Beş günlük rezident olYüklə 258,71 Kb.

səhifə7/7
tarix17.09.2017
ölçüsü258,71 Kb.
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6   7

http://www.amu.edu.az

15 aprel  2014-ъц ил

 I müalicə-profilaktika fakültəsinin VI kurs, 41

b

 qrup tələbəsi Babayev Tərlan Abdurahman oğlunun adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Hərbi tibb fakültəsinin  III kurs, 1130

b

 qrup tələbəsi  Seyidov Yusif   Abdulla oğlunun adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs, 7

b

 qrup tələbəsi Məmmədli Natiq Elyar oğlunun adına verilmiş qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Əhmədova Hədiyyə  Mehti qızına 1991- ci ildə Azərbaycan Tibb Universiteti 

tərəfindən pediatriya ixtisası üzrə verilmiş  internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


  I müalicə-profilaktika fakültəsinin VI kurs, 41

b

 qrup tələbəsi Ağamalıyev  Uğur Qubad oğlunun adına verilmiş tələbə bileti və qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


II müalicə-profilaktika fakültəsinin III kurs, 338

b

 qrup tələbəsi Manafov İftixar Vüqar oğlunun adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ATU-nun ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisası üzrə həkim-rezident Yusibov 

Əhməd Elşad oğlunun adına verilmiş  rezidentura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs, 295

b

 qrup tələbəsi  Muhisen Arin İssam qızına  Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün verilmiş 

icazə vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 II müalicə-profilaktika fakültəsinin  II kurs, 320

c

  qrup tələbəsi İsmayılova Jalə Nazim qızının  adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs, 78

a

 qrup tələbəsi Yusifzadə Əlisahib Çingiz oğlunun adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïyuòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, 

ñÿùè ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ 

÷àï îëóíóð

.      

Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 147

 

Kafedraların professorları  (elmləri doktorları, 

professorlar):   

- Onkologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Epidemiologiya kafedrası - 1 yer

- I mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yerKafedraların  dosentləri (fəlsəfə doktorları):

 

- Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)

- Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası - 1 yer 

- Bioloji kimya kafedrası - 1 yer

- Xarici dillər kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer

- Məhkəmə təbabəti kafedrası - 1 yer

 

Kafedraların baş müəllimləri: 

- Bioloji kimya kafedrası - 1 yer

- Bioloji kimya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Latın dili kafedrası - 1 yer

- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 2 yer

Kafedraların assistentləri:

- Nevrologiya və tibbi genetika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Nevrologiya və tibbi genetika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- II daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- İnsan anatomiyası kafedrası - 1 yer

- Patoloji fiziologiya kafedrası - 1 yer

- I uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer

- Uşaq yoluxucu xəstəlikləri kafedrası - 1 yer

- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer

- Pediatriya fak. daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer

- Pediatriya fak. daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Neonatologiya kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)

- Uşaq stomatologiyası kafedrası  - 2 yer

- Uşaq stomtaologiyası kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası - 2 yer

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Neyrocərrahlıq kafedrası - 1 yer

- Farmakoqnoziya və botanika kafedrası - 1 yer

- II cərrahi xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti 

elan qəzetdə («Təbib» qəzeti 15 aprel 2014-cü il) dərc olunduğu 

gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə 

ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir: 

Bakı şəhəri- Az 1022, Bakıxanov küçəsi 23. Telefon: 597-10-08

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

ÊÀ ÔÅÄ RÀ ËÀR üZRƏ 

ÀŞÀ ĞÛ ÄÀ ÊÛ ÉÅRËƏRİ ÒÓÒÌÀàü×üN 

ÌÜÑÀ ÁÈÃß ÅËÀN ÅÄÈR

u  Xorultu  yuxu  arteriyasının  divarlarının  qa-lınlaşma  riskini  piylənmədən,  siqaret  çəkməkdən 

və  ya  yüksək  xolesterin  səviyyəsindən  də  çox 

artıra  bilər.  Bu  barədə  Henri  Ford  adına  Detroyt 

Xəstəxanasından tədqiqatçılar xəbər verir. Onların 

aşkar etdiyinə görə, beyinə oksigenlə zəngin qanı 

ötürən damarların bu cür anomaliyası ateroskleroz 

(arteriyaların daralması) barədə xəbər verir.

Tədqiqatçılar  əmindirlər  ki,  bu  səbəbdən  xo-

rultuya  əhəmiyyət  verməmək  olmaz,  -  həkimə 

müraciət etmək lazımdır. Onlar yuxuda xorulda-

yan (hətta apnoedən əziyyət çəkməyən) insanla-

rın yuxu arteriyasında dəyişikliklər aşkar ediblər. 

Tədqiqatçıların  fikrinə  görə,  bu  dəyişikliklər,  gö-

rünür  ki,  xorultunun  vibrasiyalarına  görə  əmələ 

gələn travma və iltihabi prosesin nəticəsidir. Ap-

noe  ənənəvi  olaraq  ÜDX  və  bir  sıra  digər  ciddi 

sağlamlıq  problemləriylə  əlaqələndirilir.  Lakin 

həkimlər əmindirlər ki, ürək-damar xəstəliklərinin 

riski  xorultuya  görə  və  apnoenin  əmələ 

gəlməsindən  xeyli  əvvəl  yüksəlməyə  başlaya 

bilər.

Uzun  illər  aparılan  tədqiqatda  apnoeyə  düçar olan 18-50 yaş arası insanlar iştirak edib. Yuxuda 

xoruldayanların yuxu arteriyasının intima-medial 

seqmentinin  qalınlığı  (ateroskleroz  proqresinin 

qiymətləndirmə göstəricisi) xoruldamayan insan-

lardan fərqli olaraq daha çox olub.

u  Skripps  tədqiqat  institutunun  alimlərinin  yaratdı-ğı  maddələrin  istifadəsiylə  müəyyən  fermentin  yatırıl-

ması  ürək  hüceyrələrini  və  ətraf  toxumaları  infarktdan 

sonra qan dövranının bərpası (reperfuziya) zamanı güclü 

zədələrdən qoruyur.

İnfarkt  zamanı  qan  təminatı  kəskin  məhdudlaşır,  ürəyin 

və  ətraf  toxumaların  hüceyrələrinə  oksigen  çatmır  və  bu 

səbəbdən onlara bir neçə dəqiqə ərzində mühüm dərəcədə 

zərər toxuna bilər. “İşemik kaskad” adlanan hal əmələ gəlir 

–  oksigensiz  şəraitdə  metabolik  tullantıların  kəskin  xaric 

edilməsi baş verir və nəticədə hüceyrə membranları və mi-

toxondriyalar  zədələnir.  Reperfuziya  zamanı  hüceyrələrə 

hücum edərək onları zədələyən azad radikalların və oksige-

nin aktiv növlərinin güclənmiş istehsalı baş verir.

C-Jun-N-terminal  Kinazanın  (JNK)  yatırılması  laborator 

siçovulları işemik-reperfuzion zədələrdən qoruyub: toxuma-

ların ümumi ölüm həcmi 34% qədər azalıb. Oksigenin aktiv 

növlərinin səviyyəsi və mitoxondriyaların fəaliyyətinin pozul-

ması mühüm dərəcədə azalmışdır.

Əvvəlki tədqiqatlarda aşkarlanmışdır ki, oksidativ stres za-

manı JNK mitoxondriyalara köçür. Bu köçməni JNK aktiva-

siyasıyla birlikdə qaraciyər zədələnməsi, neyronların ölümü 

və s. kimi bir sıra ciddi problemlərlə bağlayırlar. Alimlərin ya-

ratdığı peptid və aşağı molekulyar çəkili birləşmə dağılma-

nın qarşısını alır və nəticədə proqramlaşmış ölümdən məhv 

olan hüceyrələrin sayı dörd dəfə az olur.Xorultu ürək-damar 

xəstəliklərinin xəbərçisi ola bilər

Ürəyin hüceyrələrini infarkt 

zamanı və ondan sonra 

qoruyan maddə yaradılıb

Gürcüstan azərbaycanlılarının yığcam  yaşadıqları  Kvemo  Kart-

li-Borçalı  bölgəsinin  Tetrisxaro 

(Ağbulaq)  rayonundakı  Kosalar 

kənd sakini, “maqnit adam” adı ilə 

məşhur  olan  etibar  Budaqlı  Gin-

nesin  rekordlar  kitabına  düşmüş-

dür. Bu günlərdə daha bir soydaşı-

mızın qeyri-adi gücə - bioenerjiyə 

malik olduğu aşkara çıxmışdır.

 

AzərTAc xəbər verir ki, o, Dma-

nisi  rayonunun  Ermənistanla 

sərhəddə  yerləşən  Yırğançay 

kəndinin  sakini  42  yaşlı  İs-

mayıl  Kazımovdur.  İ.Kazımov 

bədənində  160  kiloqram  dəmir 

əşyanı  saxlaya  bilir.  Bundan 

əlavə,  o,  13  nəfərin  əyləşdiyi 

“Ford” markalı minik avtomobilini 

(təxminən  3  ton  ağırlıqda)  çəkə 

bilmişdir.

İ.Kazımov öz qeyri adi ba-

carığını  nümayiş  etdirmək 

üçün  Rusiyadan  dəvət  al-

mışdır.  Lakin,  Dmanisi  Ra-

yon  İcra  Hakimiyyəti  ona 

istedadını doğma vətənində 

nümayiş  etdirməyi  təklif 

etdiyindən  İ.Kazımov  Rusi-

yaya  səfərini  təxirə  salmış-

dır.


İ.Kazımov cəmi üç ay öncə 

qeyri-adi  gücə  malik  olduğunu 

hiss etmişdir və ilk dəfə Tbilisidə 

çıxış etmişdir.Gürcüstanda yaşayan daha bir azərbaycanlı 

öz qeyri-adi bacarığı ilə diqqəti cəlb etmişdir

uGündən-günə  inkişaf  edən  Azər baycanımızda bütün sahələrlə yanaşı, təhsildə də sürətli inkişaf 

müşahidə  edilməkdədir.  Təhsilin  inkişafında  bir 

sıra islahatlar həyata keçirilir.

Ali təhsil müəssisələrində “Boloniya” sisteminin 

tətbiqi, “Xaricdə təhsil” proqramları, auditoriyaların 

müasir elektron avadanlıqlarla təchizi, dünayanın 

inkişaf etmiş ölkələrinin universitetlərində dərs 

deyən professor-müəllimlərin bizim universitetlərdə 

mühazirələrinin təşkili və s. yeniliklər Azərbaycan 

təhsilinin dünyəviləşməsinin bariz nümunəsidir. Elə bu 

islahatlardan biridir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

Viskonsin-La Kross Universitetinin “Səhiyyə təhsili və 

sağlamlığın möhkəmləndirilməsi” kafedrasının (De-

partment of Health Education and Health Promotion) 

ictimai sağlamlıq üzrə mütəxəssisi, Fulbrayt proqramı 

təqaüdçüsü Robert Ceklin Azərbaycan Tibb Universi-

tetinin “Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası” kafedrasında 

professor-müəllim heyəti və tələbələr üçün “Uşaq və 

yeniyetmələrin sağlam inkişafı və fiziki aktivliyi” mövzu-

sunda mühazirə oxudu. Mühazirədə ABŞ və dünyada 

uşaq və yeniyetmələrin sağlam inkişafı və fiziki aktivliyi 

sahəsində mövcud olan aktual problemlər və bunun 

nəticəsində yaranan xəstəliklərin profilaktikası haqqında 

məlumatlar verildi. Fikir mübadiləsi aparılaraq mühazirə 

iştirakçılarının sualları cavablandırıldı. Mühazirə interak-

tiv olaraq çox maraqlı keçdi. Mən öz adımdan və tələbə 

yoldaşlarım adından belə mühazirə təşkil etdikləri 

üçün universitetimizin xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri

dosent Rəhimə Qabulova, tibbi-profilaktika fakültəsinin 

tədris üzrə məsləhətçisi dosent Şəhla Balayeva, uşaq 

və yeniyetmələr gigiyenası kafedrasının müdiri dosent 

S.Gürzəliyevə təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. 

İngilis dilində oxunan mühazirənin dinləyicilər tərəfindən 

tam dolğunluğu ilə mənimsənilməsində tərcümə edən 

rezident Emin Məmmədovun da xüsusi rolunu qeyd 

etmək istəyirəm. Umid edirəm ki, belə mühazirələr 

davamlı olacaq və bu mühazirələr Azərbaycan təhsilinə 

öz tövhəsini verəcəkdir.Səxavət Xəlilli, 

IV kurs, 625

b

 qrup tələbəsi

Amerikalı alim ATU-da mühazirə oxuduDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə