Bank ifrs 06-eYüklə 1,26 Mb.
səhifə24/24
tarix14.09.2018
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Coğrafi təmərküzləşmə

Riskin İdarəedilməsi Komitəsi qanunvericilik və qanuni tənzimləmə arenasında müşahidə olunan risklərə nəzarət edir və onların Qrupun fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirir. Belə yanaşma Banka Azərbaycan Respublikasının investisiya mühitindəki tərəddüdlərdən yaranan itkiləri azaltmaq üçün imkan yaradır.


Aktiv və öhdəliklərin coğrafi təmərküzləşməsi aşağıda göstərilir:

Azərbaycan Respublikası
Digər qeyri-İƏİT ölkələri
İƏİT ölkələri
31 dekabr 2011-ci il

Cəmi


QEYRİ-DERİVATİV MALİYYƏ AKTİVLƏRİ


Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

15,133
64
2,779
17,976

Banklar və digər kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər

5,018
-
556
5,574

Müştərilərə verilən kreditlər

257,580
-
-
257,580

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları

8,691
-
-
8,691

Digər borc qiymətli kağızları

5,012
-
-
5,012

Digər maliyyə aktivləri

377
-
-
377

Cəmi qeyri-derivativ maliyyə aktivləri

291,811
64
3,335
295,210QEYRİ-DERİVATİV MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

Banklar və digər maliyyə institutlarıqarşısındakı öhdəliklər

30,214
732
7,044
37,990
Müştərilərqarşısındakı öhdəliklər

206,158
-
-
206,158
Digər maliyyə öhdəlikləri

1,887
-
-
1,887
Subordinasiya borcu

-
1,990
826
2,816Cəmi qeyri-derivativ maliyyə öhdəlikləri

238,259
2,722
7,870
248,851QEYRİ-DERİVATİV MALİYYƏ ALƏTLƏRİ ÜZRƏ XALİS MÖVQE

53,552
(2,658)
(4,535)
46,359

Azərbaycan Respublikası
Digər qeyri-İƏİT ölkələri
İƏİT ölkələri
31 dekabr 2010-ci il

Cəmi

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

14,109
71
2,875
17,055
Banklar və digər kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər

3,410
1,059
477
4,946
Müştərilərə verilən kreditlər

178,176
-
-
178,176
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları

26,616
-
-
26,616
Digər borc qiymətli kağızları

3,617
-
-
3,617
Digər maliyyə aktivləri

300
-
-
300Cəmi qeyri-derivativ maliyyə aktivləri

226,228
1,130
3,352
230,710QEYRİ-DERİVATİV MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

Banklar və digər maliyyə institutlarıqarşısnda öhdəliklər

27,717
6,282
5,585
39,584
Müştərilər qarşısında öhdəliklər

155,756
-
-
155,756
Digər maliyyə öhdəlikləri

2,110
-
-
2,110
Subordinasiya borcu

-
2,019
837
2,856Cəmi qeyri-derivativ maliyyə öhdəlikləri

185,583
8,301
6,422
200,306QEYRİ-DERİVATİV MALİYYƏ ALƏTLƏRİ ÜZRƏ XALİS MÖVQE

40,645
(7,171)
(3,070)
30,404

Likvidlik riski

Likvidlik riski ödənilməli olduğu dövrdə depozitlərin çıxarılması tələbi və maliyyə alətləri ilə bağlı digər maliyyə öhdəliklərinin qarşılanması üçün kifayət qədər vəsaitlərin mövcud olması ilə bağlı riskdir.


APİK belə növ riskləri ödəniş müddətinin təhlili yolu ilə nəzarətdə saxlamaqla Qrupun növbəti maliyyə ili üçün strategiyasını müəyyənləşdirir. Cari likvidlik onun saxlanılması və pul vəsaitləri axınının optimallaşdırılması üçün valyuta bazarında ticarət əməliyyatlarında iştirak edən Xəzinədarlıq Departamenti tərəfindən idarə olunur.
Likvidlik riskini idarə etmək üçün Qrup aktivlər/öhdəliklərin idarə olunması prosesinin bir hissəsi olaraq müştərilər və bank əməliyyatları üzrə gözlənilən gələcək pul vəsaitləri axınlarının gündəlik monitorinqini həyata keçirir. Rəhbərlik depozitlərin çıxarılması tələbinin qarşılanması üçün ödənilmə müddəti çatmış vəsaitlər üzrə minimal məbləğ həddlərini və belə tələblərin gözlənilməz məbləğlərdə irəli sürüldüyü təqdirdə təmin edilməsi üçün istifadəyə hazır olmalı banklar arası və digər borc vəsaitlərinin minimal məbləğinə qarşı məhdudiyyətlər müəyyənləşdirir.

Aşağıdakı cədvəldə müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti əsasında likvidlik riskinin təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir. Bu təqdimat Qrupun əsas idarə heyətinə Qrup daxilində verilmiş məlumatlara əsaslanır.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə öhdəlikləri


3 aydan az
3-12 ay
1-5 il
5 ildən artıq
Cəmi

Banklar və digər maliyyə institutlarıqarşısnda öhdəliklər

7,195
15,193
16,547
2,578
41,513

Müştərilər qarşısında öhdəliklər

27,107
106,952
82,653
5
216,717

Digər öhdəliklər

-
1,887
-
-
1,887

Subordinasiya borcu

166
309
1,647
3,181
5,303Cəmi diskontlaşdırılmamış maliyyə öhdəlikləri

34,468
124,341
100,847
5,764
265,42031 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə öhdəlikləri


3 aydan az
3-12 ay
1-5 il
5 ildən artıq
Cəmi

Banklar və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

12,336
15,736
9,717
2,026
39,815

Müştərilər qarşısında öhdəliklər

50,674
73,597
56,424
14
180,709

Digər öhdəliklər

2,109
1
-
-
2,110

Subordinasiya borcu

78
286
1,455
3,598
5,417Cəmi diskontlaşdırılmamış maliyyə öhdəlikləri

65,197
89,620
67,596
5,638
228,051

Aşağıdakı cədvəldə müqavilənin ödəmə tarixinə görə aktiv və öhdəliklərinin təhlili göstərilmişdir.31 dekabr 2011-ci il

31 dekabr 2010-cu il
Bir il

Bir ildən artıq

Cəmi
Bir il

Bir ildən artıq

Cəmi

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

17,976

-

17,976
17,055

-

17,055

Banklar və digər kredit institutlarından alınacaq vəsaitlər

453

5,121

5,574
4,946

-

4,946

Müştərilərə verilən kreditlər

181,848

75,732

257,580
119,706

58,470

178,176

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları

8,501

190

8,691
26,449

167

26,616

Digər borc qiymətli kağızları

5,012

-

5,012
3,617

-

3,617

Əmlak və avadanlıq

-

9,684

9,684
-

8,620

8,620

Qeyri-maddi aktivlər

-

290

290
-

292

292

Digər aktivlər

2,386

104

2,490
518

87

605


Cəmi aktivlər

216,176

91,121

307,297
172,291

67,636

239,927

Banklar və digər kredit institutları qarşısında öhdəliklər

22,641

15,349

37,990
29,287

10,297

39,584

Müştərilərə qarşısında öhdəliklər

140,759

65,399

206,158
112,596

43,160

155,756

Cari mənfəət vergisi öhdəliyi

86

-

86
18

-

18

Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlikləri

-

708

708
-

1,433

1,433

Digər öhdəliklər

910

1,413

2,323
3,101

874

3,975

Subordinasiya borcları

64

2,752

2,816
64

2,792

2,856


Cəmi öhdəliklər

164,460

85,621

250,081
145,066

58,556

203,622


Xalis

51,716

5,500

57,216
27,225

9,080

36,305


Bazar riski
Bazar riski bazardakı qiymət və məzənnələr səviyyəsində dəyişikliklərin yaxud onların tərəddüdlərinin Bankın gəlir və ya kapitalına yaxud da onun biznes məqsədlərinin reallaşdırılması imkanlarına mənfi təsir göstərməsi riskidir. Bank hər hansı əhəmiyyətli kapital, korporativ sabit mənfəət və ya derivativ holdinqinə malik deyildir.
Faiz dərəcəsi riski
Faiz dərəcəsi riski faiz dərəcəsində dəyişikliklərin gələcək pul vəsaiti axınlarına və ya maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinə təsir göstərmə imkanından yaranır. Risk borclar və aktivlərin mübadilə kursunu müqayisə etməklə Bank tərəfindən idarə olunur. Bundan başqa, APİK rüblük əsasda aktiv və öhdəliklərin faiz dərəcəsi strukturunun ətraflı təhlili ilə ümumi faiz dərəcəsinə baxış keçirir. Növbəti cədvəldə Bankın gəlir haqqında hesabatında bütün digər sabit saxlanılan dəyişənləri ilə birlikdə faiz dərəcələrində ağlabatan mümkün dəyişikliyə həssaslığı nümayiş etdirilir.
Gəlir hesabatında həssaslıq 31 dekabr tarixində saxlanılan alqı-satqı edilməyən maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin mübadilə kursuna əsaslanan bir il üzrə xalis faiz gəlirində faiz dərəcələrindəki ehtimal edilən dəyişikliyin təsiridir.


Valyuta

% dərəcəsində artım

2011

Xalis faiz gəlirinin həssaslığı

2011


Kapital həssaslığı

2011

% dərəcəsində artım

2010

Xalis faiz gəlirinin həssaslığı

2010


Kapital həssaslığı

2010

ABŞ dolları

1.0%

(75)

-

1.0%

(57)

-

Avro

1.0%

(22)

-

1.0%

(24)

-Currency

% dərəcəsində azalma

2011

Xalis faiz gəlirinin həssaslığı

2011


Kapital həssaslığı

2011

% dərəcəsində artım

2010

Xalis faiz gəlirinin həssaslığı

2010


Kapital həssaslığı

2010

ABŞ dolları

(1.0%)

75

-

1.0%

57

-

Avro

(1.0%)

22

-

1.0%

24

-Valyuta riski
Valyuta riski xarici valyuta mübadiləsi dərəcələrində dəyişikliklər nəticəsində maliyyə alətinin dəyərinin tərəddüd etdiyi riskdir. Bankın Nəzarət Şurası ARMB qaydaları əsasında valyuta ilə mövqelər üzərində müəyyən edilmiş limitlərə malikdir. Xəzinədarlıq Şöbəsi gündəlik əsasda Bankın valyuta mövqeyinə nəzarət edir.
Aşağıdakı cədvəldə Bankın qeyri ticarət monetary aktivləri və öhdəlikləri, proqnozlaşdırılan pul vəsaiti axınlarına 31 dekabr tarixində əhəmiyyətli məruz qaldığı məzənnələr göstərilmişdir. Təhlildə gəlir hesabatında sabit saxlanılan bütün digər dəyişənlərlə birlikdə manat əleyhinə valyuta məzənnəsi dərəcəsinin ağlabatan mümkün hərəkətinin təsiri hesablanır. Kapitala təsir gəlir haqqında hesabata təsirdən fərqlənmir. Cədvəldəki mənfi məbləğ gəlir hesabatı və ya kapitalda potensial xalis azalmanı əks etdirdiyi halda müsbət məbləğ xalis potensial artmanı əks etdirir.


Valyuta

%-lə məzənnə dərəcəsində artım

2011

Vergidən əvvəl gəlirə təsir

2011
%-lə məzənnə dərəcəsində artım

2010
Vergidən əvvəl gəlirə təsir

2010

ABŞ dolları

10%
(598)
8.35%
(157)

Avro

10%
1
14.70%
(199)Valyuta

%-lə məzənnə dərəcəsində azalma

2011

Vergidən əvvəl gəlirə təsir

2011
%-lə məzənnə dərəcəsində azalma

2010
Vergidən əvvəl gəlirə təsir

2010

ABŞ dolları

(10%)
598
(8.35%)
157

Avro

(10%)
(1)
(14.70%)
199Qiymət riskli məhsullar

Qrup ümumi və konkret bazar tərəddüdlərinə məruz qalan məhsullarının qiymət riskləri ilə üzləşir.


Qrup bazar şərtlərində əks dəyişikliklərdən yarana bilən potensial zərərin dövrü qiymətləndirməsi və müvafiq stop-loss limitləri, hədd və girov tələblərini saxlamaqla qiymət riskini idarə edir. Qaytarılmamış kredit öhdəliklərinə gəldikdə Qrup belə öhdəliklərin cəminə bərabər məbləğdə zərərlə potensial üzləşir. Bununla belə, zərərin ehtimal edilən məbləği ondan daha azdır, belə ki, əksər öhdəliklər kredit müqavilələrində təsbit edilmiş müəyyən şərtlərdən asılıdır.

Əməliyyat riski

Əməliyyat riski sistemin işləməməsi, insan səhvi, saxtakarlıq və ya xarici hadisələrin təsiri nəticəsində yaranan zərər riskidir. Nəzarət vasitələri işləmədikdə, əməliyyat riskləri nüfuza xələl yetirə, habelə hüquqi müdaxilə və qanuni tənzimləmə yaxud da maliyyə itkiləri ilə nəticələnə bilər. Qrup bütün əməliyyat risklərinin aradan qaldırılmasını güman etməsə də belə, belə riskləri nəzarət çərçivəsi vasitəsilə, eləcə də potensial itkilərin monitorinqi və onlara cavab tədbirlərini həyata keçirməklə idarə etməyə səy göstərir. Nəzarət tədbirlərinə vəzifələrin effektiv şəkildə bölgüsü, daxil olma, səlahiyyətlərin verilməsi və üzləşdirmə prosedurları, habelə işçilərin təhsili və qiymətləndirilməsi prosesləri daxildir.
28.BALANS TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR

5 mart 2012-ci ildə Səhmdarların Ümumi Toplantısında aşağıdakılar bəyan edildi:
        • 26,690 manat məbləğində 2011-ci il mənfəət ilin kapitalizasiyası. Təsdiq edilmiş adi səhmlərin sayı hər birinin nominal dəyəri 15.55 manat artmaqla 3,400,000 ədəd qalmaqdadır;

        • 2011-ci il gəlirlərindən hər birinin dəyəri 0.21 manat məbləğində səhm və ya 710 min manat məbləğində dividentlər.Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə