Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrəYüklə 1,35 Mb.

səhifə29/39
tarix14.09.2018
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39

 

57 


 

Aşağıdakı cədvəldə mənfəət vergisindən əvvəl düzəliş edilmiş mənfəət mənfəət vergisindən əvvəlkil 

ümumi mənfəətlə üzləşdirilmişdir: 

 

 31 dekabr, 

2012-ci il 

tarixinə bitən 

il 

 

31 dekabr, 

2011-ci il 

tarixinə bitən 

il 

 

  

 

Hesabat olunmalı seqmentlər üzrə mənfəət vergisindən əvvəl düzəliş edilmiş mənfət  

216,124 

 

171,612 

Köhnəlmə 

(12,979) 

 

(11,391) Amortizasiya 

(1,986) 


 

(2,644) 


Digər inzibati xərclər 

(129,793) 

 

(122,154) Asılı müəssisələrin vergidən sonrakı zərərdə payı 

(74) 


 

(790) 


  

 

  

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət 

71,292 

 

34,633 

 

 Düzəlişlər aşağıdakılara aid edilir: 

 

 Qrup seqmentlər üzrə köhnəlmə və amortizasiya xərclərini ayırmır. 

 

Qrup asılı müəssisələrin zərərindəki payını seqmentlərə ayırmır.  

Aşağıdakı cədvəldə hesabatı verilməli olan seqment aktivlərinin ümumi aktivlərə qarşı üzləşdirilməsi 

göstərilir: 

 

 31 dekabr, 

2012-ci il  

 

31 dekabr, 

2011-ci il  

 

 

  

Cəmi seqment aktivləri 

6,151,496 

 

4,804,898 Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri 

22,369 


 

38,728 


 

 

 

 

Maliyyə vəziyyətinə dair konsolidə edilmiş hesabat üzrə cəmi 

aktivlər 

6,173,865 

 

4,843,626 

 

 Qrup  uzunmüddətli  aktivlərin  və  əlaqəli  köhnəlmə  xərclərinin  seqmentlər  arasında  bölüşdürülməsi 

üzrə  assimetrik  yanaşma  üsulunu  tətbiq  edir  ki,  burada  da  Qrup  uzunmüddətli  aktivləri  seqmentlər 

arasında bölüşdürdüyü halda əlaqəli köhnəlmə xərclərini ayırmır.  

 

Düzəlişlər aşağıdakılara aid edilir:  

 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri daxili idarəetmə hesabatı üçün hesablanmır  

Sığorta  və  maliyyə  aktivləri  və  vergiləri  istisna  olmaqla  digər  uzunmüddətli  aktivlər  üçün  coğrafi 

məlumat: 

 

 31 dekabr, 

2012-ci il 

tarixinə bitən 

 

31 dekabr, 

2011-ci il 

tarixinə bitən 

 

 

  

Azərbaycan Respublikası 

175,682 

 

150,554 Rusiya 

16,165 


 

13,257 


Gürcüstan 

2,655 


 

5,126 


 

 

 

 

Maliyyə vəziyyətinə dair konsolidə edilmiş hesabat üzrə cəmi 

uzunmüddətli aktivlər 

194,502 

 

168,937 

 

 Aşağıda hər bir ölkə üçün ayrı-ayrılıqda əsas gəlirlər göstərilmişdir : 

 

 31 dekabr, 

2012-ci il 

tarixinə bitən il 

 

31 dekabr, 

2011-ci il 

tarixinə bitən il 

 

Azərbaycan Respublikası 414,586 

 

371,746 Rusiya 

74,777 


 

58,687 


Gürcüstan 

7,517 


 

4,705 


 

 

  

Cəmi konsolidə edilmiş gəlirlər 

496,880 

 

435,138 


 

58 


 

 

27.  MALİYYƏ RİSKİNİN İDARƏ OLUNMASI  

 

Qrupun məruz qaldığı maliyyə  risklərinə kredit, likvidlik, bazar və əməliyyat risklər daxildir. Risklərlə üzləşmə  Qrupun  fəaliyyətinin  ayrılmaz  hissəsidir.  Qrupun  risklərin  idarəedilməsi  funksiyasının 

məqsədi  risk  və  fayda  arasında  müvafiq  balansın  təmin  edilməsi  və  Qrupun  maliyyə  fəaliyyətinə 

mümkün mənfi təsiri azaltmaqdan ibarətdir. 

 

Riskləri idarəetmə strukturu

  

 

Risklərin  idarə  edilməsi  funksiyası  Qrupun  daxili  nəzarət  sisteminin  ayrılmaz  hissəsidir  və 

mərkəzləşdirilmiş  qaydada  həyata  keçirilir.  Qrupun  riskləri  idarəetmə  siyasətinin  və  yanaşmalarının 

məqsədi  Qrupun  məruz  qaldığı  risklərin  müəyyənləşdirilməsi,  təhlil  edilməsi,  azaldılması  və  idarə 

edilməsindən  ibarətdir.  Bu,  risk  səviyyəsi  üzrə  müvafiq  limitlərin  və  nəzarət  mexanizmlərinin 

yaradılması,  risk  səviyyələrinin  davamlı  monitorinqi,  limitlər  və  prosedurlara  riayət  edilməsi  və 

bununla biznes proseslərinin düzgün formalaşdırılması vasitəsilə yerinə yetirilir.  

 

Riskləri  idarəetmə  siyasəti  və  prosedurları  bazar  şərtləri,  təklif  olunan  məhsul  və  xidmətlərdə  baş verən  dəyişikliklərin  əks  etdirilməsi  məqsədilə  müntəzəm  olaraq  nəzərdən  keçirilir.  Qrup  risk 

siyasətinin bir hissəsi kimi konservativ nəzarət mühitini qoruyub saxlamaq və davamlı  olaraq inkişaf 

etdirmək məqsədilə etibarlılıq, idarəetmə və peşə standartlarına xüsusi diqqət yetirir. 

 

Riskləri idarəetmə orqanları və idarəetmə  

 

Riskləri idarəetmə siyasəti, qiymətləndirmə, təsdiqləmə, monitorinq və nəzarət mexanizmləri Qrupun nəzdində fəaliyyət göstərən bir sıra ixtisaslaşmış bölmələr tərəfindən aparılır. Bu bölmələr həmçinin 

Qrupun  törəmə  müəssisələrinin  riskləri  idarəetmə  siyasətinə  və  nəzarət  mexanizmlərinə  nəzarət 

edirlər. Qrup Azərbaycan qanunvericiliyinə, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının təlimatlarına 

və qabaqcıl təcrübəyə uyğun icra strukturları, komitələr və departamentlər yaratmışdır. 

 

Qrupun  Müşahidə  Şurası  riskləri  idarəetmə  strukturuna  nəzarət,  əsas  risklərin  idarə  edilməsinin monitorinqi,  risklərin  idarəedilməsi  siyasəti,  eləcə  də  bəzi  əsas  risk  limitlərinin,  o  cümlədən  böyük 

kredit riskləri, iqtisadi və sənaye sektoru üzrə risk limitlərinin təsdiqlənməsi səlahiyyətlərini nəzərdən 

keçirir. Həmçinin bu bəzi səlahiyyətləri İdarə Heyətinə və Kredit Komitəsinə ötürür.  

 

Audit  Komitəsi  Səhmdarların  ümumi  yığıncağı  tərəfindən  yaradılır.  İdarə  heyəti,  Riskləri  İdarəetmə Komitəsi,  Səhmdarların  Ümumi  Yıqıncağı,  Daxili  Audit  Departamenti,  Kredit  Komitəsi,  Aktiv  və 

Öhdəliklərin  İdarəetmə  Komitəsi  (“AÖİK”)  və  İnformasiya  Texnologiyaları  Komitəsi Müşahidə  Şurası 

tərəfindən yaradılır və bu Şuraya birbaşa hesabat verir. 

 

İdarə  heyəti  risklərin  azaldılması  tədbirlərinin  həyata  keçirilməsi  və  monitorinqinə  görə  məsuliyyət daşıyır və  Qrupun müəyyən edilmiş risk parametrləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini  təmin  edir. 

Risklərin  idarə  edilməsinə  görə  məsuliyyət  daşıyan  İdarə  Heyətinin  üzvü  həmin  Direktora  hesabat 

verən  Riskləri  İdarəetmə  Komitəsi  ilə  birlikdə  risklərin  idarəedilməsi  üzrə  ümumi  funksiyalara  görə 

məsuliyyət daşıyır və maliyyə  və qeyri-maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi, ölçülməsi, azaldılması, 

idarə  edilməsi  və  bu  risklərə  dair  hesabatın  hazırlanması  üzrə  ümumi  prinsiplərin  və  metodların 

tətbiq edilməsini təmin edir. 

 

Riskləri idarəetmə komitəsinə risklərin idarəedilməsinə görə məsuliyyət daşıyan İdarə Heyətinin Sədrinin müavini sədrlik edir. Bu Departament risklərin idarəedilməsinin metodologiyalarının 

hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır və Qrupun risk yanaşmasının strateji və biznes planlarında 

düzgün əks etdirilməsini təmin edir. Bu, bütün risk yanaşmaları və prosedurları üzrə dəyişikliklərin 

İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası tərəfindən müzakirə edilməsi və tövsiyələrin verilməsi üçün vacib 

forumdur. Bu forum Qrupun üzləşdiyi bütün potensial risklərin Riskləri İdarəetmə Komitəsi, Kredit 

Komitəsi, AÖİK və İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanmasını və Audit Komitəsi tərəfindən nəzərdən 

keçirilməsini bu məsələlərlə bağlı Müşahidə Şurasına hesabatların hazırlanmasını təmin edir. 

 

AÖİK,  Qrupun  aktiv  və  öhdəliklər  strukturunun  idarə  edilməsi  və  optimallaşdırılmasına  görə məsuliyyət  daşıyır.  Bu,  likvidlik,  xarici  valyuta  və  faiz  dərəcəsi  üzrə  risklər  daxil  olmaqla,  müxtəlif 

bazar risklərini əhatə edən risklərin idarə edilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. AÖİK -in funksiyalarına 

qeyd  olunan  risklərlə  bağlı  strategiyaların,  siyasətin  və  limitlərin  təsdiqlənməsi  üçün  tövsiyələrin 

hazırlanması  daxildir.  Həmçinin  o,  bu  risk  sahələri  ilə  bağlı  məlumatın  vaxtında  və  etibarlı  şəkildə 

çatdırılmasına  cavabdehdir.  APİK,  qiymətləndirmə  siyasətinin  və  maliyyələşdirmə  strategiyalarının 

müəyyənləşdirməsinə  yardım  göstərir.Bundan  əlavə,  AÖİK  Qrupun  digər  riskləri  idarəetmə  və 

nəzarət  bölmələri  ilə  yanaşı  Xəzinədarlıq  və  digər  müvafiq  bölmələrin  AÖİK,  Riskləri  İdarəetmə 

Komitəsi, İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş parametrlərə uyğun fəaliyyət 

göstərməsini təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə