Barış Türkmenoğlu Gizem Yıldırım 05090039021 05090039023 temel biLGİ teknolojileri IIYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#1186


Barış Türkmenoğlu Gizem Yıldırım 05090039021 05090039023

 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

 • OKUTMAN Fatih Mehmet AVCU

 • Konu:İşletme Yönetimine Giriş
İhtiyaç gereklilik, yokluk.

 • İhtiyaç gereklilik, yokluk.

 • Ekonomik bir kavram olarak ihtiyaç; “giderilmek isteği ile birlikteki yokluk duygusu” olarak tanımlanabilir.Birincil İhtiyaçlar

 • Birincil İhtiyaçlar

 • İkincil İhtiyaçlarFizyolojik İhtiyaçlar

 • Fizyolojik İhtiyaçlar

  • Yemek, su, uyku, dengeli beslenme, ısı, giyinme, barınma, v.b.
 • Güvenlik İhtiyacı

  • Tehlikeye, tehdide ve yokluğa karşı korunma ihtiyacı.
 • Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı

  • Ait olma, sevme, sevilme (Örn: İşletme içinde oluşan enformel gruplar)


Saygı Görme İhtiyacı

 • Saygı Görme İhtiyacı

 • Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

  • Bundan önceki her türlü ihtiyaçlarının tatmin olma mutluluğunu görmüş olan kişiler için ortaya çıkar.
  • Kişinin kendi kendine yeterli olması, devamlı olarak kendisini geliştirmesi, yaratıcı olma.
  • Örnek: Rahmi Koç ve Koç Sanayi Müzesi


İşletme terimi üç farklı anlamda kullanılır:

 • İşletme terimi üç farklı anlamda kullanılır:

 • Bir aracı çalıştırma, ona “iş gördürme”.

 • Çeşitli işlerin, faaliyetlerin yapıldığı yer, “iş – yeri”.

 • Maddi ve beşeri unsurlardan oluşan bir “üretim birimi”.Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan, üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri üreten ekonomik bir birimdir.

 • Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan, üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri üreten ekonomik bir birimdir.Genel Amaçlar

 • Genel Amaçlar

  • Kâr sağlama amacı
  • Sosyal sorumluluk (Topluma hizmet)
   • İşletmelerin Sorumlulukları
    • Devlete karşı
    • Topluma karşı
    • Ortaklarına karşı
    • Çalışanlarına karşı
    • Çevreye karşı
    • Toplumda yer alan kurumlara karşı
    • Rakiplerine karşı
    • Uluslararası sorumluluklar
  • Varlığını sürdürme ve büyüme amacı


Özel Amaçlar

 • Özel Amaçlar

  • Daha kaliteli ve /veya ucuz mal ve hizmet sunma
  • Çalışanlara iyi ücret verme ve çalışma şartlarını iyileştirme
  • Yönetici yetiştirme ve çalışanları eğitme
  • Sürekli istihdam yaratma


Kâr

 • Kâr

 • Müşteri tatmini sağlayan, mal ve hizmetlerin yaratılması ve paylaşılması için, insan, teknoloji ve bilgiyi bir araya getiren ve belli bir risk alan işletmecilerin kazancıdır.

 • (Toplam Gelir – Toplam Gider ve Amortismanlar)

 • = KÂR

   • Toplam Gelirler
   • -(Toplam Giderler)
   • -(Amortismanlar)
   • Vergi Öncesi Kâr
   • -(Vergiler)
   • Vergi Sonrası Net Kâr


Toplam Gelir (Satış Gelirleri, Satış Hasılatı, Ciro) = Fiyat X Satış Miktarı

 • Toplam Gelir (Satış Gelirleri, Satış Hasılatı, Ciro) = Fiyat X Satış Miktarı

 • KÂR = Hasılat – Maliyet

 • Maliyet = Direkt işçilik + Hammadde maliyeti + Genel Üretim MaliyetiSosyal kârlılıkta doğrudan doğruya bir gelir elde etmek mümkün değildir.

 • Sosyal kârlılıkta doğrudan doğruya bir gelir elde etmek mümkün değildir.

 • Uzun dönemde toplum gelişmesine dolaylı katkı sağlamak söz konusudur.İş: Bireyi toplumsal, kültürel ve ekonomik çevreye bağlayan bir araç.

 • İş: Bireyi toplumsal, kültürel ve ekonomik çevreye bağlayan bir araç.

   • Toplumsal prestij,
   • Mevki,
   • Başarı sağlama,
   • Amaçlara ulaşma,
   • Kendilerini başkalarına kabul ettirme
   • Kendi kişiliğine saygı gibi psikolojik ve toplumsal gereksinmelerin doyum aracı.


Meslek: Bir kimsenin hayatını kazanmak amacıyla başvurduğu faaliyetlerin tümünü içeren daha geniş bir kavram.

 • Meslek: Bir kimsenin hayatını kazanmak amacıyla başvurduğu faaliyetlerin tümünü içeren daha geniş bir kavram.

 • Görev: Herhangi bir işletmede yerine getirilen özel rol / işlevler.

 • Daha dar kapsamlıdır.Mal: İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılamaya yarayan her şey.

 • Mal: İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılamaya yarayan her şey.

 • Hizmet: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan ancak, gözle görülüp elle tutulamayan şeyler.Fayda: Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliği.

 • Fayda: Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliği.

  • İşletmeler mal ve hizmet üreterek topluma fayda sağlarlar.
 • Tüketim: Faydalı mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması. • Belirli bir sürede elde edilen kârın, o süre içerisinde kullanılan sermayeye oranı kârlılık düzeyini gösterir.İşletmenin faaliyetinin başarısını devamlı olarak ölçmeye imkan sağlar,

 • İşletmenin faaliyetinin başarısını devamlı olarak ölçmeye imkan sağlar,

 • Sermayenin gelecekteki kullanımından beklenen gelir düzerinden tahminler yapmaya imkan sağlar,

 • Farklı sanayi kollarındaki işletmelerin durumlarını karşılaştırmaya yardımcı olur.Hasılatı Artırma Faaliyetleri

 • Hasılatı Artırma Faaliyetleri

 • Maliyeti Düşürme

 • Üretim Faktörlerini Düzenli Bir Şekilde SıralamakHasılatı Artırma Faaliyetleri

 • Hasılatı Artırma Faaliyetleri

   • Üretim kapasitesini artırma
   • Kaliteyi yükseltme
   • Reklam (İmaj yaratma)
   • Düşük fiyat


Maliyeti Düşürme Faaliyetleri

 • Maliyeti Düşürme Faaliyetleri

   • Direkt işçilik masraflarını düşürme
   • Verimliliğin artırılması
   • Primli ödeme sistemi
   • Yapılan işle orantılı ödeme
   • Motivasyon etkisi
   • Hammadde masrafını düşük tutma
   • Genel üretim masrafını düşürme


Üretilen mal veya hizmet miktarı ile bunların üretilmesi için gerekli insan ve diğer kaynak girdileri arasındaki ilişki.

 • Üretilen mal veya hizmet miktarı ile bunların üretilmesi için gerekli insan ve diğer kaynak girdileri arasındaki ilişki.

 • Verimlilik iki şekilde arttırılabilir:

  • Aynı çıktıyı daha az girdi kullanarak elde etmek
  • Aynı miktar girdiyi daha etkin kullanarak


Üretimi yakından izlemek

 • Üretimi yakından izlemek

 • Üretim hedeflerinden ortaya çıkacak sapmalara anında müdahale etmek

 • Hammadde ve malzeme israfını önlemek

 • Zamandan tasarruf etmek

 • Makine ve teçhizatın randımanını artırmak

 • Maliyetleri düşürmekBir ülkede iş saatlerinin azaltılması,

 • Bir ülkede iş saatlerinin azaltılması,

 • Öğrenim sürelerinin artırılması,

 • Emeklilere daha sağlıklı bir geçinme imkanının sağlanması,

 • Ülkenin ekonomik ve sosyal gücünün yükseltilmesi için gerekli şartların hazırlanması açısından önem taşır.Faaliyetler sonucunda hedeflerine ölçüde ulaşıldığının araştırma çabalarına etkinlik denir.

 • Faaliyetler sonucunda hedeflerine ölçüde ulaşıldığının araştırma çabalarına etkinlik denir.

 • Başka bir tanımla etkinlik; işletmenin amaca ulaşabilme yeteneği olarak da ifade edilebilir.Kapitalizm: Özel teşebbüs sistemi

 • Kapitalizm: Özel teşebbüs sistemi

 • Komünizm: Üretim faktörleri topluma ait

 • Sosyalizm : Üretim faktörleri devlete ait

 • Karma Ekonomi: Ekonomide hem devletin, hem özel sektörün olduğu sistemler.İşletmelerin başarı ya da başarısızlıklarının kendi eylemlerine bağlı olarak değiştiği rekabete dayalı bir ekonomik sistem.

 • İşletmelerin başarı ya da başarısızlıklarının kendi eylemlerine bağlı olarak değiştiği rekabete dayalı bir ekonomik sistem.İşletmelerin daha çok sayıda müşteri kazanabilmek için bir mücadele içinde olmaları.

 • İşletmelerin daha çok sayıda müşteri kazanabilmek için bir mücadele içinde olmaları.Tam Rekabet

 • Tam Rekabet

 • Piyasada bir çok firmanın bulunması. Tek bir işletmenin kendi başına piyasa fiyatını belirleyemediği ortam.

 • Örnek: Tekstil sektörü

 • Monopolistik (Tekelci) Rekabet

 • Bazı firmaların bazı ürünleri açısından rakiplerinden farklı olmaları. Bu durum işletmelere fiyatları değiştirme gücü verir.

 • Örnek: Büyük perakende mağazalarOligopol

 • Oligopol

 • Piyasada az sayıda satıcı işletme vardır. Pazara giriş zordur. Az sayıdaki satıcılar piyasa fiyatını kontrol ederler.

 • Örnek: Turkcell – Vodafone- Avea

 • Monopol

 • Piyasada tek bir işletme vardır, başka rakip yoktur. Bu firma piyasada fiyatı oluşturur.

 • Örn: Tekel – Türk TelekomÜretim

 • Üretim

 • İşletme biliminde her türlü fayda yaratmaya, diğer bir deyişle iktisadi mallar ve hizmetler meydana getirmeye üretim denir.

 • Üretim faaliyeti için bir araya getirilmesi gereken bazı temel unsurlara da “üretim faktörleri” denir.Üretim Faktörleri Açısından İşletme:

 • Üretim Faktörleri Açısından İşletme:

 • Üretim faktörlerinin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan bir birim olarak tanımlanabilir.

 • “Uyum”;

 • Üretilecek mal veya hizmetin niteliğine göre gerekli miktarda, gerekli nitelikte, (gerekli olduğu zaman) üretim faktörünün bir araya getirilmesi.Doğal Kaynaklar

 • Doğal Kaynaklar

 • Emek (İnsan Kaynakları)

 • Sermaye

 • GirişimciDoğal yaşamda bulunan ve üretim için girdi olabilen her türlü kaynak.

 • Doğal yaşamda bulunan ve üretim için girdi olabilen her türlü kaynak.

  • Toprak,
  • Tarımsal alanlar,
  • Ormanlar,
  • Akarsu,
  • Göl ve Denizler,
  • Yeraltı Zenginlikleri (Madenler, Doğal Gazlar, Petrol ve Yeraltı Suları)


Üretimin en önemli unsuru.

 • Üretimin en önemli unsuru.

 • Emek kim?

 • Büyük bir firmanın tepe yönetimini oluşturan yöneticilerden, kendi başına iş yapan oto tamircisine kadar herkes.İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan finansal kaynaklar.

 • İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan finansal kaynaklar.

 • Para, Hisse senetleri , Tahvil vb.

 • +

 • Makineler, Araçlar, Binalar, Malzemeler vs.Sermaye salt para anlamına gelmez.

 • Sermaye salt para anlamına gelmez.

 • Sermaye, insanlar tarafından üretilmiş üretim araçlarının tümü.

 • İnsan yapısı olan ve üretimde insan emeğinin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme.

 • Sermayenin doğal kaynaklardan farkı, insanlar tarafından üretilmiş olması.Girişimci (müteşebbis) ilk üç üretim unsurunu bir araya getiren ve sisteme katan kişi (ya da kuruluştur).

 • Girişimci (müteşebbis) ilk üç üretim unsurunu bir araya getiren ve sisteme katan kişi (ya da kuruluştur).

 • TOPLUMUN GEREKSİNİMLERİNE CEVAP VERMEK VE KÂR ELDE ETMEK AMACIYLA RİSK ALAN VE SIFIRDAN BİR İŞ KURAN İŞ İNSANIDIR.İçsel Kontrol

 • İçsel Kontrol

 • Enerjisinin Çok Olması

 • Başarma İhtiyacı

 • Belirsizliğe Katlanma

 • Zamana Karşı Duyarlı Olma

 • Kendine Güven

 • Kendi Kendinin Patronu Olma

 • Yaratıcılık

 • Optimizm

 • Vizyon Sahibi OlmaGirişimci;

 • Girişimci;

 • Üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik eden ve uygun şekilde birleştiren kimsedir.

 • Kâr amacı güder ve risk alır.

 • Profesyonel Yönetici;

 • Kâr ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek, mal veya hizmet üretimi için yöneten kişidir.

 • İyi bir yönetici olmak, iyi bir girişimci olmayı gerektirmez.Klasik Girişimci : Yukarıda anlatılan girişimci tipi.

 • Klasik Girişimci : Yukarıda anlatılan girişimci tipi.

 • İşletme İçi Girişimci : Girişimci ruhu olan , büyük bir işletme içinde yeni ürünler, fikirler, ticari girişimler geliştirebilen kişi.

 • Değişim Ajanı : Modern pazarlarda işletmelerinin rekabetçiliğini korumak ve mevcut faaliyetleri tekrar diriltmek (atağa geçirmek) için çalışan yöneticiler.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə