Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrəYüklə 1,35 Mb.

səhifə18/39
tarix14.09.2018
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39

 

37 


 

Qrup  MHBS-a  uyğun  hazırlanmış  konsolidə  olunmuş  maliyyə  hesabatlarında  39  saylı  MUBS, 

Maliyyə Alətləri: Tanınması və Qiymətləndirilməsi, Standartında nəzərdə tutulan portfel üzrə ehtiyatın 

yaradılması  metodologiyasını  tətbiq  etmiş  və  baş  vermiş,  lakin  hesabat  dövrünün  sonuna  heç  bir 

fərdi kredit üzrə konkret olaraq müəyyən edilməmiş dəyərsizləşmə zərərləri üçün portfel üzrə ehtiyat 

yaratmışdır.  Qrupun  daxili  təsnifləşdirmə  siyasətinə  görə  hər  bir  verilmiş  kredit  aşağıdakı  kimi 

təsnifləşdirilə bilər: 

 

•  Standart kreditlər – Əsas məbləği və faiz borcu gecikmədən müqavilə ilə razılaşdırılmış tarixlərdə ödənilən və yaradılmış ehtiyatı ümümi məbləğinin 10%-dən artıq olmayan kreditlər. 

•  Sub-standart kreditlər – Gözlənilən zərər 50%-dən aşağı olan, girovla tam təmin edilmiş kreditlər 

və yaradılmış ehtiyatı ümümi məbləğinin 50%-dən artıq olmayan kreditlər. 

•  Şübhəli kreditlər – Girovun dəyəri əhəmiyyətli,  lakin müəyyən edilə bilməyən, gözlənilən zərəri 

50%-dən 100%-ə qədər olan və yaradılmış ehtiyatı ümümi məbləğinin 50%-dən 100%-nə qədər 

olan kreditlər. 

•  Ümidsiz kreditlər– Qaytarılması gözlənilməyən, girovu olmayan və  yaradılmış ehtiyatı ümümi 

məbləğinin 100%-ni təşkil edən kreditlər. 

 

Yuxarıdakı təhlil üçün standart və sub-standart kreditlər cari və dəyərsizləşməmiş və ya vaxtı keçmiş, lakin  dəyərsizləşməmiş  kateqoriyalarına  aid  edilmişdir.  Şübhəli  və  ümudsiz  kreditlər  isə 

dəyərsizləşmiş kreditlər kateqoriyasına aid edilmişdir.  

 

Cari  və  dəyərsizləşməmiş,  lakin  yenidən  baxılmış  kreditlər  artıq  şərtlərinə  baxılmış  və  əks  təqdirdə vaxtı  keçmiş  və  dəyərsizləşmiş  ola  bilən  kreditlərin  balans  dəyərini  əks  etdirir.  Yuxarıdakı  cədvəldə 

göstərilən  vaxtı  keçmiş,  lakin  dəyərsizləşməmiş  kreditlər  təminatlı  kreditləri  əks  etdirir.  Təminatın 

ədalətli dəyəri gecikdirilmiş faiz ödənişləri və əsas məbləğin ödənilməsinə kifayət edir. Vaxtı keçmiş, 

lakin  dəyərsizləşməmiş  kimi  göstərilən  məbləğlər  kreditin  yalnız  ayrı-ayrı  ödənişlərinin  vaxtı  keçmiş 

məbləğini  deyil,  bu  cür  kreditlərin  bütün  qalığını  əks  etdirir.  Kreditin  dəyərsizləşməsini  müəyyən 

edərkən  Qrupun  nəzərə  aldığı  əsas  amillər  onun  vaxtı  keçmiş  olması  və  əgər  varsa,  müvafiq  girov 

təminatının  (əgər  varsa)  satıla  bilməsi imkanlarıdır.    Nəticədə  Qrup  dəyərsizləşmə  məqsədləri  üçün 

fərdi şəkildə qiymətləndirilən kreditlərin köhnəlməsi ilə bağlı yuxarıdakı təhlili təqdim etmişdir. 

 

31  dekabr  2012-ci  il  tarixinə  vaxtı  keçmiş  və  fərdi  şəkildə  dəyərsizləşmiş  korporativ  kreditlər  üzrə girovun təxmin edilən  dəyəri 2,108,336 min manat (31 dekabr 2011-ci il:  929,326  min manat) təşkil 

etmişdir. 

 

 

2012 

 

2011 

 

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri 

 

  

- daşınmaz əmlak 

1,026,331 

 

406,168 - daşınan əmlak 

302,518 


 

44,641 


- qiymətli kağızlar 

 2,924 

- digər aktivlər 

86,408 

 

9,647  

 

  

Dəyərsizləşməmiş kreditlər üzrə əminatın ədalətli dəyəri 

 

  

- daşınmaz əmlak 

609,906 

 

393,914 - daşınan əmlak 

83,173 


 

50,486 


- qiymətli kağızlar 

 6,331 

- digər aktivlər 

 

15,215  

 

  

Cəmi 

2,108,336 

 

929,326 

 

 Yuxarıda qeyd edilən girov təminatlarından başqa, Qrupun Rusiya Federasiyasında, əsasən Moskva 

şəhərində  tikinti  layihələrini  həyata  keçirən  müştərilərə  verilmiş  kreditlər  üzrə  girov  müqavilələri 

vardır.  Həmin  müştərilər  onlara  verilmiş  kreditlərin  müqabilində  öz  səhmlərini  girov  qoymuşdur.  Bu 

cür  girov  təminatlarının  ədalətli  dəyəri  onların  nominal  dəyərinə  bərabər  olduğuna  görə  hazırki 

konsolidə  edilmiş  maliyyə  hesabatları  üçün  əhəmiyyətli  deyil.  Bu  səbəbdən  31  dekabr  2012-ci  il  və 

31  dekabr  2011-ci  il  tarixlərinə  həmin  kreditlərin  ədalətli  dəyərini  müəyyən  etmək  qeyri-mümkün 

olmuşdur. 

 

31 dekabr 2012-ci il və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların hər bir kateqoriyasının balans dəyəri təxminən onların ədalətli  dəyərinə bərabərdir. 31 dekabr 2012-ci il 

tarixinə müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların təxmin edilən ədalətli dəyəri 5,255,151 min manat 

(31 dekabr 2011-ci ildə: 4,008,184 min manat) təşkil etmişdir. 30 saylı qeydə baxın. 

 

Müştərilərə  verilmiş  kreditlər  və  avansların  coğrafi,  valyuta,  likvidlik  və  faiz  dərəcəsi  üzrə  təhlili  27 saylı qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 31 saylı qeyddə açıqlanır.  

  

38 


 

 

7. MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR HESABLARINDA ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ GÖSTƏRİLƏN MALİYYƏ 

AKTİVLƏRİ  

 

 31 dekabr 2012-

ci il 

  31 dekabr 2011-

ci il  

 

  

 

Ilk olaraq  mənfəət və ya zərər hesablarında ədalətli dəyərlə qeyd edilən maliyyə aktivləri: 

 

  

 

  

 

Sadə veksellər 10,264 

 

5,857  

 

  

Cəmi mənfəət və ya zərər hesablarında ədalətli dəyərlə qeyd edilən 

maliyyə aktivləri 

10,264 

 

5,857 

 

 31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə mənfəət və ya zərər hesablarında ədalətli dəyərlə göstərilən 

maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyəti üzrə təhlili aşağıdakı kimidir: 

 

 

31 dekabr 2012-ci 

il 

  31 dekabr 2011-

ci il  

 

  

 

Cari və dəyərsizləşməmiş:  

 

 - Baa3/Sabit 

542 


 

- Baa1/Sabit 9,103 

 

5,857 - Dərəcəsiz 

619 


 

  

 

 Cəmi cari və dəyərsizləşməmiş  

10,264 

 

5,857 

 

 8. 

DİGƏR BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLARI  

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə Qrup Azərbaycan Respublikasında özəl şirkət tərəfindən buraxılmış hər birinin nominal dəyəri 1 min manat olan 20,220 istiqraza sahib olmuşdur.  31 dekabr 2012-ci il 

tarixinə bu istiqrazların amortizasiya olunmuş dəyəri 20,220 min manat təşkil etmişdir. İstiqrazlara illik 

12.5% hesablanır  və 2013-cü ilin sentyabr ayında onlar tam şəkildə ödəniləcəkdir. 

 

 9. 

ASSOSİASİYA OLUNMUŞ (ASILI) MÜƏSSİSƏLƏRƏ İNVESTİSİYA QOYULUŞU  

 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

31 dekabr  

2011-ci il 

 

  

 

Joint Leasing Şirkəti 

 Bakı Banklararası Valyuta Birjası (BBVB) 

575 


 

649 


 

 

 

 

Cəmi assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiya qoyuluşu 

575 

 

649 

 

Qrupun assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiya qoyuluşunun balans dəyərində hərəkətlər aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 2012 

 

2011 

 

  

 

1 yanvar tarixinə balans dəyəri 649 

 

1,439 

 

  

 

Joint Leasing Şirkətinin zərərində pay  

(727) BBVB-nin zərərində pay 

(74) 


 

(63) 


 

 

  

31 dekabr tarixinə balans dəyəri 

575 

 

649 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə