faaliyet Sahaları

Sigorta Yükümlülüğü
Madde 20- İşletmeci, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 132, 134, 139 ve 140’ıncı maddeleri ve buna istinaden çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen esaslar içinde öngörülen şekilde sigorta işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen balonlar, SHGM tarafından uçuştan men edilir.
Faaliyet Sahaları
Madde 21- Balonlar ile yapılan hava taşıma işletmeciliği, özel kiralama, yolcu taşıma ve turistik gezi, reklam ve gösteri gibi çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılacak uçuşları kapsar.
Balonlar ile Özel Kiralama Uçuşları
Madde 22- Bir şahıs veya grup tarafından balonun kiralanması ile yurt içi ve yurt dışında yapılan uçuşlardır. Bu tür uçuşlar için işletmeci kiralayana, kiralama şartlarını da kapsayacak şekilde sözleşme ve/veya fatura tanzim eder.
Yolcu Taşıma ve Turistik Gezi Uçuşları
Madde 23- Balon ile, önceden belirli bir alandan kalkılarak, belirli bir güzergah ve yükseklikten uçularak havadan herhangi bir tarihi veya turistik yerin turistlere gösterilmesi için ücret karşılığında yapılan uçuşlardır. Bu uçuşlarda her yolcu için Maliye Bakanlığınca onaylı bilet yada makbuz verilmelidir. İşletmeci, kalkış alanları, muhtemel iniş alanları, uçuş güzergahı ve yüksekliklerini SHGM' ne önceden bildirerek genel izin alır. Her uçuş öncesi uçuş planı doldurularak en yakın ATC ünitesine bildirilir.
Yere bağlı balon uçuşlarında uçuş planı doldurulmaz ancak işletmeci SHGM' den faaliyetle ilgili müsaade alır.
Reklam ve Gösteri Uçuşları
Madde 24-İşletme ruhsatında, reklam ve gösteri uçuş yetkisi belirtilir. İşletmeci, uçuşun yapılmasından en az 2 gün önce uçuş bölgesi ve koordinatları, uçuş tarihi, uçuş yüksekliği,uçuş saati gibi açıklayıcı bilgileri SHGM' ne yazılı olarak bildirir ve yapılacak her uçuş için izin alınır.
Denetleme
Madde 25-Balon hava taşıma işletmeleri Sivil Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği (SHY-21) inde belirtilen şekilde denetlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletme İzinleri
Balon ile Genel Havacılık İşletmeciliği
Madde 26- Ücret karşılığı olmaksızın ve Ticarî amaç taşımadan yapılan uçuşlar genel havacılık işletmeciliği kapsamında olup bu talimatta belirtilen işletme ruhsatının alınması zorunludur.Ancak kuruluş aşamasında mali durum, hava aracı ve personel sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.
Balon ile Sportif Havacılık
Madde 27-Balon ile yapılacak sportif havacılık uçuş faaliyetleri için işletme ruhsatı alınması gerekmez.Bu uçuşlar ancak Türkiye AIP sinde yayınlanmış bulunan sivil havacılıkla ilgili kuralları uygulamak ve SHGM' den uçuş izni almak kaydı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Kısıtlamalar
Operasyon Limitleri
Madde 28 - Aşağıda belirtilen koşullarda balon uçuş yapılamaz;
a)Yer görüşünün 3 milden az olduğu bölgelerde,
b) Herhangi bir hava alanın 5 mil sınırı içersinde,
c)Yere bağlı balon uçuşlarında, yarıçapı 150 feet içersinde yer alan herhangi bir mania bulunduğunda,

d) Balonun el kitabında belirtilen uygun ekipmanın dışına çıkılamaz.


Olayların Bildirilmesi
Madde 29- Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre ihlal ve tehlikeli görülen olaylar ile Balonun kaza geçirmesi, hasara uğraması, ölüm ve ağır yaralanma gibi hadiseler sorumlu pilot tarafından zaman kaybedilmeksizin SHGM’ ne bildirilir.
Arama Kurtarma Bilgileri
Madde 30-Uçulacak sahalarda, arama-kurtarma hizmetleri ile ilgili temel bilgiler balonun işletme manuelinde belirtilecektir. Uygulanmasından işletmeci sorumludur.
Uçuş Kolaylıkları
Madde 31- Balon pilotu, uçulacak sahalarda haberleşme kolaylıkları, meteorolojik şartlar, yer emniyeti ve diğer kolaylıkların emniyetli bir uçuş için yeterli olduğuna emin olmadıkça uçuşu başlatamaz.
İşletme Limitleri
Madde 32-Balon pilotu, uçuş yapacağı sahada, işletme el kitabında tespit edilen limitlerin altındaki şartlarda uçuş yapamaz.

Emniyet Tedbirleri
Madde 33-Balon pilotu, emergency uygulamalarından, yer ekibi ve yolculara brifing vermek zorundadır. .
Tehlikeli Operasyonlar
Madde 34-
a) Hiçbir işletici balonları 3. şahıslara zarar verecek şekilde kullanmaz.

b) Balonlarda, ısı ve yükleme limitlerini geçilemez, bu limitler geçildiği taktirde balon kontrole tabi tutulur.


c) Balon uçuşlarında en az iki yakıt tankı olmadan uçuş yapılmaz.
d) Tırmanma hızı 5 m/sn. geçemez,
e) Balon uçuşu 10 knot darbeli rüzgar olduğunda yapılmaz.
f) Öğrenciler için 8 knot , yolcu taşımacılığında10 knot, yere bağlı veya serbest balon uçuşlarında 15 knot rüzgarın üzerinde uçuş yapılmaz..

g) Termik ve Cb (cumulonimbus) oluşumlarında balon uçuşu yapılmaz.


Yasaklı yada Kısıtlı Alanlardaki Operasyonlar
Madde 35- İşletici, yasaklı yada tahditli sahalarda ve NOTAM' lı bölgelerde, SHGM' den izin almadığı sürece uçuş yapamaz .

YEDİNCİ BÖLÜM
Balon Teçhizatı ve Aletler
Uçuş Aletleri
Madde 36- Uçuş ekibinin balonu kontrol altında bulundurabilmesi ve gerekli manevraları yapabilmesi için, işletme manuellerinde yer alan lüzumlu aletlerle donatılması mecburidir.
Gerekli Teçhizat ve Dokümanlar
Madde37- Balonların aşağıda belirtilen teçhizatla donatılması mecburidir.
a)Balon içerisinde erişilmesi kolay bir yerde bulunan ilk yardım çantası,
b)Kullanıldığında tehlike yaratmayacak cinsten portatif yangın söndürücü,
c)Çakmak
d)Uçuş Bölgesinin haritası,
e)Portatif telsiz,


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Haberleşme ve Seyrüsefer Teçhizatı

Haberleşme
Madde 38- Balon ile faaliyet gösterecek Ticarî , genel ve sportif havacılık işletmeleri, faaliyetlerine başlamadan 2 gün önce Bakanlığımızdan yapacakları faaliyetleri belirterek ön izin alır ve aynı zamanda faaliyet gösterdikleri bölgelerde bulunan en yakın ATC ünitelerine yapacakları günlük uçuş faaliyetlerini bildirir.
Seyrüsefer Sistemi
Madde 39- Balonlar ile faaliyet gösterecek işletmeler, yarışma, yüksek irtifa soğuk hava şartları VFR S/S esnasında yapılacak uçuşlarda aşağıda belirtilen seyrüsefer ve diğer teçhizatları hava araçlarında bulundurur.
1-Manyetik pusula,
2-GPS,
3-S/S haritaları,
4-Altimetre, varyometre ve kubbe ısı ölçer,
5-Oksijen maskesi,(10.000 feet'in üzerinde sepette bulunan kişi sayısına göre)
6-Zaman saati,
7-Telsiz,
8-Can yeleği ( S/S yarışma ve rekor denemelerinde göl ve deniz üzerinde uçulacak ise),
9-Pilot paraşütü (Yüksek irtifa uçuşlarında)
10-Pilot emniyet kemeri
DOKUZUNCU BÖLÜM
Balon Bakımı
Teşkilat
Madde 40- Genel ve Sportif Havacılık İşletmeleri, balonların uçuşa elverişliliğini sağlamak için yeterli bir bakım ünitesi kurmak veya yıllık bakımlar için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir bakım merkezi ile anlaşma yapmak zorundadır.
Sorumluluk
Madde 41- Balon işletmecisi, balonun bakım ve uçuşa elverişlilik durumlarından ve ayrıca aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesinden;
a) Balonun uçuşa elverişliliğine etki edebilecek bütün bakımlarından,
b) Balonun uçuşa elverişliliği ile ilgili bütün bakım kayıtlarının, bakım personeli tarafından zamanında ve usulüne uygun bir şekilde kayıt edilmesinden,

sorumludur.


Bakım Personeli
Madde 42- Balonların bakımını yapacak personelin, balonun üretildiği firmada, Bakım-Onarım kursunu almak ve bu firma tarafından onaylanan belgeleri SHGM' ne ibraz etmek zorundadır. Bakım personeli görmüş olduğu kurs yetkileri dahilinde, SHGM tarafından verilecek onay çerçevesinde bakım ve onarım yapabilir.

Bakım personeli, SHGM tarafından ilgili balon markasına göre verilen bakım-onarım yetkileri dışındaki balonların bakım ve onarımını yapamaz.


Bakım Personelinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 43- Pilotlar uçuş öncesi ve sonrası bakımları yapmaya yetkilidir. SHGM’ce yetkilendirilmiş bakım personeli, uçuş öncesi ve sonrası bakımlar ile yıllık bakımları üretici firmanın yayınlamış olduğu güncel bakım kitapları doğrultusunda yapmaya yetkilidir.

Yakıt Tanklarının Periyodik Bakımları
Madde 44- Balonlarında kullanılan yakıt tanklarının imal tarihinden itibaren ilk 10 yıl ve bunu takip eden her beş yılda bir basınç ve korozyon testinin yetkili firmalar tarafından yapılacaktır.
ONUNCU BÖLÜM

İstisnai Durumlar, Tahditler, Gözetim ve Denetim
İstisnai Durumlar
Madde 45- Bu talimatta belirtilen hususlara Devlet görevleri, arama-kurtarma faaliyetleri, doğal afetler ve benzeri durumlarda SHGM' nin izni ve/veya bilgisi dahilinde istisnai uygulamalar yapılabilir.
Tahditler
Madde 46- Balon pilotları ve işletmeler bu talimat esasları dahilinde yapılacak bütün uçuş faaliyetlerinde;
a) Günlük uçuş süresi 08.00 saati geçemez.
b) Uçuş faaliyeti esnasında balonda bulunan mevcut muhabere cihazları kapatılamaz. (telsiz, telefon vb.)
c) Balon pilotu periyodik sağlık süresi ve lisans/sertifikasının geçerlilik süresi dolduğunda, kahve ve tütün dışında alkol, opioids, cannabinoids, yatıştırıcı, uyku getirici, kokain, tiner, vb. gibi maddeler alındığında, herhangi bir rahatsızlık nedeniyle rapor alındığında ve/veya düzenli ilaç tedavisine devam edildiğinde uçamaz. Ayrıca tüple denize dalış yapanlar dalışın tamamlanmasını müteakip 24 saat , alkol alınmasını müteakip 8 saat, kan bağışında bulunulmasını müteakip 72 saat, aşı yaptırılmasını müteakip 24 saat geçmeden uçuş yapamazlar.

Gözetim ve Denetim
Madde 47- Bu talimat hükümlerinin uygulanmasına yönelik denetim, her bir işletme için bir yıl içerisinde en az bir kere periyodik olarak yapılır. Bu denetlemelerde işletmenin tesisleri, balonları, kayıtları, pilotların uçuş kayıtları ve SHGM tarafından gerekli görülen hususlar kontrol edilir.

Periyodik olarak yapılan denetlemelerin dışında SHGM gerektiğinde denetleme ve inceleme yapmaya yetkilidir.


ONBİRİNCİ BÖLÜM

Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, İdari Yaptırımlar ve Son Hükümler
Sorumluluklar
Madde 48- Bu talimatta belirtilen hususların uygulanmasından, Havacılık İşletmeleri, ilgili yöneticiler, balon pilotları ve bakım personeli SHGM' ne karşı sorumludur.
Aykırı Davranışlar ve İdari Yaptırımlar
Madde 49- Bu talimat hükümlerine aykırı davranışta bulunan işletmeler ile yönetici personel, balon pilotu ve bakım personeli hakkında gerekli uyarılar yapılır ve gerekirse inceleme komisyonu tarafından değerlendirmede bulunulur. Buna göre;

a) SHGM tarafından kusurlu görülen işletmeye, gerekli düzeltici uyarıda bulunulur. SHGM'nin uyarısına rağmen kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde, inceleme komisyonu tarafından değerlendirilerek, işletme ruhsatı, Bakanlık tarafından en fazla 30 güne kadar askıya alınır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde işletme ruhsatı iptal edilir.

b) İşletme yönetiminden SHGM'ye karşı sorumlu genel müdür, kalite müdürü, uçuş işletme müdürü, SHGM tarafından kusurlu görülürse yazılı olarak ihtar edilir. Kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde ilgili yöneticilerin yetkileri, inceleme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre belli bir süre veya tamamen iptal edilir.

c) SHGM tarafından lisans sahibi veya sertifikalı bakım personeli kusurlu görülürse, yazılı olarak ihtar edilir. Kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde, ilgili şahsın lisansı/sertifikası, inceleme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre en az üç gün en fazla altı ay askıya alınır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde ise ilgili şahsın lisansı/sertifikası, inceleme komisyonu kararı ile 6 aydan az olmamak üzere askıya alınır.Son Hükümler
Yürürlülük
Madde 50- Bu talimat yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha önce bu konuda yayınlanan ilgili genelge ve talimatlar yürürlükten kalkar.

Yürütme
Madde 51- Bu talimat hükümleri Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.


EKLER

Ek-1 İŞLETME RUHSATI TALEP DOSYASI,

Ek-2 İŞLETME TALİMATI,

Ek-3 BAKIM TALİMATI,EK-1

İŞLETME RUHSATI TALEP DOSYASI


1-İşletmenin Ticarî ünvanı ve adresi,


2-Gerçekleştirilen işletme teşkilatı,
3-Kurucu üyelerinin isimleri ve mali durumları,
4-Yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve mali durumları,
5-Teşkilatta görev alan önemli kişilerin isimleri ve teknik tecrübeleri,
6-İşletmenin maksadı,
7-İşletmenin mali durumu;
a)Taahhüt ve ödenmiş sermaye,
b)Hisse senetleri ve sahipleri,
8-İşletmenin bağlı olduğu holding veya diğer ana kuruluşa ait bilgiler,
9-Talep edilen işletme cinsleri,
10-Talep edilen işletme yeri
11-Balonunun temin durumu,
12-Balonunun tescil ve uçuşa elverişlilik durumu,
13-Uçuş ekibi temin durumu,
14-Bakım personelinin temin durumu,
15-Uçuş ekibi ve bakım personeli eğitim durumu,
16-Sigorta işlemlerinin durumu,

17-Ekler;


a) Şirket ana sözleşmesi tasdikli sureti,
b) Balonunun uçuşa elverişlilik ve tescil sertifika suretleri,
c) İşletme Talimatı sureti,
d) Bakım talimatı sureti veya Bakım anlaşma sureti,
e) Hava alanı üniteleri ile yapılan anlaşma sureti (En yakın hava alanı üniteleri ile),
f) Balon kiralık ise, kira mukavele sureti,
g) Balon, yolcu ve 3.üncü şahıs sigorta poliçe suretleri,
h) İşletmenin teşkilat yapısı,
ı) Kilit personel isim listesi ve görevleri,
j) Uçuş ekibi isimleri ve lisans numaraları,
k) Bakım personel isimleri ve lisans numaraları,
m) Uçuş işletme uzmanı isimleri ve lisans numaraları,
n) İşletme merkezi ve bürolarının adresi,
o) Talep edilen ücretleri,
p) Fizibilite raporu,

EK-2İŞLETME TALİMATI

1-Uçuş işletme personelinin görev ve sorumlulukları,


2-Uçuş ekibinin tertibi , görev ve sorumlulukları,
3-Uçuş ekibinin görev ve istirahat süreleri,
4-Uçuş ekibinin uygulayacağı normal ve emergency durumlar,
5-Emergency ve emniyet teçhizat ve kolaylıklarının listesi ve kullanma usulleri,
6-Asgari uçuş yükseklikleri ,
7-S/S’de kullanılacak yedek ve emergency hava alanlarının asgari işletme usulleri,
8-Haberleşme usul ve esasları,
9-Balonda bulunması gereken S/S teçhizatı listesi,
10-Balonda meydana gelebilecek arıza durumunda uygulanacak işlemlere ait uçucu ekibin sorumlulukları,
11-Oksijen kullanma şartları,
12-Yolcuların tahliye usulleri,
13-İniş-Kalkış ağırlık tahditleri,
14-Balonun ağırlık ve balans usulleri ve limitleri,
15-İşletmenin kontrolüne ait esas ve usuller,
16-Muhtelif meteorolojik şartlarda uygulanacak uçuş tekniği usul ve esasları,
17-Normal ve emergency uçuş kontrol listeleri,
18-Uçuşun her safhasında uygulanacak usul ve esaslar,
19-İşletmeci tarafından öngörülen usul ve esaslar,

esaslara uygun olarak hazırlayarak SHGM ne onaylatmak ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. İşletmeci, uçuş işletme talimatının birer nüshasını tüm pilot ve diğer ilgili personele vermekten ve personelin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca işletmeci, bu talimatların birer kopyasını her balonda bulundurmakla yükümlüdür.


EK-3


BAKIM TALİMATI

Balon işletmecileri, filolarında bulunan balon adedine, büyük ve küçüklüklerine ve tiplerine göre, aşağıda ana hatları belirlenen hususları kapsayan Uçak Bakım Talimatı hazırlayacaklardır. İşletmenin Teknik Kontrol Amiri veya Müdürü, bu manuelin tam olarak hazırlandığından ve güncel tutulduğundan ve ilgili personele dağıtıldığından emin olacaklardır. Ayrıca bu yetkilinin, balon imalatçı firma ile imalatçı ülke sivil havacılık otoritelerince yayınlanan müteakip uçuşa elverişlilik bilgilerinin zamanında gereği için ilgili kısım ve personele gönderildiğinden emin olması gereklidir.


1-Bakım organizasyonunun teşkilat şeması,
2-Bakım, onarım ve kontrollerle ilgili olarak personelin görev, sorumluluk ve yetkileri,
3-Periyodik, arıza, tadilat, onarım ve revizyon bakımlarında uygulanacak usul ve esaslar,
4-Balonun,yedek parça ve kompenentlerin uçuşa uygunluk kontrollerine ait standart usuller,
5-Güvenirlilik ve kalite kontrol usul ve esasları,
6-Balonun uçuşa verilmesi şartları ve bu konuda imza yetkisi,
7-Koruyucu bakım,metod, teknik ve usulleri,
8-Her türlü bakım sonu teknik kontrol usul ve esasları,
9-Zaman aşımına tabi parça ve sistemlerin takip ve uygulamasında kullanılacak usul ve esaslar,
10-Balonun, uçuşa verilmeden önce teknik kontrolüne ait usul ve esaslar,
11-Burner’in (Yakma birimi) kontrolü ve gaz kaçağına karşı alınacak tedbirler,
12-Yakıt tüplerinin kontrolü (imalatçı firma tarafından onaylanmış tipte olup/ olmadığı),
13-Yakıt ikmaline ait usul ve esaslar,
14-Teknik kontrol teşkilatı ve personelin yetki ve sorumlulukları,
15-Balon imalâtçısı, imalâtçı ülke veya tescil ülkesinin sivil havacılık otoritelerince yayınlanmış uçuşa elverişlilik, bakım ve teknik emirlerin uygulama esas ve usulleri,
16-Balon sepeti,Balon kubbesi, Burner,yakıt tüpleri,teçhizat, kompenant ve sistemlerinin kontrol ve revizyon periyotları,
17-Balonun uçuşuna mani teşkil etmeyecek arızalı teçhizat listesi,
18-Balonun, ağırlık merkezi,toplam ağırlık ve balans durumlarının kontrol usulleri,
19-Kontrolü gerektiren parça ve teçhizatın faaliyet standart limitleri ve bunun tespiti için uygulanacak usul ve esaslar,Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə