Beleška o piscu


sm isla.  N a   si.  211  p rik a za n   j e   prod avač  b a lo n a   k oga  je   n acrtalo  deteYüklə 323,28 Kb.

səhifə93/125
tarix25.07.2018
ölçüsü323,28 Kb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   125

Slika  211
sm isla.  N a   si.  211  p rik a za n   j e   prod avač  b a lo n a   k oga  je   n acrtalo  dete 
od  jed n o   o sam   godina.  N a  stv a rn o m   v a ša ru   ta k a v   čo v e k   p red sta v lja 
zb u n ju ju ći  prizor.  B a lo n i  ga  sa  s v ih   stra n a   lu p k a ju   po  g la v i,  o n   se 
p rob ija  kroz  go m ilu ,  m rda  rukam a,  n a g in je   se  k a   n ek o m   d etetu , 
o k reće  se ,  o d v e z u je   je d a n   b a lo n ,  u zim a   no v a c.  N im a lo   la k o   n e   m ože 
da  se  sa g led a   o sn o v n a   stru k tu ra   k o ja   u p r a v lja   čo v e k o m   i  n jegovom  
robom .  P r e   n eg o   što  se  priro da   o v e   s tv a r i  razum e,  p otrebno  je   m nogo 
a k tiv n o g   istra ž iv a n ja ,  k o je  ć e   u k lju č iv a ti  n ešto   v iš e   n eg o   sam o  čulo 
vid a .  Istinsk o   m iš lje n je   je   ta k o đ e  potreb n o  da  b i  se  pronašao  n a jbo lji 
e k v iv a le n a t  ov o m   je d a n p u t  sh v a ć en o m   n a č e lu   u   dvo dim en zio n a ln o m  
m ed iju m u   crteža.  U   crtežu   o v o g   d eteta   n esta lo   je   sv a k e  zbrke.  P r o ­
sto rn i  rasp ored   je   n ep o sr ed a n   p rev o d   fu nk cio n a ln o g a   reda.  Č ovek  je 
p red sta v lje n   kao  g la v n a   lič n o st  tim e   što  je   p o sta v ljen   u   sred in u .  On 
j e   sred išn a   o so v in a   jed n o g   sim etričn o g   rasporeda,  u  kom e  do  izražaja 
d o la zi  to   što   o v d e   n em a   fu n k cio n a ln e  ra z lik e  izm eđ u   o n oga  što   se  
d e ša v a   n a   le v o j  i  n a   desnoj  str a n i  o v e  sred išn e  o so v in e.  K ao  d v e   geo­
m e tr ijsk i  p r a v iln e   g ru p e  ra d ija ln ih   lin ija ,  k onci  b a lo n a   šir e   se   iz 
šaka,  k o je  ih   čv r sto   drže.  B a lo n i  su   kružno  p o red a n i  oko  sa da šn je 
fig u re ,  p o ka zuju ći  da  su   h o m o tip sk i,  tj.  da  im a ju   isto   m esto   u   fu n k cio ­
nalnoj  sred in i.  P oza dina   j e   prazna,  liše n a   p o jed in o sti  k o je  b i  o d v la ­
č ile   pažnju.  Č ita v a   k o m po zicija   slu ž i  o b ja šn ja v a n ju   tem e.  To  n ije  
p rik a z  n ek o g   prizora  k o ji  j e   d e te   za ista   v id e lo   u   n ek o m   od ređ en om  
tren u tk u ,  n eg o   je   n a p r o tiv   n a jja sn ija   p red sta v a   h ijer a rh ijsk o g   reda. 
To  je   p lod   d ugog  p ro cesa   op ažajn og  o d g o n e ta n ja   i  rv a n ja   pom oću 
k o jih   je   d e te   raz m išlja ju ći  p ron ašlo  red  u  p osm atranom e  n eredu.
N a   v iš e m   ste p e n u   d u h o v n o g   razvoja,  ko m po zicio ni  red  postaje 
n a ra v n o   s lo že n iji,  a  ta k v e   su   i  k o n fig u ra cije  s ila   k o je  se  razaznaju
14*
211


Slika  212
u  c r la č e v o m   s v e tu   i  tu m a če  u   n je g o v o m   crtežu .  G njurca  na  si.  212 
n a crta lo   j e   n e što   sta r ije ,  eg ip a tsk o   d ete.  I  ov d e,  opet,  m oram o  im ati 
n a   u m u   šta   j e   d e te   u   s tv a r n o sti  m o g lo   da  v id i  od  ta k v ih   prizora. 
S a m o   o n da   m o že  da  s e   ra zum e  slo b o d a   sa   k o jo m   se  p odaci  iz  d oživ­
lja ja   p reo b ra ć a ju   u  n e z a v isn o   v iz u e ln o   tu m a čen je,  iz v ed en o   sred stv i­
m a   d v o d im e n z io n a ln o g   m ed iju m a .  U   stv a rn o m   ž iv o tu   m ogu  da  se  v id e 
g n ju r c i  k a k o   iz la z e   iz   ča m a ca   i  n e s ta ju   u   vo d i.  P o d vod n i  film   m ože 
da  ih   p rik a že  k a k o   to n u ,  o b a v lja ju   svoj  posao,  pa  p onovo  iz la ze  n a  
p o v r šin u .  A li,  s v e   su   to   iz g le d i  n a  p arče.  C rtež  je   b o lji  u   tom e.  On 
n a m   p r ik a z u je   v e r tik a ln i  k o n tin u u m ,  n e p r e k id n i  odnos  izm eđ u   onoga 
što   s e   d o g a đa   g o re  u   č a m cim a   i  d o le   u   dub inam a,  je d n o   jed in stv en o  
z b iv a n je ,  u   k o m e   s e   v id e   s v e   fu n k c ije   i  v e z e   č ita v o g   procesa.  Iako 
je   u   b u k v a ln o m   sm islu   p o tp u n o   n e r e a listič k i,  ovaj  iz g led   n am   pruža 
s v e   je d n o sta v n e   i  n e p o sr ed n o   v a ž n e   p o da tk e.  U  s v e tu   ra v n o g   prostora 
s lik e ,  n je g o v a   v iz u e ln a   lo g ik a   j e   sm esta   u b e d ljiv a   i  pogodna.
Č am ci  o b u h v a ta ju   i  n o se  sv o ju   p osad u   dvodim en zio n a ln o ,  n e 
s k r iv a ju ć i  ih   d e lim ič n o   od  p o g led a   k a o   što  to  čin e   »u  stvarnosti«. 
L ju d i  k o ji  d rže  k o n o p ce  o b ra đ en i  su   jed n a k o ,  zato  što  su   h om otipski, 
što   su   i   fu n k c io n a ln o   jed n a k i:  s v i  isto   čin e .  K orm ilari,  k o ji  im aju 
d r u k č iju   d u žno st,  ra z lik u ju   se  i  po  o b lik u   i  po  boji.  K onopci  su   v ez e 
k o je   la k o   m o g u   da  s e   p ra te,  o n i  s e   n e   p rep liću   sem   u   jed n o m   slučaju 
g d e   j e   u k r šta n je   n e o p h o d n o   zb og  p r o s to m e   ra sp o dele.  R avnom erna, 
p la v a   p o za d in a   v o d e   is tič e   d ru g e  b o je,  k o je   ja sn o   slu ž e   to m e  da  raz­
lu č e   lju d e   i  ča m ce.  N e p r a v iln i  ra spored  gn juraca  pokazuje  da  oni
212
Dostları ilə paylaş:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə