Beynəlxalq iQTİsadi MÜnasiBƏTLƏRYüklə 25,36 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü25,36 Kb.
BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR” FƏNNİNDƏN İMTAHAN SUALLARI


 1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin predmeti

 2. Beynəlxalq iqtisad və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 3. Beynəlxalq iqtisadın strukturu

 4. Beynəlxalq iqtisad və ümumi iqtisad arasındakı əlaqə

 5. Beynəlxalq əmək bölgüsü və qarşılıqlı iqtisadi asılılıq

 6. Ölkələrin beynəlxalq ticarətdə iştirak səbəbləri

 7. Beynəlxalq ticarətin faydaları

 8. Beynəlxalq ticarət modeli və əsas elementləri

 9. Beynəlxalq ticarət və iqtisadi siyasət arasındakı əlaqə

 10. Beynəlxalq və ölkədaxili ticarətin əsas fərqləri

 11. Beynəlxalq ticarət və beynəlxalq valyuta-maliyyə siyasətləri arasında kordinasiya problemi

 12. Dünya iqtisadiyyatında meydana gələn mühüm tendensiyalar

 13. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlükləri

 14. Beynəlxalq əmək bölgüsünün çatışmazlıqları

 15. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını təmin edən başlıca faktorlar

 16. Beynəlxalq əmək bölgüsünün növləri

 17. Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını təyin edən başlıca göstəricilər

 18. Əməyin qlobal bölgüsünün müasir vəziyyəti

 19. Beynəlxalq ticarətin mahiyyəti

 20. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti

 21. Müasir beynəlxalq ticarəti genişləndirən əsas faktorlar

 22. Beynəlxalq ticarətdən itirən və qazanan qruplar

 23. Firmaların beynəlxalq ticarətə qoşulma səbəbləri

 24. Beynəlxalq ticarətdə əsas risqlər

 25. Beynəlxalq ticarətin kəmiyyət göstəriciləri

 26. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsinin predmeti

 27. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsinin formalaşması: merkantilizm və klassik liberalizm

 28. Mütləq üstünlük nəzəriyyəsi və əsas müddəaları

 29. Müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi və əsas müddəaları

 30. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində Rikardo modeli (müqayisəli üstünlük) və əsas çatışmazlıqları

 31. Beynəlxalq ticarət həddlərinin formalaşması

 32. Beynəlxalq ticarət həddlərinin müəyyənləşdirilməsində Con Stüart Milin “Qarşılıqlı Tələb Qanunu”

 33. Beynəlxalq ticarət həddlərinin müəyyənləşdirilməsində Alfred Marşalın təklif əyriləri

 34. Beynəlxalq ticarətdə “kiçik ölkə üstünlüyü”

 35. Hekşer-Olin nəzəriyyəsi və əsas müddəaları

 36. Stolper-Samuelson teoremi

 37. Ribçinski teoremi

 38. Leontiyev paradoksu

 39. Müasir beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri

 40. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində mövcudluq teoremi

 41. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində yüksək ixtisaslı iş qüvvəsi teoremi

 42. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində texnologiya kəsiri teoremi

 43. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində məhsulun həyat dövrü teoremi

 44. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində seçimlərdə oxşarlıq teoremi

 45. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində miqyas iqtisadiyyatı teoremi

 46. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində inhisarçı rəqabət teoremi

 47. Daşınma xərcləri və beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi

 48. Ekoloji standartlar və beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi

 49. Porterin beynəlxalq rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi

 50. Beynəlxalq ticarətə modern baxış: Pol Kruqman

 51. Beynəlxalq ticarət hüququ

 52. Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş və Dünya Ticarət Təşkilatı

 53. Dünya ticarətinin liberallaşdırılmasında Dünya Ticarət Təşkilatının rolu

 54. Beynəlxalq ticarətdə anlaşmazlıqlar və həlli mexanizmi

 55. Beynəlxalq ticarət müqavilələri

 56. Dünya qiyməti anlayışı

 57. Dünya qiymətlərinin formalaşma xüsusiyyətləri

 58. Dünya qiymətlərinin funksiyaları

 59. Dünya qiymətlərinin növləri

 60. Dünya qiymətlərinə təsir edən başlıca amillər

 61. Xarici iqtisadi siyasətin predmeti

 62. Xarici iqtisadi siyasətin növləri

 63. Xarici iqtisadi siyasətin məqsədləri

 64. Xarici iqtisadi siyasətin vasitələri

 65. Xarici ticarət siyasətinin predmeti

 66. Xarici ticarət siyasətinin məqsədləri

 67. Xarici ticarət siyasətinin vasitələri

 68. Gömrük tarifi və əsas növləri

 69. Gömrük tariflərinin iqtisadi təsirləri

 70. Gömrük tariflərinin makroiqtisadi təsirləri

 71. Gömrük tariflərinin əks etdirilməsi problemi

 72. Xarici ticarət siyasətinin qeyri-tarif vasitələri

 73. Xarici ticarət siyasətində miqdar məhdudiyyətləri

 74. Xarici ticarət siyasətində maliyyə məhdudiyyətləri

 75. Xarici ticarət siyasətində inzibati və texniki məhdudiyyətlər

 76. İdxal kvotalarının iqtisadi təsirləri

 77. Xarici ticarət siyasətində xüsusi gömrük rejimləri

 78. Proteksionist və sərbəst ticarət siyasətlərinin əsas arqumentləri

 79. Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində anlaşmazlıqların həlli mexanizmi

 80. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya anlayışı

 81. İnteqrasiya birliklərinin növləri

 82. Gömrük İttifaqlarının iqtisadi təsirləri

 83. İqtisadi İttifaq əsas xüsusiyyətləri

 84. Avropa İttifaqı

 85. İqtisadi inteqrasiya nəzəriyyəsi və zəif inkişaf etmiş ölkələr

 86. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inteqrasiya birlikləri

 87. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inteqrasiya birlikləri

 88. Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA)

 89. Cənub Ümumi Bazarı (MERCOSUR)

 90. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO)

 91. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD)

 92. Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC)

 93. İslam Konfransı Təşkilatı(OIC)

 94. MDB

 95. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf xüsusiyyətləri

 96. Azərbaycanın xarici ticarətində baş verən müasir tendensiyalar

 97. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi strukturu

 98. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının formalaşması və idarə edilməsi

 99. İqtisadi inkişaf və klassik beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri

 100. Xarici ticarətin iqtisadi artımın lokomotivi olması tezisi

 101. Xarici ticarət və sənayeləşmə strategiyaları

 102. İdxalı əvəz edən sənayeləşmə strategiyası

 103. İxrac yönlü sənayeləşmə strategiyası

 104. Kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq ticarətinin əsas xüsusiyyətləri

 105. İnkişaf etmiş ölkələrin proteksionist siyasəti və zəif inkişaf etmiş ölkələrin sənayeləşməsi problemi

 106. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə Şimal-Cənub diyaloqu

 107. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə “yeni beynəlxalq iqtisadi nizam”ın formalaşdırılması problemi

 108. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Şurası (UNCTAD)

 109. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin ixrac gəlirlərindəki qeyri-sabitlik problemi

 110. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin xarici borc problemi

 111. Beynəlxalq maliyyə böhranları

 112. Xarici ticarət həddlərinin formlaşması: Singer-Prebiş tezisi

 113. Texnoloji inkişaf və beynəlxalq ticarət

 114. Ölkələr arasında texnologiya transfertinin əsas kanalları

 115. İnkişaf etmiş ölkələrin texnologiya transferti siyasəti

 116. Beynəlxalq əmək bazarı

 117. Beynəlxalq əmək miqrasiyasının ölkələr üzərində əsas təsirləri

 118. Beynəlxalq “beyin axını”

 119. TMK-lar və istehsalın qloballaşması

 120. Kapital ixracının əsas formaları

 121. Birbaşa xarici investisiyalar və əsas xüsusiyyətləri

 122. Beynəlxalq portfel investisiyaları və əsas xüsusiyyətləri

 123. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının əsas funksiyaları

 124. İEÖ-lərin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyətləri

 125. İEOÖ-lərin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyətləri

 126. Keçid ölkələrinin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyətləri

 127. Beynəlxalq maliyyə bazarları

 128. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində BMT-nin rolu

 129. Beynəlxalq valyuta-kredit sistemi və funksiyaları

 130. Valyuta siyasəti və xarici iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsindəki rolu

 131. Tədiyyə balansı anlayışı və əsas cəhətləri

 132. Tədiyyə balansındakı kəsrin əsas səbəbləri

 133. Tədiyyə balansının tarazlaşdırılması mexanizmi

 134. Valyuta kursu sistemlərini xarakterizə edin

 135. Valyuta kurslarının tənzimlənməsində Mərkəzi Bankların rolunu izah edin

 136. Dünya valyuta sistemlərini xarakterizə edin

 137. Valyuta bazarındakı başlıca əməliyyatları xarakterizə edin

 138. Valyuta kursu növlərini xarakterizə edin

 139. Valyuta bazarının funksiyaları

 140. Beynəlxalq ticarətdə ödəmələr mexanizmini xarakterizə edin

 141. Transmilli korporasiyalar əsas xüsusiyyətlərini izah edin

 142. Transmilli korporasiyaların dünya iqtisadiyyatındakı rolu

 143. İqtisadi inkişafda xarici ticarət siyasətinin rolunu izah edin

 144. Beynəlxalq maliyyə bazarının strukturu

 145. Dünya iqtisadiyyatında qloballaşma və regionlaşma tendensiyaları

 146. Xarici ticarət siyasətinin inzibati vasitələrini izah edin

 147. Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

 148. Dünya ticarətinin başlıca liberallaşdırma mexanizmlərini xarakterizə edin

 149. Dünya iqtisadiyyatının “Offşor” zonaları və əsas xüsusiyyətləri

 150. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından xarici ticarət siyasətinin rolu

Müəl. Elşən BAĞIRZADƏ08.12.2010


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə